236. A kősziklára és a homokra épített ház

,

Üzenet – Téma:

Szilárd alapra építés.

Előzmények:

A Hegyi Beszédben az Úr Jézus sok mindenről tanított, melyet egy példázattal fejezett be.

Bevezetés:

Rövid összefoglalása a Hegyi Beszéd „Miatyánk” után következő részeinek, melyekről még nem volt szó:

A böjtölés

A „Miatyánk” után az Úr Jézus a böjtölésről* beszélt (Mt 6,16–18). Böjtölni jó dolog, de vidám arccal kell azt végezni. Nem úgy, ahogy a képmutatók teszik. Mindenkinek mutatják, hogy éheznek. Ha te böjtölsz, vigyázz, hogy ne lássák azt az emberek. A mennyei Atya úgyis tud róla.

Senki sem szolgálhat két úrnak!

A Mt 6,19–24-ben arról van szó, hogy ne igyekezz földi kincseket gyűjteni. Inkább mennyei kincseket gyűjts! Ugyanis nem szolgálhatsz két úrnak: Istennek és a mammonnak (a pénzistennek) egyszerre. A „mammon” a vagyont, a nyereséget, a pénzt jelenti itt, amelyben, mint valami istenben, bíznak az emberek (vö. Péld 10,15; 18,11).

Ne aggódjatok!

Mt 6,25–34: A keresztyéneknek nem kell aggódniuk eledelük, ruhájuk stb. miatt. Nézzétek meg az égi madarakat*, azok is gondtalanok! Figyeljétek meg a mezei liliomokat; nem fáradoznak, és mégis sokkal szebbek, mint a gazdag Salamon!

A mennyei Atya gondoskodni fog rólatok. „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek”, mondja az Úr Jézus.

Ne ítéljetek!

Mt 7,1–5: A szálkáról és gerendáról szóló példázattal azt mondta el az Úr Jézus, hogy ne siessük el mások elítélését. „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” Ahogy te gondolkodsz és beszélsz másról, úgy fog ő – és mások is úgy fognak – rólad beszélni! Vigyázz hát az ítélkezéssel! Először inkább a magad hibáit nézd! Valaki másnak a szemében a szálka egyáltalán nem olyan rossz, mint a gerenda a te szemedben. Vedd ki először azt a saját szemedből! (lásd még Lk 6,37.41–42; 234. lecke)

Szabad ítélni, pl. hamis tanítást, de itt az Úr Jézus embertársaink elítéléséről beszél, amikor valójában jobbnak tartjuk magunkat a másiknál. „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” (Jn 8,7b) (Lásd különösen az 1Kor 13-at!)

Az imádkozásról

Mt 7,7–12: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Ezekkel a szavakkal szólítja fel az Úr Jézus az embereket arra, hogy imádkozzanak. Példát is mond: Ha egy fiú az apjától kenyeret kér, az apa követ ad neki? És ha halat kér, kígyót ad neki? Az emberek általában jól gondoskodnak gyermekeikről. A mennyei Atya még jobban gondoskodik gyermekeiről! Amit azok kérnek tőle, biztosan megadja nekik!

A széles út és a szoros kapu

A Mt 7,13–14-ben egy sokatmondó felszólítás van. A mennyek országába a szoros, a szűk kapun kell bemennünk. Ez vezet az életre. A tágas kapu és a széles út a kárhozatba, a pusztulásba visz. Sajnos sokan a tágas kapun próbálnak majd bemenni. Ez arra utal, ne gondoljuk, hogy ebben az életben minden örömet megízlelhetünk, és aztán mégis bejutunk a mennybe. Meg kell gyűlölnünk a bűnt, és meg kell próbálnunk Isten akarata szerint élni. Ez csak a keskeny úton lehetséges. Az Úr Jézus is azt mondja: „Menjetek be!” A keskeny úton csak a Szentlélek ereje, imádság és bibliaolvasás által maradhatunk meg. A kapu ráadásul olyan szoros, hogy semmit sem vihetünk azon át magunkkal. A keskeny úton nem könnyű a keresztyén ember élete, de a vége az örök üdvösség!

Óvakodás a hamis prófétáktól

A Mt 7,15–23-ban az Úr Jézus a hamis prófétáktól óv. Ezzel azokra céloz, akik megpróbálják az embereket mindenféle téves koholmánnyal eltéríteni az igazságtól. Juhoknak tettetik magukat, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismerhetitek meg őket. A tüskebokor nem terem szőlőt, és a bogáncs fügét (lásd még Lk 6,43–46; 234. lecke; és Mt 12,33–35; 233. lecke). Ez az eset a hamis tanítókkal is. De nem kerülhetik el a büntetésüket: amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Az Úr Jézus mindenkinek, aki azt mondja, hogy az Ő nevében prófétált (beszélt) és ördögöket űzött ki, de nem cselekedte Atyja akaratát, azt fogja mondani: „Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”

A hamis próféták első látásra a kegyes, őszinte emberekre hasonlítanak. Juhoknak látszanak, de belül farkasok. A hamis próféta egyáltalán nem beszél a keskeny útról és a szoros kapuról. Azt állítja, hogy az emberek elégedettek, és a bűnös szíve szerint beszél. Azt hirdeti, hogy „béke, béke és nincs veszély”, minden jól végződik mindenki számára.

Példázat:

Az emberek kétféleképpen hallgathatják azt, amit az Úr Jézus a Hegyi Beszédben tanítványainak mondott: vagy cselekszik azokat, vagy nem. Az Úr Jézus a végén egy példázattal szemléltette ezt. Aki hallgatja az Úr Jézus szavait, beszédét, és cselekszi azokat, azt ahhoz az emberhez hasonlítja, aki a kősziklára építette a házát. Azt pedig, aki hallja az Ő beszédét, de nem cselekszi azokat, ahhoz az emberhez, aki homokra építette a házát. Külsőleg nem látod, melyik ház épült kősziklára és melyik homokra. Látszólag pontosan egyformák. A különbség majd akkor derül ki, amikor nehézségek támadnak…

A kőszikla Krisztus. Egyik neve „Erős Isten” (Ézs 9,5). Ő a szilárd alap, melyre házunk fundamentumát el kell helyeznünk. Csodálatos kegyelem az, hogy Isten a Fiát adta, „hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Kősziklára építeni gondot és fáradságot jelent. Időt, energiát, megfontolást igényel, hogy megfelelő helyet keressünk az építéshez. Először le kell ásni a kőszikláig. Csak aztán lehet ráhelyezni arra a ház alapját. (Palesztinában a sziklás talajt sok helyen vékony rétegben tengerparti föveny lepte.)

Ha aztán záporeső esik, a víz árvízzé duzzad, és nekiütközik a háznak, ha heves zivatar dől neki, a bölcs építő háza szilárdan és biztosan áll. Az örvénylő víz nem tudja összedönteni, és a ház dacol a zivatarral. Nem omlik össze, mert kősziklára van alapozva.

Krisztusra, a kősziklára építés eredménye, hogy sem záporeső, sem zivatar nem tudja a bölcs építő házát összedönteni. A hívőt az életben sok baj érheti, sok próbát kell kiállnia, de azok nem árthatnak neki. A szikla, Jézus Krisztus örökké szilárdan tartja! Egészen más a helyzet a bolond embernél. Ő homokra építi a házát, csak úgy a talajra, anélkül, hogy szilárd alapot keresne. Azt gondolja, nem szükséges először leásni a biztos alapig a háza számára. Ő sokkal hamarabb kész, mint az, akinek először fárasztó munkával kőszikláig kell lejutnia. Amikor a ház kész, egész tartósnak látszik.

Ilyen az, aki nem értékeli a kősziklát, Jézus Krisztust, és nem hisz benne, akit az Atya azért küldött, hogy megtartsa azt, ami nélküle elvesznék. Életének háza egészen jónak tűnik, de az csak látszat. Mert ha záporeső ömlik, árvíz ostromolja a bolond ember házát, széllökések érik, kártyavárként omlik össze. A laza homok, melyre a ház épült, nem tud ellenállni a természeti erőknek.

A bolond építő, az az ember, aki azt gondolja, hogy lehet felületes keresztyén életet élni, most megtapasztalja, hogy alapja nem megbízható. Az ilyen bolond építő képmutató, olyan valaki, aki hamis reményeket táplál. Látszólag keresztyén, de nem tért meg őszintén Istenhez, nem született újjá. Nem tud megküzdeni a nehézségekkel és próbákkal, amelyek érik. És amikor végre meghal, kitűnik, hogy a bolond építőnek nincs semmi oltalma.

„És teljesen elpusztult.” Azt jelenti ez, hogy az esztelen építő házából semmi használható sem maradt. Nem nyújt már védelmet a háza a bolond, meggondolatlan lakónak. Védtelenül áll a próbákkal és bajokkal szemben. Nagy a csalódása, kára és szégyene. Reménye összetört.

Az Úr Jézus azt kéri, hogy térjünk meg hozzá, mert az ember csak így építhet igéjére, és hihet abban, s így élhet azután.

Az Úr Jézus beszéde végén a hallgatói álmélkodtak tanításán. Teljesen másként beszélt, mint az írástudók. Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, azaz tekintélyt parancsoló módon. Tanításai törvények voltak, szavai parancsok. Szíven találták az embereket.

Jegyzetek:

Böjtölés – Eledeltől, különösen a hústól való tartózkodás a bűnbánat jeleként vagy lelkigyakorlatként. Izráelben a böjt csak a nagy engesztelési napon volt kötelező (lásd 3Móz 16,29; 23,27; 4Móz 29,7). Önkéntes böjt is előfordult (lásd 1Sám 1,7; 31,13), rendkívüli esetekben, mint amikor Mózes az Úrral volt a hegyen (2Móz 34,28); ínséges napokon, mint Jósáfát (2Krón 20,3kk) vagy Súsán várában Eszter és a zsidók (Eszter 4,16kk) tették; hogy Isten kegyelmét kérjék, mint Nehémiás a perzsa király udvarában (Neh 1,4). A fogság idején és azután évente négy böjtnapot tartottak (lásd Zak 7,3.5; 8,19). A zsidók a böjtöt egyre inkább érdemszerző cselekedetnek kezdték tekinteni. A farizeusok a hét második és ötödik napján sok külső formasággal böjtöltek (lásd Mt 6,16; 9,14; Lk 18,12). Az Úr Jézus elítélte a helytelen gyakorlatot, de a helyeset akarta. (Lásd még Mt 4,2; ApCsel 9,9; 13,2–3; 14,23; 2Kor 6,5!)
A böjtöléssel az ember nem szerez érdemeket, azért teszi, hogy jobban tudjon koncentrálni Isten szolgálatára, vagy hogy jobban megérthesse az Ő parancsát egy speciális helyzetben. A böjtölés sohasem cél, hanem mindig csak eszköz.
A Kr. u. 3. század óta ismét törvényes érdemszerző cselekedetként kezdték gyakorolni a keresztyén egyházban a böjtöt. A róm. kat. egyházban böjti nap a péntek, negyven nap húsvét előtt (melyet a farsang előz meg, végén a húshagyókeddel) és még egyéb alkalmak. Akkor naponta csak egyszer étkeznek teljes étrenddel, amikor bizonyos ételek, különösen hús, nem kerülnek az asztalra. (Péntek halnap!)
A reformáció ismét helyesen értelmezte a böjtöt, amikor azt mondta, hogy az eszköz a test megfékezésére, előkészület az imádkozásra, megalázkodás Isten előtt. Jelenleg a keresztyén egyház megint majdnem teljesen megfeledkezett a böjtről, bár bizonyos körökben újra gyakorolják.

Madarak – A madarak gondtalan életével kapcsolatban gondoljunk azért arra, hogy egész nap táplálékot keresnek. Maguk is tevékenyek, és Isten ezt azzal jutalmazza, hogy megtalálják élelmüket. Tehát nekünk sem szabad tétlenül várnunk, hanem szorgalmasan kell munkálkodnunk, teljesen rábízva magunkat Isten nélkülözhetetlen áldására. Mindig „ora et labora”: imádkozzál és dolgozzál! (Lásd Fil 4,6–7-t is!)

Énekek:

Református énekeskönyv: 90:1; 127:1; 270:6; 274:1; 278:5–6
Jertek, énekeljünk: 126; 171; 176:1–2; 177; 192; 201:1–3
Harangszó: 25; 29; 44; 49
Dicsérjétek az Urat!: 29:2; 76; 97:1; 156
Erőm és énekem az Úr: 61; 119:1–2; 126:1–3

Megjegyzések:

Szilárd alapra építés – Mindig jó gondoskodni arról, hogy biztonságban éljünk. Azoknak az élete, akik máról holnapra élnek, bizonytalan. Különösen a lelki életben fontos nagyon, hogy életünket az egyetlen szilárd alapra, az Erős Kősziklára, Jézus Krisztusra építsük. Beszélgessünk erről részletesen a gyermekekkel! Ugyanis ők még csak most kezdik az életet. Nagyon fontos, hogy tudják, életük csak akkor lehet biztos, ha azt Krisztusra, a Kősziklára építik.
Magyarázzuk meg a gyermekeknek, hogy külsőleg a két ház nem különbözik egymástól. Mind a kettő nagyon szép. Ugyanígy kétféle keresztyén van: hívő építők, akik Krisztusra, a Kősziklára építették életüket, és olyan „keresztyének”, akik rendes életet élnek, templomba is járnak, de mindig csak felületesek maradnak, nem tértek meg. Nem kértek új szívet. A „házak” közti különbség majd a „viharban” és „árvíz” alkalmával mutatkozik meg, pl. nagy bajok között, üldöztetés idején, betegségben, halál alkalmával, az utolsó ítéletkor.

A Bevezetés tanításai – Ne akarjuk ezt a hét tanítást bezsúfolni egyetlen hittanórára, ráadásul együtt a feldolgozandó példázattal. Nehogy sokat markoljunk, és keveset fogjunk! Viszont, ha egyet kiemelünk a hét közül, az alkalmas lehet egy ráhangoló beszélgetés témájául. A választott tanításon keresztül szemléltethetjük, hogyan lehet azt kétféleképpen hallgatni: cselekvő engedelmességgel vagy passzív közömbösséggel, netán ellenségesen.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Természetismeret / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Lakóházak régen és ma, lakóhelyünkön, hazánkban és különböző országokban. A lakóházak alakja, rendeltetése, és az éghajlat, talaj, természeti környezet közötti kapcsolat. (** ***)
 • Árvizek, természeti katasztrófák. Szemléltetés modellezéssel, képekkel. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

A bolond-okos ellentétes fogalompár elmélyítése különböző nyelvi feladatokkal, játékokkal:

 • Bábjáték improvizatív elemekkel: párbeszéd a tanító, a „bábu” és a gyerekek között. (*)
 • Mesetípusok: a „bolondmese”. „Bolondmese” alkotása lánc-meséléssel. „Bolondmese” átalakítása „okos-mesévé” szóban, írásban. (**)
 • A „bolond” és az „okos” szinonimái. Szólások, közmondások a magyar nyelvben a „bolond” és az „okos” fogalmakkal. (***)
 • A gondolatritmus egyik fajtája, az ellentétes gondolatpárhuzam. A bolond-okos ellentétére épülő gondolatpárhuzamok gyűjtése a Példabeszédek könyvéből. A példázat tanulságának megfogalmazása ellentétes gondolatritmussal. (***)
 • A példázat bővítése elbeszélő fogalmazássá. (***)

Technika / Vizuális kultúra (Rajz)

 • A házépítés munkafolyamata: kiemelten a tervezés, alapozás. Építőanyagok, építési technikák régen és ma, hazánkban és más népek körében. (* ** ***)
 • A lakóházak alakja, rendeltetése, és az éghajlat, talaj, természeti környezet közötti kapcsolat. (** ***)
 • Szemléltetés könyvek, képek segítségével. Lakóházakról, építkezésről képek gyűjtése; tablókészítés. (** ***)
 • Tanulmányi séta, kirándulás egy építkezéshez. (* **)
 • Építés, konstruálás:
  – Modellépítés játékkockákból, építőelemekből. (* **)
  – Lakóház készítése papírdobozokból. (* **)
  – Lakóház belső terei: rajzzal (*), beépítéssel (**).
  – Papírhajtogatás: lakóház modellje. (*)
  – Házmodell építése agyag vagy kő, gipsz segítségével. (** ***)
 • Lakóház terveinek elkészítése rajzzal (alaprajz, nézeti rajzok, látszati rajz) és formázással (tömegvázlat). (***)

Matematika

 • Számlálás, számolás tízes számkörben. (*)
 • Egyszerű geometriai alakzatok: négyzet, téglalap felismerése. (*)

Vázlat:

Jézus
Hegyi Beszéd:
– böjt
– nem lehet két úrnak szolgálni
– ne aggodalmaskodjunk
– imádkozás
– széles út, szoros kapu
– hamis próféták

Példázat:
2 építő
– kősziklára – az Úr Jézusra – megmarad
– homokra – az Úr jézus nélkül – összeomlik
bajok:
– szélvihar
– árvíz

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .