222. Jézus először tisztítja meg a templomot

,

Üzenet – Téma:

* Jézus a nagy reformátor.
* Jézus megtisztítja a szívet.

Előzmények:

Kánában Jézus egy menyegzőn a vizet borrá változtatta. Így jelentette ki dicsőségét tanítványa­inak.

Történet:

A kánai menyegző befejeződött. Jézus lement Kapernaumba*, egy abban az időben jómódú, a Galileai-tenger mellett levő halászfaluba. (A „lement” azt jelenti, hogy az út lefelé vitt. Kána ugyanis sokkal magasabban feküdt, mint Kapernaum). Anyja, testvérei* és tanítványai vele mentek.

Kapernaumban Jézus nem sokáig maradt, mert itt volt az ideje, hogy Ő és övéi felmenjenek Jeruzsálembe. Ugyanis közel volt a húsvét ünnepe. Ebből látjuk, hogy az Úr Jézus alkalmazkodott a törvényhez.

Jézus útitársaságával ment fel Jeruzsálembe. Talán szokás szerint a galileai zsidókkal utazott együtt. (Figyeljük meg, hogy itt az a szó van: „felment”, ami valóban „felkapaszkodni”-t is jelent. Ugyanis Jeruzsálem dombokra épült.) Amikor megérkezett a városba, ahol a templom állt, legelőször is a templomba ment. Ott, a pogányok udvarában* az ismert kép fogadhatta: kereskedők ökröket, juhokat és galambokat árultak a templomba jövőknek, akik ezeket az áldozati állatokat megvásárolták. Sokan nem a saját áldozati állataikkal jöttek a templomba, hanem ott vették meg azokat*. A probléma nem az volt, hogy „vásár”-t tartottak, hanem, hogy arra a szent templomterületet használták fel. Elgondolható, hogy az árusítóhelyeket a főpapok bérelték, és az eladó jószágért és galambokért uzsoraárakat kértek. Az is elképzelhető, hogy nemcsak áldozati állatokat vásároltak ott, hanem közönséges kereskedést is űztek.

Emellett ezen a vásáron a pénzváltók a használatos pénzeket átváltották a templomadóhoz kötelező pénznemre. Ahogy elő volt írva, minden zsidónak fél sekelt kellett fizetnie évente a templom számára. Ezt nem lehetett „pogány” római pénzzel teljesíteni. Kétségtelen, hogy ez a pénzkereskedelem busás hasznot hozott.

Az Úr Jézus az előcsarnokba ment be, ahol az árusítás folyt. Fölvett néhány kötelet, és azokból korbácsot font. Ezzel űzte ki az állatokat a templomból. Meglepő, hogy egyetlen személy meg tudta ezt tenni. Ugyanis tudjuk, hogy milyen nehéz a szarvasmarhákat, különösen pedig a juhokat jó irányba terelni. Jézus ezt isteni hatalmával cselekedte. Az állatok engedelmeskedtek neki. Továbbá az is feltűnik, hogy az állatok gazdái nem állták útját. Fölöttük is volt Jézusnak hatalma. Amikor az ökröket és juhokat, melyeket csodálkozó gazdáik követtek, már kiűzte, Jézus a pénzváltókhoz ment, akik az asztalaiknál ültek. Lesöpörte a pénzt az asztalokról, úgy, hogy azok szétgurultak a földön, aztán pedig felborította az asztalokat. Ezzel megmutatta, mennyire megveti a foglalkozásukat. A pénzváltóknak a porból kellett összeszedniük a pénzüket.

Végül a galambárusok kerültek sorra. Nem nyitotta ki a kalitkákat, mert tudta, hogy akkor a galambok elrepülnek, és nem lehet őket megfogni. Jézus megparancsolta az árusoknak, hogy távozzanak a kalitkáikkal: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!” Tiltakozás nélkül engedelmeskedtek parancsának.

A templom megtisztítása az Úr Jézus első jeruzsálemi fellépése. Ezzel Malakiás egyik próféciáját teljesítette be: „úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait” (Mal 3,3). Ahogy egykor régen Jósiás király uralkodása kezdetén megtisztította a templomot, Jeruzsálemet és az egész országot a bálványimádástól, úgy lépett fel itt az Úr Jézus nagy reformátorként. Nemsokára le kellett vágni a páskabárányt. Akkorra mindennek tisztává kellett lennie!

A tanítványok Jézus fellépését növekvő csodálkozással figyelték. Az ismert textus jutott az eszükbe: „A házad iránti féltő szeretet emészt.” (Zsolt 69,10)

A zsidók – a farizeusokról, írástudókról, a főpapokról, talán a zsidó nagytanács minden tagjáról van itt szó – odamentek Jézushoz. Méltatlankodva, de nagyon csodálkozva is megkérdezték Tőle: „Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?” Valamiféle személyazo­nossági bizonyítványt akartak ettől az idegentől, mellyel bizonyítani tudja, hogy egy magasállású személy megbízásából lépett fel. Ez a kérdés valójában fenyegetés. Ha nem tudja magát igazolni, akkor tovább puhatolódznak nála. (Sok alkalommal, amikor Jézus földi vándorlása idején valamit tett, szerették volna tudni a zsidó főemberek, kitől kapta Ő ezt a hatalmat, vagy miért tett valamit. Ilyenkor mindig a saját érdeküket tartották szemük előtt.) Az Úr Jézus azt felelte nekik: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.”*

A zsidók szó szerint vették Jézus szavait, azt hitték, hogy a templomról beszélt. Gúnyosan mondták: „Negyvenhat esztendeig* épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?”

Jézus azonban teste templomáról beszélt. Ahogy az Úr a templomban lakik, úgy lakik Krisztus istensége emberi testében (lásd Kol 2,9). A templom az Ő testének árnyéka, és a templomi szolgálat áldozatának példája, melyet Ő a kereszten fog hozni (lásd Kol 2,17 és Zsid 9,9–14). Az Újszövetség Közbenjárójával van dolguk (lásd Zsid 9,15), és fogalmuk sincs róla. Arról viszont nem olvasunk, hogy tovább faggatták volna. A tanítványok azonban megőrizték Mesterük válaszát, és visszaemlékeztek rá, amikor feltámadt a halálból. Akkor értették meg kijelentését, és hittek benne.

Jegyzetek:

Kapernaum – A név azt jelenti „Náhum faluja”. Zsidó lakosságú település a Galileai tenger nyugati partján, mely a Mt 9,1 szerint polisz, vagyis városias település. Jézus galileai tartózkodása idején itt lakott.

Testvérei – Vitatott kérdés, hogy Jézus vérrokonairól van-e szó, vagy féltestvéreiről. Az itt használt görög szó „testvérek”-et jelent.

Pogányok udvara – A pogányok udvarán, ahol a nem zsidók is imádkozhattak az Úrhoz, folyt a kereskedés. Ezzel a hívők akadályozták, hogy a pogányok Istenhez jussanak. Ugyanígy akadályozhatják a keresztyének is viselkedésükkel, életmódjukkal, hogy a hitetlenek az Úrhoz eljussanak!

Áldozati állatok vásárlása a templomnál – Ezt a törvény megengedte (lásd 5Móz 14,24–26). Ha az út az áldozati állattal túl hosszú volt, akkor az áldozati állatot el kellett adni. A kapott pénzen aztán a szent sátornál, később a templomnál lehetett vásárolni másikat. Ez érvényes volt az aratás zsengéjére nézve is, melyet meg kellett áldozni. Korábban mindez az Olajfák hegyén történt, Kajafás főpapsága idején vitték be az árusítást a pogányok udvarába.

Három nap alatt – Kajafás házában a kihallgatás alkalmával két hamis tanú fog előállni, akik emlékeznek e szavakra, és emiatt istenkáromlással vádolják (lásd Mt 26,61); Jézus szavait ezek a tanúk elferdítve idézik: „Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni.” A nagytanács tagjai közben nagyon jól tudják, hogy Jézus mire célzott, mert halála és sírba tétele után hirtelen emlékeznek rá, hogy azt mondta: „Három nap múlva feltámadok” (Mt 27,63). A kérdés az, hogy Jézus szavait rögtön így fogták-e föl. Elképzelhetjük, hogy Ő magára mutatott, mikor ezt mondta. Ha igen, annál rosszabb, hogy a tanács a hamis tanúk vádját komolyan vette.

Negyvenhat esztendő – Itt a második templomról van szó, melynek építését Zerubbábel és Jósua főpap idejében kezdték el. Az igaz, hogy 46 esztendő telt el az építés elkezdése (Círus király uralkodásának második esztendejében) és befejezése (Artahsasztá / I. Artaxerxész király uralkodásának 32. évében) között, de nem folyt az építkezés ezek alatt az évek alatt állandóan. Viszont az is lehet, hogy a 46 év arra utal, hogy Nagy Heródes annyi évvel azelőtt (uralkodásának 18. évében) kezdte el a templom felújítását és szépítését. Ez éppen akkortájt fejeződhetett be.

222 222.1

Énekek:

Református énekeskönyv: 65:2–3; 84:1; 135:1.12; 162:1–4; 163:1–2; 165:6
Jertek, énekeljünk!: 138; 228
Harangszó: 40:5–6; 41
Dicsérjétek az Urat!: 70; 72; 74:1–2
Erőm és énekem az Úr: 74; 97; 130

Megjegyzések:

Jézus a nagy reformátor – Jézus első tette Jeruzsálemben mutatja, hogy Jézus nem elégszik meg juhai számára egy „piszkos istállóval”. Népét országa alattvalóivá akarja tenni, feltéve, hogy tudatában vannak bűneiknek. Így van ez még most is. Elvégre olyan keresztyén gyülekezetben, családban, iskolában stb., melyben nem történik minden Isten parancsa szerint, Ő nem lakhat. Nincs vagy kevés áldás van azon, amit az ilyen csoport tesz. Ő a helytelen szokások és rossz gyakorlatok megreformálását kívánja. Jézust néhány csoportosulás forradalmárnak tartja. Ő azonban egyáltalán nem az volt, hanem nagy reformátor.

Jézus megtisztítja a szívet – A személyes megtérésnél is így van ez. Az Úr Jézus Szentlélekkel és tűzzel keresztel, mondta Keresztelő János. Munkája tehát tisztítás. Ki kell nyitni előtte a szívünket, hogy elvégezhesse tisztító munkáját!

Vásár, kereskedelem a templomban, templom körül – Innen ered a vasárnap („vásárnap”) elnevezése is, mivel Magyarországon a templommal rendelkező helységek e napon vásárt tartottak. Vagy figyeljünk a régi templomok körül épült üzletekre. Ezek is a kultusz és kereskedelem szoros kapcsolatát mutatják. A középkorban rossz idő esetén a templom széles hajójában folyt a kereskedés. De gondolhatunk a középkori búcsúcédula árusokra, akik az üdvösséget bocsátották áruba, s amely elleni tiltakozásul Luther fellépett, és a reformáció elindult. A „búcsú”-hoz, ehhez a róm. kat. ünnephez, sok helyen ma is egész kirakodóvásár kapcsolódik. Ma is folyik a templomokban „kereskedelem”. Gondolkodjunk el azon, hogy a templom megfelelő hely-e arra, hogy ott mindenféle dolgot árusítsanak, ha annak célja nem teljesen Isten szolgálata, mint a misszió ügye (pl. könyvmisszió).

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem / Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

  • Vásár, kereskedés a templomban és a templom körül. (***)

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Tetteink erkölcsi értékelése. Az erkölcsös cselekedet, a vétek, a bűn felismerése. Önismeret: mi helyes, mi helytelen, min kell változtatnom Istenhez való viszonyomban? (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz-Művészettörténet)

  • A történet helyszínének képi megjelenítése. Térkifejező ábrázolás: a formák lejjebb, feljebb helyezése; takarás; térrétegek: előtér-középtér-háttér. (**)
  • Építészettörténet: A Jézus korabeli jeruzsálemi templom tanulmányozása. Az épület szerkezete és rendeltetése közötti viszony felismerése. Épületmaradványok, rekonstrukciós ábrázolás, alaprajz, tömegvázlat: formázás gyurmából vagy agyagból, egy részlet kidolgozása formázással vagy grafikával, képeslapterv készítése. (***)
  • Képek gyűjtése, rendszerezése: templomok különböző korokból, ill. kultúrákból. Gyűjtemény, album vagy tabló készítése. (** ***)

Vázlat:

Jézus
Kapernaum – halászfalu – Galileai-tenger

Jeruzsálem – húsvét
templom
jószággal kerekedők – pénzváltók
korbács

„Az én Atyám házát…”
Farizeusok, írástudók, főpapok
jel
„Romboljátok le ezt a templomot és három nap alatt felépítem.”
46 év
Az Ő teste

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .