318. Jézus megjelenik tanítványainak a Genezáret tavánál; egyéb megjelenései

,

Üzenet —Téma:

* A tanítványok feladata: kivetni az evan­gélium hálóját.
* Jézus példát ad a bizalom helyreállítására.

Előzmények:

Az Úr Jézus feltámadása napján megjelent a tanítványoknak, akik Tamás nélkül voltak együtt. Nyolc nap múlva újra megjelent, amikor már Tamás is ott volt, és elhitte, hogy Jézus feltámadt.

Történet:

A tanítványok követték Jézus parancsát: Galileába mentek, várva Jézus odaérkezését. Név szerint szerepel Péter, Jakab, János, valamint Tamás és Nátánaél a galileai Kánából. A másik kettő András és Fülöp lehetett.

Egy napon halászni mentek a Genezáret tavára*, de egész éjszaka* nem fogtak semmit.

Mikor reggel lett, meglátták Jézust a parton, de nem ismerték fel. „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!” —parancsolta nekik az „ismeretlen”. Megtegyék? Nappal nem szoktak halászni.

Péter most sem ellenkezett, mint három éve (Lk 5,1-11; 227. lecke), engedelmeskedett a többiekkel együtt. Kivetették a hálót, de az úgy megtelt hallal, hogy nem tudták kivonni.

János (az evangélista nem nevezi meg magát, hanem azt írja: „az a tanítvány, akit Jézus szeretett”) akkor így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Mire ő belevetette magát a vízbe, hogy Jézushoz menjen. Közel volt a part, mintegy száz méternyire.

A többieknek volt munkája, mire a teli hálót kivontatták a partra.

Amint kiértek, parazsat láttak, rajta néhány hal sült, és volt ott kenyér is. Jézus kért a most fogott halakból (153 nagy hal), aztán enni hívta őket.

Senki sem merte Őt megkérdezni, kicsoda, hiszen mindenki tudta, hogy Ő az Úr. Jézus akkor vette a kenyeret, s odaadta tanítványainak a halakkal együtt.

Ez volt a harmadik alkalom, amikor az Úr Jézus megjelent* a tanítványainak.

Az étkezés után Jézus odafordult Péterhez. „Simon*, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”

„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” — válaszolt Péter.

„Legeltesd az én bárányaimat!” — mondta akkor az Úr, majd újra megkérdezte:

„Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?”

„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged” — hangzott ismét a válasz.

„Őrizd az én juhaimat!”

Aztán harmadszor megint: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?”

Péter elszomorodva válaszolt: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.”

„Legeltesd az én juhaimat!” —mondta az Úr, majd arról beszélt, milyen halállal* fogja Péter Istent megdicsőíteni. Végül így szólt hozzá: „Kövess engem!”

Péter erre János sorsát tudakolta.

„Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!” —válaszolt Jézus.

Ez a beszéd úgy terjedt el az atyafiak között, hogy János nem fog meghalni. Pedig Jézus nem erről beszélt. (Voltak keresztyének, akik úgy vélték, hogy János sosem hal meg, hanem valahol a hegyek között él a legutolsó időkig.)

Megjegyzés: Pétert az Úr Jézus nyilvánosan állította vissza apostoli* hivatalába. Péter annakidején háromszor tagadta meg Jézust, így háromszor kellett válaszolnia arra a kérdésre, vajon szereti-e Őt. Ugyancsak háromszor bízta rá Üdvözítőnk az apostoli feladatot. A három feladat egymás feletti lépcsőfokokat jelent: A bárányok legeltetése olyan munka, amit gyerek is végezhet. A juhok őrzésére (=vezetésére, ahol a pásztor megy elöl) szükség volta vadállatok és tolvajok miatt. A juhok legeltetése pedig átfogóan a pásztori munka teljességét jelenti; tehát nemcsak a bárányok és juhok, a nyáj védelmezését, hanem gondoskodást is róluk, a nyáj legelőre vezetését. Jézus apostolának feladata mindhárom: a fiatal és tapasztalatlan gyülekezeti tagokat vezetni kell, a gyülekezetet védelmezni, és lelki táplálékot adni neki.

E hármas feladat nemcsak Péterre igaz, hanem minden apostolra, és Krisztusnak minden szolgájára, minden korszakon át.

Egyéb megjelenések

Mindenekelőtt a Mk 16,15-18-nak és a Mt 28,16-20-nak szenteljünk figyelmet, ahol az apostolok küldetésük feladatát nyerik el. (Bár lehet, hogy ez az esemény akkor történt, amikor Tamás nem volt ott a többi apostolokkal; nem egyértelmű — vö. Lk 24,47-48.)

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Jézus megbízása szerint az egész világ missziói terület. Minden ember, minden népből, a világ legtávolabbi csücskéből is kell hogy hallja az örömteli üzenetet. Tudjuk, hogy az egyház ezt a küldetést az évszázadok múlásával különböző sikerrel próbálta teljesíteni, miközben a misszió iránti érdeklődés néha megdöbbentően kicsi volt. A múlt századtól korunkig, amikor is jobbak az utazási éskommunikációs feltételek, a keresztyén misszió mennyiségileg gyarapodott. Vajon megérjük azt is, hogy más világvallások és szekták missziója egyszer ugyanúgy erősödik majd? Gondolunk az iszlámra és a buddhizmusra, vagy olyan szektákra, mint a mormonok, Jehova tanúi, Baghwa és mások.

Az 1Kor 15,5-8-ban Pál röviden leír néhány megjelenést.

Az Úr Jézus ezek szerint megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre. Amikor ezt Pál írta, többségük még élt.

Megjelent az Úr Jakabnak is, amikor egyedül volt. Ez valószínűleg a kisebbik Jakabot jelenti, a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjét.

A minden apostolnak való ezutáni megjelenés, amire Pál utal, lehetett a jeruzsálemi teremben (vö. 317. lecke). Végül az Úr Jézus neki is megjelent, írja Pál. Bizonyára Jézus damaszkuszi úti megjelenésére utal (ApCsel 9,3-6; 332. lecke).

Jegyzetek:

Genezáret tava — A Bibliában három néven fordul elő: Galileai-tenger vagy tó (Palesztina lakói használják), Tibériás-tenger (római-görög név, arról a Tibériás nevű városról, amit Heródes Antipas Kr. u. 26-ban épített, Tiberiás császár tiszteletére), és Genezáret tava (ezt a nevet pedig a tó felső szakaszán használják inkább, ahol a Genezáret nevű tájegység található). A János 21-ben a Tibériás-tenger névvel találkozunk. Ez is arra utal, hogy János az evangéliumát nemcsak zsidóknak írta, hanem az egész akkori keresztyén közösségnek, tehát „külföldieknek” is. A Jn 6,1-ben találjuk: „Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára.”

Éjszakai halászat — E meleg területen a víz felső rétege napközben elég meleg. A halak ilyenkor a mélyebb, azaz hűvösebb rétegekbe merülnek le. Éjjelente följönnek, hogy szúnyogot vagy egyéb rovarokat fogjanak.

Jézus megjelenik—Azt is jelenti, hogy ami eltakarja, azt eltávolítja az útból. A feltámadt Úr Jézust csak azok láthatták testi alakban, akiknek Ő akarta magát megmutatni. Ugyanígy van az angyalokkal is.

Simon — Itt az Úr Jézus Pétert nem az alig három évvel korábban ajándékozott néven szólítja meg: Péter, azaz Kőszikla. Péter nem viselkedett úgy Jézus elfogásának és kihallgatásának éjszakáján, mint kőszikla. Nem biztos, hogy ennek van köze ahhoz, hogy Jézus itt a „megszokott” módon „Simon”-nak szólítja. Az Úr Jézus korábban már jelent meg Péternek egyedül: Lk 24,34. Fontos, hogy az Úr és Péter között ismét rendbe jön minden.

Milyen halállal — (Vö. Jn 13,36) A hagyomány szerint Pétert Kr. u. 64-ben Rómában megfeszítik, a saját kérésére fejjel lefelé, mivel nem találta magát méltónak arra, hogy ugyanúgy haljon meg, mint Ura. Péter emlékezett mindig Jézus szavaira, amik élete végéről szóltak. A 2Pt 1,14-ben írja: „Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem.”

Apostol — Jelentése: küldött, követ. Bizonyos feladatra kiválasztott és kiküldött ember, aki megbízóját képviseli. Szorosabb értelemben Jézus tizenkét tanítványának tisztségét jelenti, de tágabb értelemben valamely keresztyén gyülekezet képviselőit is így nevezik (ApCsel 13,4; 2Kor 8,23).

Énekek:

Református énekeskönyv: 47:1-2; 100; 299; 307:3; 321:7; 479
Jertek, énekeljünk 41:3-4; 65:3; 109; 134; 235
Harangszó: 34; 36; 43; 45; 50:1-2
Dicsérjétek az Urat!: 55:3; 59; 130:3-4; 137; 146; 165
Erőm és énekem az Úr: 12; 21; 53; 57:2-3; 117; 120; 137

Megjegyzések:

Az evangélium hálóját kivetni — A hiábavaló halászat után az Úr szavára kivetett hálónak lehet szimbolikus magyarázata: Az Ószövetség kora az Üdvözítő föltámadásával elmúlt, új kor kezdődött. Most az evangélium hálóját kell kivetni („Emberhalászokká teszlek benneteket” — Mk 1,17) azon a módon, ahogyan az Úr Jézus előírta. A tanítványok bátorítására volt a fogás elképesztő méretű.

Helyreállított bizalom — Péter a tagadásával Jézus bizalmát eljátszotta. Olyan szép, ahogy az Úr Jézus ezt a bizalmat nyilvánosan helyreállítja. Közte és Péter között rendbe jött minden, de Ő azt akarta, hogy mindenki tudja ezt meg! Nem maradhatott kétséges, hogy Ő Pétert visszaállította apostoli tisztébe. (Amikor a másikban való bizalom helyreállt, ezt hadd tudják meg mindazok, akik a problémáról annak idején tudtak.)
Egymásban való bizalom nélkül nem tudunk jól dolgozni, főleg nem Isten Országa számára.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Mi kell a megrendült bizalom helyreállításához? Életpéldák. (** ***)

Társadalomismeret (Osztályfőnöki) / Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Halászat régen és ma. A halászat eszközei és módjai. Jelentős halászati területek. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Olvasás-, íráselőkészítés: azonos alakú (hal)formák felimerése, válogatása színezéssel; folyamatos hullámvonal átrajzolása. (*)
 • Horgászatról szóló vers olvasása, beszélgetés a témáról a vers segítségével. (*)
 • A halász és a hal viszonya Rónay György: Halak c. versében. (**)
 • Horgászélmény írásbeli megfogalmazása (elbeszélés, hír). (** ***)
 • Elbeszélő fogalmazás, hír írása egy evangelizációról. (***)
 • Az áruló Geréb visszafogadása Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényében. (***)

Matematika

 • Számlálás egyesével tízes, húszas számkörben, sőt azon túl is. (*)

Természetismeret (Környezetismeret)

 • Mit tudunk a halakról? Képek gyűjtése, megfigyelése. Különböző halfajták. (* **)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Félig telt hálóba halak rajzolása. (*)
 • Papírhalak készítése: nyírás, színezés, ragasztás. (*)
 • Horgászáshoz kapcsolódó tematikus rajz készítése. (* **)
 • Halakkal teli háló rajzolása vagy festése. (**)
 • Papírkivágás: halakkal teli háló. (**)
 • Halformák kivágása, színezése, vagy hajtogatása papírból, elhelyezése hálószerű anyagon. (**)
 • A hal jelképe. Kitűző, matrica tervezése a hal jelével. (***)
 • Hal alakú kitűző készítése agyagból, színes anyagokból (papír, filc, dekorgumi) vagy gyöngyfűzéssel. (***)

Vázlat:

Genezáret tava
Péter — Jakab, János, Tamás, Nátánaél
eredménytelen éjszakai halászat
idegen (Jézus) a parton
hálót a jobb oldalon
153 hal
János: „Az Úr az!”
Péter: gyorsan Jézushoz
vendéglátás

beszélgetés
Jézus: „Szeretsz-e engem?”
Péter: „Te tudod, hogy szeretlek.”
Jézus: „Legeltesd az én bárányaimat!”
„Őrizd az én juhaimat!”
„Legeltesd az én juhaimat!”
„Kövess engem!”

missziói parancs:
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .