227. A csodálatos halfogás

,

Üzenet – Téma:

* Hittel hallgatni Isten szavára és engedelmes­kedni annak.
* Az evangéliummal „embereket halászni”.

Előzmények:

Názáretben az Úr Jézus szombaton beszélt a zsinagógában. A názáretiek először egyetértőleg hallgatták, de később megharagudtak rá. Le akarták Jézust taszítani a hegyről, Ő azonban elment, anélkül, hogy tehettek volna vele valamit.
Kapernaumba ment, ahol lakott.

Bevezetés:

A tanítványok második elhívása:

Figyeljünk először a Mt 4,13–17-re! A Názáretből Kapernaumba vezető útja során az Úr Jézus sok helyen prédikált. Mindig ugyanazt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.” Jézus fellépésével betöltötte Galileában Ézsaiás próféciáját. Az Ézs 8,23-ban találjuk azt a próféciát, amit itt Máté idézett: „De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van.” Ezzel a „pogányok Galileájá”-ra célzott. Az Üdvözítő odamenetele és ott-tartózkodása nagy jelentőségű volt annak a területnek a számára, amely valamikor Zebulon és Naftáli törzséé volt. A lakosság éveken át lelki sötétségben élt, távol Jeruzsálemtől, és megvetve a júdeaiaktól. Jézus idejében sokan voltak ördögöktől megszállottak. Rettentő sok volt a beteg: vakokat, bénákat, süketeket említenek később az evangéliumok. Krisztus éppen ezeket az embereket kereste föl, hogy az üdvösséget hirdesse nekik, és közülük sokat meggyógyítson.

Názáretből való elűzetése után az Üdvözítő Kapernaumot választotta lakhelyéül, vagy (a Jn 2,12 szerint) már ott is lakott.

Kapernaumban egy napon az Úr Jézus a Galileai-tenger partján járt. Látta, amint ott foglalatoskodnak tanítványai, Simon Péter, és testvére, András, akik halászok voltak. Ők, valamint Jakab és János, Zebedeus fiai, egész éjszaka halásztak. Most Simon és András hálójukat a tengerbe vetették, hogy megmossák. Jakab és János édesapjuk szolgáival a hálóikat javították.

Az Úr Jézus először Simonhoz és Andráshoz ment. Azt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Ezzel tanítványai első elhívását szélesítette ki Jézus.

Most feladatot kaptak: emberhalászatot. Ahogy hálóikkal a halat próbálták a tengerből kifogni, úgy kell később az evangélium „háló”-jával az embereket megfogni, és az Isten országa „hajó”-jába „begyűjteni”.

Simon és András azonnal engedelmeskedtek neki, és követték Őt. Kissé távolabb az Úr Jézus megállt a két másik testvér, Jakab és János mellett. Őket is elhívta, nagyon valószínűleg ugyanazokkal a szavakkal. Ők is otthagyták munkájukat és édesapjuk szolgáit, s követték Jézust. János számára ez a második elhívás volt; Jakab számára az első.

Történet:

Az Úr Jézus egyszer a Genezáret-tó* (vagy Galileai-tenger) partján állt. Nagy sokaság vette körül. Hozzá tódultak, hogy Isten igéjét hallgassák.

Az Úr Jézus meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok* a parton a hálóikat* mosták. Beszállt az egyik hajóba*. Az tanítványáé, Simoné volt. Jézus megkérte Simont, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Ez meg is történt.

Ebből a hajóból tanította az odasereglett sokaságot. Amikor Jézus befejezte a beszédet, azt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!”

Simon csodálkozva felelte: „Mester, egész éjszaka* fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.”

Amikor ők (valószínűleg Simon és András) ezt megtették, nagyon sok hal nyüzsgött a hálóban (nagy tömeg halat* kerítettek be), úgy, hogy az majdnem elszakadt. Gyorsan intettek társaiknak (üzlettársaiknak?), Jakabnak és Jánosnak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Amikor hajójukkal Simon hajója mellé álltak, együttesen be tudták vonni a teli hálót. (Két férfi számára az túl nehéz és lehetetlen lett volna.) Mindkét hajó a pereméig megtelt hallal úgy, hogy majdnem elsüllyedtek. A tanítványok megtanulták ebből, hogy az Úr Jézus létfenntartásukról is tud és akar gondoskodni. Amikor Simon Péter ezt a csodát látta, leborult Jézus elé, és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Arra célzott: Uram, nem vagyok méltó, hogy Veled legyek, mert bűnös ember vagyok. Nem tudjuk, vajon ezzel már azt ismerte-e fel, hogy az Úr Jézus Isten Fia.

A többiek, András, Jakab és János is nagyon csodálkoztak ezen a nagy fogáson. Mély tiszteletet éreztek Mesterük iránt.

Az Úr Jézus megnyugtatta őket: „Ne féljetek, ezentúl emberhalászok lesztek.” Ezzel a néhány nappal azelőtti elhívásukat ismételte meg. Ez a csodálatos halfogás ennek az elhívásnak különleges jele. Ha engedelmeskednek parancsának, az evangélium hirdetése által sokakat behoznak majd Isten országának „hajó”-jába.

A hajókat kivonták a partra. A tanítványok otthagytak mindent – tehát a gazdag halfogást is –, és követték Mesterüket. (A halakat nyilván Zebedeus, az apa és szolgái hordták partra, s dolgozták fel. A gazdag fogás egyelőre elég volt családjaik eltartására.)

Jegyzetek:

Genezáret-tava – Ótestamentumi neve Kinneret-tó volt (lásd 4Móz 34,11; 5Móz 3,17; Józs 13,27). A név az északnyugati termékeny földhöz kapcsolódik, vagy a tó szalagformájához (kinnor). Többi nevei: Galileai-tenger és Tibériász-tava. A tó egy meleg, termékeny völgyben, a hegyvidék lankái között terül el. 20 km hosszú és 10 km széles, s mintegy 50–250 m mély. (Lásd még a 215. lecke jegyzetét!)

Halászok – Az ókori Palesztina néhány folyója és a Genezáret-tó gazdag halállománnyal rendelkezett. Ez sok embert vonzott, akik részben halászattal, részben a hallal való kereskedéssel foglalkoztak. A tó nyugati oldalán egymáshoz közel fekvő városok (Kapernaum, Magdala, Tibériász) lakói főleg halászatból éltek.

Hálóikat mosták – A halászok egyik legfontosabb munkaeszköze a háló volt, melyet halászat után gondosan meg kellett tisztítani. Legegyszerűbb fajtája a kerek hajítóháló (Mk 1,16; Mt 4,18), peremén kőnehezékekkel. A part menti halászatban használták. Ügyes mozdulattal vetették a vízre, ott a kövek a háló szélét lehúzták a fenékre, majd kötéllel összevonva kiemelték a zsákmányt. A vontató- vagy kerítőhálóval kinn, a tó mély vizén halásztak. 200 m hosszú és 5 m széles is lehetett. Két hajó között feszítették ki és a partra vontatták, ahol kiválogatták a halakat (Mt 13,47–48). Mélyvízi halászatra használták a kivetőhálót is, mely kb. 15 m hosszú több részből álló hálóegyüttes volt. Alsó részét kövek húzták a mélybe. A halak beleakadtak az ív alakú hálóba, melyet a halászok a hajóba vontak, és ott válogatták ki a zsákmányt. Ilyennel fogták ki Péter és társai ezt a csodálatos zsákmányt.
Ismeretes volt ezenkívül a horoggal (Mt 17,27), és a szigonnyal való halászat is.

Hajó – Másik fontos munkaeszköze a halászoknak a hajó vagy bárka. Ezek formájáról nem rendelkezünk pontos ismeretekkel. 1986-ban a tóparti iszapban felfedeztek egy feltehetően Jézus korabeli bárkát, mely 8×3 m-es volt, négy evezős, egy kormányos irányította, és 15–20 személyt vihetett.

Egész éjszaka – A tó körüli halászok főként éjszaka halásznak. Nappal a víz gyakran túl meleg; a halak egészen mélyen úsznak – a hideg vízben több az oxigén – így egyáltalán nem lehet kifogni őket. Annál nagyobb volt a csoda, hogy Simon és András nappal, az engedelmességnek e nagy iskolájában halakba ütköztek.

Nagy tömeg halat – Nemcsak mennyiségre, fajtára is szép számú hal élt a Genezáreti-tóban. Ma kb. 25 különböző faj létezik. Ezek között van, amit mi is ismerünk: pl. dévérkeszeg, ponty, sügér. Legnevezetesebb a fésűshal (Chromis niloticus), melyet Péter-halnak is neveznek (Mt 17,27 alapján). Jellegzetessége, hogy kicsinyei a ragadozó halak elől az apa szájában keresnek menedéket.

227

Énekek:

Református énekeskönyv: 47:1; 67:1; 165:1; 299:1–5
Jertek, énekeljünk: 103; 109; 118:1–3; 134:1–3; 170; 235
Harangszó: 34; 35; 43; 45; 47; 50:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 5; 56; 60; 64; 75; 146; 163
Erőm és énekem az Úr: 26:3; 81; 82; 83; 131:1–2

Megjegyzések:

Hittel hallgatni Isten szavára és engedelmeskedni annak – Amit Simon és a többiek az Úr Jézustól tanultak, számunkra is jó lecke. Ha hallgatunk arra a tanácsra, melyet Ő ad, áldottak leszünk. A tanítványok elhívásához hozzátartozott ez a hívő meghallgatás és azonnali engedelmesség. Csak amikor ezt megtanulták, akkor lettek készek az evangélista feladatának betöltésére. Ez a helyzet velünk is. Ne gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mint Ő (nappal egyáltalán nem halásztak!), mert másképp nem kapjuk meg áldását.

Az evangéliummal „embereket halászni” – Nagyszerű képet használt itt az Úr Jézus az evangélium hirdetésére. A tanítványok (az evangélium) hálóját szakszerűen kivetik, aztán megvárják, vagy jobban mondva, elvárják, hogy Isten akarata által a halak beleússzanak és így meg lehessen őket fogni. Az Úr Jézus maga gondoskodik arról – a Szentlélek által –, hogy az emberek megtérjenek „halászai” prédikálására.
Az „emberhalász” feladata ránk is vonatkozik? Hogy tudjuk azt megtenni?

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Viselkedésünk mozgatói. Megfogadjuk-e a felnőttek, társaink jó tanácsait, vagy pedig önfejűek vagyunk? Odafigyelünk-e, hallgatunk-e Isten szavára, igéjére, vagy a magunk feje után megyünk? Mit jelent az, hogy Jézust követni, szavának engedelmeskedni? (** ***)

Társadalmi ismeretek / Történelem

 • A halászat és munkaeszközei az ókori Izráelben és ma. A halászat módjai, halászhajók. A hal felhasználása táplálkozásunkban. (***) Megjegyzés: A halhús jelenleg egészségtelen a környezetszennyezés miatt.

Természetismeret / Földrajz / Biológia

 • A Genezáreti-tó természeti adottságai, halállománya, jellegzetes halfajtái. Modellezés terepasztalon. (** ***)
 • A vízpart, az édesvíz élővilága. Édesvízi halfajok. A hal testfelépítése, élete. Környezetszennyezés: halfajok pusztulása. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Verstanulás, versmondás. Rímpárok hiányzó betűinek kiegészítése szóban és írásban. (*)
 • Összetett mondatok kiegészítése az utolsó tagmondattal. Összetett mondatok alkotása a „mégis” kötőszóval. (**)
 • Szóbeli és írásbeli szövegalkotás. Élménybeszámoló. Elbeszélő fogalmazás vagy újsághír átélt vagy elképzelt élmény alapján. (** ***)

Matematika

 • Számlálás húszon is túl. (*)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Tanulmányrajz készítése: A hal testfelépítése, belső arányai. Különböző halfajokra jellemző forma és színvilág. (** ***)
 • Ókori és mai hajóformák tanulmányozása. Jellemző forma, szerkezet, belső arányok. (***)
 • Festés (rajzolás zsírkrétával: *): Halak természetes környezetükben és halászat közben. Halászat a tavon. Képalkotás elképzelés alapján. Érzelmek kifejezése a színek segítségével. (** ***)
 • Modellezés: Hajómodell készítése papírdobozból, hajtogatással, fa- és textilmunkával. Halformák hajtogatása. Akvárium modellje papírdobozból. (* ** ***)
 • Térrendezés: Halak a halászhálóban, hajók a tavon. Élőlények, tárgyak és környezetük viszonya. (* **)

Testnevelés

 • Fogójátékok: Halászfogó (Halászháló), Halacskák. (* ** ***)

Vázlat:

Kapernaum
Galileai-tenger/Genezáret-tava (Kinneret-tó)

Péter és András
János és Jakab (Zebedeus fiai)
halászat – nappal
nagy fogás
„Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!”

a tanítványok követik Jézust

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .