218. János megkereszteli Jézust

,

Üzenet – Téma:

* Jézus Isten Fia.
* Az emberekben való gyönyörködés csak Jézus Krisztus által lehetséges.
* Jézus magára vette övéi bűneit.

Előzmények:

Keresztelő János elkezdte munkáját, mint Krisztus előfutára. Sokakat megkeresztelt „a meg­térés keresztségével a bűnök bocsánatára.” Néhány pap és lévita, kérdésükre válaszul, meghallhatta, hogy nem ő a Krisztus, aki már közöttük áll.

Történet:

Jézus Galileából Betániába (Károli: Béthabarába), a Jordán túlsó partjára ment. Keresztelő János ott prédikált, és megkeresztelte azokat, akik megtértek. Jézus azért jött Jánoshoz, hogy keresztelje meg Őt. János azonban vonakodott ezt megtenni, és azt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” János tudta, hogy Jézus a Krisztus. Az Üdvözítő nem ismer bűnt. Jézusnak tehát nem volt szüksége, hogy alávesse magát a megtérés keresztségének a bűnök bocsánatára! János tudta, hogy ő viszont bűnös ember. Tehát inkább neki lett volna szüksége arra, hogy Jézus megkeresztelje.

De nem, Jézus azt válaszolja: „Engedj most, mert ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Jézus oly mélyen megalázta magát, hogy meg akart keresztelkedni, mintha bűnös ember volna.

Ő mindenben hasonló akart lenni hozzánk. Az Isten Fia azért akarta, hogy megkereszteljék, hogy így tartsa meg, „töltse be” a törvényt, az igazságot. Jézus ugyanis, mint minden zsidó férfi, „törvény alatt lett”, hogy a „törvény fia” (Bar-Mitsva) legyen. Ez „illett” hozzá, azaz számára mind kötelesség, mind szükség volt, hogy János megkeresztelje.

Hogy kívánságát tudtul adta, Jézus megbecsülte János tisztségét. A Próféta megbecsülte a prófétát!

Azzal, hogy megkeresztelkedett, Krisztus a szent keresztséget szent sákramentummá tette, „mint a bűnök lemosásának jelét és pecsétjét”.

János elfogadta Jézus válaszát: „Akkor engedett neki.” Most János a szolga, és engedelmesen teszi, amit Mestere parancsol neki.

Azt olvassuk, hogy Jézus a megkeresztelkedés után „azonnal kijött a vízből”. Jézusnak nem kellett a megkeresztelése után bűnt vallani, mint a többi megkereszteltnek, és kérdezni sem, hogy mit tegyen, ahogy azt a vámszedők és katonák tették. Neki nem kellett megtérnie! Ő tudta, mit tegyen, miért jött.

Jézus azzal, hogy megkeresztelkedett, megkezdte közbenjárói munkáját. Azzal, hogy az emberekhez hasonló lett, hogy magára vegye bűneiket, közbenjár övéiért az Atyjánál.

A bűnök lemosásának a szimbólumával, a keresztséggel kezdődik Jézus közbenjárói munkája. Megkeresztelkedésével vállalni akarta annak a látszatát, hogy ő is bűnös. Ezzel megmutatta, hogy magára akarja venni övéinek minden bűnét. Ilyen mélyen megalázta magát értünk az Isten Fia! Ő, Jézus, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét (Jn 1,29).

Közvetlenül azután, hogy kijött a partra, imádkozott Atyjához. Akkor megnyílt az ég, és János látta*, hogy „Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll”. (Figyeljük meg, hogy „ő”, János az, aki látta. Tehát a körülötte állók valószínűleg nem.) A Szentlélek testi alakban, mint galamb jött. Galamb hozta hírül az özönvíz után Nóénak és családjának, hogy a föld már megszikkadt, és ismét lehet rajta lakni. A galamb az olajfaággal még most is a béke szimbóluma. Ahogy Isten az özönvíz után új életet adott, úgy jött itt a Szentlélek, hogy bejelentse, Krisztus eljövetelével új korszak kezdődött: „Ó, békesség fejedelme, Te békét adhatsz a földön és szívemben.” Emlékszünk, hogy János azt mondta, aki utána jön, az Szentlélekkel fog keresztelni (Mt 3,11). Most Jézus, a vízzel történt megkeresztelés után, elsőként nyeri el a Szentlélekkel való keresztséget. A Lélek tette Jézust alkalmassá, hogy végezze azt a munkát, amit az Atya rábízott. Krisztuson most beteljesedik az Ézs 11,2 próféciája: „Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.”

A mennyből hang hallatszott, Isten hangja: „Ez az* én szeretett Fiam*, akiben gyönyörködöm.” Ezzel az Ézs 42,1 próféciája teljesedett be: „Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek.” Ezek a szavak főleg a Fiú Messiássá való választására vonatkoznak. Isten tanácsvégzésére utalnak, mely visszanyúlik Krisztus születése előttre, sőt, a „világ teremtése előtt”-re (1Pt 1,20).

Ez a különleges mennyei híradás azért van feljegyezve, hogy Krisztus követőit hitükben erősítse. Ugyanis azt olvassuk: „Akiben gyönyörködöm.” Aki hit által Krisztusban van, az részesül abban, hogy Isten benne is gyönyörködik! Isten „megajándékozott minket szeretett Fiában” kegyelmével, írja Pál az Ef 1,6-ban. A bűnök bocsánata lehetséges lett Krisztus által! Gondoljunk az angyalok énekére az Üdvözítő születése után (Lk 2,14): „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Jegyzetek:

János látta – Így tesz erről bizonyságot Keresztelő János a János evangélium szerint (Jn 1,32–34): „Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia.”

Ez az én Fiam – Máté ezzel objektív folyamatot ír le: Isten kihirdeti Jézus Fiúságát. Márk és Lukács közlése szubjektívebb, személyesebb: „Te vagy az én szeretett Fiam”. Egyben utal a Zsolt 2,7–re, melyben az Úr fiává fogadja a felkent uralkodót, bár itt nem Fiúvá fogadásról (adoptio), hanem annak bejelentéséről van szó.

Szeretett Fiam – Károli szerint „szerelmes Fiam” (a szerelem, mint a szeretet felsőfoka). Augusztinus egyházatya a Szentháromságon belüli kapcsolatot a szeretet képével fejezte ki. Isten maga a tökéletes szeretet (1Jn 4,16). „Az Atya öröktől fogva szereti a fiút, a Fiú az, akit szeretnek, és a Szentlélek a kettejük közötti szeretetkapcsolat.” (Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret Bp, 1995) (lásd még ehhez: Mt 17,5; Mk 9,7)

218

Énekek:

Református énekeskönyv: 89:1; 167:3; 241:1–3; 336:4; 463:1
Jertek, énekeljünk!: 63; 66; 130:1; 132
Harangszó: 51:1.3; 52:1.5; 54:1.5
Dicsérjétek az Urat!: 33; 53:1.5
Erőm és énekem az Úr: 64:1; 80; 90:1

Megjegyzések:

Jézus az Isten Fia – Jézust sokszor tartják követésre méltó embernek. De, bár ő ember, itt Isten világosan megmutatja és meg is mondja, hogy az az ember az Ő egyszülött Fia, akiben gyönyörködik.

Az emberekben való gyönyörködés csak Krisztus által lehetséges – Azzal, hogy vállalta a bűnök bocsánatára való megkeresztelést, az Úr Jézus megmutatta, hogy magára vette a „világ bűnét”. A keresztség a bűnök lemosásának a jele. Ez a jel azt mutatja, hogy Ő gondoskodni fog arról, hogy azoknak a bűne, akik benne hisznek, lemosassék. Isten csak a bűneitől megtisztított, Jézus képére átformálódott (ez a reformáció), újjászületett emberben gyönyörködhet.

Óvodás és alsós – Ezt a történetet kezdjük János első fellépésének egyszerű vázolásával, ahogy arról a 217. leckében szó van.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Vizuális kultúra (Rajz-Művészettörténet) / Technika

  • Galambmodell készítése papírból. Papírkivágás, papírhajtogatás. (* ** ***)
  • Galamb-szimbólum a művészetben: egyházművészet, népművészet, Pablo Picasso békegalambja. (** ***)
  • A galamb, mint a szelídség és a Szentlélek jelképe. Jelalkotás forma- és színredukcióval, szöveg és kép összeállításával. Pecsét, jelvény, igés kártya vagy könyvjelző tervezése és készítése. (** ***)

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Bűn, bűnbocsánat. A keresztség, mint a bűnök „lemosásának” jele. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Szóbeli vagy írásbeli jellemzés (leírás): a legkedvesebb tárgy, állat, személy, illetve önmaga bemutatása tömören, a belső tulajdonságokra figyelve. (**)

Vázlat:

János
Béthabara (Károli) Betánia (új fordítás)
Jordán

Jézus
keresztelni – emberekhez hasonló akart lenni
keresztség – a bűnök lemosásának a jele

hang a mennyből
galamb
Szentlélek

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .