273. Az ajtóőr; Az okos és gonosz szolga

,

Üzenet – Téma:

* Jézus visszajövetelére éberen várakozzunk!

Előzmények:

A sokaságból elhangzó kérdésre válaszul Jézus elmondta és megmagyarázta a terméketlen fügefáról szóló példázatot.

Bevezetés:

Márk 13,1–32: Jézus kiment a templomból. Egyik tanítványa csodálattal mutatott a nagy (fehér márvány) épületekre. Jézus azonban megjövendölte, hogy ezekből kő kövön nem marad. Mindet lerombolják. (Kr.u. 70-ben a rómaiak valóban földig rombolták Jeruzsálemet.)

Majd az Olajfák hegyére* ment tanítványaival, ahonnan szép kilátás nyílt a templomra. Péter, Jakab, János és András félrevonták Mesterüket, és megkérdezték tőle: „Mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik?”

Az Úr Jézus akkor számos jelre hívta fel a figyelmüket.

A megtévesztők

Óvakodniuk kell a különféle csalóktól, akik magukat Messiásnak mondják.

Háborúk, földrengések és éhínségek

Háborúk lesznek, és háborúk hírei. Ez ne nyugtalanítsa őket, mert a vég még nem jött el. Bár nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad majd.

Lesznek földrengések és éhínségek. Minden kínok kezdetét jelentik ezek.

Feljelentések

Aztán Jézus követőit törvényszékek (bírók) elé hurcolják, és a zsinagógákban megverik őket. Helytartók és királyok elé állítják őket Jézusért. Érte fognak bizonyságot* tenni hitükről. (Lásd ApCsel 12,1; 24,24; 26,2!)

Az evangélium a népek között

Előbb azonban minden nép közt az evangéliumot kell hirdetni. Ahol az elhangzott, ott senki sem védekezhet azzal, hogy nem tudott róla.

Nem kell aggódni

Amikor elhurcolják őket, nem kell amiatt aggódniuk, hogy mit mondjanak, mert nem ők fognak szólni, hanem a Szentlélek (lásd ApCsel 6,10). Így késztette csodálkozásra évszázadokon át válaszaival sok egyszerű hívő az üldözőit.

A család tagjai elárulják egymást

Testvér a testvérét adja halálra, apa a gyermekét; a gyermekek szüleik ellen támadnak.

Kitartás

Mindenki gyűlöli majd őket Jézusért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Menekülés

Amikor meglátják a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel szólt (lásd Dán 7,23; 9,27; 11,31; 12,11), akkor mindenki, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza.

Jaj azokban a napokban az áldott állapotban levő és a szoptatós anyáknak.

A kiválasztottakért

Az emberek imádkozzanak, hogy mindez ne télen történjék, mert azokban a napokban olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta nem volt, és nem is lesz. Ha az Úr nem rövidítené meg ezeket a napokat, senki sem menekülne meg. De a választottakért megrövidítette azokat a napokat.

Hamis krisztusok és hamis próféták

„Ha valaki akkor ezt mondja nektek: Nézd, itt a Krisztus! – vagy: Nézd, ott van! Ne higgyétek! Mert hamis krisztusok* és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!”

Az Emberfia eljövetele

Az Úr Jézus ezután visszajöveteléről szólt. (Lásd még Ézs 13,10; 34,4; Jóel 2,10; 3,3–4; Zof 1,15!) A nyomorúságok után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. A csillagok lehullanak az égről, és az ég tartóerői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Az egész világmindenség mozgásba jön.

Egy példát mondott ehhez: Amikor a fügefa rügyezik, és a levelek kihajtanak, mindenki tudja, hogy közel van a nyár. Ha mindez megtörténik, tudni fogják, hogy amit Ő megjövendölt, közel van, az ajtó előtt. A hívők ne féljenek ezektől a jelektől, hanem úgy tekintsék azokat, mint az Úr Jézus közeledő lépteit. „Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy” – erősítette meg Jézus újból, s hozzátette, hogy az ég és a föld elmúlik, de az Ő beszédei nem múlnak el.

„Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” Mivel tehát az időpont ismeretlen, a hívők állandón ébren legyenek.

Példázatok:

Hogy szavait érthetőbbé tegye, Jézus két rövid példázatot mondott el. A tanítványoknak vigyázniuk és imádkozniuk kell, mert nem tudják, hogy mikor lesz meg mindaz, amit megjövendölt. Senki sem tudja, mikor jön vissza Jézus.

Az ajtóőr:

Márk 13,34–37: Egy ember külföldre utazott. Ezalatt átadta szolgáinak a hatalmat*. Ez azt jelenti, hogy nevében kellett házáról és vagyonáról gondot viselni.

Az ajtóőr azt a feladatot kapta, hogy őrködjék, mert nem tudja, mikor fog gazdája hazajönni: késő este, éjfélkor, kakasszókor vagy reggel. Megbocsáthatatlan lenne, ha ura az ajtóőrt alva találná!

Így kell a tanítványoknak – és nekünk is, állandóan ébernek lenni, mivel nem tudjuk, mikor jön vissza az Úr Jézus.

Milyen szörnyű lenne, ha alva találna!

Ezért mondja Jézus: „Vigyázzatok!”

(Lásd a Lukács 12,35–38-at is. Itt arról van szó, hogy a szolgáknak urukat kell várni, aki menyegzőn van. A szolgáknak azonnal ajtót kell nyitniuk, amikor megjön. Virrasztásukért megjutalmazza őket azzal, hogy maga terít asztalt, és felszolgál nekik.)

Az okos és gonosz szolga:

Lukács 12,43–48: Bár az Úr Jézus ezt a példázatot nem ugyanakkor mondta, beleillesztjük ebbe a történetbe, mivel lényegileg egyezik az ajtóőr példázatával. (Ezt a példázatot csak Péternek mondta Jézus; lásd 41.v.)

„Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál!” (42.v: Az ő feladata, hogy gondoskodjék a többi szolgáról, amíg az ura távol van.)

Azzal jutalmazza, hogy felügyelővé teszi egész vagyona fölött.

De ha ez a szolga azt mondaná magában, hogy még jó ideig eltart, míg ura visszajön, és közben kezdené verni* a szolgákat és szolgálóleányokat, s elkezdene enni, inni és részegeskedni*, bajba jutna. Ha az ura váratlanul hazajön, és nem találja munkában, a többi hűtlen szolga sorsára juttatja.

Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, és nem fog hozzá, hogy azt teljesítse, sok verést fog kapni. De aki nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekszik verést érdemlő dolgokat, az kevés verést fog kapni.

Ugyanis: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”

Néhány megjegyzés a példázatokhoz:

Mindkét példázatban az úr maga az Úr Jézus. Az úr hazajövetelével saját visszajövetelére céloz. A példázatbeli szolgák mindazok, akik Jézus szolgálatában vannak. „Rabszolgák”, tehát olyan emberek, akik uruk tulajdonai. Így a keresztyének is Krisztus tulajdonai.

Az éberség több, mint türelmes, tétlen várakozás. A keresztyénnek éber és várakozó tevékenységgel kell végeznie azt a feladatot, melyet Jézus bízott rá.

Így kell a példázatbeli ajtóőrzőnek is ébren maradnia, és feszülten figyelnie minden zajra. A felövezett derék* és égő lámpás* is (Lk 12,35) a várakozó, éber szolgákra utal.

Míg a ház ura távol van, a szolgának kell a többi személyzetről gondoskodni. Ez szép példája a keresztyén ember feladatának. Míg az Úr Jézus vissza nem jön, a keresztyén ember feladata a „hitben testvérekkel” jót cselekedni (Gal 6,10), és nemcsak magára gondolni.

Az engedetlen szolgáknak járó büntetést nem lehet félreérteni (kettévágatja, azaz lefejezteti). Itt tehát nincs szó megkegyelmezésről, mint a gonosz szolga példázatában (Mt 18,21–35; 263. lecke). Viszont mérséklődik annak büntetése, aki nem tudta, mi Isten akarata. Gondoljunk itt többek közt azokra, akik nem a Biblián nőttek föl.

Az egyik keresztyén többet tud Istenről, gazdagabban van megáldva lelki ajándékokkal, mint a másik. Ez azonban nagy felelősséget rejt magában. Erre utal az Úr Jézus, mikor azt mondja: „akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak”.

Jegyzetek:

Az Olajfák hegye – Az Olajfák hegyéről pompás kilátás nyílik Jeruzsálemre, mind a városra, mind a templomra. A Gecsemáné kert nagy valószínűséggel olajfás kert volt.

Bizonyságul – A görögben itt „martürion” áll, ebből származik a mi „mártír” szavunk.

Hamis krisztusok – Többek között: Teudás (ApCsel 5,36), galileai Júdás (ApCsel 5,37), Simon, a varázsló (ApCsel 8,9–10), az „egyiptomi” (ApCsel 21,38). Ma is sok a hamis tanító.

Hatalom – Ez a szó egyezik a „mandátum” szóval. Megbízatást, egy úr helyettesítését, képviseletét jelenti.

Verés – Egyik formája a hatalommal való visszaélésnek. Sokszor előfordul, hogy beosztottak uralkodnak, zsarnokoskodnak a rangban vagy helyzetben alattuk állókkal. Gondoljunk csak a náci koncentrációs táborok táborparancsnokaira.

Enni, inni és megrészegedni – Előfordul, hogy a munkások a főnök távollétében maguknak dolgoznak, meglopják a munkaadót. Ez a korrupció egyik formája, mely miatt sok üzem és intézmény szenved.

Felövezett derék – Munkához vagy útra öltözve a hosszú ruhát egy övvel erősítették a derékhoz, úgy, hogy a járásban ne akadályozza az embert. (Latinul: az ember „expeditus”, azaz akadálytalan, szabad, kész volt; vö. „expedíció” szavunkkal.)

Égő lámpa – Az úr házában egész éjszaka foglalatoskodni kellett, így a lámpát időnként újra feltöltötték olajjal (gondoljunk itt a tíz szűz példázatára a Mt 25,1–13-ból; 300. lecke).

Énekek:

Református énekeskönyv: 130:3; 215:5–6; 226:3; 367; 397:5
Jertek, énekeljünk: 55:1 (énekelhetjük „Várjad őt” kezdettel is); 250; 255
Harangszó: 43
Dicsérjétek az Urat!: 18; 99; 168
Erőm és énekem az Úr: 51; 79

Megjegyzések:

Az utolsó idők – A gyermekek általában keveset tudnak az utolsó időkről. A fejezet első részében (Mk 13,1–32) számos olyan dolog van, amit a gyerekekkel meg lehet beszélni – a legtöbb nagyon időszerű korunkban! –, hogy meglássák Isten kezét a világ eseményeiben, és kezdjenek vágyakozni Krisztus visszajövetele után. A Bevezetésben adott áttekintés segít a megbeszélésben. Az azonban messzire vezetne, ha a csoportnak minden részletet töviről hegyire megmagyaráznánk.

Jézus visszajövetelének várása – Nagyon fontos a keresztyének számára, hogy jól éljenek a várakozás idejével. Szó van a „vigyázás”, „munka”, „kötelességtudónak lenni” fogalmakról. Hogyan számíthatunk arra, hogy Krisztus „hűséges szolgáknak” nevezzen bennünket?
Az 1Thessz 5,2–8-ban az áll, hogy aki világosságban jár, annak számára Krisztus eljövetelének napja nem tolvajként jön el. Olvastassuk el ezt a részt a gyermekekkel! Tanulják meg várni ezt a napot!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Dráma / Magyar nyelv és irodalom

  • A várakozó lelkiállapot. A várakozás feszültsége. Hűségesnek maradni a várakozás keltette bizonytalanságban is. (***)
  • A bibliai példázatok feldolgozása dramatizálással. Szükség esetén vázlatírás, párbeszédalkotás írásban. (***)
  • A példázatokkal analóg mai élethelyzet dramatikus feldolgozása. (***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Háborúk, természeti katasztrófák, éhínségek ma és a történelemben. Ezek okai, háttere, következményei. Veszélyeztetett országok, területek. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Kollázs, montázs készítése háborúk/természeti katasztrófák/éhínségek fotóinak felhasználásával figyelemfelhívó jelleggel. (***)

Vázlat:

Jézus – Olajfák hegye
Péter – János – Jakab – András

Jelek:
megtévesztők
háborúk, földrengések, éhínségek feljelentők
az evangélium hirdetése minden nép között
hamis krisztusok és hamis próféták

az Emberfia eljövetele 2 példázat:
az ajtóőr
az okos és a gonosz szolga

vigyázni és imádkozni

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .