327-328. Fülöp Samáriában; a főkomornyik megtérése

,

Üzenet – Téma:

* Isten jelekkel is megerősíti a szavát.
* Az ige magyarázata hitet ébreszt.

Előzmények:

Istvánt, a hét diakónus egyikét görögül beszélő zsidók vádolták káromló beszéddel, és a nagytanács elé vitték. István itt olyan beszédet tartott, melyben a tanácsot vádolta Jézus meggyil­kolásával. A haragvó tanácsosok rárohantak és megkövezték. A jeruzsálemi gyülekezet ezt követően üldözést szenved és szétszóratik.

1. történet:

Amint a jeruzsálemi gyülekezetet üldözni kezdték, a diakónus (és egyben evangélista*) Fülöp el tudott menekülni. Samária* városába ment, ott hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Prédikálása gazdag áldást nyert. Sokan jutottak el hitvallásig. Hitüket erősítették azok a csodák, amik Fülöp által történtek: sok megszállott meggyógyult, sok béna és sánta egészséges lett. A samáriai emberek* öröme ezért igen nagyra nőtt.

Már jó ideje ott élt Samáriában egy bizonyos Simon* is, aki varázslásával ámulatba ejtette a város lakosságát. Ő magát igen nagyra tartotta, az emberek pedig azt mondták róla: „ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje”.

Sok férfi és nő keresztelkedett meg Fülöp szavára. Így keletkezett egy új gyülekezet. Simon maga is hívő lett, és részesült a keresztségben. Állandóan Fülöp közelében maradt, s mélyen a hatása alá került azoknak a csodáknak, amik Fülöp által történtek.

A Jeruzsálemben lévő apostolok hallották, hogy Samária elfogadta Isten igéjét. Pétert és Jánost küldték a városba, az új gyülekezetet meglátogatni. Megkeresztelt, de a Szentlelket még nem ismerő hívekkel találkozott a két apostol. Imádkoztak érte, hogy ők is kapjanak Szentlelket, majd kezüket rájuk téve a gyülekezet részesült a Szentlélek ajándékában.

Simon látta, hogy a Szentlélek az apostolok kézrátételével adatik. Odament hát Péterhez és Jánoshoz, s pénzét felajánlva kérte: „Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.” (Ezek szerint Simon hite nem volt teljes. Nem kapott Szentlelket!)

Péter felháborodottan válaszolt: „Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél.”

Simon megrettent a büntetéstől, különösen az átoktól. Kérte az apostolokat: „Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok.” Nem a bűnbánat, hanem a félelem beszélt belőle.

Péter és János még egy ideig Samáriában maradt, hogy az ifjú gyülekezetnek többet beszéljenek az evangéliumról. Majd visszatértek Jeruzsálembe. Útközben még sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot.

2. történet:

Fülöp még Samáriában tartózkodott, mikor az Úr angyala így szólt hozzá: „Kelj fel, és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen*.”

Fülöp fölkelt, és elindult. Egy előkelő etióp férfi utazott azon az úton, a kandaké*, az etiópok királynőjének fő komornyikja* (kamarása), kincseinek őrizője. Jeruzsálemet látogatta meg. Ami jelentheti azt, hogy prozelita volt, a zsidó hit ismerője. Valószínűleg zarándokúton volt az ősi templomvárosban, mert azt olvassuk, hogy imádkozni jött Jeruzsálembe. A komornyik Jeruzsálemben drága dolgot vásárolt: kézzel írott könyvtekercset Ézsaiás próféciáival. Útközben kocsijában ült és olvasott. (Ismerhette tehát az Ószövetség nyelvét, a hébert, vagy a görög fordítást, a Septuagintát* használta.)

A komornyik (esetleges) útitársaival odaért, ahol Fülöp várakozott. A Szentlélek ezt mondta Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!” Fülöp a kocsihoz lépett, s hallotta, amint az ember Ézsaiást olvassa. Megkérdezte: „Érted is, amit olvasol?”

„Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” — válaszolt a komornyik, s kérte Fülöpöt, hogy üljön mellé a kocsiba.

Az olvasott szakasz a következő volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyia meg a száját A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel?” (Ézs 53,7-8 a Septuagintában.)

A komornyik megkérdezte Fülöpöt: „Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?”

Fülöp erre Jézus Krisztus evangéliumát hirdette neki az adott igeszakasz alapján. A komornyik hinni kezdett. Amikor vízhez érkezett a kocsi, így szólt: „Íme, itta víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?”

„Ha teljes szívből hiszel, akkor lehet.”

„Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”

Most már nem volt akadálya a komornyik megkeresztelkedésének. Megállította a kocsit, s beléptek a vízbe. Fülöp akkor megkeresztelte őt (alámerítve).

Amint kijöttek a vízből, a Lélek elragadta Fülöpöt*. A komornyik nem látta őt többé, mégis boldogan utazott tovább. Nem volt már szüksége Fülöpre, a szíve eltelt örömmel, hisz megismerte üdvözítőjét az Úr Jézust.

Hová lett Fülöp? Azótoszban került elő (régi filiszteus város, a Földközi-tenger partján: Asdód, Gázától mintegy 30 km-re). Onnan indult tovább hirdetni az evangéliumot minden városban, míg csak Cézáreába nem jutott*.

Jegyzetek:

Evangélista — Az ApCsel 21,8-ban „Fülöp evangélista” olvasható. Egyrészt így kapunk hírt arról, hogy diakónusból az ige hirdetőjévé lett; másrészt így tesznek különbséget közte és Fülöp apostol között. A Fülöp jelentése: „lovakat szerető”. Később Cézárea kikötővárosában lakott, ahol Pál őt Jeruzsálembe vezető útján meglátogatta. Volt négy hajadon lánya, akik prófétáltak (ApCsel 21,9).

Samária városa — A régi fővárosról van szó, mely Semer hegyén feküdt, arról nevezték el. A tíz törzs királya, Omri építtette. Nagy Heródes nevezte el Sebasténak. „Samária” lett a neve annak a földterületnek is, ahol a samaritánusok laktak. Voltak már hívők ezen a területen (3/ő. Jn 4; 224. lecke: „A samáriai asszony”).

Samaritánusok — Palesztina közepének e lakói nem tiszta vérű zsidók. Izráeliták, akik a tíz törzs fogságba vitele után más népekkel keverednek. (Vö. 2Kir 17,24kk) Utódaik Sikemben és környékén laknak. Monoteisták (egy istent imádnak), elismerik a Tórát (Mózes öt könyvét), gyakorolják a körülmetélkedést. Szent helyük a Garizim hegye. Várják a Messiás, a próféta eljövetelét, ahogy az 5Móz 18,15-19 megígérte.

Simon — Justinus Mártír (150 körül) szerint ez a Simon varázsló volt, aki Claudius uralkodása idején Rómába ment. Helena társaságában, aki korábban prostituált volt, és akit úgy tiszteltek, mint Istentől jött lelket. Iréneus szerint (180) úgy tisztelték őt ennek a varázslónak a követői, mint atyaistent, Jézust mint a fiút, és Helénát mint a szentlelket. Micsoda szemérmetlen társítás!
A „simónia” fogalma innen származik: „lelki ajándékok adás-vételét jelenti, beleértve egyházi felavatást és egyházi tisztségeket is”, ezért keményen elítélik. A Holland Történelmi Egyház alkotmánya szerint pl. hivatalból való felfüggesztés és elbocsátás a simónia büntetése.

Néptelen út — Gáza Kr. e. 96-ban elpusztult. Csak Kr. u. 66-ban építették újjá. Vagyis kicsi volt a forgalom. Elképzelhető, hogy a komornyik azért választotta ezt az utat, hogy teljes nyugalommal elmélkedhessen. Gázától a parti úton mehetett délnek. Fülöp ezen a csendes úton teljes nyugalommal magyarázhatta az igét a komornyiknak.

Kandaké, az etiópok királynője — A kandaké nem személynév, hanem rang, mint pl. a fáraó. A megjelölt terület általános neve az Egyiptomból délre eső országoknak. Kandaké a női uralkodója volt annak az országnak, amelyet most Etiópia néven ismerünk. Valószínűleg erről a tájról érkezett Sába királynője is. Föltételezik, hogy a zsidó vallás az ő Salamonnál történt látogatása óta ismert volt ebben az országban. Még ma is van zsidó közösség, a FALASHA, amely valószínűleg nem zsidó eredetű, hanem a zsidók hitére tért törzs. Közülük sok ember Izráelbe telepítéséről, s egy zsidó hitben nevelt fiú életéről szól az „Élj és boldogulj!” (2005.) c. film. (További magyarázat Izráel és Etiópia viszonyára: a „Sába királynője” c. lecke Jegyzeteiben; 129. lecke.)

Komornyik — A görögben itt „eunuch” áll, azaz herélt. A királynő mellett fontos szerepe volt. A komornyik éppen Ézsaiást olvasta! Az Ézs 56,3kk-ben ugyanis különleges ígéret szól idegennek és heréltnek: „Ne mondjon ilyet az az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott: Bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem: Én már kiszáradt fa vagyok! … Ha … ragaszkodnak szövetségemhez, … elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak.”

Septuaginta — Lehet, hogy a komornyik a héber szöveget olvasta, de Lukács, aki az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet írta, a Septuagintából idézi a fordítást (hetvenek fordítása). A Septuaginta az Ószövetség legrégebbi görög fordítása, Kr. e. 250-130 között keletkezett. Legenda szerint e fordítást hetven zsidó bölcs Egyiptomban hetven nap alatt készítette el. A fordítás itt-ott eltér a héber szövegtől; apokrif könyveket is fölvettek bele. Két lehetőség van: a komornyik ismerte az Ószövetség nyelvét, a hébert (és Lukács idézi a Septuagintát), vagy épp ezt a görög fordítást vette meg, mivel tudott görögül (korának világnyelve). Legtöbb írásmagyarázó az utóbbit választja.

Az Úr Lelke elragadta Fülöpöt — E Lélek által való elragadás ismerős a Bibliából: 1Kir 18,12 (Óbadjáhu fél, hogy az Úr Lelke Illést elragadja); 2Kir 2,11 (Illés mennybemenetele); 1Thessz 4,17 (hívők elragadtatása).

Fülöp Cézáreában — Amikor Pál évekkel később Lukáccsal Cézáreába érkezik, Fülöp még ott lakik (ApCsel 21,8). Lukács, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv írója magától Fülöptől hallhatta a komornyikkal való találkozását.

Énekek:

Református énekeskönyv: 19:4.6-7; 25:2; 119:1.53; 172; 229:1-2; 286:1-3(4-7); 295:1
Jertek, énekeljünk• 129; 169; 180; 184; 193; 203
Harangszó: 35; 43; 45; 47; 50:1-2
Dicsérjétek az Urat!: 5; 38; 62:1; 67; 70; 97
Erőm és énekem az Úr: 18:1; 59; 66; 135:1-2; 136:1-2

Megjegyzések:

Isten megerősíti igéjét — Az Úr Jézus prédikált és csodákat tett. Az apostolok is prédikáltak és tettek csodákat Jeruzsálemben. Fülöp hasonlóképpen szolgált Samáriában. Miért kell a prédikáció mellé csoda? Csodával erősítette meg az Úr az igéjét. Így az emberek nem csak hallották, hanem látták is, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia.
A missziói mezőn, ahol az emberek először találkoztak az evangéliummal, gyakran történtek csodák. Ezzel akarja az Úr a Lelke által az IGE valódiságát hangsúlyozni.
Veszélyes, amikor az emberek a prédikátort, akin keresztül a csoda történik, csodatévőnek tekintik. Ezt a helyére kell tenni. Gondoljunk Pálra és Barnabásra, Lisztában, miután Pál egy bénát meggyógyított (vö. ApCsel 14,8-18; 335. lecke).

Sátán, mint Isten utánzója (majmolója) — Amit a sátán Simon által tett, azt a samáriaiak Isten munkájaként szemlélték. A pogányok gyakran démoni erőknek, okkult cselekmé­nyeknek adtak isteni státuszt. Az okkultizmus korunkban is sok embert megragad. Megszólítja az ember (tudatalatti és gyakran ismeretlen) tudását, miszerint lennie kell Istennek, aki mindent irányít.
Simon mágus samáriai emberekre való hatása megdöbbentő példa arra, hogy a sátán okkult dolgokon keresztül mekkora hatalommal avatkozhat be emberek életébe. Praktikáival egy egész várost elcsábított. Ám a megtérésekből azt is látjuk, hogy Krisztus hatalma sokkal nagyobb ennél.

Az ige magyarázatát hallva: hinni — A kamarás nem értette, mit jelentenek az Ézs 53 szavai. Csak amikor Fülöp magyarázta. Közben a Szentlélek megvilágította a szívét, s hitte, hogy Jézus Krisztus az ő Megmentője és Üdvözítője. Ez jó példa a gyerekeknek arra, hogy a prédikáció milyen fontos. Ma hol beszélik és magyarázzák Isten igéjét? A templomban, gyülekezeti alkalmakon, de a keresztyén családokban is. Nem csupán kötelesség vagy jó szokás tehát istentiszteletre járni, hanem nagyon is szükséges. Természetesen a Szentlélek más módon is tud hatni az ember szívére, mégis, legcélszerűbb mód az ige magyarázata. Ezt az apostolok prédikációinak hatását olvasva is látjuk. Gondoljunk Péter első prédikációjára pünkösdkor, majd azokra a beszédekre, amiket később a templomban tartott. Pál prédikálása is nagy erővel hatott.

Hit — hitvallás — keresztség — A komornyik hitt, aztán vallást tett hitéről, majd jött a keresztség. Ezt a vonalat követi a felnőttkeresztség. Gyermekkeresztségnél a hangsúly a szövetségre esik: hívő szülők gyermeke a keresztséggel Isten szövetségébe kerül, melyet Isten a gyülekezetével kötött. S csak amikor ezek a gyermekek idősebbek lesznek, jönnek, s amikor alkalmas, és hisznek, tesznek vallást a hitükről, s veszik a keresztséget magukra (saját felelősség).
Mégis van rá példa, hogy teljes családok megkeresztelkedtek, ahol voltak kisgyerekek is (ApCsel 10,47-48: Kornélius, 330. lecke; ApCsel 16,33: börtönőr Filippiben, 338. lecke).

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Természetismeret (Környezetismeret) / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Beszélgetés az utazás témájáról (közlekedési eszközök, külföldi út). (*)
  • Térképhasználat: útvonal Etiópia és Jeruzsálem között. Vonalas mérték használata. Környező tájak, országok. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Olvasás, szövegértés: a bibliai történet leegyszerűsített változata. Szómagyarázatok. (*)
  • A történet újrafogalmazása szóban — mint a megértés jele. (* **)
  • Példatörténet a bibliaolvasásról. (**)
  • A bibliai történet dramatizálása. (**) Mai párhuzamok. (***)
  • Messiási próféciák a Bibliában. Hogyan magyarázod az igét? (***)

Ének-zene

  • A „Főember az úton” kezdetű gyermekdal éneklése. Énektanulás játékos formában: óriás könyvtekercsből. (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Könyvtekercs készítése papírból: színezés, nyírás, ragasztás. (*)
  • A történet fázisainak rajzolása nagy méretű csomagolópapírra (könyvtekercsre). (*)

Vázlat:                                                  

1. történet
Fülöp – Samária
Simon varázsló
új gyülekezet
Péter és János
Szentlélek
Simon – Szentlelket vásárolni
Péter – átok és megtérésre hívás

2. történet
Fülöp – gázai út
Kandaké komornyikja
Jeruzsálem
Ézsaiás könyvtekercse
Fülöp magyarázata
„Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”
megkeresztelve
a komornyik öröme
Fülöp eltűnik – Cézárea

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .