362-363. A két tanú; a sárkány és az asszony

,

Üzenet – Téma:

* Isten reményt ad a jövőre nézve.
* A sárkány erős, de elveszíti a harcot.

Bevezetés:

A nyolcadik és következő két fejezet arról beszél, mi történik, mikor a könyv hetedik pecsétjét feltörik. Hat angyal trombitál egymás után, s az ítélet egy-egy része kiöntetik a földre.

11. fejezet: a két tanú

A látomásban János egy nádpálcát kap a kezébe, ami mérővesszőként használható. Azt a feladatot kapja, hogy mérje meg Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat. A jeruzsálemi templomot akkor már vagy 25 éve lerombolták a rómaiak. A templom itt jelkép: Isten házát értik alatta, Krisztus gyülekezetét általában, a gyülekezet minden tagi ával (azt is mondhatnánk: a lelki templom). Az oltár a Főpap, az Úr Jézus munkájára utal. Jánosnak tehát meg kell állapítania, mekkora Krisztus gyülekezete, és mennyire fontos az Úr Jézus munkája ebben.

Krisztus hatalmat ad két tanúnak, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak, zsákruhába öltözve. Ezeken a tanúkon Krisztus szolgáit értik, évszázadokon át. Csupán kettő, ami kicsi szám. Így mindig is kevesen lesznek, akik Krisztusról tanúskodnak. De elég a kettő, mert két tanú szavával megáll az igazság (5Móz 19,15), és két ember tanúságtétele igaz (János 8,17). A két tanú prófétálni fog, vagyis Isten igéjét, az evangéliumot fogják hirdetni. És zsákruhában lesznek, ami gyászt, bűnbánatot jelent. Bizonyságtételük tehát bűnbánatra hívó prédikáció lesz, amivel megtérésre szólítják fel a népet.

A két tanút két olajfának és két gyertyatartónak nevezik. Az olajfa a Szentlélek szimbóluma. A Szentlélek tanítja meg őket, hogyan és mit prófétáljanak. A két gyertyatartó a föld Ura előtt áll. A gyertyatartók fényt szórnak szét. Így fogja ez a két tanú is Isten megbízásából az evangéliumot terjeszteni.

Hatalmat kapnak ellenségeik felett, amíg prófétálnak, Illés és Mózes erejével* hirdetik az igét. De amikor bevégzik bizonyságtételüket, a „fenevad” (az antikrisztus megszemélyesítője), hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott marad a nagy város utcáin, amit lelki Sodomának és Egyiptomnak neveznek. Az istentelen világot jelképezik ezek a nevek, mely az Úr Jézust is keresztre feszítette, s amely a holttesteket azzal gyalázza meg, hogy el sem temethetik.

Három és fél napig tart ez az állapot (a szent hetes szám fele), s ez alatt ellenségeik örülnek a győzelemnek. Majd Istentől az élet lelke száll a holttestekbe, és feltámadnak. Hatalmas hang hívja fel őket a mennybe ellenségeik szeme láttára. A hívők ítéletnapi feltámadását és mennybemenetelét* írja le itt János.

Rövidesen nagy földrengés támad, ami a föld pusztulásának kezdetét jelenti. A város tizede megsemmisül, sok ember meghal. Az életben maradók pedig megrémülnek, hisz látták az egek Urának hatalmát, s most már értik, hogy elhozza ítéletét a világra.

12. fejezet: a sárkány és az asszony

János különös látomást lát az égen: egy asszonyt, aki a napba öltözött, a lába alatt van a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Egyetemesen úgy tekintik az asszonyt, mint a Gyülekezetet*, akit a világ megvet, de Isten megdicsőít. Az asszony várandós, szülési fájdalmakkal, vajúdva kiáltozik. A Gyülekezet századokon át mindig nagy várakozással nézett Krisztus érkezése elé.

János másik jelet is lát az égen: egy tűzvörös sárkányt, melynek hét feje van és tíz szarva, s a hét fején hét diadém. A sárkány a kaotikus, démoni erők megszemélyesítője. Vörös, mert vérszomjas. Félelmetes hatalma a világ felett a hét fejben, tíz szarvban és hét koronában jelenik meg. Farka a csillagok egyharmadát magával sodorja, és a földre veti, tehát az istentől kapott rendben is zavart okoz.

A sárkány a várandós asszony előtt áll, aki épp világra akarja hozni gyermekét. Arra vár, hogy felfalhassa a gyermeket. A sátáni hatalom mindent megtesz, hogy a Messiás eljövetelét megakadályozza. Az asszony fiúgyermeket szül, aki vasvesszővel legelteti majd a népeket*. A gyermek maga az Úr Jézus, aki elragadtatik Istenhez, az Ő trónusához, így kap védelmet.

Az asszony közben a pusztába menekül, ahol Istentől előkészített helye van. Ott táplálékot kap ezerkétszázhatvan napig (közel három és fél év). A Gyülekezetről tehát akkor is gondoskodik Isten, ha szükségképp elszigeteli magát a sátáni támadásokkal szemben.*

János látja, hogy háború tör ki a mennyben. Mihály és angyalai harcra kelnek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kel angyalaival együtt, de hiába. Mihály arkangyal és serege az erősebb, a sátán és angyalai levettetnek a mennyből*. Most lepleződik le igazi arca, ő az, aki a paradicsomban kígyó alakjában kísértette meg Évát, és vitte bűnbe: „az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget”.

Hatalmas angyalkórus dicsőíti Istent, aki megmutatta hatalmát, amit felkentjének, Krisztusnak adott. A sátán most már nem vádolhatja a hívőket Isten előtt, mert Krisztus vére által a keresztyének győztek, s ez megtisztítja őket minden bűnükből. Végül figyelmeztetik a föld és a tenger lakóit, hogy a sátán hatalmának még nincs vége. Mivel tudja, „hogy kevés ideje van”, annál dühödtebben támad.

János egy harmadik látomást lát: A sárkány, a földön találva magát, üldözőbe veszi az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. Nem hagyja békén a Gyülekezetet, kihasználja azt a rövid idejét, ami még van. De az asszonyon újra segít az Úr, sasszárnyakat ad neki, amivel a pusztába repülhet. A Gyülekezet így kap védelmet a sátán befolyásával Íszemben.

A kígyó azonban nem adja fel, szájából most folyónyi vizet áraszt az asszony után, hogy elsodortassa az árral. Ezúttal a földet adja segítségül az Úr, ami elnyeli a folyót. A sátán még dühödtebb lesz. Hadat indít az asszony utódai ellen, „akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele”. Amíg csak fennáll a világ, kutatni fogja a hívőket, hogy elpusztítsa őket.

Jegyzetek:

Illés és Mózes erejével — Illés egyszer ítéletet mondott Izráel felett, és nem esett az eső három évig (1Kir 17-18). Mózes Egyiptomban Isten parancsára a vizet vérré változtatta, tíz csapáson keresztül hirdette Isten ítéletét (2Móz 7-12).

A feltámadás rendje — Pál így ír erről az 1Thessz 4,16-17-ben: „először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására”.

Gyülekezet — A bármikor is élt összes keresztyén összefoglaló neve.

Vasvesszővel legelteti a népeket — Gondoljunk a Zsoltárok 2,7.9-re: „Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én Fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! …Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!” Vagy gondoljunk az Ézsaiás 9,5-re: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz…” Az Úr Jézusról van szó, neki hatalma van arra, hogy ellenségeit térdre kényszerítse. A fiú születésével kapcsolatban Jézus eljövetelére is gondolnak, mikor az övéi szívébe jön el. Ilyenkor Krisztus „lelki megszületéséről” van szó.

Közel három és fél év a pusztában — Eszünkbe juthat, hogy Illés idejében jó három évig tartott, míg az Úr bezárta az egeket, és nem esett. Így mutatta meg, hogy Ő a hatalmas Isten, és a bálványimádók istenei semmit nem tehetnek ellene. Ebben az eső nélküli időszakban Óbadjáhú barlangokban elrejtve 100 prófétát táplált. (1Kir 17 —18)

A sátán a mennyben — A sátánnak ezek szerint bejárása volt a mennybe. Gondoljunk csak arra, hogy vádolta Jóbot (Jób 1,6-12).

Énekek:

Református énekeskönyv: 11; 46:1; 84:3.6; 97:1-2.6; 151; 165:5; 265; 380:1-7; 390; 395:1; 398; 461
Jertek, énekeljünk: 165; 226; 227
Harangszó: 40:5; 42; 48; 49:5-7; 50:3-4
Dicsérjétek az Urat!: 61; 83; 156
Erőm és énekem az Úr: 30; 31:1; 67:1; 105; 132

Megjegyzések:

A keresztyének üldözése — A Jelenések könyve bátorító irat a gyülekezetek számára, akiket akkor már erőteljes üldözés fenyegetett. Valószínűleg Domitianus császár (81-96) uralkodásának vége felé íródott a könyv. Ő volt az a császár, aki a Római birodalomban először könyörtelenül keresztülvitte a császárkultuszt. Aki a császárt nem nevezte istennek, arra halál várt. „Úr a császár” — ez volta birodalmi hitvallás. Domitianus idejében fejezték be a római Colosseum építését, ahol százezres tömeg nézhette végig, hogy tépik szét az oroszlánok a keresztyéneket, akik énekelve, imádkozva vállalták a halált. A Gyülekezet mégis növekedett és erősödött.

Remény a jövőre nézve — Gondoljunk csak az Úr Jézus ígéretére: „A világon nyomorú­ságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (Jn 16,33). A hívők tudhatják, hogy az elnyomás után örökre az Úr Jézussal lehetnek. Hála Istennek, az elnyomás és az üldöztetés nem jár mindenkinek az életében halállal. De azért sok hívőnek nem lesz könnyű sorsa. Az ő reményük lehet az Istennel való örök élet.

A sátán elveszti a harcot — A 12. fejezetben a földi gyülekezet, Isten kiválasztott népének harca íratott meg, egész a paradicsomi eseményektől. A harcról és ellenségeskedésről szól a sárkány és a nő magva között, a sátán és Krisztus, valamint az övéi között. Két birodalom vívja a lelki háborút: Krisztus királysága és a sátán birodalma. Ez a harc addig tart, míg Krisztus visszajön. Nagy biztatás Isten gyermekeinek, hogy bármennyire is ül­dözi őket a sátán, nem győzhet, mert Krisztus már megvásárolta őket drága vérén.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

  • Keresztyénüldözések a keresztyénség első századaiban. Példák az üldözött keresztyének helytállására. (***)

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Magyar nyelv és irodalom

  • Hogyan harcolhatunk Isten lelki fegyvereivel a gonoszság, megtévesztés ellen? Egy mai példa írásbeli megfogalmazása. (***)

Vizuális kultúra (Rajz—Művészettörténet)

  • Dürer: Mihály arkangyal harca a sárkánnyal című metszetének megfigyelése. A harc kifejezésének képi eszközei. A fent kavargásának és a lent nyugalmának ellentéte. (***)
  • A napba öltözött asszony képi megjelenítése különböző grafikai és festői eszközökkel, színespapír ragasztással. Egy különleges, üvegablak hatást keltő technika: színes selyempapírokból készített kép, az ablakra erősítve. (***)

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .