323. A sánta meggyógyítása; Péter és János fogságban, és a nagytanács előtt

,

Üzenet – Téma:

* A csoda szíveket nyit meg.
* Inkább kell Istennek engedni, mint embe­reknek.

Előzmények:

Jézus Krisztus gyülekezete naponta növekedett Jeruzsálemben. A jeruzsálemiek tisztelték a fiatal közösséget.

1. történet:

Délután 3 óra volt, az imádság órája*. Péter és János apostol az Ékes-kapuhoz* érkeztek, mely a templom (elő)udvarába vezetett. Láttak ott ülni egy koldust*, aki születése óta sánta volt. Naponta elvitték a templom kapujába, odaültették, hogy alamizsnát, adományt kéregessen a templomba menőktől. Ő maga fogyatékossága miatt nem mehetett be a templomba.

Amikor e koldus látta, hogy Péter és János a templomba jön, alamizsnát kért tőlük.

A két apostol figyelmesen nézett a koldusra. Bizonyára azt akarták látni, fogékony-e ez az ember a csodára? Péter megszólította: „Nézz ránk!” Ő fölnézett rájuk; azt hitte, valamilyen adományt kap. Ám Péter így folytatta: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!” Péter a jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük együtt a templomba* is, Istent magasztalva, és örömmel ugrándozva. Először tehette be lábát a templomba!

Mindenki látta őt, amint járkál, és hallotta, amint dicséri Istent. Fölismerték, hogy ő az a koldus, aki több, mint negyven éve béna, és ott szokott ülni a templom Ékes-kapujában. Félelemmel telve csodálkoztak azon, ami történt.

Az emberek döbbenten követték az apostolokat a Salamon csarnokába*. Péter megértette, hogy szívesen hallanának közelebbi vallomást e csodálatos gyógyításról.

„Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon?” — kezdte Péter, majd megragadta a lehetőséget, hogy az evangéliumot hirdesse. — „Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az Ő nevébe vetett hitért erősítette meg az Ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára.”

Innen kezdve Péter a jelenlévők lelkiismeretét akarta megszólítani. „Most már tudom, atyámfiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így.

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.” Majd Jézus visszajöveteléről beszélt Péter, hogy bizonyságának igazságáról még jobban meggyőzze őket. Mózes próféciájára utalt e szavakkal: „Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr” (vő. 5Móz 18,18), aki nem figyel rá, az kiirtatik. Sok próféta tett bizonyságot az Ő eljöveteléről*. Majd arra emlékeztette hallgatóit, hogy ők is gyermekei annak a szövetségnek, amit Isten az atyáikkal kötött. „Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából.”

2. történet:

Közben este lett. Mialatt Péter és János a néphez beszélt, a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok* megtámadták őket. Bosszankodtak nagyon, mivel az apostolok azt hirdették, hogy Jézus által van feltámadás a halálból.

Pétert és Jánost elfogták, s bezárták őket másnapig, mivel már túl késő volt őket kikérdezni. Ám sokan lettek hívőkké hallgatóik közül. Velük mintegy ötezerre nőtt a fiatal gyülekezet létszáma.

Másnap összeült a nagytanács. Annás főpap, és a főpapi család* tagjai, Kajafás, János és Sándor (Alexander) s mások is ott voltak.

Pétert és Jánost kihallgatásra vezették elő. „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?” — kérdezték.

Péter, megtelve Szentlélekkel, így válaszolt: „Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból… Ez lett a sarokkő*, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

A tanács tagjai elcsodálkoztak Péter és János bátor beszédén, különösen, amikor megtudták, hogy iskolázatlan és egyszerű emberek a nép tagjai közül. Felismerték bennük Jézus tanítványait, de mivel a meggyógyított koldus is velük volt, tudták, nem tehetnek ellenük semmit.

Majd azt parancsolták nekik, hogy odakint várjanak. Tanakodtak egymás közt, mit tegyenek velük. Mert hogy csoda történt, azt senki sem tagadhatja. De hogy ne terjedjen tovább a hír, tiltsák meg nekik, hogy Jézus nevében bárkinek is szóljanak.

Akkor újra behívták az apostolokat, s megparancsolták, hogy ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében többé.

Péter és János azonban így válaszolt: „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” A tanács tagjai még fenyegetőztek ugyan, de aztán szabadon engedték őket, mivel a nép miatt nem láttak lehetőséget a büntetésre. Mindenki dicsőítette Istent a történtekért, mert a meggyógyított már negyven éves is elmúlt.
Péter és János szabadon bocsátásuk után barátaikhoz mentek, s elmondták, amit a főpapok és a vének parancsoltak. Majd egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak az Úrhoz a Zsolt 2,1-2 szavaival: „Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az Ő Felkentje ellen.” Mert valóban, Heródes és Poncius Pilátus megegyezett Izráel vezetőivel, hogy végrehajtsák, amit Isten előre elrendelt. „Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.”

Az Úr meghallgatta kérésüket, amit különös módon mutatott meg: imádságuk után megmozdult a terem, ahol voltak, mintha földrengés lenne. Mindannyian megteltek Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

Jegyzetek:

Az imádság órája — Az imádkozásnak három rendszeres alkalma volta zsidóknál: reggel a harmadik óra (a mi időnk szerint 9 óra), a reggeli áldozat idején; délután a kilencedik óra (ami időnk szerint du. 3 óra); s este naplementekor (du. 6 körül, a mi időnk szerint).

Ékes kapu — Ez a kapu volt a templom főbejárata. Természetesen ott ültek a koldusok a templom bejáratánál, valószínűleg a Nikánor-kapunál, mely Salamon oszlopcsarnoka, a pogányok és az asszonyok udvara között volt.
A második templomot, mely a fogság után épült, Kr. e. 63-ban Pompeius római generális lerombolta. Kr. e. 18-ban Nagy Heródes elkezdte építeni az új templomot, hogy tetszést nyerjen a zsidóknál, s hogy a rómaiakra is hatással legyen. (Más források szerint csupán a Jeruzsálemet körülvevő harmadik falrendszert építtette, ugyancsak kapukkal). Az építkezés görög stílusban történt.
Az udvar keleti részén lévő kapun ajtó is volt, korinthusi réz borította, s ezzel még értékesebbé vált, mint a templom többi kapuja. Innen az elnevezés is: „Ékes”. Ez a harmadik templom bizonyára kétszer olyan nagy volt, mint Salamon idejében, s annyi arany és réz borította, hogy napsütésben szemet vakító látvány lehetett.

Koldus — Izráelben tilos volt a koldulás (3/ő. 5Móz 15,4).

Együtt mentek be a templomba — Fogyatékos nem mehetett be a templomba. Vagyis a meggyógyítottnak nemcsak az volt nagyszerű, hogy járhatott, hanem az is, hogy bejuthatott a templomba (a „férfiak udvarába”).

Salamon csarnoka — A Jn 10,23 is említi: Jézus ott járt. (Vagyis e koldust többször láthatta ő is!) Egy szép, bolthajtásos terem a templom keleti oldalán, azon a helyen, ahol Salamon templomának az (elő)udvara lehetett. A fiatal gyülekezet „egy akarattal” gyűlt oda (ApCsel 5,12).

Próféciák — Ti. az Ábrahámnak adott ígéretek beteljesedését láthatjuk a Messiás eljövetelével a Zsolt 22,6; Ézs 53; Jer 11,19; Dán 9,26; Zak 12,10-ben.

Szadduceusok — Befolyásos vallási párt, a papi arisztokrácia is közéjük tartozott. Ők csak a Tórában/Törvényben hittek, a feltámadásban nem.

Főpapi család — Feltűnő, hogy a főpap és családja ezt a kihallgatást olyan fontosnak találja! Úgy Kajafásnak, mint Annásnak rossz emlékei lehettek arról az éjszakáról, amikor a názáreti Jézust ártatlanul elítélték! Hogyan is gondolhatták, hogy Jézus halálra ítélésével véget ér a hatalma!
Annás ugyan korábban (Kr. u. 6-15 között) volt főpap, de nagy tekintélye miatt a címet továbbra is viselte, s döntő hatással volt a nagytanács tárgyalásaira. (Bővebben lásd a 301. lecke Kajafás c. jegyzetét!)

Sarokkő — Vö. Zsolt 118,22. Ezen a sarok- vagy alapkövön nyugodott a tető építményének nagy része.

Énekek:

Református énekeskönyv: 65:1-3; 100:3-4; 162:1.4; 167:1-2; 380:1-3; 466:1-2
Jertek, énekeljünk: 68:1.5-6; 120; 153; 195; 197; 198:1
Harangszó: 15:1-3; 47; 49:5-7; 50:1-2; 51:1-2; 52
Dicsérjétek az Urat!: 6; 30; 35:1.5-6; 53; 55:1-2; 62:1-2; 156
Erőm és énekem az Úr: 12:1; 18:1-2; 29; 76; 77:1-2; 97; 124

Megjegyzések:

Csoda nyithat meg szíveket — Van, amikor a Szentlélek valamilyen csodát használ fel arra, hogy szívek nyíljanak meg az evangélium előtt. Egy evangélista mondta egyszer: „Legtöbbször Isten igéjének a kijelentése az, ami megnyitja a szíveket; ám csodát is használhat erre a Szentlélek. Ilyenkor a csodát mindig követi az örömüzenet kijelentése, azért, hogy megtérés következzen.”

Krisztus ellenségei — A papok és követőik esküdt ellenségei maradtak az Úr Jézusnak. Nem tudták elviselni, hogy valaki vetélytársuk legyen. S mivel most Jézus követői láthatóan nagy hatással vannak a népre, el kell hallgattatni őket. Ezért összefognak a római parancsnokkal, aki az Antónia-erődből felügyeli a templom nyugalmát.
Az egyház történetében sok vádbeszéd hangzik el keresztyének ellen. Gyakran látjuk, hogy a megvádoltak bátran védekeznek, és becsülettel tanúskodnak hitükről. Még mindig vannak, akik gyűlölik Jézus Krisztust és követőit, mert bennük a saját hatalmuk csorbítását féltik.
Egyedül a Szentlélek által lehet valaki az Úr Jézus ellenségéből az Ő tanítványává.

Inkább Istennek engedni, mint embereknek — A nagytanács (szanhedrin) volta legfőbb vallási hatalom Jeruzsálemben. Péter és János mégis azt mondja, hogy jobban kell Istennek engedelmeskedniük, minta fölébük helyezett Tanácsnak. Ez minden helyzetre igaz, ahol magas kézből jövő parancs ellenkezik Isten törvényével.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalomismeret (Osztályfőnöki)

 • Mi biztosítja a megélhetést? Munkavégzés a családban. Akadályok a munkavégzésben, részleges vagy teljes munkaképtelenség. Segélyek. Koldulás, alamizsna. (* **)
 • A lakóhely szerinti és gyülekezeti (egyházi) közösség, az osztály és hittancsoport közössége közötti különbség. (**)

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem (Egyháztörténet)

 • A hit mint erőforrás betegség idején. Joni Aereckson életpéldája. (***)
 • Az engedelmesség határa különböző döntéshelyzetekben. Mai és történelmi példák (pl. Luther Márton a birodalmi gyűlés előtt). (***)

Természetismeret (Környezetismeret)

 • Mit jelent betegnek lenni? Az egészséges és beteg lábú ember mozgása közötti különbség. (*)

Magyar nyelv és irodalom

 • A bibliai történet versben (mondókában) kifejezve. Verstanulás. (*)
 • A bibliai történet három fő részének tömör (hírszerű) megfogalmazása írásban. (**)
 • Példatörténet Rilke, német költő életéből: a koldusasszony és a rózsa. (**)
 • Elbeszélő fogalmazás írása: „Amim van, azt adom neked” címmel. (**)
 • Győri József: Az Ékes kapu előtt… c. versének értelmezése. (***)

Testnevelés / Ének-zene / Dráma

 • Különböző, lábbal végezhető mozgásformák gyakorlása. Járások, futások, szökdelések versengéssel. (* **)
 • Kapusjáték énekkel, mozgással. (* **)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Képek összehasonlítása, különbségek felfedezése: vizuális megfigyelőképesség fejlesztése. (*)

Vázlat:

du. 3 óra — Péter és János
Ékes-kapu — koldus: béna — 40 éve
„Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!”

Péter beszéde
Jézus él — térjetek meg

Papok — Péter és János fogoly
a nagytanács előtt
ne szóljanak Jézus nevében
„nem tehetjük, hogy ne mondjuk el”

a gyülekezet imádsága

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .