228. Egy megszállottnak és Péter anyósának a meggyógyítása

,

Üzenet – Téma:

* Az Úr Jézus elleni gyűlöletet a Sátán kelti.
* Az Úr Jézusnak hatalma van a betegségeken.

Előzmények:

Az Úr Jézus Kapernaumban három tanítványát, Pétert, Andrást és Jánost újból, Jakabot pedig először hívta el. „Emberhalászokká” fogja őket tenni. Ezt a csodálatos halfogás követte.

1. történet:

Amikor az Úr Jézus Kapernaumban volt, szombaton a zsinagógában tanított. Az emberekre mindig erősen hatott a tanítása, mert szavának hatalma volt.

Egy szombaton ott tartózkodott a zsinagógában egy tisztátalan, ördögi lélektől* megszállott ember is. Amikor meglátta Jézust, és hallotta, hogy beszél, így kiáltott fel: „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.”

Világos, hogy nem maga az ember beszélt, hanem a benne levő ördög. A tisztátalan lélek többes számban szólt: „Mi közünk…” Ezzel azt adta tudtul, hogy ő egy a sok ördög közül.

A tisztátalan lélek először még meg akarta próbálni Jézust lekicsinyelni azzal, hogy Ő csak a megvetett Názáretből való valaki. Kételkedést akart elhinteni Jézus hallgatói között, mivel minden zsidó tudta ott is, hogy a Messiás Betlehemből fog származni. Hogy lehetne akkor ez a Názáreti a Messiás?

De mennyire félt ez az ördög Jézustól! A tisztátalan lélek Jézustól való félelme már a szavaiból is azonnal kitűnt: „Mi közünk hozzád…!” Nagyon jól tudta, hogy Jézus őt kiűzheti és elpusztíthatja! Az az ördögök nyomorúsága, hogy megmaradnak Isten elleni lázadásukban, de tudják, hogy végül ők maradnak alul. Tudják ezt, s ez teszi gyűlöletüket és ellenállásukat egyre nagyobbá.

Kénytelen-kelletlen be kellett ezeknek az ördögöknek vallani, hogy Jézus Isten Szentje. Ez az elismerés azonban egyáltalán nem jelent tiszteletet. Az ördögök csak gyűlölni tudnak!

Az Úr Jézus most megmutatta isteni hatalmát. A megszállotton segíteni kellett. Azt mondta az ördögnek: „Némulj el, menj ki belőle!”

Most meg kellett történnie annak, amitől a tisztátalan lélek annyira félt! Nem akarta elhagyni áldozatát! De engedelmeskednie kellett Jézus akaratának. Akkor „megrázta” azt az embert, aki vonaglott. Odavetette a zsinagóga közepére. A Sátán és csatlósai sohasem bánnak gyengéden az áldozataikkal. Gyűlölik Istent, és ezért gyűlölik az Ő teremtett világát, teremtményeit, különösen pedig az embereket.

„Hangosan kiáltott”, és kiment belőle, de semmi „kárt” nem tett benne. Ez a hatalomfitogtatás azonban nem sokat jelentett már. Ő a legyőzött!

A zsinagógában levők nagyon megdöbbentek. Ennek az embernek a viselkedéséből és szavaiból rájöttek arra, hogy tisztátalan lélek volt benne. Most azonban megtudták, hogy ennek az ördögnek meg kellett hátrálnia Jézus hatalma elől. Tisztelettel eltelve kérdezték egymástól, milyen „új tanítás”-t hozott Jézus, mivel hatalma van a tisztátalan lelkek fölött úgy, hogy azok engedelmeskednek neki.

Azt azonban nem olvassuk, hogy ezek az emberek megtértek volna. De Jézus hatalmának a híre elterjedt mindenfelé, Galilea egész környékén.

2. történet:

Amikor az Úr Jézus eltávozott a zsinagógából, Simonnal és Andrással, Jakabbal és Jánossal együtt elment Simon és András* házába. Jézus tudta, hogy ott segítségére van szükség… A házba belépve látta, hogy Simon anyósa lázasan fekszik az ágyban. Simon és a felesége szóltak az érdekében Jézusnak.

Az Úr Jézus odaállt az ágy végébe, és „ráparancsolt” a lázra*. Majd megfogta az asszony kezét, és talpra állította. Az asszonyt elhagyta a láz.

Az idős asszony azonnal felkelt az ágyból. Teljesen meggyógyult. Az bizonyította ezt, hogy rögtön ételről és italról gondoskodott Jézus és a többiek számára, s szolgált nekik.

Amikor a szombat elmúlt – naplementekor, este hat óra körül a zsidók megint tevékenykedni kezdtek –, sokan hozták beteg családtagjaikat vagy barátaikat az Úr Jézushoz. A gyógyítás ünnepe lett az a nap, mert sok beteg meggyógyult, amikor Jézus rájuk tette a kezét.

Sok ördögtől megszállott is volt ott. Az Úr Jézus minden tisztátalan lelket arra kényszerített, hogy hagyja el áldozatát. Az ördögök akkor dühöngve azt kiáltották: „Te vagy az Isten Fia!” Ez

egy kínpadon való beismeréshez hasonlított. Az Úr Jézus nem akarta, hogy így beszéljenek róla. Nem kívánta, hogy ilyen istentelen módon ismertessék, hogy Ő az Isten Fia. Róla csak szeretetből és tisztelettel szabad beszélni. És ezt az ördögök természetesen nem tudják, és nem is akarják tenni.

Máté azt írja, hogy Jézus gyógyításai Ézsaiás próféciájának a beteljesedését jelentik (Ézs 53,4): „Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.”

Mt 8,18: Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, kérte a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és keljenek át a túlsó partra.

Jegyzetek:

Tisztátalan lélek – Az Újszövetség különféle elbeszéléseiben gyakran találkozunk „megszállottak” meggyógyításával. Ezért ezt az anyagot itt bővebben ismertetjük.
A Sátán, görögül „diabolos”, az ördög, egy angyal, aki fellázadt Isten ellen, és letaszíttatott. Bukásába sok angyalt magával sodort (lásd Júd 6). Nem gonosz erő, hanem személy, „e világ fejedelme” (lásd Jn 12,31; 14,30). Az Ószövetség azt írja az „ördögök”-ről (3Móz 17,7): „Ne áldozzák (az izráeliták) ezután véres áldozataikat a gonosz szellemeknek (Károli: az ördögöknek), akikkel paráználkodnak”; 2Krón 11,15: „Az (Jeroboám) pedig a saját papjait rendelte az áldozóhalmokra, a gonosz szellemek (Károli: bakok) szolgálatára, meg a borjakéra, amelyeket csináltatott”; Ézs 13,21: „És démonok (Károli: bakok) szökdelnek ott”. A pogányok bálványokként tisztelték őket. Az izráeliták is elkövették ezt a vétket. A 3Móz 17,7-ből kitűnik, hogy ők ezt már Egyiptomban megtették. Az „ördög” a héberben azt jelenti: „szőrös bak”. A Sátánnak sok ördög áll a „szolgálatára”. Az Újszövetség „tisztátalan lelkek”-nek vagy „gonosz lelkek”-nek nevezi őket. Mi „démonok”-nak nevezzük őket, a görög „daimon” vagy „daimónion” szóból kölcsönözve. A démonok az embereket teljesen hatalmukba tudják keríteni. Valóban áldozataikban „laknak”, és azt tetetik velük, ami nekik tetszik (lásd többek közt Lk 8,30). Az ördögtől „megszállott” néha azt mondja, amit a tisztátalan lelkek mondatnak vele. A megszállottat nem mindig lehet felismerni, gyakran csak akkor, ha sarokba szorítják, különösen Isten igéje. Az ördögök félnek Jézus Krisztusnak, Isten Bárányának a nevétől (Jak 2,19). Ők is hiszik, hogy „egy az Isten”, és „rettegnek”. Ez nem üdvözítő hit, hanem fogcsikorgatva való elismerése Isten hatalmának.
A hívő számára lehetséges, hogy Jézus nevében a megszállottban levő ördög(ök)nek megparancsolja, hogy menjen(ek) ki belőle.
Jézus tanítványai és követői közül mások is űztek ki ördögöket az Ő nevében (lásd többek közt Mk 6,13; 9,38; Lk 9,1). És „azok, akik hisznek” Krisztus feltámadása után mostanig meg tudják tenni (lásd Mk 16,17). A Sátán mint a „világosság angyala”: Lucifer is megjelenhet (lásd 2Kor 11,14), de ő „embergyilkos kezdettől fogva” (Jn 8,44), és az is marad, aki „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Pt 5,8). Különösen mint a „világosság angyala”, veszélyes a Sátán! (2Kor 11,14)
Azt is állítják, hogy éppen Jézus földre jövetelekor voltak különösen aktívak az ördögök Izráelben. Így lesznek majd azok akkor is, mielőtt Krisztus visszajön az ég felhőin.

Simon és András háza – A Jn 1,44 szerint Péter és András Bétsaidából származtak, de nyilván átköltöztek Kapernaumba.

Ráparancsolt a lázra – Az Úr Jézus „ráparancsolt” a lázra. Neki tehát hatalma van a láz és a betegségek fölött is. A lázat gyakran gyulladás okozza. Ha ennél az asszonynál is az volt az eset, akkor a gyulladásnak azonnal meg kellett szűnnie. Tapasztalatból tudjuk, hogy normális esetben a gyulladás csak lassan múlik el. Régebben a gyulladás gyakran halállal végződött. Antibiotikumokkal ma a gyulladást hamarabb meg lehet gyógyítani. Ha erre gondolunk, akkor Péter anyósának a gyógyulása számunkra még nagyobb csoda.

228

Énekek:

Református énekeskönyv: 30:1–2; 146:5.8; 226; 330:1; 238:5–7
Jertek, énekeljünk: 74; 127:1.2; 153
Harangszó: 24; 37; 48; 50
Dicsérjétek az Urat!: 20; 55:1–2; 62
Erőm és énekem az Úr: 74; 76; 77:1.4

Megjegyzések:

Az Úr Jézus elleni gyűlöletet a Sátán kelti – Azok, akik csak eszükkel és nem a szívükkel ismerik el, hogy Krisztus Isten Fia, és így valójában nem hisznek benne, tulajdonképpen csupán addig jutottak, mint az ördögök, akik csak gyűlölni tudják Jézust. Ha ezt jól meggondoljuk, az rémesebb, mint amikor az emberek élesen nyilatkoznak Jézus Krisztusról. Azt bizonyítják ezzel, hogy a Sátán hatalmában vannak. A világ lázadó fejedelmét szolgálják, és nem a világ Királyát és Szabadítóját. A gyermekeknek ezt tudni kell, hogy ne a Sátánnak, hanem az Úr Jézusnak adják a szívüket.

Az Úr Jézusnak hatalma van a betegségeken – Péter anyósa meggyógyításának a történetét úgy tekintik, mint valami kivételeset. Hajlandók vagyunk a betegséget, lázat, fertőzést stb., orvosi esetnek tartani, amely ellen valamit tennünk kell, például gyógyszert bevenni. Az Úr Jézus ráparancsolt ennek az asszonynak a lázára, és ezzel bebizonyította, hogy a betegség több, mint egy biológiai eset. A betegség tehát a büntetésnek, az átoknak egy része, amelynek az emberiség a bűneset miatt alá van vetve. A Biblia a halált is úgy mutatja be, hogy az önálló, majdnem, mint egy személy. Gondoljunk csak pl. az 1Kor 15,55-re: „Halál, hol a te fullánkod?” Az Úr Jézus gyógyításai az új kor előhírnökei, amikor a romlandóság „feltámasztatik romolhatatlanságban” (1Kor 15,42).
Ha betegek vagyunk, mi is imádkozhatunk gyógyulásért. Az Úr Jézusnak ugyanis most is van hatalma a betegségeken.
Nem abból indulunk-e ki sokszor, hogy a béke, szerencse, egészség stb. normális dolog? De hiszen még mindig egy átok alatt levő világban élünk. Akkor a háború, éhség és nyomorúság is „normális dolog”. Ha mi azoktól (mégis) védve vagyunk, az Isten kegyelme, melyért naponta hálát adhatunk neki!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Természetismeret / Biológia és egészségtan / Háztartástan / Technika / Emberismeret

  • A gyerekek életében előforduló legfontosabb betegségek. Ezek keletkezése és gyógyítása. (** ***)
  • Az egészség értéke. Egészségvédelem. A betegségek megelőzése. Személyi higiénia, környezeti tisztaság, helyes életmód és táplálkozás. (** ***)
  • A testi-lelki egészség legfontosabb összefüggései. Lelki eredetű betegségek, és ezek megelőzése. A helyes életrend, jó emberi kapcsolatok szerepe. (***)
  • Isten hatalma a betegségek felett. Jézus, mint egészségünk alapja. (** ***)
  • Az orvos munkája. Lehetőségei és korlátai a gyógyításban. (** ***)
  • Okkult szellemi hatások napjainkban. Ezek veszélye, romboló hatása a lelki egészségre. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Beszélgetés, szóbeli beszámolók a betegségekről. (** ***)
  • Elbeszélő fogalmazás írása személyes élmény alapján. (**)
  • Levélírás elképzelt vagy személyesen átélt élmény alapján. (***)
  • Kreatív szövegalkotás: „Orvosi recept” megfogalmazása valamilyen lelki bajra. Humor és szimbolikus jelentés a szövegben. (***)

Vázlat:

Kapernaum
zsinagóga
az ember, akiben tisztátalan lélek volt
Jézus meggyógyította – megparancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki abból az emberből

Simon, András, Jakab, János

Péter anyósa – láz
gyógyulás

este sok beteg meggyógyult

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .