307. Jézus a nagytanács előtt; Péter megtagadja Mesterét

,

Üzenet —Téma:

* A hamis vád, rágalom a hatalom eszköze.
* Valakit megtagadni = nem vállalni vele közösséget.

Előzmények:

Az Úr Jézust elfogták a Gecsemáné-kertben, miután Júdás egy csókkal elárulta Mesterét. Péter levágta Málkus, az egyik szolga fülét, de Jézus meggyógyította. A tanítványok elmenekültek.

Történet:

Az Úr Jézust korán reggel Annás* házába vitték. Annás az apósa volt Kajafás főpapnak, aki a szanhedrin* előtt a prófétai szót kimondta: jobb, ha egyetlen ember hal meg a népért, mintha az egész nép elveszne; s ami után a nagytanács elhatározta Jézus megölését (3/ő. Jn 11,49-50; 285. lecke). Annás megkötözve vitette Jézust Kajafáshoz (Jn 18,24), ahol közben a nagytanács összegyűlt kihallgatni Őt.

Péter távolról követte Mesterét. Egy másik tanítvány*, akinek nem hangzik el a neve, a főpap ismerőse volt, és beszélt a szolgálólánnyal, hogy engedje be Pétert. Ő bejött az udvarra, mert tudni akarta, mi történik Jézus sal.

A főpap szolgái az udvaron rakott tűz mellé telepedtek, mivel hűvös volt. Péter is közéjük ült (János szerint álltak mindannyian), hogy melegedjen.

A nagytanács szeretett volna gyorsan ítéletet hozni, hiszen a nap végén megkezdődik a sabbat és a páskaünnep. Akkor ítéletet kimondani már nem szabad.

A főpap Jézust tanítványairól és tanításáról faggatta.

Jézus válaszolt: „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam.” Akkor egy szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz a főpapnak?”

„Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?” — hangzott Jézus válasza.

Hogy Jézust elítélhessék, hamis tanúkat hívtak, hogy tanúskodjanak ellene. De hiába jött sok hamis tanú, nem találtak vádat a halálos ítélethez.

Végül előálltak ketten, akik azzal vádolták Jézust, hogy ezt hallották tőle: „Én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és három nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott.” De még így sem volt egybehangzó a bizonyságtételük.

Kajafás mégis kapott a tanúk vallomásán, és ünnepélyesen Jézusnak szegezte a kérdést: „Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?” Jézus nem válaszolt semmit. Ekkora főpap még határozottabb hangon kérdezte: „Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!”

Jézus erre válaszolt: „Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.” (Lásd Zsolt 110,1)

A főpap erre ruháit megszaggatva* kiáltotta: „Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok?”

Megszületett az ítélet: az istenkáromlót meg kell ölni. Ezzel gyűlöletüknek is szabad utat engedtek: némelyek leköpdösték; mások betakarták az arcát, öklükkel verték és gúnyosan mondták: „Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!” Még a főpap szolgái is arcul ütötték!

Közben Péter a tűz mellett melegedett. A szolgálólány, aki nemrég beengedte, megkérdezte: „Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?” Ám Péter így válaszolt: „Nem vagyok.” Így tagadta meg első ízben Mesterét, bár annyira erősködött, hogy sosem fog ilyet tenni.

Aztán egy másik szolgálólány mutatott rá: „Ez a názáreti Jézussal volt.” A Péterrel lévő emberek felfigyeltek: „Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.” Péter tiltakozott: „Nem ismerem azt az embert.”

De akkor egy újabb főpapi szolga, rokona annak a Málkusnak, akinek Péter levágta a fülét, szólította meg: „Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?”

Péter akkor átkozódni és esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az embert.” S odakint azonnal megszólalt a kakas.

Jézus akkor megfordult, és ránézett Péterre. Minden úgy történt, ahogy megmondta előre. Péter is megtagadta őt, nincs többé senki sem mellette. „A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem.” (Ézs 63,3)

Péter akkor „kiment, és keserves sírásra fakadt”.

Jegyzetek:

Annás — A Chananja görög formája, jelentése: az „Úr kegyelmes”.
Ő korábban, Kr. u. 6-15 között volt főpap. Isten parancsolata szerint a főpapot egész életére választották, ez azonban a rómaiak uralma alatt megváltozott. Annást és Kajafást is a rómaiak (Valerius Gratus prokurátor) alkalmazták.

Szanhedrin, nagytanács — E 70 férfiből álló kollégium a főpapból, papokból (főleg szadduceusok), írástudókból (többnyire farizeusok) és társadalmilag fontos személyekből (vénekből) állt. (Lásd még a 285. lecke Bevezetését!)

Másik tanítvány — Feltételezik, hogy János volt, hiszen ő az egyedüli, aki írt erről a tanítványról, s egyébként is az ő szokása volt, hogy nem nevezte meg magát az evangéliumában (vö. Jn 13,23 „…egyik tanítványa, akit Jézus szeretett”).

A főpap megszaggatta a ruháját — A főpapnak a 3Móz 10,6 és 21,10 szerint nem volt szabad fejét födetlenné tenni, ruháját megszaggatni. Egyébként is, a ruhát nem szaggatták darabokra, hanem csak a szegélyét húzták elő.

Énekek:

Református énekeskönyv: 38:1.4.21; 59:1-2; 205:1.3; 335; 336:5-6; 345:1-2
Jertek, énekeljünk• 116:2-4; 131; 198:4
Harangszó: 9:1-3.7; 36; 46
Dicsérjétek az Urat!: 73:2; 74:3-4; 137; 161; 162; 163
Erőm és énekem az Úr: 52; 56:3-4; 90; 121

Megjegyzések:

Hamis vád — Hamis tanúskodásról olvasunk az 1Kir 21,7-13-ban is: Nábótot Aháb/Jezábel emberei megvádolják, azután megölik (vö. 142. lecke).
Hamis tanúskodásra azért van szükség, hogy valakit rossz fénybe állítsanak, s lehetőleg ítéltessék is el.
Jól tesszük, ha erről a témáról beszélgetünk a gyerekekkel, mert elég sűrűn előfordul gyerekek között is.

Megtagadni valakit — Lehet, hogy korábban barátok voltak, vagy talán partnerek, esetleg családtagok. De most valami miatt nem vállal a másikkal közösséget, nem is akar tudni róla. Le is tagadja akár, hogy valaha közük volt egymáshoz. Péter esetében is erről volt szó.
A megtagadás más formáit is ismerjük: valakit semmibe venni, nem venni róla tudomást, vagy cserben hagyni, nem adni segítséget… De megtagadásnak számít az is, ha csak valamiért cserében foglalkozunk valakivel.

A legkisebbeknek (*) — A 303. lecke *Munkalapja és *Feldolgozása e lecke feldolgozásához is alkalmazható.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Jó kapcsolat a barátok, társak között. Mit jelent letagadni a barátomat, társamat? A cserbenhagyás formái. (* ** ***)
 • Vádaskodás, rágalmazás a gyerekek között. Az igaz és hamis vád közötti különbség. (** ***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem / Dráma

 • Hamis vádak, rágalmazás a társadalomban, politikai életben. Történelmi példák: koncepciós perek az 1950-es években. (***)
 • Bírósági tárgyalás spontán szerepjátékkal: a bíró, ügyész, vádlott, ügyvéd, tanúk szerepe. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Szerepjáték a bibliai történetből kiemelt párbeszéd segítségével: Péter tagadása. (* **)
 • A bibliai történet párbeszédes olvasása: Péter tagadása. (**)
 • Imádság megfogalmazása írásban: Péter bűnbánata. (**)
 • Móra Ferenc: A kincskereső kisködmön c. regényéből a Néha a bő ködmön is szorít c. fejezet megismerése és megbeszélése. (**)
 • Egy hamis tanúvallomás és Péter bűnbánó gondolatainak megfogalmazása írásban. (***)
 • A bibliai történet dramatizálása: Jézus elítélése. (***)
 • Példa egy igazságtalan ítéletre Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényében. (***)
 • Füle Lajos: Simon Péter c. versének feldolgozása — középpontban: Péter tagadása. (***)

Vázlat:

Jézus
Annás
Kajafás
zsidó nagytanács (szanhedrin)

Péter — másik tanítvány (János?)

vallatás
arcába ütnek
hamis tanúbizonyság: templom lerombolása / 3 nap alatti újjáépítése
Jézus hallgat
„Te vagy-e a Krisztus?”
„Én vagyok.”
ítélet
köpések, ütések

szolgák: 3 kérdés
Péter: 3 tagadás — Jézus hátranéz
kukorékoló kakas
kifelé — sírva

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .