212. A pásztorok imádják a Gyermeket

,

Üzenet – Téma:

* Az üzenet átadása – bizonyságtétel.
* Imádás, magasztalás.

Előzmények:

Az efrátai mezőkön hallották a pásztorok az angyaltól az örömhírt: Krisztus megszületett! Az angyalok éneke megerősítette ezt számukra.

Történet:

Az angyalok visszatértek a mennybe. A pásztorok azt mondták egymásnak: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”

A pásztorok egy pillanatig sem haboztak. Hitük csak meg akart győződni arról, amit az Úr az angyal és az angyalok kara által üzent. Mentek, hogy megnézzék, ami „történt”. Fenntartás nélkül hittek. De látni is akarták, amit az angyal mondott.

Sok ember valami láthatóban és kézzel foghatóban akar hinni: „Először látnom kell…” Csak a szónak nem hisznek. Ezzel nem is jutnak el a hívő látásig, a dolgok létéről való meggyőződésig, és egyáltalán nem a meggyőződés öröméig (gondoljunk a Zsid 11,1-re).

A pásztorok elindultak, miután elhitték azt, amit az Úr üzent, hogy meglássák, hogy történt mindaz.

Otthagyták a juhokat. Nincs szó arról, hogy egyikük ott maradt volna, hogy vigyázzon a jószágra. Ebből arra következtethetünk, hogy mind elmentek Betlehembe.

„Elmentek tehát sietve…” Siettek Betlehembe. Gondoljunk csak a gyermekekre, akiknek valami szépet ígértek. Nem lassan, óvatosan, vigyázva mentek. Futottak… A hit ismertető jele ez: „olyannak lenni, mint a kisgyermek” (Mt 18,4).

„…és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket.” Első pillanatra nem tűnik jónak a sorrend: először Mária és József, csak aztán a kisgyermek. De képzeljük el a helyzetet! Az istállóban először a felnőttek tűnnek föl; a kisgyermek a jászolban fekszik. Igen: Krisztus eljövetele egészen emberi módon történt. Ugyanaz a helyzet, mint amit a pásztorok bármelyik fiatal családnál találtak volna. Egy apa és anya, akik hálásak és boldogok, a kisgyermek a bölcsőben (bár az itt csak egy jászol). Krisztus hozzánk mindenben hasonlóvá lett, kivéve a bűnt.

„Amikor meglátták…” Most látjuk, hogy a pásztorok végeredményben csak a kisgyermekkel törődtek. Továbbá: Istennek magának kell hitet ébresztenie a szívben, hogy elhiggye, az a jászolban fekvő kisgyermek a megígért Krisztus. Ézsaiás tömören megjövendölte: „Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna” (Ézs 53,2).

„…elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak.” A pásztorok távoztak az istállóból, de nem mentek vissza azonnal a nyájukhoz. Előbb másoknak is hallaniuk kellett az örvendetes újságot. Képzeletben látjuk, ahogy végigmennek a városon. Közben bizonyára megvirradt. A keleti nap* korán, reggel hatkor kezdődik. Az emberek kijönnek az utcára, hogy elkezdjék napi munkájukat. A pásztorok mindenkinek elhíresztelték, ami az éjszaka velük történt. Beszéltek az angyalról, a mennyei seregekről, a kisgyermekről, akit a jászolban fekve találtak. Ebben a textusban főleg arról az üzenetről van szó, „amelyet erről a kisgyermekről kaptak.” Nem a külső dolog, a kétségtelen bizonyíték a fontos, hanem az üzenet, hogy az a kisgyermek a megígért Krisztus, az Írások Krisztusa. A kisgyermek eljövetele békét hoz mindenki számára, aki hisz benne, a kisgyermek eljövetele által lehetségessé válik Isten jótetszése a bűnös emberek számára. A pásztorok az üdvösség első hirdetői!

„És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott* azon, amit a pásztorok mondtak nekik.” A csodálkozás még nem hit. A „hogy is van az?” még nem jelenti, hogy „azt meg kell néznem.” Nem olvasunk arról, hogy az emberek özönlöttek volna a kisgyermekhez. Pedig pont a népszámlálás miatt sokan voltak Betlehemben, akik onnan származtak, vagy ott laktak, eszükbe kellett volna, hogy jusson Mikeás (5,1) próféciája. Betlehemben, az ő városukban fog megszületni a Messiás! Dávid városából származik az Uralkodó! Krisztus eljövetele elérkezett, mindenki megláthatta. De erről semmit sem olvasunk… Maradt a „csodálkozás.”

„Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte…” Hallotta, amint a pásztorok elbeszélték, hogy mi történt a mezőn az éjszaka… Most már tudott az üzenetről, melyet az angyal hirdetett, és az angyalok énekéről. Ezeket a szavakat Mária drága kincsként őrizte meg.

„…és forgatta szívében.” Mária többet tudott Fiáról. Gábriel angyal beszélt neki róla. Már énekelt az Ő üdvösségéről énekében, amikor Erzsébethez érkezett. Az, amiről a pásztorok beszámoltak, számára nagyszerű bizonyítéka volt annak, amit már tudott: újszülött Fia az Üdvözítő, a Szabadító. Hiszen Jézus a neve!

„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” Sokkal később a pásztorok visszamentek nyájukhoz. Boldog, egyébként hivatásuknál fogva nyugodt és hallgatag embercsoport hagyta el a várost. „Ahol a szív csordultig tele van, ott nem tud hallgatni a száj.” Ez szó szerint ráillett a pásztorokra. Minden, amit hallottak és láttak azon az éjszakán a mezőn és a jászol mellett, megegyezett. Ezáltal hitük erősödött. A hívő hálás Isten hűségének minden bizonyságáért. A pásztorok nem tudtak erről hallgatni!

Aki Jézus Krisztusban hit által Megváltóját látja, nem tud hallgatni erről. Nem hagyhat bennünket nyugodni. Meg kell nyilvánulnia szóban és tettben. Meg kell vallani a gyülekezetben (gondoljunk az úri szentvacsorára), és a gyülekezeten kívül is el kell mondani (gondoljunk az evangélizációra).

A pásztorok minden bizonnyal jó állapotban találták juhaikat.

Jegyzetek:

Keleti nap – Körülbelül hat órakor gyorsan világos lesz; este hat óra körül hirtelen alkonyodik. Fél órán belül besötétedik. Az emberek itt általában korán lefeküdnek, és korán kelnek, azért is, mivel délben nagyon meleg van.

Csodálkozni – Inkább, mint „álmélkodni”. Az ApCsel 2,7-ben azt olvassuk: „Megdöbbentek, és csodálkozva mondták”. Ez egy bibliai- stilisztikai forma: (csaknem) ugyanannak a szónak kétszeri használata. A „csodálkozni”-ban tehát nagyrészt benne van a „megdöbbeni” jelentése is.

Énekek:

Református énekeskönyv: 98:1–4; 326:3–5; 327:1–4; 329:1–2.5
Jertek, énekeljünk!: 11:2; 15:1; 16; 22:1.4.5; 33; 35:1–4
Harangszó: 4; 5; 6; 7
Dicsérjétek az Urat!: 104; 107; 109; 112; 114
Erőm és énekem az Úr: 39; 42; 49; 68; 143

Megjegyzések:

Az üdvösség hirdetése – Lelkipásztornak kell ahhoz lenned, hogy bizonyságot tégy az üdvösségről, mely Krisztusban jött el hozzánk? Nem, minden hívőnek a feladata, hogy beszéljen Királyáról. A pásztorok példájából láthatjuk, hogy ők azt nem tudták meg nem tenni. Kényszer hajtotta őket, hogy mindenkinek, aki hallani akarta, hirdessék, amit hallottak és láttak.
Beszélgessünk erről a gyermekekkel! Így jobban megértik, mit jelent keresztyénnek lenni.

Elbeszélés – A leckében olyan témáról van szó, melyről inkább beszélgetni kell, mint elbeszélni. Lehet gondolatban a jászolhoz menni a gyermekekkel. Milyen lenne a reakciójuk? Ők is örülnének? Csodálkoznának, mint a pásztorok?

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

 • Jézus születéstörténete: a pásztorok imádása. (***)

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

 • Karácsonyi előkészületek. Ajándékozás. Karácsonyi üdvözlet. (***)
 • Történetek a külmisszió történetéből – keresztyén és nem keresztyén kultúrák találkozása. (***)
  Szép példákat találhatunk a külmisszió történetében férfiakról és nőkről, akik az örömhír (evangélium) hirdetésének szentelték életüket. A pásztorok hírmondásához kapcsolódva elmondhatunk vagy felolvashatunk egy-egy lenyűgöző történetet.
 • Helyi hagyományok ápolása: betlehemes, ill. pásztorjáték vagy a karácsonyi műsor befejezése, előadása. (** ***)
  A játékot, műsort előadhatjuk a gyülekezetben, az iskolában, az osztályban szülők, családtagok előtt, vagy más helyi közösségek előtt, pl. az öregek otthonában, de elmehetünk vele egy‑ egy család vagy magányos öreg ember otthonába is. Így lehetnek a gyermekek, mint a pásztorok, Jézus születésének hirdetői lakóhelyükön.

Dráma / Magyar irodalom

 • A megkezdett dramatikus játék, karácsonyi műsor, párbeszédírás befejezése. Világítás, mozgások, díszletek, jelmezek. Összpróba és előadás. (** ***)

Ének-zene

 • Karácsonyi dalok éneklése, válogatás népszokásdalainkból. (* ** ***)
 • A dramatikus játék, műsor kompozíciójának kialakítása énekes és zenei betétekkel. (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz-Művészettörténet) / Technika

 • Modellkészítés papírból. Papírkivágás. A betlehemi istálló ember- és állatalakokkal. (* **)
 • A pásztorok hódolatát bemutató ábrázolások tanulmányozása. Rembrandt: A pásztorok imádása. Fény és árnyék ellentéte, sötét-világos színkontraszt. (***)
 • Karácsonyi képeslap készítése. Technikák: színes ceruza, filctoll, monotípia, papír- vagy linóleummetszet. (***)

Vázlat:

pásztorok: „menjünk el”
Mária, József – gyermek a jászolban
üzenet – csodálkozás
Mária
dicsőítés

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .