Üzenet – Téma:

A gonoszok és igazak kiválogatása.

Előzmények:

A 243. leckében kettőt tárgyaltunk a mennyek országáról szóló hét példázat közül, melyeket az Úr Jézus a tanítványainak mondott: „Az elrejtett kincs” és „az igazgyöngy” példázatát.

Példázat és magyarázat:

A mennyek országát az Úr Jézus a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz* hasonlította, mely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, a halászok kivonják a partra. Aztán leülnek, és a jó halakat edényekbe (kosarakba, hordókba) gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják.

Így lesz a világ végén (azaz az utolsó napon, az ítélet napján) is; eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat (azokat, akik nem tisztelték Istent) az igazak (akik őszintén tisztelték Istent) közül, (azaz külön teszik). Az gonoszokat a tüzes kemencébe* (azaz a pokolba) dobják; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.

Ez a rövid példázat nagyon érthető volt a tanítványok számára. Egy részük ugyanis halász volt. Gondoljunk Péterre, Andrásra, Jakabra és Jánosra! Iskáriótes Júdás kivételével, aki Júdeából származott, a többiek a Galileai-tenger környékén laktak.

A példázat jelentése majdnem azonos „A búza és a konkoly”-éval (lásd Jézus arról szóló magyarázatát a Mt 13,36–43-ban; 241. lecke). Ez a példázat nem „emberhalászat”-ról szól, ahol az evangélium a „háló” és a tanítványok az „emberhalászok” (lásd Mt 4,19; Mk 1,17 és Lk 5,10; 227. lecke). Itt az ítéletnapról van szó.

A példázatbeli halászok munkája az angyalok ítéletnapi munkáját példázza. Az emberek utolsó napon való összegyűjtése az angyalok feladata. Ők válogatják ki azokat, akik őszintén tisztelik az Urat, és azokat, akik nem tisztelik.

A kerítőhálóban hitvány és jó halak vannak együtt. Ugyanígy az egyházban is az „igazak” (a hívő keresztyének) között vannak „gonoszok” (képmutatók, névleges keresztyének). Figyeljünk csak arra, hogy a gonoszokat válogatják ki „az igazak közül”! Tehát a gonoszok vannak az igazak között, és nem fordítva.

A kiválogatás a „világ végén” történik majd, és nem előbb. Tehát nem helyes már most ezt a kiválogatást a gyülekezetben végrehajtani. De ne reméljük, hogy a háló jó halakkal lesz majd tele! A kiválogatás után a hordók telnek meg majd jó halakkal. Azokban nem lesz már egyetlen hitvány sem.

A példázatban az Úr Jézus nem nevezte meg azt a helyet, ahova a gonoszokat dobják. Csak a magyarázatban szólt a „tüzes kemencé”-ről. Ez a poklot jelenti. Örök nyomorúság és kín lesz a része a gonoszoknak, akik az igazak közt élnek. Ott a „gonoszok” sírnak és a fogukat csikorgatják, de nem azért, mert bánják bűneiket, hisz akkor már az túl késő lenne, hanem kínjukban, s azért, mert gyűlölik Istent és az Ő Fiát.

Megjegyzés: Olvassuk el ezzel kapcsolatban a Jel 20,11–15-öt, mely az utolsó ítéletről szól!

Miután elmondta a példázatot és annak magyarázatát, az Úr Jézus megkérdezte tanítványaitól: „Megértettétek mindezt?” A „mindez”-zel Jézus nemcsak erre a példázatra célzott, hanem az előzőekre is, melyek a mennyek országáról szólnak. Ezzel a kérdéssel azt bizonyította, hogy számára sohasem volt túl terhes, hogy a tanítását közelebbről is megmagyarázza. Így kell nekünk is türelmesen megismertetni az evangéliumot a gyermekekkel.

A tanítványok azt felelték: „Igen.”

E válasz után az Úr Jézus egy rövid példázatot mondott a „gazdá”-ról. A tanítványok elegendő tanítást kaptak a témáról. Rabbijuk megdicsérte őket: „írástudók, akik tanítványaivá lettek a mennyek országának.”

Ezért hasonlította őket „gazdá”-hoz (birtokoshoz, akinek szántóföldjei, szőlője, jószága stb. van. Vö. többek közt a Mt 20,1-gyel, ahol szőlősgazdáról van szó.) A gazda „éléskamrájából” „újat és ót” hoz elő. Ennek és az előző évnek a termése (gondoljunk az élelem elraktározására, a bor tárolására) arra szolgál, hogy őt, családját és vendégeit ellássa. Nem lenne helyes, ha azok a csűrben vagy a borospincében maradnának. El kell fogyasztani azokat.

A tanítványok feladata: Jézus apostolaiként („küldötteiként”) tegyék hasznossá, amit tőle kaptak. Itt különösen arra a feladatra kell gondolnunk, melyet később bízott rájuk: hirdessék az evangéliumot az egész világon (Mk 16,15). Nemcsak az ószövetségi iratok alapján kell szólniuk, hanem főleg mindarról, amit Mesterüktől hallottak és láttak, és az ígéretek beteljesedéséről, ti., hogy Jézus Krisztus a Szabadító.

Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment „onnan”, valószínűleg Kapernaumból, a „házból” (lásd Mt 13,1.36).

Kiegészítés: (Lásd még a Lk 4,14–30-at: 226. lecke!)

Jézus azután elment „hazájába”, Názáretbe, ahol a zsinagógában tanította az embereket. Tanítása hatással volt rájuk, de nem pozitív módon. Azt kérdezték magukban, honnan van benne ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hiszen Ő az ácsnak (Józsefnek) a fia, mondták egymásnak, Mária az anyja, testvérei pedig Jakab, József, Simon és Júdás. És a nővérei is a városukban laknak. Ugyan honnan van akkor benne mindez? És megbotránkoztak benne. Az ugyanis lehetetlen, hogy ilyen alacsony származású valakinek ilyen különleges, Istentől származó tehetsége legyen, gondolták. Az Úr Jézus tudta, hogyan vélekednek róla, és azt mondta: „Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában.” Az Úr Jézus nem is tett Názáretben sok csodát a hitetlenségük miatt.

Jegyzetek:

Kerítőháló – A Genezáret-tó halászai többféle hálót használtak. Ezek részletes leírását lásd a 227. lecke (A csodálatos halfogás) Jegyzeteiben!

Tüzes kemence – A pokol más nevei „kénnel égő tűz tava” (többek közt Jel 19,20), „tüzes és kénes tó” (Jel 20,10) és a „tűzzel és kénnel égő tó” (Jel 21,8). A „pokol” szó a „gyehenna” szóból származik, ez pedig a Jeruzsálemtől délkeletre fekvő „Gé-Hinnóm”-ból – Hinnóm völgyéből. Itt áldozta fel Áház és Manassé király a gyermekeit Moloknak. Később odahordták a szemetet, és ott elégették. Szüntelenül égett benne a tűz.

Énekek:

Református énekeskönyv: 25:2; 40:2; 235:1–3; 236:1.3.5
Jertek, énekeljünk: 228; 253
Harangszó: 40:3; 48; 52:1.4
Dicsérjétek az Urat!: 9; 51:2–3; 53:1.4; 83:3; 158
Erőm és énekem az Úr: 52;121
Ó és Új 111 ének: 74:1 és 10

Megjegyzés:

A gonoszok és igazak kiválogatása – Helyes, ha rágondolunk, és elmondjuk, hogy a gonoszok az igazak közt élnek, sokszor anélkül, hogy fel lehetne ismerni őket. Majd csak az ítélet napján derül ki, kik Isten gyermekei és kik nem. A mennyek országában, sajnos, mindkét csoport megtalálható. Az igehirdetés a „Jézus Krisztus gyülekezetéhez” kell, hogy szóljon, tehát a gyülekezet minden tagjához, ezért nem szabad arra gondolni, hogy közöttük vannak olyanok, akiknek semmi közük Krisztushoz. Ebben a példázatban az Úr Jézus világosan megmondja, hogy a kiválogatás majd az ítélet napján fog megtörténni. Gyümölcséről lehet megismerni a fát; legtöbbször a hit és megtérés gyümölcseiről tudható meg, hogy valaki igaz-e vagy sem.
Isten mindenkinek felkínálja a kegyelmet, de nem mindenki üdvözül. Ezért kell, hogy minden igehirdetésben elhangozzék a megtérésre való felhívás.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Önvizsgálat, önismeret: Önjellemzés szóban vagy írásban, jó és rossz tulajdonságok szétválasztása. (***)
  • Csoportbeszélgetés: Hogyan segíthetünk társainknak jellemhibáik felismerésében, leküzdésében? Példák a gyerekek életéből. (***)

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

  • Halászat az ókorban és ma. A halászat módjai, halászhálók. A halászat és a horgászat különbsége. Horgászmódok. (***)

Természetismeret / Földrajz / Biológia

  • A hal testfelépítése, élete. Édesvízi és tengeri halfajok. Haltenyésztés. A halak csoportosítása különböző szempontok szerint. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Elbeszélő fogalmazás írása horgászatról vagy halászatról valóságos vagy elképzelt élmény alapján. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Különböző halfajok ábrázolása rajzolással és/vagy festéssel. (***)

Testnevelés

  • Fogójáték: Halászfogó. (***)

Vázlat:

példázat: a halászháló
az utolsó ítélet
kiválogatás
– angyalok
– igazak
– gonoszok
tanítványok – feladat: az evangélium hirdetése

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .