225. Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát

,

Üzenet – Téma:

* Jézus hatalma számára nem léteznek távol­ságok.
* Hinni az Úr Jézus szavának.

Előzmények:

Az Úr Jézus Samárián ment át. Sikár mellett a forrásnál a samáriai asszonnyal beszélgetett. Jézus két napig maradt Sikárban, ahol sokan hittek benne.

Történet:

Az Úr Jézus elment a samáriai Sikár városkából. Sok hívőt hagyott ott. Galilea határához érve Kána felé vette az útját, ahol első csodáját tette: borrá változtatta a vizet. Miért ment az Üdvözítő Galileába, arra a vidékre, ahol felnőtt? Az ok: Egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában* (lásd a jegyzetet).

Most, hogy megérkezett Galileába, sok galileai szívből üdvözölte, akik Júdeában látták, mit cselekedett húsvét ünnepén: megtisztította a templomot.

Kánába érkezésekor az Úr Jézust megszólította egy előkelő úr, egy kaperneumi királyi tisztviselő. Ez az ember Heródes Antipás király szolgálatában állt, aki tetrarchaként a rómaiak nevében Galileát és a Jordán túlsó partján levő Pereát kormányozta. (Ilyen urak többnyire nagyon gazdagok voltak, és sok birtokkal rendelkeztek. A királyi tisztviselőség tiszteletbeli állás volt számukra.)

Csodálatos, hogy ez a királyi tisztviselő Kapernaumból elment a jelentéktelen Kánába, hogy Jézussal találkozzék! Heródes Antipás könnyelmű királyi udvarának legtöbb tagját nem nagyon érdekelte a názáreti Mester. (Ne felejtsük el, hogy akkor már Keresztelő János Heródes Antipás börtönében ült.)

Ez a királyi tisztviselő mégis eljött Kánába, amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett. Nagyon különleges oka volt rá: súlyosan megbetegedett a fia. Most minden reményét Jézusba vetette. Hallott a csodákról, melyeket Jézus Júdeában tett. Könyörgött Jézusnak, hogy jöjjön vele Kapernaumba, és gyógyítsa meg a fiát. Még nem tudta, hogy az Úr Jézus hatalma számára nem létezik távolság. Azt gondolta, hogy Jézusnak is el kell mennie a beteghez, úgy, ahogy az orvos teszi. Ez az ember hitt ugyan Jézus hatalmában, de nem isteni mindenhatóságában.

Az Úr Jézus szelíden megfeddte a királyi tisztviselőt: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” Úgy látszik, a legtöbb ember csak akkor tud hinni Jézusban, ha csodákat lát. Hitük csodahit, és így időleges. Az Úr Jézusnak ez nem elég!

A királyi tisztviselő minden további nélkül elfogadta a dorgálást. Sokkal jobban aggódott a fiáért, mintsem, hogy megsértődött volna. „Uram”, kérte, „jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!”

Jézus ezúttal nem folytatta feddő szavait. Ennek az embernek az aggodalma nem szabad, hogy tovább tartson. Figyeljük csak meg, hogy az Úr Jézus sohasem engedett senkit tovább szenvedni vagy bizonytalanságban vergődni, mint ahogy szükséges volt. „Menj el, a te fiad él”, mondta az apának.

A királyi tisztviselő elhitte ezt? El! Jézus hatalmi szava elég volt számára. Most nem a csodában hitt, hanem annak a szavában, aki csodákat cselekedett! Ez a helyes. A királyi tisztviselő azonnal elindult. A visszaút sokkal könnyebb volt, mint az ide vezető: a Galileai-tenger felé lejtett, és a Jézus szavába vetett hit könnyűvé tette lépteit. Útközben szembejöttek vele a szolgái. „A gyermeked él!”, hozták neki a hírt. A királyi tisztviselő megkérdezte, mikor lett jobban a fia. A szolgák azt mondták: „Tegnap egy órakor (a Károli fordításban a régi időszámítás szerint: „hét órakor”) hagyta el a láz.” Az apa megállapította, hogy éppen abban az órában, amelyben Jézus azt mondta neki: „A te fiad él.”

A fiú tehát nem lassanként lett jobban, hanem egyszerre! Az Úr Jézus sohasem végzett fél munkát!* Ez hatalmi szavára történt! A királyi tisztviselő egész háza népével együtt hitt Jézusban, mint Üdvözítőben.

Ez a második jel volt, melyet az Úr Jézus Galileában (és valójában Kánában is) tett.

Jegyzetek:

Nem kedves a maga hazájában – Ezt mondta Jézus is később lakóhelyének, Názáretnek a zsinagógájában (lásd Lk 4,16–30; 226. lecke). Jelentéséről sokféleképpen vélekednek:
a. A „hazája” Názáret városára utalna, ahol ifjúságát töltötte? Akkor jogosan gondolhatnánk, hogy többé nem ment volna Galileába.
b. Egy másik magyarázat: Igaz, hogy Jézust azelőtt nem tisztelték hazájában, Galileában, de júdeai fellépése után ez megváltozott. Ezért ment Galileába.
c. Harmadik vélemény az, hogy „hazájá”-val Júdeára célzott, ahol Betlehem, valódi szülővárosa volt. Júdeában nem kedvelték a zsidó vezető emberek.
Nem választunk ezek közül a vélemények közül, mivel mind a háromban van valami igazság.

Az Úr Jézus sohasem végzett fél munkát – Ez a megjegyzés arra késztet, hogy néhány olyan összejövetelre gondoljunk, ahol imádkozással gyógyítanak. Ott előfordul, hogy egy béna néhány ingadozó lépést tesz. Gondoljunk a róm. kat. búcsújárásokra, különösen Lourdesra, amikben az emberek annyira bíznak, de amik olyan keserű csalódást is okoznak. Isten hatalma nem így működik. A Bibliában a teljes gyógyulások sok példája bizonyítja ezt. Természetesen egy lassú gyógyulás is, pl. egy műtét után, Isten műve.

225

Énekek:

Református énekeskönyv: 65:1; 107:10; 139:1; 172; 238:4–7; 479:3; 512:1.4.6
Jertek, énekeljünk: 79; 127:1; 149:1
Harangszó: 37; 53:1.5.7; 54
Dicsérjétek az Urat!: 50:1.5–6; 55:1–2; 62; 68; 76
Erőm és énekem az Úr: 53:3; 54; 111

Megjegyzések:

Jézus hatalma számára nem léteznek távolságok – Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának hatalmáról nagyon gyakran emberi módon gondolkodnak. Mit, hogyan, mivel tehet? – ezt kérdezik gyakran. Itt Krisztus Istenképéről van szó. Ha hiszünk Isten mindenhatóságában, és abban, hogy Lelke által mindenütt jelen van, akkor hit által sokkal jobban rá tudjuk bízni magunkat. Akkor nem követjük el azt a hibát, hogy elő akarjuk neki írni, hogyan, hol és mikor tegyen értünk valamit. Akkor a „Legyen meg a te akaratod”, ebben a tekintetben is érvényes; más szóval, hogy hogyan, hol és mikor teszi meg az Úr azt, amit hit által kérünk tőle, az nem a mi dolgunk, hanem az Övé. Ő bölcsen és szeretettel tudja, hogy adott esetben mi a legjobb számunkra.

Hinni az Úr Jézus szavának – Bízni az Úr szavában, valami más, mint tetteire várni. Biztosak szeretnénk lenni, hogy meglátjuk azt, amit tőle kívánunk. Bízni a szavában, a hit tette (Zsid 11,1). Próbáljuk meg ezt példákkal megmagyarázni a gyermekeknek!
Hogy értjük azt, hogy „bízni valaki szavában”? Bízhatunk egymás szavában? Vagy egyáltalán nem? Kinek a szavában bízhatunk? Melyik zsoltárfeldolgozásunkban áll joggal: „Ne légyen bizodalmatok / Földi fejedelmekben, / Egy emberben se bízzatok, / Kiben segítség nincsen!”? (146. dics. 2. v.) Az emberi szavaknak sokszor nem sok értéke van, de Isten szava sziklaszilárdan megáll! Fáj, ha nem hisznek a szavadnak.

Kapcsolódás iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján)

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Az emberi szó megbízhatósága. A bizalom szerepe emberi kapcsolatainkban. Az igaz beszéd jelentősége. Füllentések, hazugságok. (* ***)

Társadalmi ismeretek / Történelem / Földrajz / Technika

  • Milyen félelmetes betegségek pusztították régen az emberiséget? Hogyan győzték le azokat? (***)
  • Gyermekhalálozás az egész világon. Okai: fertőző betegségek, a higiénia hiánya, utcagyerekek, éghajlat, alultápláltság, gyermekmunka, háborúk, menekülések. (***) Mit teszünk a szegény gyerekekért? Folyik-e köztük misszió?
  • Közlekedési és hírközlési eszközök, lehetőségek a Biblia korában és napjainkban. (**)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Bábjáték ujjbábokkal. Improvizatív szövegalkotás: egyszerű élethelyzet. Verses párbeszéd. (*)
  • Szóbeli szövegalkotás: a bibliai történet elmondása vázlat segítségével. Írásbeli szövegalkotás: hír, beszámoló fogalmazása a bibliai történet alapján. (**)
  • „Telefonálás”: párbeszédek improvizatív módon, különböző élethelyzetekben. (**)

Vázlat:

Kapernaum – Kána

királyi tisztviselő – Heródes Antipás
beteg fiú

Jézus nem megy el az apával
„Menj el, a te fiad él!”
hit
szolgák: a gyermek meggyógyult
tegnap – ugyanabban az órában

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .