364-365. Krisztus visszajövetele és a végső ítélet; az új ég és az új föld

,

Üzenet – Téma:

* Krisztusé az utolsó szó.
* Krisztus újjá teremt mindent.
* Krisztus eljövetelére vágyni az iránta való szeretetjele.

Bevezetés:

A Krisztus visszajöveteléről és a végső ítéletről szóló jelenést három bibliai leírás alapján tekintjük át: Jelenések 20,11-15; Máté 25,31-46 és 1Thesszalonika 4,13-18. (A Máté 25,31-46-hoz lásd a 300. leckét és magyarázatát.)

Krisztus visszajövetele és a végső ítélet

János a látomásban egy nagy fehér trónt lát. A fehér az igazságosság és a szentség színe.

A trónon Krisztus ül. „Amikor pedig az Emberfia eljön az Ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára” (Mt 25,31). Olyan lenyűgöző a pompája, hogy a föld és ég eltűnik

János látja a halottakat, kicsiket és nagyokat, ahogy Isten előtt állnak, mindenki, aki valaha élt. „Összegyűjtenek eléje minden népet…” (Mt 25,32). Azért állnak Isten elé, hogy megítélje őket. Könyvek nyittatnak ki.

A könyvek említése igazából szókép, Isten mindentudásának jelképe. Azt is mondhatnánk, hogy ezekben a könyvekben mindaz meg van írva, amit az emberek tettek. Isten mindent tud minden egyes emberről. A könyveket kinyitják, vagyis az ítélkezés megkezdődik.

Még egy könyvet nyitnak ki, az élet könyvét. Ez szintén jelképes, azt jelenti, hogy mindazoknak a neve fel van írva, akik Krisztusban haltak meg (Thessz 4,16).

Minden halott feltámad — a tenger kiadja a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadják a náluk levő halottakat, és mindenki megítéltetik a cselekedetei szerint. A Máté 25,32-33 ezt példázatosan úgy írja le, hogy Krisztus elválasztja az embereket egymástól, mint a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat — akik Őt hittel követték — a jobb keze felől állítja; a kecskéket — akik Őt nem ismerték és nem akarták ismerni — a bal keze felől állítja. (A jobb oldal jelenti a „jót”, a bal oldal pedig a Josszat”.)

A halál és a holtak birodalma (pokol) a tűz tavába vettetik. Ez a „második halál”, az örök kárhozat. Akiknek a neve nem szerepel az élet könyvében, azokat mind a tűz tavába vetik. Immár a sátánhoz és bukott angyalaihoz tartoznak.

Az 1Thessz 4,13-18-ban Pál arról ír, hogy Krisztus visszajövetelekor mi fog történni az élőkkel és az eltávozottakkal. Hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Akkor azt is hihetjük, hogy Isten a benne elhunytakat újra életre kelti. Jézus visszajövetelekor ők fognak először feltámadni. Majd azokkal a hívőkkel együtt, akik még élnek, elragadtatnak az Úr fogadására a levegőbe, és örökre az Úrral maradnak.

A Mt 25,34-ben maga Jézus mondja el, hogy a jobb keze felől állók öröklik a világ kezdete óta számukra elkészített országot. Azért jöhetnek, mert irgalmasságot cselekedtek. A bal keze felől állókat viszont elküldi „az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre” (Mt 25,41). Ők nem cselekedtek irgalmasságot.

21. és 22. fejezet: az új ég és az új föld

János a látomásban új eget és új földet lát. A régiek „elmúltak”. Tenger sincs többé. A gonosz, ami a bűneset következtében került a földre, szintén eltakarodott. Amit János itt leír, a „menny a földön”, végtelen ünneplés, ahol nincs több rossz, és mindig béke uralkodik. Ebben az új állapotban mindenkinek helye van, aki hitt Jézus Krisztusnak. Megdicsőült testben fogják örökké a Bárányt (a megdicsőült Krisztust) dicsérni.

Látja János a szent várost is, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászáll a mennyből. Felékesített, mint egy menyasszony, akit férje érkezésére öltöztettek díszbe. Hatalmas hang adja tudtul: „Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük”. Minden könnyet letöröl a szemükről. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás.

A trónon ülő Krisztus így szól: „Íme, újjáteremtek mindent”.

Jánosnak mindezt le kell jegyeznie.

Krisztus folytatja: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.” Minden, amit a próféták előre megmondtak, be fog teljesedni. „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Lásd Ézs 55,1) Tehát örökké fognak élni. Aki győz, aki kitart a hitben, örökölni fog mindent. De aki nem akarta Őt szolgálni, arra az ítélet vár.

Jánosnak egy angyal megmutatja a szent várost, vagyis „a menyasszonyt, a Bárány feleségét”. Nem úgy kell gondolnunk az új Jeruzsálemre, mint egy újonnan épült városra. Sokkal inkább egy kép ez Jézus Krisztus gyülekezetéről, új, tökéletes állapotában. Már megjelent korábban is, mint házasság előtti menyasszony, de most szentséggel felékesített, hogy örökké az Úr Jézussal éljen.

A város látványa fenséges, benne ott az Isten dicsősége, ragyogása hasonló a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. A város Isten pompáját sugározza.

Az angyalnak arany mérővessző van a kezében, hogy megmérje a várost. Tizenkétezer futamot (2220 km) állapít meg hosszára, szélességére és magasságára is. A város alakja tehát nagyon szabályszerű*. Az új Jeruzsálemben minden tökéletes lesz. Az óriási méret azt jelentheti, hogy benne minden hívőnek lesz hely.

A várost magas fal védi, aminek a magassága 144 könyök (72 m). A szent Jeruzsálem nyugalmát senki sem háborgathatja. Tizenkét kapu van a falon, mind a négy égtáj felé három-három, előttük tizenkét angyal. A kapukra Izráel tizenkét törzsének neve van felírva. A város falának tizenkét alapköve van, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.

A négy égtáj felé nyíló tizenkét kapu azt jelzi, hogy az új Jeruzsálem minden irányból elérhető. A világ minden részéről, mindenféle népből és nemzetségből érkezhetnek Krisztusban hívők. A kapukban levő angyalok fogadják őket, de megvédelmezik a várost a hitetlenektől.

A kapukon lévő 12 izráeli törzs neve azt jelenti, hogy Izráel régtől kezdve a kiválasztott nép. Isten Ábrahámmal kötött szövetsége nélkül Jézus Krisztus nem jöhetett volna el a földre, és a megváltás sem lett volna lehetséges. Az alapkövek, amire egy város falait húzzák fel, mindig nagyon fontosak. A 12 apostol az Úr Jézus megbízásából hirdette az Evangéliumot. Az ő tanításuk azóta is az az alapkő, amelyre Jézus Krisztus gyülekezete épül.

A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesíti, minden kapunál másfajta. Nincs egyértelmű magyarázat a 12 különböző drágakőre. Jelentheti Krisztus kiválóságát. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngy. (Ezért beszélünk gyöngykapukról.) Hatalmas térfogatuk óriási értéket jelez, amihez fogható nincs a földön. A város falai és utcái színaranyból vannak, ami távolról úgy néz ki, mintha átlátszó üveg lenne. Lélegzetelállító jelenség.

János nem lát templomot a városban, mert „az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma”. Jeruzsálem régi templomában az ábrázoltatott ki, ami Istentől és Istenért van. Minden a Bárányra, az Úr Jézusra utalt, hogy meg fogják ölni.

A városnak nem lesz szüksége napra vagy holdra sem, mert Isten dicsősége lesz a világossága, és a Bárány a „lámpása”. Krisztus a fényforrás. Hiszen Ő maga mondta: „Én vagyok a világ világossága.”

A kapukat nem kell bezárni, mert nem lesz többé éjszaka. A régi városok kapuit mindig bezárták naplementekor. Így kizárták a nemkívánatos elemeket. Erre már nincs szükség az új Jeruzsálemnél. Semmilyen veszély nem fenyegeti a várost. A népek odaviszik dicsőségüket és tisztességüket. Tisztátalan és hamis életű be nem juthat, csak aki be van írva a Bárány életkönyvébe. Az angyalok őrködnek.

Az új Jeruzsálem képet ad nekünk arról, „amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, Isten mégis elkészítette azoknak, akik Őt szeretik (1Kor 2,9).

Az angyal ezután mutat Jánosnak egy tiszta folyót, mely az élet vizével van tele. Az élet vize az örök élet szimbóluma. A folyó ragyogó, akár a kristály, s Isten és a Bárány trónusából fakad. Krisztus gondoskodik tehát róla, hogy örökké áradjon ez a folyam. Az örök életnek soha nincs vége.

A folyó közepén, két ága között áll az élet fája. Tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban. Mind a fa, mind a gyümölcse az örök élet szimbólumai. Még a fa levelei is értékesek, mert a népek gyógyítására szolgálnak. Az új földön már nem fognak semmilyen betegségtől szenvedni.

Nem lesz többé átok a városon, mert semmilyen bűn nem kerülhet be oda. Az Isten és a Bárány trónusa áll benne, mindenki Őket imádja. Látják majd Krisztus arcát, s az Ő neve lesz a homlokukon, vagyis az Ő tulajdonai lesznek, s hozzá fognak ragaszkodni.

Soha többé nem lesz éjszaka, nem lesz szükségük lámpásra, napra, mert az Úr Isten világánál élnek. Vele uralkodnak örökkön örökké.

A látomások után az angyal megerősíti Jánost, hogy a Jelenések könyve minden szava igaz és megbízható. A próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje, aminek hamarosan meg kell történnie. Jézus így üzen: „Íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.”

János ekkor leborul az angyal lábai elé, de az angyal elhárítja az imádatot. Hiszen ő is csak szolgatársa, ahogy testvérei, a próféták, vagy mindazok, akik megtartják e könyv igéit. Istent kell imádnia.

János még nem pecsételheti le a könyv prófétai igéit. Az idő közel van, tehát hirdetnie kell mindazt, amit látott. Aki minden figyelmeztetés ellenére gonosz marad, cselekedje azt. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is. Az Úr Jézus azt üzeni, eljön hamar, s mindenki cselekedete szerint kap jutalmat.

Krisztus boldognak nevezi azokat, akik az Ő parancsolatai szerint élnek. Ők beléphetnek majd az új Jeruzsálembe. Ehetnek az élet fájáról, tehát örök életük lesz. Isten városán kívül maradnak viszont azok, akik az Ő parancsolatait megtagadják, rájuk Isten haragja hull.

„Én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása, a fényes hajnalcsillag” — mondja az Úr Jézus. Ő a megígért Messiás, ahogy megjelenik, beköszönt az új nap, mint ahogy a Hajnalcsillag feltűnően világít az éjszaka végén. „A lélek és a menyasszony így szól: Jöjj!” A Szentlélek a Gyülekezetet, ami itt menyasszonyként van ábrázolva, erős vágyakozással tölti meg Krisztus iránt. Aki hallja ezt, tegyen ugyanígy. Aki szomjas, aki sóvárog Isten szentségére és az Istennel való életre, az jöjjön; és „vegye az élet vizét ingyen”!

Az Úr ezután figyelmeztet mindenkit, aki e prófétai könyv szavait hallja, hogy sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem lehet (vő. 5Móz 4,2).

Krisztus, aki bizonyságot tesz ezekről, azt mondja: „Bizony, hamar eljövök.”

„Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” — feleli János, majd megáldja a Gyülekezetet. — „Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal!”

Jegyzet:

Szabályos alakzat — Az antik korban a kocka a tökéletességet jelképezte. Emellett figyeljük meg a szent 12-es szám sokszorosát (12x10x10x10), ez a Bibliában teljességet jelent, ugyanúgy, mint a 7 vagy a 10.

Énekek:

Református énekeskönyv: 48:1.4; 89:1.3.7; 96:8-9; 98:4; 113:1-3; 122:1; 130; 152; 217; 398:1.4-5; 421:1.4; 465; 500:1.7
Jertek, énekeljünk: 69; 85; 87; 133; 251
Harangszó: 41; 50; 51:3; 52
Dicsérjétek az Urat!: 28; 34; 53; 85; 93:2; 99; 135:1.3; 168
Erőm és énekem az Úr: 10; 31; 50; 51; 79; 98; 108; 121; 142; 143:3-4

Megjegyzések:

Krisztusé az utolsó szó — Krisztus végítéletéről van szó, amit életünk fölött tesz majd. Senki nem kerülheti el ezt az ítéletet Akik őszintén hiszik, hogy Jézus Krisztus az ő bűneikért is eleget tett, azoknak az Ő ítélete nem szörnyű, hanem csodálatos jövő.

Krisztus mindent újjá teremt — Az Úr Jézus megújítja az eget, a földet és minden benne levőket. Akkor nem lesz több bűn, sem gyász, szomorúság vagy nélkülözés. A hívők nagy várakozással nézhetnek a vele való örök élet felé, az örök dicsőségben.

Vágyakozás Krisztus eljövetelére — Háromszor biztosított Jézus minket és Jánost, hogy eljön hamar. Mi mennyire vágyunk arra, hogy Krisztus visszajöjjön? Ha inkább nem is gondolunk rá, mert olyan jól érezzük magunkat ebben a világban, akkor valami nem stimmel velünk. Mert aki valóban szereti az Úr Jézust, az vele akar lenni.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, gazdasági és állampolgári ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Bűn, büntetés, ítélet. Ítélethozatal régen és ma. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Könyvtárhasználat

  • Az üdv szógyökből képzett szavak és jelentéseik (Magyar értelmező kéziszótár használata). Képzeletbeli üdvözlet írása egy üdvözültnek. (***)

Ének-zene

  • Ének a mennyei városról — karéneklés. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Az Aranyváros pompáját kifejező képeslap készítése színespapír ragasztással, grafikai eszközökkel. Választható megoldás: térbe kihajtható csillag-modell. (***)

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .