304. Jézus búcsút vesz a tanítványaitól; főpapi imádság

,

Üzenet -Téma:

* Krisztusban teremhetünk sok gyümölcsöt.
* Krisztus szeretete azt jelenti, életét adja övéiért.
* Krisztus követői egyek legyenek!

Előzmények:

Az Úr Jézus elrendelte az úrvacsorát. Majd figyelmeztette Pétert, hogy még azon az éjszakán meg fogja tagadni Őt.

Történet:

A Jn 14-17 részeiben olvassuk Jézus tanítványaihoz intézett búcsúszavait.

E beszédeket több kis szakaszra bontottuk. A válogatott szakaszok célja, hogy egy-egy tanítás jobban a gyerekek szívébe vésődjön. Kiemelten tárgyalhatjuk az igazi szőlőtő példázatát.

János 14

 1. „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van… Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek… ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket…” (Károli)
  Jézus a visszamaradó tanítványokat bátorítja, és egy pillantást enged a jövőbe: meg fog halni, de fel is támad! (2-3. vers)
 2. Tamásnak Jézussal való beszélgetéséből: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (6. v.)
 3. Jézusnak Fülöppel való beszélgetéséből: „Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van.” (11. v.)
 4. Minden tanítvány, aki hisz benne, még nagyobb dolgokat fog tenni, mint amiket Jézus tett. Ezek is Jézus dicsőségét növelik majd. Híveinek annyi részük lesz mindebben, hogy kérik és megkapják: „És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” (12-14. v.)
 5. „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót* ad nektek…” Az Úr Jézus itt a Szentlélekre gondolt, aki pünkösdkor töltetett ki. (ApCsel 2) (16. v. vö. 26. v. és 15,26-27) Ha már nem is lesz köztük láthatóan, lényegében nem változik meg a viszony közte és tanítványai között.
 6. További vigasztalás: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (18. v.) A Szentlélek által maga Jézus látogat el híveihez.

János 15

 1. Az igazi szőlőtő (1-8. v.)
  – Jézus: az igazi szőlőtő; az Atya Isten: a földműves, aki szüntelen munkálkodik (vö. Jn 5,17). (Az Ószövetségben a szőlő képe Izráelt jelenti. Lásd: Zsolt 80,9; Ézs 5,1-7; Jer 2,21; Ez 15,2; Hós 10,1. Újszövetségi példa: Mt 21,33-41 és párhuzamos helyei; 295. lecke.)
  – Eltávolítani a nem-termő vesszőket, a termőket pedig megtisztítani (mindazzal, ami nem jó, ki vele).
  – A Krisztus-szőlőtőn maradni, különben nincs gyümölcs. Belőle fakad minden éltető erő. Valójában Ő termi a gyümölcsöt, mely kedves Isten előtt.
  – Aki hisz Krisztusban, aki hallgatja szavát, általa mindent megtehet.
  – Az Atya dicsőíttetik, ha te Jézus követője vagy, mert akkor fogsz sok gyümölcsöt teremni.
 2. Az igazi szeretet (9-13. v.)
  – „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.”
  – Jézus szeretetében maradni = megtartani parancsolatait: „úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket”. (Vö. Jn 13,34; 303. lecke)
  – Jézus szeretete: életét adja barátaiért.
 3. A világ gyűlölete Jézus tanítványait is eléri (18-25. v.)
  „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.” „Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.”

János 16

 1. Jézus követőit üldözik, kitaszítják, sőt megölik őket. (1-2. v.)
 2. Jó a tanítványoknak, hogy az Úr Jézus elhagyja őket, mert másként nem kaphatnák meg a Szentlelket.
  „Jobb nektek, ha én elmegyek: mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” (7. v.) Feladata: „amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.” (8. v.)
 3. Jézus jelzi, hogy egy kis ideig nem fogják látni (16-21. v.), és bátorítja a tanítványokat: „Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni foga szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” (22. v.)
 4. Ígéretet fűz az imádsághoz: „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (23. v.)
  A tanítványság gyakran jár nyomorúsággal, de „bízzatok: én legyőztem a világot” (33. v.). Micsoda vigasztalás ez minden hívőnek!

János 17: a főpapi imádság

Az Úr Jézus ezután imádkozott mennyei Atyjához. Imádkozott a tanítványaiért is, ahogy egy apa a családjáért, s ahogyan egy főpap az illatáldozati oltárnál.

 1. Dicsőítse meg az Atya a Fiút, aki elvégezte a rábízott munkát, és örök életet adott az övéinek (1-5. v.):
  – „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Károli)
 2. Jézus tanítványai (6-8. v.)
  – őket az Atya a Fiúnak adta
  – ők megőrizték Isten igéjét
  – megvallották, hogy Ő az Atyától jött, és az Atya küldte
 3. Imádság a tanítványaiért (9-17. v.)
  – Jézus értük imádkozik, nem a világért
  – őrizze meg őket a gonosztól
  – szentelje meg őket igazságával
 4. A tanítványok kiküldése (18-21. v.)
  – elküldte őket a világba, ahogyan az Atya küldte el a Fiút
  – imádság azokért, akik a prédikálásukra hisznek Jézusban
  – ima azért, hogy egyek legyenek, mint ahogy az Atya és a Fiú egy
  – a világ így fogja elhinni, hogy az Atya küldte a Fiút
 5. Imádság, hogy övéi együtt legyenek vele (22-26. v.)
  – meglássák Jézus dicsőségét a mennyben
  – osztozzanak vele dicsőségében és szeretetében

Jegyzet:

Pártfogó — Görög eredetije: paraklétosz. Köznapi jelentése: szószóló, közbenjáró, ügyvéd. János evangéliuma minden esetben (Jn 14,16.26; 15,26; 16,7) Isten Szentlelkét jelöli vele. Károli Vigasztalóként fordítja.

Teljes összhangban áll Jézus Krisztussal, mintegy az Ő munkáját folytatja Jézus mennybemenetele után. Funkciói is jézusiak: az Atyától jön, bizonyságot tesz (Jézus kijelentését mondja tovább), megítéli a világot.

Énekek:

Református énekeskönyv: 1; 110:4; 133; 395; 411:1; 492:4
Jertek, énekeljünk 129; 141; 160; 182; 197
Harangszó: 38; 50
Dicsérjétek az Urat!: 52; 59; 67; 92:2; 150; 153:1-2
Erőm és énekem az Úr: 14:1; 29; 34; 59; 67; 127

Megjegyzések:

Krisztusban maradni — Csak az igazi, életadó kapcsolat vezet „gyümölcsterméshez”. Ha Jézusból, a szőlőtőből táplálkozunk, nem szárad ki az életünk, s nem leszünk értéktelen, eldobandó venyige.

Krisztusnak övéi iránti szeretete — Hangsúlyos e részekben az Úr Jézus követői iránti szeretete. Jézus szeretete átfog ma is mindenkit, aki Őbenne hisz. Ugyanakkor az egymás iránti szeretetre is kötelez: csak így tudunk megmaradni az Ő szeretetében.

Eggyé lenni — Jézus egységet kér az övéi között, s Ő maga is egy akar velük lenni. Az igazi szeretet vágyakozik az egységre, ami meggyőző jel a világ számára. Ahol egység uralkodik, ott nincs a sátánnak zsákmánya Krisztus gyülekezetében.

Példaképül lenni — Tetteink, szavaink, egész gondolkodásunk Őrá mutasson! Vele, belőle erőt merítve lehetünk példaképek. A világ erről láthatja meg, hogy tőle vagyunk.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Egyetértés, együtt gondolkodás és cselekvés a közösségben. A viszálykodás, széthúzás veszélyei a közösségre. A közösség összetartozását erősítő megbékélés és megbocsátás, segítségnyújtás és cselekvő szeretet példái. (***)
 • Közösségi (kohéziót erősítő) játék: ige-pár-keresés, beszélgetés az igék alapján. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Beszélgetés Győri József: Szőlőben c. verse alapján az igazi szőlőtő példázatáról. (***)
 • Beszélgetés Ajtay Béláné: Amint én szerettelek titeket… c. verse alapján az igazi szeretetről. (***)

Természetismeret (Környezetismeret) / Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz) / Technika

 • A szőlőnövény testfelépítése, élete. A szőlőművelés munkái, metszés a gyümölcsösben. Szőlőtermő vidékek és országok. (***)

Vázlat:

Jézus búcsúzik tanítványaitól
az igazi szőlőtő példázata
a Pártfogó = Szentlélek ígérete
főpapi imádság

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .