258. A vak meggyógyítása

,

Üzenet – Téma:

* Helytelen kérésekre nem a válasz.
* Jézus lelki látást akar adni.

Előzmények:

Tízváros vidékén egy Galileai-tenger melletti hegyen az Úr Jézus sok beteget meggyógyított, aztán mintegy négyezer embert, akik három napig vele voltak, megvendégelt kenyérrel és hallal.

Bevezetés:

Mielőtt a vak meggyógyításának történetét elmondanánk, először két beszélgetésről szólunk: az egyik Jézus néhány farizeussal való beszélgetése, a másik a beszélgetés magyarázata a tanítványok számára.

Jézus a csodálatos megvendégelés után elbocsátotta az embereket, Ő pedig hajóba szállt tanítványaival, és átkelt a tengeren. Dalmanuta vidékére mentek. Dalmanuta valószínűleg Magadán (Magdala) közelében levő helység volt, nem messze Tibériástól, ahol Heródes Antipász palotája állt.

Történet:

1. A farizeusok jelt kívánnak

Odaérkezésük után Jézust megszólította néhány farizeus. Már vártak rá, hogy vitázzanak vele. Azt kérték, mutasson mennyei jelt nekik. Csodáit – a sok gyógyítást, a kenyér- és halszaporítást – jól ismerték; de azok semmi hatással nem voltak rájuk. Ezeket nem tekintették mennyei jeleknek, hanem csak egyfajta természetfölötti történéseknek. Most valami különlegeset vártak tőle, s mennyei bizonyítékot arra, hogy Ő, amint előzőleg mondta: valóban az élet kenyere, mely a mennyből szállt alá (lásd Jn 6,58; 253.lecke). Egyébként nem vártak sokat tőle, aki a názáreti József és Mária fia, s éppen olyan ember, mint ők. Úgysem tud ilyen jelet mutatni. Akkor aztán kiderül, hogy csaló.

Az Úr Jézus lelke mélyéből felsóhajtott. Szomorú volt hitetlenségük miatt. Aztán így válaszolt nekik: „Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek*.” Ellenségei nem méltók arra, hogy mennyei jelet kapjanak. Így ítélte el ellenségeskedésüket, s egyúttal csodálkozását és megdöbbenését fejezte ki hitetlenségük miatt.

A Mt 16,1–4 bővebb változatát nyújtja Jézus válaszának: Jézus azt mondta a farizeusoknak és a szadduceusoknak*, miután mennyei jelet kértek tőle: „Amikor esteledik, ezt mondjátok: szép idő lesz, mert vöröslik az ég! Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” Az idők teljessége ugyanis, amelyről a próféták jövendöltek, most jött el. Előttetek áll, aki a vakok szemét, a süketek fülét megnyitja, és meggyógyítja a sántákat. Ti csak Jónás jelét kapjátok, de ezt sem fogjátok megérteni.

Az Úr Jézus ezzel arra célzott, hogy Ő három nap és három éjjel lesz majd a sírban, mint amennyi időt Jónás a hal gyomrában töltött (lásd többek közt a Mt 12,39–40; Lk 11,29-et is).

2. A kovász

E válasz után Jézus otthagyta őket, és hajóba szállt. Áthajóztak a túlsó partra, Bétsaidába.

Útközben a tanítványok rájöttek, hogy elfelejtettek kenyeret hozni magukkal. (A hét kosár maradékot valószínűleg a hegyen hagyták a sokaság számára útravalónak.) Csak egy kenyér volt velük a hajóban.

Jézus erre azt mondta: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától és a Heródes kovászától!” Tudjuk, hogy a kovász az egész tésztát megkeleszti (lásd a 242. leckét). Ezt teszi a farizeusok és szadduceusok tanítása is. Olyan hatással van a népre, hogy Krisztus munkája számára nem marad hely. Heródes Antipász pedig, aki Tibériásban lakik, nem rokonszenvezik a zsidó néppel, csak a saját hatalmával és dicsőségével van elfoglalva. Ő és követői, a Heródes-pártiak, szövetkeztek a farizeusokkal (lásd Mk 3,6; 12,13). Mivel Keresztelő Jánost lefejeztette (lásd 250. lecke), lelkiismerete nem hagyta nyugton. Kereste az alkalmat, hogy Jézussal találkozzék, kíváncsi volt rá a csodái miatt. A babonás Heródes azt gondolta, hogy Jézus a meggyilkolt Keresztelő János, aki feltámadt (lásd Mk 6,14.16; Lk 23,8). Ez a furcsa elképzelés szintén hatással volt a népre, s nyilván úgy átjárta a nép lelkét, mint a kovász.

Tehát kétféle kovásztól óvott az Úr Jézus: a látszatkegyességétől és a világétól. Mindkettő évszázadokon át hatott a hívőkre.

A tanítványok azonban nem értették a figyelmeztetést. Azt gondolták, Jézus a kenyerükről beszél. „Tanakodtak” egymás közt. Ez itt azt jelenti, hogy „veszekedtek”, egymást okolták.

Jézus tudta, mit gondolnak. Megdorgálta őket, hogy nem hisznek a hatalmában. „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?” – kérdezte szigorúan. Tehát semmit sem értettek abból, ami történt? Még mindig kemény a szívük? Volt szemük, és mégsem láttak? Nem emlékeztek, hogy öt kenyeret tört meg az ötezernek, és akkor hány kosarat szedtek tele kenyérdarabokkal?

De igen, a tanítványok még nagyon jól emlékeztek. „Tizenkettőt” – mondták.

„És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?”

„Hetet” – felelték a tanítványok.

„Még mindig nem értitek?” – kérdezte tőlük Jézus.

A két csoda nem Isten mindenhatóságának a jele volt? A tanítványok is kételkedtek Jézus isteni hatalmában, mint a farizeusok és szadduceusok? Míg a tanítványok testi állapotuk miatt aggódtak (éhesek voltak és alig volt kenyerük), az Úr Jézus arra mutatott rá, amiért sokkal jobban kell aggódniuk: a lelki üdvükre.

3. A bétsaidai vak

Jézus a hajóval Bétsaidába érkezett.

Ott egy vakot hoztak hozzá. Kérték, hogy gyógyítsa meg.

Jézus megfogta a vak kezét, és kivezette a faluból. Ott szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte tőle, lát-e valamit?

A vak fölnézett, és azt mondta: „Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak.”

Jézus ismét rátette kezét a szemére, ő pedig föltekintetett. Most már tisztán látott.

Jézus hazaküldte őt, és megparancsolta: „Még a faluba se menj be!”

Néhány megjegyzés a gyógyítással kapcsolatban:

Jézus nem a faluban akarta a vakot meggyógyítani. Megint alázatosságát látjuk, nem akart föltűnést kelteni. Igéje a fontos – akkor is, most is!

A bétsaidaiak nem lettek Jézus igazi követői, Ő mondta ki az ítéletet: „Jaj neked Korazin! Jaj neked Bétsaida!” (Mt 11,21). Tehát nem tartott sokáig a csodák hatása. Ezért nem mehetett be a megygógyított ember a falujába?

Az Úr Jézus itt, éppúgy mint a süketnémánál (lásd 256. leckét), jeleket használt: rátette kezét a vak szemére és beleköpött. Az ilyen testi érintés a beteg bizalmát erősíti.

A gyógyulás két fokozatban történt. A beteg először fáknak látta az embereket, talán a távolság miatt. Az is lehet, hogy még homályos maradt a látása.

A második kézrátétel után már mindent tisztán látott.

Jézus természetesen szavával is teljesen meggyógyíthatta volna. Lehet, hogy így akarta vele tudatosítani, hogy Ő a gyógyító. De azt is tudjuk, hogy kivel-kivel „testre szabottan” bánt. Nem egyformák a gyógyításai sem. Itt, mint egy orvosi kezelés folyamán, fokozatosan állt be a gyógyulás. (Embertani szempont: Először a szem, tehát a látás szerve gyógyult meg, majd a nagyon finom agytevékenységek jöttek működésbe, melyek ahhoz szükségesek, hogy tisztán lássunk.)

Jézus megparancsolta, hogy ne menjen vissza a faluba, de azt nem tiltotta meg – mint oly sokszor –, hogy beszéljen gyógyulásáról.

Jegyzetek:

Nemzedék – Máté „gonosz és parázna nemzedék”-ről szól. Lásd ehhez az 5Móz 32,5-öt („fonák és hamis nemzedék”), és 20-at („állhatatlan nemzedék”), valamint a Zsolt 95,10-et is.

Szadduceusok – Befolyásos vallási csoport tagjai, köztük sok pappal és arisztokratával. Türelmesek voltak a rómaiakkal szemben, nem idegenkedtek a hellén kultúrától. Élesen szemben álltak a farizeusokkal, tudni sem akartak a hagyományokról, csak Mózes törvényeit tartották meg. Egyedül azt fogadták el, amit meg tudtak érteni. Ezért tagadták többek közt a halottak feltámadását (lásd Mt 22,23; Mk 12,18), és azt, hogy van angyal és lélek (ApCsel 23,8).
Valójában pragmatikus, józan gondolkodású emberek voltak, koruk liberálisai. Ilyen emberek ma is vannak. Keresztyéneknek neveztetik ugyan magukat, de a Bibliából csak azt fogadják el, amit ésszel fel tudnak fogni.

258

Énekek:

Református énekeskönyv: 146:6; 164:1–3; 165:4–6; 460:4; 485:1.3
Jertek, énekeljünk: 68:2.5; 75:1.3; 189; 233
Harangszó: 24:1.4–6; 31:4; 37:1; 54:4–5
Dicsérjétek az Urat!: 2:1–2; 35:2.5; 62; 87:1; 74:1.3
Erőm és énekem az Úr: 18; 56:1.3; 78; 110

Megjegyzések:

Nincs válasz téves vagy bűnös kérdésekre – A farizeusok Jézushoz intézett kérése ellenségeskedésből fakadt. Istent kísértő, álnok, öncélú kérdésekre nem kapunk választ. Ha imádkozunk, tegyük fel előbb magunknak a kérdést: Kérésünk Isten dicsőségét és felebarátunk javát szolgálja?

Jézus vakokat gyógyít – A vak meggyógyítását lelki területre is alkalmazhatjuk. Jézus annak idején a názáreti zsinagógában (lásd Lk 4,16–21; 226.lecke) felolvasta Ézsaiás próféciáját, hogy a vakok szemei megnyittatnak (Ézs 61,1–2; vö. Ézs 42,7). Eljövetelével ez a prófécia beteljesedett. Ő ad lelki látást, hogy felismerjük benne a Megváltót. Szabad ezért is imádkozni.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A testi és a lelki látás. Mit láthatunk testi és lelki szemeinkkel? Látásjátékok. (** ***)
  • Melyek a kéréseink belső mozgatói? Mi alapján tudjuk felismerni helyes és helytelen kéréseinket? Példák a gyermekéletből, csoportosítás, véleményalkotás. (***)

Természetismeret (Környezetismeret) / Biológia és egészségtan / Fizika

  • Érzékszerveink. A látás szerepe a tájékozódásban. Felismerő- és tájékozódó-játékok. (***)
  • Tudnivalók a fényről, színről és a látásról. A szem működése. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • A bibliai történethez kapcsolódó egyszerű papírmakett készítése hajtogatással, papír­kivágással: település kapuja falrészlettel. (**)
  • Játékos vonalgyakorlat a látás szerepének érzékeltetésére. Egyszerűbb és bonyolultabb forma lerajzolása „vakon”, félig és teljesen „látón”. (** ***)
  • Színgyakorlat: tájrészlet vagy egy növény festése természetes színeivel és tört színekkel („homályos látással”). (***)

Vázlat:

Jézus a hajóban
Galileai-tenger

Farizeusok – jelet kérnek
– hitetlenség

Bétsaida
– kovász
Heródes Antipász – Tibériás
– Keresztelő János

Bétsaidai vak
– a falun kívül
– Jézus köp
– kezét a szemére teszi (2x)
– gyógyulás
– ne menjen be a faluba

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .