314. Jézus feltámadása

,

Üzenet —Téma:

* Fogadd el hittel Jézus feltámadását!
* Hogyan lesz a jó hírből hamis hír?

Előzmények:

Az Úr Jézust Arimátiai József és Nikodémus temette el. A zsidó vezetők követelték Pilátustól, hogy a sírt őrizzék. Néhány asszony is jelen volt a temetésnél.

Történet:

Kora reggel, a hét első napján hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala* elhengerítette a követ a sír bejáratától. Megjelenése olyan volt, mint a villám, ruhája fehér, mint a hó.

Az őrök* komolyan megijedtek. Egy ideig megdermedtek a rémülettől („szinte holtra váltak”), aztán menekültek a városba, megbízóikhoz. Jelentették a történteket.

A főpapok azonnal összehívták az egész nagytanácsot. Elhatározták, lefizetik az őröket, hogy azt híreszteljék: Jézus tanítványai éjjel, amíg ők aludtak, eljöttek, és ellopták a holttestet.

Majd a tanács tagjai gondoskodnak arról, hogy emiatt az őröknek ne legyen bántódásuk. (Hisz kötelességmulasztás elaludni az őrségen! A katonákat ezért súlyosan elmarasztalhatnák. Vö. ApCsel 12,19: Az őröket, akiknek Péterre kellett vigyázniuk, Heródes börtönbe záratta, amiért foglyuk elmenekült; 331. lecke.)

Az őrök elfogadták a pénzt, és azt csinálták, amit követeltek tőlük. Így terjedt el a hamis hír a zsidók között „mind a mai napig”.

Jegyzetek:

Egy angyal — A Lk 24,4 szerint „két férfi lépett melléjük fénylő ruhában”. A második angyal valószínűleg később érkezett.

Őrök — Jogosnak tűnik abból kiindulni, hogy római katonák voltak, és Pilátusnak tartoztak felelősséggel.

Énekek:

Református énekeskönyv: 16:5-6; 86:7-8; 118:11-13; 186; 353; 356; 485:1
Jertek, énekeljünk: 39; 40; 41; 188; 240:1
Harangszó: 10; 11; 12; 47
Dicsérjétek az Urat!: 88:5; 129; 130; 131; 132; 133; 135
Erőm és énekem az Úr: 1; 57:2-3; 117; 143:1-2

Megjegyzések:

Hinni Jézus feltámadásában — Senki sem volt jelen Jézus feltámadásánál. Titok marad, hogyan ment ez végbe. Arról van szó, hogy hiszünk-e a feltámadásban. Az Úr Jézus előre megmondta, hogy harmadnapon feltámad. Aki olvassa a Bibliát, és hiszi, ami benne van, annak nincs szüksége bizonyítékok özönére. A Szentlélek csak Mátéval íratta le magát a tényt. A többi evangélista elbeszéli, ami Jézus feltámadása után történt.
Vannak teológusok, akik az Úr Jézus feltámadásában kételkednek, vagy azt (testileg) tagadják. Ezzel az evangélium szívét vágják ki. Hiszen Ő legyőzte a halált. A bűn büntetése a halál (1Móz 2,17). Halálával Jézus az igazságnak helyettünk eleget tett, és csak a feltámadásával tehetett ennek az igazságnak részeseivé. „Az Ő (feltámadásának) ereje most minket is új életre támaszt fel” (Heidelbergi Káté 17. vasárnap). A hívő Krisztussal együtt támadott fel, írja Pál a Róm 6,8; Ef 2,6 és Kol 3,1-ben.
Jézus feltámadása nélkül ami halálból való feltámadásunk sem volna lehetséges. Krisztus feltámadása a mi „feltámadásunknak bizonyos záloga” (H.K. 17. vasárnap).
A Bibliában ugyanúgy megtaláljuk, hogy Jézus feltámadott, mint azt, hogy feltámasztatott. Mindkét kifejezés találó. Az evangéliumok feltámadása tényét beszélik el. Az apostolok leveleikben joggal írják, hogy Őt Isten, az Atya támasztotta fel, és hogy Ő a saját erejéből támadt fel.
Jézus ugyanazzal a testtel támadott fel, amivel meghalt, ezt látni lehetett a kezén, lábán és oldalán lévő sebeken (Jn 20,20.27). Valójában a teste a feltámadás után megdicsőült test volt.

Hamis hír terjesztése — A zsidó népet hamisan tájékoztatták Jézus feltámadásáról. A következmény: mindmáig tabu a Jézus feltámadásában való hit.
A zsidó vezetők elhitték, amit az őrök beszéltek el nekik! De nem akarták, hogy az igazság kiderüljön. Tehát tudatosan és szándékosan akarták az emberek elől elrejteni Jézus feltámadását. Azok a vezetők, akik megcsalják, és hamisan tájékoztatják a népet, nagy bűnt vesznek magukra.
Hamis hír elterjesztőinek mindig van visszás szempontja és célja. Sajnos, elég gyakran találjuk szembe magunkat e szemponttal.
Korinthusban is voltak a keresztyén gyülekezetben emberek, akik úgy vélték, hogy Jézus valójában nem támadt fel. Az 1Kor 15,14-ben írja Pál e hamis hír ellen: ,Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló ami igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (Hasznos a 10-14 éves gyerekekkel az 1Kor 15,1-28-at elolvasni.)

A zsidók és Krisztus feltámadása — Pünkösdkor és utána is sok zsidó jutott Jézus Krisztusban való hitre, bár éppen Krisztus kereszthalála és feltámadása a kritikus pont a zsidók evangelizálásában. A tanítványoknak — és minden hívőnek — azonban Jézus adta feladatként: „Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk.” (Lk 24,46-48) Jézust a mai zsidók többsége nem ismeri el Messiásként, ezért a közöttük végzett misszió elég nehéz. Mégis, nagyon sok példa mutatja, hogy nem lehetetlen. Sőt, sokszor épp a zsidó származású keresztyének válnak áldott evangélistává.
Magyar példák: A második világháború idején Ravasz László ref. püspök utasítására Éliás József zsidó származású ref lelkész szervezte meg zsidók menekítésére a Jó Pásztor missziót. Munkatársa volt ebben Kádár Imre és Hajós Emil.
A Szabadegyházaknál dolgozott és misszionált Ungár Aladár, akinek a szolgálatára sok zsidó ember is megtért.
Warmer Rózsa, felvidéki zsidó család lánya, miután megtalálta Jézusban a Messiást, önként vállalta népe tagjai közt a koncentrációs táborok borzalmait, hogy bátorítsa, és Jézushoz vezesse őket.
Siklós József ref lelkész szervezte meg az Iszákosmentő Missziót, s nagy odaadással, magát nem kímélve mentette az alkoholista betegeket. Ő is zsidó ember volt.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem (Egyháztörténet)

 • A hírek értéke: jó és rossz hír, hamis hír — példákon keresztül. (**)
 • Hamis hír (pletyka) a magán- és közéletben. A hamis hír, minta tömegek manipulálásának eszköze. (***)
 • Jézus megítélése a zsidóság körében. Keresztyén misszió zsidók között, zsidó származású keresztyének. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • A feltámadásról szóló hír megfogalmazása egy bibliai szereplő nevében. (**)
 • Hogyan beszél a természet a feltámadásról Füle Lajos: Feltámadott! c. versében? (**)
 • Természeti képek Sík Sándor: Krisztus virágunk… kezdetű húsvéti énekében. (**)
 • Bibliai szereplők gondolatainak megfogalmazása írásban. (***)
 • Az őrszem gondolatai Rónay György: A hét első napján, amikor még sötét volt c. versében. (***)
 • Ahogy az őr beszél a sírnál történtekről — dramatizálás vagy írásbeli fogalmazás. (***)

Ének-zene

 • Húsvéti énekek éneklése. (* ** ***)

Vizuális kultúra (Rajz — Művészettörténet) / Technika

 • Húsvéti papírmakett készítése: színezés, nyírás, ragasztás. (* **)
 • Rajzolás: angyali jelenés a sírnál — ahogy a gyerekek látják az asszonyok szemével. (*)
 • A halál feletti győzelem és a rémület jelei M. S. mester: Feltámadás c. festményén. (***)

Vázlat:

(asszonyok mennek a sírhoz)
őrök a sírnál
földrengés
angyal — elhengerített kő
őrök menekülése
(angyal: ,Nincsen itt, mert feltámadt”)

nagytanács — pénz az őröknek
hazugság: ellopták Jézus testét

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .