Üzenet – Téma:

* Az üdvösséget nem lehet kiérdemelni.
* Istenhez ragaszkodsz jobban, vagy valami máshoz?

Előzmények:

Jézus megdorgálta tanítványait, akik nem engedték hozzá a kisgyermekeket. Átölelte a kicsiket, és megáldotta őket.

Történet:

Egy gazdag ifjú jött Jézushoz. Fiatal volt még, de előkelő, tekintélyes ember. Térdre borult Jézus előtt annak jeléül, hogy nagyon tiszteli Őt, és azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet*?”

Gazdagsága és tekintélyes volta nyilván nem nyújtott neki békességet. Mindent meg akart tenni, hogy elnyerje az örök életet. (Látjuk majd, hogy ez az ifjú becsületes életet élt. Nehéz tehát a számára, hogy még több jót tegyen.)

Jézus azt válaszolta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.*”

Aztán így folytatta: „Tudod a parancsolatokat*: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Az ifjú így felelt: „Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.”

Jézus rátekintett, és megkedvelte őt. Látta az ifjú őszinte keresését, becsületes életét.

Így folytatta az Úr: „Egy valami hiányzik még belőled (ha tökéletes akarsz lenni): menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.”

Az ifjú elszomorodott. Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem tudott és nem akart elszakadni tőle. A pénze értékesebb volt számára mindennél a világon. Rá is valóban érvényes, amit az Úr Jézus egyszer mondott: „Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Mt 6,21). Ebből az ifjú előkelő emberből hiányzott annak a meglátása, amit Isten törvénye a legmélysé­gesebben kíván. És aki egy parancsolat ellen vétkezik, minden parancsolat ellen vétkezik. Nincs a Földön senki, aki tökéletesen tiszteli Istent. Csak az Úr Jézus teljesítette tökéletesen Isten törvényét, és azt az Övéiért is tette!

Amikor az ifjú elment, Jézus tanítványaihoz fordult: „Milyen nehezen mennek Isten országába a gazdagok!”.

A tanítványok megdöbbentek (Károli fordítás: „álmélkodtak”)* szavain. Jézus azonban ezt mondta nekik: „Milyen nehezen mennek be Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb (egyszerűbb) a tevének a tű fokán* átmenni*, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.”

Ez a kemény kijelentés még jobban zavarba hozta a tanítványokat. „Akkor ki üdvözülhet?” – kérdezgették egymás közt.

Jézus azonban rájuk tekintve azt mondta: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.”

Péter most nagyon nyugtalanná vált a maga és társai jövője miatt. Meg is jegyezte Jézusnak: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk.”

Jézus ezt válaszolta: „Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.” A Jézusban kapott gazdagság, a lelki család, a gyülekezet mindenért kárpótol.

Végül így fejezte be: „Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első”. Sokan, akik azt gondolják, hogy jócselekedeteikért a mennybe fognak jutni, csalódnak majd. Mások bűneik miatt méltatlannak hiszik magukat, mégis bemennek az örök dicsőségbe. Mert elfogadták, hogy Jézus Krisztus bűneikért megfizetett a kereszten.

Jegyzetek:

Elnyerni – „Örökölni”. Az ifjú egyrészt valószínűleg azt gondolja, hogy joga van az örök életre, mivel ő Ábrahám leszármazottja. Másrészt úgy véli, hogy még tennie is kell érte valamit. Így gondolkodnak az ortodox zsidók is, ezért ragaszkodnak annyira a tórához és a szabályokhoz.

Senki sem jó az egy Istenen kívül – Ezek a szavak nem újak. Találkozunk velük többek közt a Zsolt 106,1; 118,1.29; 136,1-ben.

Parancsolatok – Jézus a törvény második táblájának parancsolatait sorolja fel, nem sorrendben, hisz a „ne kívánd” parancsolatot itt „ne károsíts meg senkit”-nek mondja. Ugyanis gyakran a kívánásból származik a felebarát megkárosítása. Végül azok összefoglalását adja: „szeresd felebarátodat, mint magadat”.

Megdöbbenés – A tanítványok megdöbbennek Jézus kijelentése miatt, miszerint a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába. Általában az volt a felfogás, hogy a gazdagok Isten kegyeltjei, és vagyonukat Isten áldásaként kapták. A tanítványok számára új volt, hogy a gazdagság káros is lehet, ha az a legfontosabb az életben, vagy jogtalanul jutottak hozzá. Gondoljunk például Ámós próféta korának gazdagjaira!

Fok – A görög szövegben „trumalias”, azaz „átfúródás”.

A teve átmegy a tű fokán – Ezt a kifejezést nem kell szó szerint érteni, mert akkor egy gazdag sem tartatnék meg soha. Mind az Ó-, mind az Újszövetségben találunk példákat olyan gazdagokról, akik kegyesek voltak, és szívből szolgálták Istent. Egyes magyarázatok szerint a város főkapuja melletti szűk bejárót hívták így, ahol a teve csak nagy nehézséggel, térden tudott átjutni. Ilyen nehéz a gazdagnak is bemenni az Isten országába.

Énekek:

Református énekeskönyv: 19:4-5; 39:4; 267:4-7; 269:4.5; 299:1-3.5
Jertek, énekeljünk: 109; 134; 169; 177:1
Harangszó: 28:4; 29; 35; 44:1-2
Dicsérjétek az Urat!: 29:2; 62:1; 66:1; 146; 158
Erőm és énekem az Úr: 18:1; 81:1; 126:1

Megjegyzések:

Helytelen a gazdagsághoz ragaszkodni – Vagyonnal rendelkezni nem helytelen. Túlzás azonban, ha a szív csak azon csüng. Akkor a vagyon szeretete útjába áll az Isten és felebarát iránti szeretetnek. Aki gazdag, annak a gazdagságából adnia kell másoknak. Mindenünket, amink van, Istentől kaptuk, és jó sáfárként kell azzal gazdálkodnunk. Ehhez tartozik az is, hogy gondolunk a szűkölködőkre. Gondoljunk itt Pál szavaira: „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7)
Pünkösd után az első keresztyén gyülekezet azonnal feladatává tette, hogy a köztük levő szegényekről gondoskodjék (ApCsel 4,32-37; 324. lecke).
A szegényekről és szűkölködőkről való diakóniai és karitatív gondoskodás évszázadokra nyúlik vissza. Szociális törvénykezés rendelkezett róla. Hazánkban is már régen gondoskodtak a szegényekről a szerzetesrendek. A reformáció elterjedése után kórházakat, árvaházakat alapítottak. Sok gyermektelen házaspár hagyta halála után házát árvaháznak, öregotthonnak. Nálunk a protestáns egyházak közös szeretetmunkát végeznek az Ökumenikus Szeretetszolgálat keretei között, róm. katolikus szeretetszolgálati intézmény a Máltai Szeretetszolgálat. Munkájukról hasznosan elbeszélgethetünk a gyermekekkel!

Mi célból élsz? – Sok ember számára az élet értelme a pénz és a vagyon. Milyen célért akarnak a gyermekek élni? Korunkban sok fiatal nem tudja, mi az élet értelme. Ez a történet megmutatja, hogy a pénz és a vagyon nem tesz boldoggá. Pénz és vagyon nélkül, de Jézussal is boldogok lehetünk. Ő azt mondta: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, …hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben…” (Mt 6,19-20; 271. lecke). Ez az örök élet!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • A pénz, a vagyon szerepe életünkben, értékrendünkben. A hozzá való helyes és helytelen viszony. (***)
  • Mi áll értékrendünkben a legelső helyen? Hányadik helyen van ott Isten? (***)
  • Hogyan segíthetünk anyagi javainkkal rászoruló embertársainknak? A vagyonnal való szolgálat, a szeretetszolgálat bibliai, történelmi példái és mai lehetőségei. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Templomi üvegablak (körkompozíció) színes terve (színezése) sugárzó hatású színritmusokkal. (***)

Vázlat:

a gazdag ifjú – örök életet kíván
Mit tegyen?
Jézus
– tartsd meg a törvényt
– add el a vagyonodat
a gazdag ifjú – szomorúan elmegy

teve – a tű foka
gazdag – nehezen megy be az Isten országába
Jézus – Üdvözítő

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .