Pages Navigation Menu

Újszövetség

206. Gábriel angyal Máriánál Lukács 1,26-38 (39-45)

207. Mária éneke Lukács 1,46-56

209. József álma; utazás Betlehembe Máté, 1,18-25 (Lukács 2,1-5)

217. Keresztelő János Máté 3,1-12; Márk 1,2-8; Lukács 3,1-18

218. János megkereszteli Jézust Máté 3,13-17; Márk 1,9-11; Lukács 3,21-22

219. Jézus megkísértése a pusztában Máté 4,1-11; Márk 1,12-13; Lukács 4,1-13

221. A kánai menyegző János 2,1-11

224. A samáriai asszony János 4,1-42(43)

226. Jézust megvetik Názáretben Máté 4,13-17; Márk 1,14-15; Lukács 4,14-30

227. A csodálatos halfogás Máté 4,18-22; Márk 1,16-20; Lukács 5,1-11

228. Egy megszállottnak és Péter anyósának a meggyógyítása Máté 8,14-17(18); Márk 1,21-34; Lukács 4,31-41

229. Körút Galileában; Egy leprás és egy béna meggyógyítása Máté 4,23-25; 8,2-4; 9,1-8; Márk 1,35-2,12; Lukács 4,42-44; 5,12-26; 8,1-3

230. Lévi elhívása Máté 9,9-13; Márk 2,13-17; Lukács 5,27-32

232. Jézus és a szombat Máté 12,1-8; Márk 2,23-28; Lukács 6,1-5

233. A sorvadt kezű ember meggyógyítása Máté 12,9-21; Márk 3,1-6; Lukács 6,6-11

234. A tizenkét apostol elhívása; Hegyi Beszéd Máté 5,1-17.37-6,5; Márk 3,13-19; Lukács 6,12-46

235. A MIATYÁNK Máté 6,6-15 (Lukács 11,1-4)

236. A kősziklára és a homokra épített ház Máté 7,24-27; Lukács 6,47-49

240. A magvető Máté 13,3-9.18-23; Márk 4,3-9.14-20; Lukács 8,5-8.11-15

241. Konkoly a búza között Máté 13,24-30.36-43

242. Két példázat: a mustármag és a kovász Máté 13,31-33; Márk 4,30-32; Lukács 13,18-21

244. A halászháló Máté 13,47-53

245. Jézus lecsendesíti a tengert Máté 8,23-27; Márk 4,35-41; Lukács 8,22-25

246. A gadarai megszállott Máté 8,28-9,1; Márk 5,1-20; Lukács 8,26-39

249. Jézus kiküldi tizenkét tanítványát Máté 9,35-11,1; Márk 6,7-13; Lukács 9,1-6

250. Keresztelő János elfogatása és halála Máté 14,1-12; Márk 6,14-29; Lukács 3,19-20;9,7-9

251. Ötezer ember megvendégelése Máté 14,13-23; Márk 6,30-46; Lukács 9,10-17; János 6,1-15

252. Jézus a tengeren jár Máté 14,24-36; Márk 6,47-56; János 6,16-21

254. Jézus és a farizeusok Máté 15,1-20; Márk 7,1-23; Lukács 11,37-41

255. A kánaáni asszony Máté 15,21-28; Márk 7,24-30

257. Négyezer ember megvendégelése Máté 15,29-38; Márk 8,1-9

258. A vak meggyógyítása Máté 15,39-16,12; Márk 8,10-26

259. Jézus megdicsőülése Máté 17,1-13; Márk 9,2-13; Lukács 9,28-36

260. A holdkóros fiú meggyógyítása Máté 17,14-21; Márk 9,14-29; Lukács 9,37-43

262. Ki a nagyobb? Máté 18,1-20; Márk 9,33-50; Lukács 9,46-50

267. A jó pásztor János 10,1-21

269. Jézus Betániában Lukács 10,38-42

271. A bolond gazdag Lukács 12,13-21

273. Az ajtóőr; Az okos és gonosz szolga Márk 13,33-37; Lukács 12,43-48

275. A nagy vacsora Lukács 14,1-24

276. Az elveszett juh Lukács 15,1-7

277. Az elveszett drahma Lukács 15,6-10

278. A tékozló fiú Lukács 15,11-32

279. A hamis sáfár Lukács 16,1-13

280. A gazdag és Lázár Lukács 16,19-31

281. Jézus megáldja a gyermekeket Máté 19,13-15; Márk 10,13-16; Lukács 18,15-17

282. A gazdag ifjú Máté 19,16-30; Márk 10,17-31; Lukács 18,18-30

283. A szőlőmunkások Máté 20,1-16

284. Lázár feltámasztása János 11,1-46.54

286. Jakab és János édesanyjának kérése Máté 20,20-28; Márk 10,35-45

287. A vak Bartimeus meggyógyítása Máté 20,29-34; Márk 10,46-52; Lukács 18,35-43

288. Zákeus, a vámszedő Lukács 19,1-10

289. Példázat a minákról és a talentumokról Lukács 19,11-28; Máté 25,14-30

290. Jézus megkenetése Betániában Máté 26,6-13; Márk 14,3-9; János 12,1-8

291. Jézus bevonul Jeruzsálembe Máté 21,1-11; Márk 11,1-11; Lukács 19,29-44, 21,37-38; János 12,9

292. A fügefa megátkozása Máté 21,18-22; Márk 11,12-14.20-26

293. A templom második megtisztítása Máté 21,12-17; Márk 11,15-19; Lukács 19,45-48

294. A két testvér Máté 21,28-32

295. A gonosz szőlőművesek Máté 21,33-46; Márk 12,1-12; Lukács 20,9-19

296. A királyi menyegző Máté 22,1-14

297. Az özvegyasszony két fillérje Márk 12,41-44; Lukács 21,1-4

300. Az utolsó ítélet Máté 25,31-45

301. Júdás árulása Máté 26,3-5.14-16; Márk 14,1-2.10-11; Lukács22,1-6

302. A páskavacsora; A lábmosás; Jézus jelzi árulóját Máté 26,17-25; Márk 14,12-21; Lk 22,7-13. 21-23; Jn 13,1-30

303. Az úrvacsora szereztetése; Péter jövendő tagadása Mt 26,26-35; Mk 14,22-31; Lk 22,17-38; Jn 13,31-38

305. Jézus szenvedése a Gecsemáné-kertben Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Lk 22,40-46; Jn 18,1

306. Jézus elfogatása Mt 26,47-56; Mk 14,43-52

307. Jézus a nagytanács előtt; Péter megtagadja Mesterét Mt 26,57-27,1; Mk 14,53-15,1a; Lk 22,54-71; Jn 18,13-27

308. Júdás vége Mt 27,3-10; ApCsel 1,16-19

309. Jézus Pilátus előtt Mt 27,2.11-14; Mk 15,P-5; Lk 23,1-12; Jn 18,28-38

310. Barabbás szabadon bocsátása; Jézus elítélése Mt 27,15-30; Mk 15,6-19; Lk 23,13-25; Jn 18,39-19,16a

311. Úton a Golgotára; Jézus megfeszítése Mt 27,31-50; Mk 15,20-37; Lk 23,26-46; Jn 19,16b-30

312. Jelek Jézus halálakor Mt 27,51-56; Mk 15,38-41; Lk 23,45-49

313. Jézus temetése és a sír lepecsételése Mt 27,57-66; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56; Jn 19,31-42

314. Jézus feltámadása Mt 28,(1.)2-4.(5-6).11-15

316. Az emmausi tanítványok Márk 16,12-13; Lukács 24,13-35

319. Jézus mennybemenetele Mk 16,19-20; Lk 24,50-53; ApCsel 1,1-14

324. Anániás és Szafira ApCsel 4,32-5,11

336. Gyűlés Jeruzsálemben ApCsel 15,1-33; Gal 2,11-21

352-353. Pál Rómában; a Filemonhoz írt levél ApCsel 28,16-31; 2Timóteus 4; Filemon

364-365. Krisztus visszajövetele és a végső ítélet; az új ég és az új föld 1Thesszalonika 4,13-18; Máté 25,31-46; Jelenések 20,11-22,21