247. Jairus leányának feltámasztása (a beteg asszony meggyógyítása)

,

Üzenet – Téma:

* Jézusnak hatalma van a betegségeken és a halálon.
* A hit Isten ajándéka, mely Hozzá nyit utat.

Előzmények:

A gadaraiak földjén, a Galileai-tenger túlsó partján az Úr Jézus megszabadított egy meg­szállottat.

Történet:

Amikor Jézus kiszállt a hajóból, Kapernaumban már nagy sokaság várta.

Jairus*, az egyik zsinagógai elöljáró jött azonnal hozzá. Egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves, nagyon beteg, haldoklik. Jairus mégis hitte, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Hitt Jézus isteni hatalmában.

Leborult a lába elé, és esedezve kérte: „Kislányom halálán van*, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon.”

Jézus elindult Jairussal. A sokaság is követte Őt, és körülötte tolongott.

Volt köztük egy beteg asszony is, aki vérfolyástól szenvedett. (A törvény szerint ez tisztátalanságnak számított, úgyhogy nem mehetett sem a templomba, sem a zsinagógába!) Már tizenkét éve volt beteg. Sok doktornál járt, de csak elszegényedett, állapota pedig egyre romlott. Hallotta, hogy Jézus sok embert meggyógyított. Azt gondolta magában: „Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.” Ilyen nagy hite volt.

Valóban meg is érintette hátulról Jézus ruháját, és azonnal érezte, hogy teljesen meggyógyult! Jézus is nyomban észrevette, hogy erő áradt ki belőle. Megkérdezte: „Ki érintett engem?” A tanítványai így feleltek: „Látod, hogyan tolonganak körülötted, és ezt kérdezed?”

Jézus erre körülnézett, hogy lássa, ki tette. Tudta, ki volt az, mégis várt.

Az asszonyt nagyon megrendítette, ami vele történt. Remegve borult le Jézus előtt, és elmondott neki mindent. Jézus pedig így felelt: „Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”

Még beszélgettek, amikor szomorú hírrel jöttek Jairushoz: „Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a Mestert!”

Jézus ezt hallva így szólt Jairushoz: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul!” S útnak indultak Jairus házához. Csak három tanítványa, Péter, Jakab és János mehettek be vele. Ők lesznek tanúi az eseményeknek.

A házban a siratóasszonyok* hangos jajveszékelése, és a gyászzenét fúvó fuvolások lármája fogadta. Így szólt a siránkozókhoz: „Miért csináltok ilyen zűrzavart és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik!”

Azok kinevették, mert tudták, hogy a leányka meghalt! Jézus mindenkit kiküldött, s a szülőkkel és a három tanítvánnyal bement a halottas szobába. Megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: „Talitha* kúmi!”, ami azt jelenti: „Leányka, neked mondom, ébredj fel!”

A leányka azonnal felkelt. Teljesen meggyógyult!

Jézus szigorúan megparancsolta a szülőknek, hogy ezt senki meg ne tudja. Adjanak most enni a leánykának, így láthatják, hogy teljesen egészséges. Mindazok, akik látták a csodát, nem tudtak hova lenni az ámulattól.

Jegyzetek:

Jairus – „Jáir” görög alakja, annyit jelent „Ő megvilágosít”.

…halálán van – A Mt 9,18-ban azt olvassuk, hogy a leányka már meghalt, amikor Jairus Jézushoz ment: „Az én leányom éppen most halt meg”. Márk azonban azt írja, hogy a gyermek „halálán van”, Lukács pedig szintén, hogy „halálán volt”. Az „arti” görög szót lehet „most”-nak, „éppen most”-nak, de „mindjárt”-nak is fordítani. Az látszik a leghelyesebbnek, ha „mindjárt”-tal fordítjuk. A hírt hozók különben nem jöttek volna Jairus házából, hogy hírül adják a leányka halálát! Amikor Jairus Jézussal találkozott, egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a gyermeke még él. Leányát haldokolva hagyta ott, hogy Jézust hittel segítségül hívja.

Siratóasszonyok – A Bibliában csak egyszer van szó siratóasszonyokról: a Jer 9,16-ban. Tudott dolog, hogy Palesztinában és más közép-keleti országokban a gyászoló család siratóasszonyokat fogadott fel (és néhol fogad fel még ma is). Ez volt a foglalkozásuk. Kihullott könnyeiket korsócskákban megőrizték (gondoljunk csak a Zsolt 56,9-re: „…szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-e azoknak számát?” – Károli fordítás), hogy bizonyítsák, jól végezték munkájukat.
Elképzelhető hát, hogy Jairusnál is voltak siratóasszonyok. Talán a zenészekkel együtt ők is kinevették Jézust, ezzel is bizonyítva, hogy szomorúságuk nem igazi, hanem foglalkozásszerű. Ha a leány élne, akkor talán elesnének a fizetésüktől. Mindezt azonban nem tudjuk bizonyosan.

Talitha – Fiatal lány kedveskedő megszólítása arám népi dialektusban.

Énekek:

Református énekeskönyv: 27:7; 30:1–2; 226:1; 238:5–7
Jertek, énekeljünk: 127; 174; 217
Harangszó: 26:6; 36; 51:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 2:5; 51:1; 55:2; 87:1.5; 168
Erőm és énekem az Úr: 74:1–2; 83

Megjegyzések:

Minden lehetséges a hívőnek – Mind a beteg asszony, mind Jairus hittel ment az Úr Jézushoz. A hit nélkülözhetetlen kapocs, melyet csak Jézus adhat. Tőle jön a segítség, de a hit az az út, melyen hatalma a hívőhöz érkezik. Az evangéliumok gyakran írnak erről. Gondoljunk többek között a Mt 8,13-ra, ahol Jézus azt mondja a kapernaumi századosnak: „Menj el, és legyen a te hited szerint.” A Mk 11,24-ben pedig azt mondja tanítványainak: „Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Röviden összefoglalva: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23) Így gyógyult meg a beteg asszony, és kapta vissza Jairus élve leánykáját. Mindketten hit által kapták meg az áldást, melyet Krisztustól vártak.
Mutassunk rá arra, hogy imádságunkhoz hitre van szükség. Más szóval: hit nélkül nincs imádság-meghallgatás. A hit olyan, mint a kulcs, mellyel az ajtót kinyitjuk. De a hit Isten ajándéka, s Tőle függ az is, hogyan s mikor hallgatja meg kérésünket.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

 • Gyász a családban, a helyi közösség életében. (* ** ***) A gyászhoz kapcsolódó szokások régen és ma. (** ***) A gyász szokásai más népek körében. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Vers feldolgozása beszélgetéssel. Téma: kedvenc állatom elvesztése. (*)
 • A bibliai történet részekre osztása, címadás részenként. A történet újra elmondása a vázlat segítségével. (**)
 • A bibliai történet valamelyik eseményének személyes elbeszélése valamelyik szereplő nevében szóban vagy írásban. (**)
 • A bibliai történet jelenetekre osztása. Jelenetenként: címadás; szereplők, helyszín, párbeszédek megfigyelése; dramatizálás. (***)
 • A bibliai történet elbeszélése írásban valamelyik szereplő nevében. (***)
 • Kreatív szövegalkotás: imádság, hálaadó ének megfogalmazása bibliai szereplő (Jairus) nevében. (** ***)

Természetismeret (Környezetismeret)

 • Az élőlények jellemzői, életjelenségek. Beszélgetés képek alapján. Élőlények és élettelen dolgok megkülönböztetése, csoportosítása. Tablókészítés. (*)
 • A halál, pusztulás természetes okai. Különböző élőlények pusztulása. (*)

Biológia és egészségtan / Háztartástan (Technika)

 • A menstruáció. Jelentkezése és zavarai. A menstruációval kapcsolatos személyi higiénia. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Arckifejezések ábrázolása: szomorú-vidám. (*)
 • A bibliai történet nyújtotta élmény képi feldolgozása. Öröm kifejezése színekkel, arckifejezésekkel. (**)

Vázlat:

Kapernaum
Jairus – a zsinagógai elöljáró
leánya – 12 éves – beteg

asszony – 12 éve beteg – megérinti Jézus ruháját
nagy hit

hírnökök – Jairus leánya meghalt
Péter, Jakab, János
siratóasszonyok
„Alszik”
„Talitha kúmi” – „Leányka, ébredj fel” evés

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .