30-1. Kutyadolgok

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, érzékszervi játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Sámuel 24,15; Jób 30,1; Zsoltárok 22,17; 59,15–16; Ézsaiás 56,9–11; Máté 7,6; 15,26
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, természeti, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, kapcsolati, testi-mozgásos, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai igék, magyar szólásmondások a kutyákról: csoportosítás, magyarázat; Bibliai történet olvasása, értelmezése, beszélgetés; pásztorkutyák tulajdonságai: csoportosítás, videófilm megtekintése, mozgásos játék; hangutánzó játék, történetmesélés hangokkal; kutya és bolha kapcsolata, bolhaugrás: mozgásos játék

 

Kutyák és a kánaáni asszony (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Ismerünk-e kutyákkal kapcsolatos közmondásokat? Ki tud ilyet mondani?

A Bibliában is vannak kutyákról szóló mondások, igék. Ezek közül néhányat összekevertünk magyar szólásokkal, közmondásokkal. Szét tudjuk-e őket választani bibliai és magyar szólásmondásokra? Próbáljuk ki egy tankockán. Majd beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelenthetnek ezek az igék, szólások és közmondások.

A tankocka elérhető itt: Kutyás igék, szólásmondások

Bibliai igék:

 • Kutyák vettek körül engem. (Zsoltárok 22,17) – Gonosz emberek szorongatnak.
 • Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak. (Máté7,6) – Vigyázzatok az értékeitekre.
 • Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. (Máté 15,26) – Ami Isten népéé, nem való a pogányoknak.

Magyar szólások, közmondások:

 • A kutya sem ugatja meg. – Senki se törődik vele.
 • A kutya ugat, a karaván halad. – Aki tudja a célját, nem foglalkozik ellensége akadékoskodásával.
 • A kutyának is jobb dolga van. – Nagyon rosszul megy a sora.
 • Kutyába se veszi. – Semmire se becsüli.
 • Egyik kutya, másik eb. – Egyformán rossz mind a kettő.
 • Kutyaugatás nem hallatszik a mennybe. – Ostoba ember szájhősködésével nem kell törődni.

 

Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy a kutya Izraelben tisztátalan állat volt. A Biblia többször említ gazdátlanul kóborló ebeket, melyek főleg éjjel bejárták az utcákat, megették a hulladékot, dögöket, háború esetén a temetetlen holttesteket is. Valakit kutyánk nevezni a legnagyobb megvetés jelének számított, a nem zsidó (korabeli szóval élve: pogány) népeket is ilyen értelemben nevezték kutyáknak/ebeknek.

Olvassuk fel a gyerekeknek a Bibliából a kánaáni asszony történetét (Máté 15,21–28). Majd beszéljük meg, mit jelent itt Jézus mondata, és mit az asszony válasza. Miért mondta azt Jézus, hogy az asszonynak nagy hite van? Mit győzött le a hitével? Mi lett a jutalma?

Ennek az igének a tükrében értelmezzük újra az utolsó közmondást is. Valóban nem hallatszik a kutyaugatás a mennybe? Miről tesz tanúbizonyságot a kánaáni asszony története? Ha ezt a történetet kiegészítjük a kiküldetési igével (Máté 28,16–20), hogyan tudnánk átalakítani (újrafogalmazni) a közmondást?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29-2. Őzetető, szarvasitató

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, kirándulás, sport, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, online szöveg, 
 • Alapige: 1Mózes 49,21; Zsoltárok 18,34; 42,2; Példabeszédek 5,18–19
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális, vizuális-térbeli, kapcsolati, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Biblia-és természetismeret: a bibliai idők szarvasfaja, hazánk szarvasai és őzei, csoportosítás; zsoltárdal éneklése; szarvasalakok hajtogatása papírból; szarvasok, őzek képeinek, mozgásának megfigyelése; szarvasról és őzről szóló versek megismerése, értelmezése; mozgásos játék: szarvas- vagy őzcsalád; kirándulás: vadászles, vadetető, vadivóhely felkeresése; őz-farkincafogó

 

Mint a szép híves patakra… (Természeti, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális)

A bibliai idő szépséges szarvasa a mezopotámiai vagy perzsa dámszarvas volt, ami mára csak néhány védett helyen található. Lásd a kép forrását: A perzsa dámszarvas Izraelben

További képeket, videót találunk itt: Perzsa dámszarvas

Gyönyörködjünk a képekben, majd énekeljük el a 42. zsoltár régi és/vagy modern változatát:

 

Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik,
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik.
Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem.
Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten?

Ref. ékv. 42:1

 

Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád,
Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek Hozzá.
Mért csüggedsz el, én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod,
Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozol.

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29-1. Szarvasok, gazellák, zergék

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 49,21; Jób 39,1–4; 2Sámuel 2,18; 24,3; Zsoltárok 18,34; 42,2; 104,18; Példabeszédek 5,18–19; 6,5; Énekek 2,9; 8,14; Ézsaiás 35,6; 51,20; Jeremiás 14,5; Jeremiás siralmai 1,6; ApCsel 9,36–42
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: szarvas, őz, gazella, vadkecske, zerge – hasonlatok és tulajdonságok megfigyelése, képek csoportosítása, videófilmek megtekintése; lány- vagy nőkarakter alkotása név alapján, összehasonítás a bibliai karakterrel

 

Mint a szarvas, mint a gazella (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A szarvas, az őz, a gazella és antilop gyakran feltűnnek a Bibliában, legtöbbször egy-egy hasonlatban, hasonlatszerű képben. Olvassunk el ezek közül párat, és keressük meg, az állat milyen tulajdonsága szerepel a hasonlatban. Beszéljük meg, milyen közös tulajdonságok rajzolódnak ki az igék alapján erre az állatcsoportra.

A feladatot párkereső játékkal készíthetjük elő: A játékban használt igéket bontsuk ketté, és írjunk külön cédulára egy-egy igefelet, vagy nyomtassuk ki a csatolt mellékletet (lásd alul). A cédulákat keverjük össze, és a gyerekek húzzanak egyet-egyet. Majd keressék meg a cédulák alapján az igepárjukat. A párok együtt értelmezzék az igét (megkereshetik a Bibliában is), és számoljanak be a tulajdonságokról.

 

Naftáli gyors lábú szarvasünő,
szép szavakat hallat.

1Mózes 49,21

 

Aszáél gyors futó volt,
akár a mezőn szökellő gazella.

2Sámuel 2,18

 

Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi,
magaslatokra állít engem.

Zsoltárok 18,34

 

Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!

Zsoltárok 42,2

 

Örülj ifjúkorodban elvett feleségednek.
Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő…

Példabeszédek 5,18–19

 

Menekülj, mint a gazella a vadász elől,
és mint a madár a madarász kezéből!

Példabeszédek 6,5

 

Mert olyan szerelmesem, mint a gazella,
mint a fiatal szarvas.

Énekek 2,9

 

Siess hozzám, szerelmesem,
mint egy gazella vagy egy fiatal szarvas!

Énekek 8,14

 

Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas…
Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok.

Ézsaiás 35,6

 

Fiaid aléltan feküdtek minden utcasarkon,
mint antilop a hálóban,
betelt rajtuk az Úr haragja,
Istened dorgáló szava.

Ézsaiás 51,20

 

Még a szarvas is, ha megellett a mezőn,
otthagyja borját, mert nincsen fű.

Jeremiás 14,5

 

Odalett Sion leányának minden ékessége.
Vezérei olyanok lettek, mint a szarvasok,
amelyek nem találnak legelőt:
erőtlenül menekültek üldözőik előtt.

Jeremiás siralmai 1,6

 

Szarvasok, őzek, gazellák, vadkecskék (Természeti, logikai-matematikai)

Felismered-e az igékben szereplő állatokat? Meg tudod-e különböztetni őket egymástól? Próbáld csoportosítani az alábbi tankocka képeit. Ha nem sikerül, az „i” fölött megtalálod az állat nevét. Kattintással a képek nagyíthatók.

A tankocka elérhető itt: Szarvas, őz, gazella vagy vadkecske?

Csoportosítás és források:

Szarvas:

Őz:

Gazella:

Vadkecske:

 

A hegyi gazella és a dorkászgazella is előfordul Izraelben és környékén. Ismerjük meg ezeket a kecses mozgású, szép állatokat néhány videófelvételen. Érdemes mindet végignézni:

Figyeljük meg, ahogy

 

Zergekérdés (Természeti, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A Bibliában több helyen is szerepel a sziklákon biztonságosan mozgó zerge. Dávid Éngedi pusztájában a zergeszikláknál tartózkodik, amikor Saul elől menedéket keres (2Sámuel 24,3). Jób könyve a kőszáli zerge lényét méltatja isteni csodaként (Jób 39,1–4), a 104.zsoltár is a magas hegyekre emeli tekintetünket, ahol a zerge él (Zsoltárok 104,18). Az újszövetségben pedig van egy nőalak, akinek különösen kedves a lénye: Tábita, vagyis Dorkász, ami azt jelenti, hogy zerge (ApCsel 9,36). Palesztinában azonban nem éltek zergék, ezért a felsorolt helyeken valószínűleg inkább gazellákról vagy vad vadkecskékről van szó. Nem véletlen, hogy a dorkászgazella éppen őróla kapta a nevét.

A képen látható „zergék” sem pont a zergefajhoz tartoznak, inkább kőszáli kecskék lehetnek, vagy hegyi gazellák. Én-Gedi oázisában találkozott velük a fotót készítő zarándok.

Kép forrása

A Dorkás (= Dorkász) nálunk is engedélyezett, bár igen ritka keresztnév. Jelentése: zerge, gazella. Milyen lehet ma az a lány- vagy nőkarakter, akit így hívnak? A gyerekek alkossanak saját Dorkás-karaktert jellemzéssel, rajzzal, esetleg vele megesett történettel. Egyéni vagy páros munkában is dolgozhatnak.

Majd olvassák el a bibliai történetet (ApCsel 9,36–42), és hasonlítsák össze a saját karakterüket a bibliai karakterrel.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

28. Úgy hívják, hogy sündisznó

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  csendesnap, családi alkalmak, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, online szöveg, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 3Mózes 11,30; Ézsaiás 14,23; 34,11; Zofóniás 2,14 (rev. Károli)
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: sündisznó a Bibliában és Izraelben, sünfajták felismerése, képek csoportosítása; éneklés, mesehallgatás, süntulajdonságok felismerése dalban és mesékben; sünképek készítése villanyomattal, papírapplikációval, formázással

 

Sündisznó Izraelben (Verbális-nyelvi, természeti, matematikai-logikai, vizuális-térbeli)

A revideált Károli Bibliában több helyen is találkozunk sündisznóval a tisztátalan, illetve a pusztai állatok felsorolásában (3Mózes 11,30; Ézsaiás 14,23; 34,11; Zofóniás 2,14), de az új fordítású Biblia ezeken a helyeken más állatot említ. Jellemző ez a sündisznó életmódjára is, hiszen rejtőzködő, éjszakai állatról van szó, aki leginkább napnyugta után mozog, nappal ritkán látható. Mégis jelen van.

Ahogy jelen van ma is Izrael földjén, Palesztina térségében. Figyeljük meg azt a három sünfajt, ami megtalálható itt:

 

Déli fehér mellű sün (Erinaceus concolor)

Életmódjában és megjelenésében hasonlít az európai sünhöz (E. europaeus), de az előbbinek fehér folt van a mellkasán. Sokáig a két fajt egynek tekintették.

A déli fehérmellű sün soha nem ás odút, inkább fészket épít eldugott helyeken fűből és gallyakból. Ezek csak ideiglenes fészkek, és arra szolgálnak, hogy nappal megpihenjen az állat.

Mint minden sün, a déli fehérmellű sün is novembertől március közepéig tölti téli álmát. A téli álomhoz sokkal sűrűbb fészekre van szükség. Szűk helyen, fatörzsek vagy kidőlt ágak alatt készül, amely megvédi őket alvás idején az időjárás viszontagságaitól és a ragadozóktól.

Tenyérben tartott példány

 

Hosszúfülű sün (Hemiechinus auritus)

A közép-ázsiai országokban és a Közel-Kelet néhány országában őshonos sünfaj. Maga által készített vagy talált üregekben él, és hosszú fülei alapján könnyen felismerhető. Rovarevő, de táplálkozhat kisebb gerincesekkel és növényekkel is, még kígyót is megeszi. Akár 9 km-t is megtesz az éjszaka folyamán táplálék után kutatva.

Az év nagy részében aktív, és rövidebb ideig téli álmot alszik. A leghosszabb bejelentett téli álomidő 40 nap.

Inkább a köztes éghajlatú területeken tartózkodik, kerüli a forró sivatagot és az északi hidegebb hegyvidéki területeket. Kedveli a száraz folyóvölgyeket, vízmosásokat, erdei védősávokat, elhagyott öntözőárkokat és bozótos területeket, gyakran telepszik meg oázisokban és emberi települések környékén.

Hosszúfülű sün portré

 

Sivatagi sün (Paraechinus aethiopicus)

A legkisebb sünök közé tartozik, hossza kb. 140-280 mm, súlya kb. 280-510 g. Általában sötét pofájáról ismerik fel. A hátán lévő tüskék sávozott színűek lehetnek, és hosszabbak, mint a többi süné. Ha fenyegetés éri, izmai és a bőre megfeszülnek, tüskéi minden irányba állnak, így elég nehéz elkapni.

Szintén téli álmot alszanak, majd 30-40 napos vemhességi idő után legfeljebb hat utódot hoznak világra egy odúban vagy rejtett fészekben.

Kézben tartott példány

Sivatagi sün portré

 

A nevük és képük alapján meg tudjuk-e különböztetni e három sünfajtát? Figyeljük meg jól a képeket, neveket, és próbáljuk elvégezni a csoportosítást az alábbi tankockán. Majd ellenőrizzük a „pipa” és az „i” fölött olvasható feliratok segítségével. (Képforrások a fenti fajtaleírásoknál, lásd a neveket is.)

A tankocka elérhető itt: Három sünfajta Izraelben

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

27. Disznókérdés, malacdolgok

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, családi alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, film, online szöveg, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 3Mózes 11,7–8; Zsoltárok 80,14; Példabeszédek 11,22; Ézsaiás 65,3–4; Máté 7,6; Márk 5,1–20; Lukács 15,15–16; 2Péter 2,22
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliaismeret: disznó a Bibliában, igék, történetek megismerése, értelmezése; természetismeret: a házisertés, vaddisznó felismerése, megkülönböztetése képeken, filmen; disznó, malac a magyar közmondásokban, szólásokban – értelmezés, párhuzamos élethelyzetek keresése, eljátszása; malacos mondóka, párbeszéd, mese megismerése – mesehallgatás, párbeszéd

 

A tisztátalan (Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati, egzisztenciális)

A mi kultúránkban a disznó nemcsak elfogadott, hanem igencsak kedvelt állat, és nemcsak a disznótoros miatt. Gondoljunk csak Mazsolára vagy Malackára, a két kedves meselényre. Kultúrafüggő tehát, hogyan tekintünk a malacokra, és ez alighanem így volt már az ókorban is. Hiszen a görög kultúrában a malac hasonlóan kedvelt állat volt, amit egy bájos gyerekcsörgő is mutat. Feltételezik, hogy az ilyen játékot kisgyermekeknek készítették, és arra szolgálhatott, hogy a hangja elűzze a gonosz szellemeket.

Görög terrakotta disznócsörgő,
a Kr. e. 6-3. századból, valószínűleg Ciprusról

 

A disznó a kánaáni népek, az egyiptomiak, babilóniaiak, hettiták, görögök kultuszában is szerepet játszott, sőt áldozati állat volt. A zsidó vallásban viszont tisztátalannak számított, és mind a fogyasztását, mind az áldozatban való felhasználását tiltották Mózes törvényei (3Mózes 11,7–8). Ezért is botrány a próféta szemében, amikor népe feladja hitét a környezetében élő népek kultuszának hatására:

 

Ez a nép csak bosszant engem,
dacol velem szüntelen.
Kertekben mutatnak be áldozatot,
téglaoltárokon tömjéneznek.
Sírkamrákban üldögélnek,
kriptákban töltik az éjszakát,
disznóhúst esznek,
és undorító moslék van az edényükben.

Ézsaiás 65,3–4

 

A Talmud azt tanácsolja, hogy még a disznó szó kimondását is kerüljék a hívek. Mégis több helyen szerepel a Bibliában, de minden esetben negatív jelentéssel. Így lett az üres hivalkodás, az értékeket sárba taposó ostobaság vagy a bűnös tisztátalanság, züllés, megszállottság jelképe közmondásértékű igékben, példázatértékű történetekben:

 

Mint disznó orrában az aranykarika,
olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.

Példabeszédek 11,22

 

Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket.

Máté 7,6

 

A megfürdött disznó sárban hempereg.

2Péter 2,22

 

Ott a hegyoldalban egy nagy disznónyájat legeltettek, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük!

Gadarai megszállott – Márk 5,1–20

 

Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.

Tékozló fiú – Lukács 15,15–16

 

Olvassanak el a gyerekek kis csoportokban egy-egy igét, illetve történetet a fentiek közül, és értelmezzék, mit jelent benne a disznó. Milyen üzenettel bírt a korabeli zsidó ember számára? Mit jelenthetett az idegenek (egyiptomiak, görögök, babiloniak) számára? Mit jelent a mi számunkra, a mai keresztény hívő számára? Beszélgessenek ezekről előbb kis csoportban, majd beszéljük meg együtt is, mire jutottak.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

26. Gyíkpalota

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Alapige: 3Mózes 11,29 – 30; Példabeszédek 30,24.28
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliaismeret, természetismeret: gyíkok a Bibliában és Izraelben; gyíkok életmódja verstükörben: versek olvasása, értelmezése, közös mesealkotás; gyíkalakok készítése papír- és fonalmunkával; homok- vagy kockavár építése, gyíkalakok elhelyezése térben; egyéb ötletek gyíkok ábrázolásához

 

Gyíkok a Bibliában és Izraelben (Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli)

Mózes 3. könyve részletesen ír a gyíkfélékről:

A földön nyüzsgő kisebb állatok közül ezek a tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyíkfélék, a gekkó, a kaméleon, a tarkagyík, a csiga és a vakondok.

3Mózes 11,29 – 30

 

A Példabeszédek könyve négy olyan állatról beszél, amely kicsiny ugyan, mégis nagyon okos (Péld 30,24) – egyik a gyík:

Kézzel is megfogható a gyík,
mégis ott van a királyi palotákban.

Példabeszédek 30,28

 

Tudja a helyét: a kövek között, résekben elfér. Jól érzi magát, napozik a köveken. Nyitó kép forrása

Kép forrása

 

Izrael területén több mint 40 gyíkféle él, élőhelyük a Jordán folyótól a Júdeai-hegységen és a Negev-sivatagon át a Vörös-tengerig húzódik. Bemutatunk néhányat egy tankocka-galérián. A képeket kattintással nagyíthatjuk, a gyíkok neve az “i” fölött olvasható. Miután végignéztük a galériát, építsünk a képekből palota-alakzatot!

A tankocka elérhető itt: Gyíkok Izraelben

Képek forrása:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

25. Elefánt és elefántcsont-palota

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, online szöveg, 
 • Alapige: 1Királyok 10,18; 22,39; Zsoltárok 45,9; Énekek 5,14; 7,5; Ez 27,6.15.36; Ámósz 6,4; (1Makkabeus 6,28–47)
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati
 • Tevékenység: Bibliaismeret, kultúrtörténet: elefántcsont a Bibliában és az ókori kultúrákban; áttört mintázatú képtervek készítése papírkivágással; az afrikai és ázsiai elefánt jellemzői, képválogatás; elefántjelenetek megtekintése videófilmen, elefántmese alkotása, olvasása

 

Elefántcsont a Bibliában (Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális)

Elefántokkal nem találkozunk a (protestáns) Biblia könyveiben, elefántcsonttal annál inkább. Az elefántcsont már a korai idők óta a luxust jelentette, és fontos kereskedelmi cikk volt, így jutott el Föníciába és Izrael földjére is. Salamon király a trónját készíttette elefántcsontból (1Királyok 10,18), Aháb király pedig palotát építtetett belőle (1Királyok 22,39). A zsoltáros is elefántcsont palotáról beszél, amikor a királyt dicséri:

 

Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből,
elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak.

Zsoltárok 45,9

 

Az Énekek énekében szerelmesét hasonlítja elefántcsont szépségéhez a vőlegény:

 

Kezei aranyhengerek topázzal borítva,
dereka elefántcsontszobor zafírokkal rakva.

Énekek 5,14

 

Nyakad elefántcsonttorony,
szemeid hesbóni tavak a bat-rabbími kapunál…

Énekek 7,5

 

A próféta viszont feddi a fényűző életet élőket, ahol az elefántcsont a luxus és romlottság együttes képviselője:

 

Elefántcsont ágyakon heverésznek,
pamlagokon terpeszkednek,
megeszik a nyájból a bárányokat,
és a hízlalóból a borjúkat!

Ámósz 6,4

 

Ezékiel siralma hosszan szól a gyönyörűségében tökéletes Tíruszról, ahol a hajófedélzet is elefántcsonttal díszített (Ez 27,6), aminek piacán annyiféle áru cserél gazdát, köztük elefántagyarak is (Ez 27,15). A gazdagodás vége mégis az összeomlás, pusztulás, amiben az elefántcsont sem tart meg (Ez 27,36).

Keressük meg a gyerekekkel a fenti igéket, és beszélgessünk arról a királyi, fényűző életmódról, amihez az elefántcsont tartozik. Mihez hasonlítható ez a mai életünkből? Mik azok a luxuscikkek, amik csak keveseknek, a leggazdagabbaknak adatnak meg?

A képen tanzániai férfiak elefántagyarakkal, 1900 körül. Kép forrása

Az 1989-ben életbe lépett kereskedelmi tilalom próbált véget vetni az elefántok mészárlásának, de ma is jelen van az illegális elefántcsont-kereskedelem.

 

Elefántcsont-képek (Vizuális-térbeli)

A Kr. e. első évezred elején az elefántcsont-faragás volt az egyik legfontosabb luxusművészet, amely az egész ókori Közel-Keleten virágzott. Csodáljunk meg néhány szép darabot ebből a korból és a korábbi évszázadokból egy tankocka-galérián.

A tankocka elérhető itt: Elefántcsont faragványok

Képek és források:

Az elefántcsont finom szemcséjű, krémesen világos színű, sima textúrájú és lágy fényű, ugyanakkor kemény, mégis finoman megmunkálható anyag. Nem véletlenül lett éppen bútorok díszítésére alkalmas.

Készítsünk mi is a gyerekekkel áttört mintázatú képterveket papírkivágással, ami az elefántcsont hangulatát idézi. Kisebb, kb. írólap méretű, téglalap vagy négyzet alakú, vastagabb (kb. 200 grammos) fehér vagy krémszínű kartonra érdemes dolgozni. Vonalas rajzzal tervezzék meg a gyerekek a képet úgy, hogy a majdani látható elemek összefüggőek maradjanak, és csatlakozzanak a kerethez (a kép négy oldala keretes maradjon). A kieső (áttört) részeket be lehet satírozni, hogy jobban kitűnjenek. Ha kész a terv, szikével, vágókéssel (sniccerrel) vágják, illetve metsszék ki a képből a kieső papírrészeket. Erős alátéten dolgozzanak (amit nem tudnak átvágni), ügyeljenek a kéztartásra, hogy a kéz véletlenül se kerüljön a vágóél elé. Ügyeljenek arra is, hogy a kép keretét ne vágják át. (Ha mégis megtörténik, vékony celluxszal tudnak javítani.)

A kivágott képet ragasszák színes alapra, ami kiemeli a világos formát. (A kép rajzos felét ragasztózzák be finoman, vékony alátétlapon.)

Az elkészült képekből kiállítást rendezhetünk.

 

Elefántok a természetben és szolgálatban (Természeti, logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Az elefántfélék a legtermetesebb szárazföldi emlősállatok, az ormányosok rendjébe tartoznak. Két közismert faja az afrikai és ázsiai vagy indiai elefánt (harmadik az erdei elefánt, amit sokáig az afrikai elefánt alfajának tartottak). A két fő faj jól megkülönböztethető: az ázsiai elefánt kisebb termetű, kisebbek a fülei, csak a bikáknak van agyara, és a marja alacsonyabban van a hátánál.

Próbáljuk meg ez alapján csoportosítani az afrikai és ázsiai elefánt képeit egy tankockán.

A tankocka elérhető itt: Afrikai és ázsiai elefánt

Képek forrása:

Afrikai elefánt

Ázsiai elefánt

 

Az ázsiai elefántot már évezredek óta munkára fogták, és belőlük lettek az ókori csaták „harckocsijai”. A perzsák alkalmaztak először elefántokat a hadviselésben a Kr. e. 4. században.

A Makkabeusok első könyve (amit a protestáns egyházak apokrifnek tekintenek, de a katolikus Bibliában benne van) részletesen leír egy ütközetet, amiben harci elefántok vettek részt, és bemutat egy hősi tettet a vezérelefánt ellen.

Érdemes megismerni a történetet, elérhető itt: 1Makkabeus 6,28–47

Figyeljük meg az elefántok szerepét, mozgását, sebezhetőségét harc közben.

A képen Pürrhosz épeiroszi uralkodó elefántjai bevetés közben.

Kép forrása

 

Elefántmesék (Természeti, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Evezzünk békésebb vizekre, és figyeljük meg, hogyan tanul inni az afrikai kiselefánt, akinek kilenc hónapra van szüksége ahhoz, hogy megtanulja ezt a tudományt.

 

 

Az afrikai elefánt legjellegzetesebb testrésze a kétméteres ormánya, amit szaglásra, légzésre, ivásra, „fürdőzésre” használ, és a táplálékszerzésben is segít, mert a magasabban levő ágakat az ormányával éri el. Az elefánt ugyanis növényevő, tápláléka fű, lomb, gyümölcs, amiből napi 200 kg-ot is elfogyaszt, és 300 l vizet iszik hozzá naponta.

Az elefántok nagyon okos és családszerető állatok. Figyeljünk meg egy videófelvételt, ami kész elefántmese. Hogyan mesélnénk el a film alapján a történetet? Mit mond az elefántmama mozdulataival a kicsinyének?

 

 

Rákos Sándor Tréfák címen adott közzé néhány versfordítást egy mezopotámiai gyűjteményből. Az egyik vers egy tréfás mese, aminek szereplői a szúnyog és az elefánt. A mese így kezdődik:

 

A szúnyog – zim-züm – ideszállt meg odaszállt,
s egyszer csak épp alatta cammogott el
az elefánt.
Szúnyogunk gondolt egy nagyot,
hurkot röpült az óriásra
s temérdek hátán megkapaszkodott
.

 

Hogyan folytatódhat a mese? Találjuk ki: Folytassuk együtt a mesét.

Majd olvassuk el végig az eredeti mesét. Elérhető itt: Tréfák

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

24-2. Pávatánc és majomfogó

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, csendesnap, hittanóra, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, online szöveg, 
 • Alapige: 1Királyok 10,22; 2Krónika 9,21
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, természeti, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, logikai-matematikai, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Szólásértékű kifejezések a nyelvünkben: értelmezés, mondat- és szövegalkotás, lényegkiemelés; versek olvasása, értelmezése, kiegészítése; mozgásos játékok utánzó mozgással, játékszabályok alkotása, játékpróba; pávatollak tanulmányrajza, pávamotívum alkotása és felhasználása; pávajelmez, legyező, kollázskép készítése

 

Páváskodók és majmolók (Verbális-nyelvi, önismereti, természeti)

Mit jelent páváskodni és majmolni? A páva és a majom legjellemzőbb karaktervonásait nyelvünk is őrzi. Fejtsük meg a következő kifejezések, szólások, szóláshasonlatok jelentését. Próbáljuk meg elhelyezni mindet megfelelő mondatban, szövegkörnyezetben.

páváskodik / Úgy sétál, mint a páva = cifra ruhában jár; hivalkodik, pöffeszkedik

Kevély/büszke, mint a páva = nagyon kevély, öntelt

Járja a pávatáncot = feltűnően, kihívóan viselkedik

majmol = utánoz

majomtermészet = utánzási hajlam

majomkodik = bohóckodik, nevetségesen viselkedik

majomparádé = cifrán, ízléstelenül kiöltözött személy

majomszeretet = szülő gyermeke iránti elfogult, kényeztető szeretete

Örül, mint majom a farkának = gyerekesen örül valaminek

Ugrál, mint majom a ketrecben = nevetségesen vagy rendetlenkedve ugrál

 

Nézzünk meg egy vicces videófelvételt a páva és a majmok találkozásáról. Melyik szólás illik leginkább az állatok viselkedésére? Vajon miért járja ez a pávakakas a táncot? (szerelemből, félelemből?)

Alkossunk mi is szólás- vagy közmondásértékű mondatokat a filmben látottak alapján.

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

24-1. Majom és páva – a királyi pompa állatai

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Királyok 10,22; 2Krónika 9,21; Zsoltárok 21,8; Máté 23,8–12; 1Korinthus 12,4–11; 1Péter 4,9–11; 5,8
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Bibliaismeret, kultúrtörténet: Majom és páva nyomai az ókori-középkori kultúrákban; állatmesék megismerése, átültetése mai nyelvezetre, igei párhuzamok, beszélgetés; galléros pávián és kék páva fajtatulajdonságainak összehasonlító csoportosítása

 

Majmok és pávák (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Salamon király nemcsak bölcs és gazdag, hanem pompakedvelő is volt. Bekapcsolódott korának távolsági kereskedelmébe a tengeren is, ami nem volt jellemző a zsidó uralkodókra. Mégis, ez a rövid beszámoló állatneveket is tartalmaz:

 

A király Tarsís-hajói… a tengeren Hírám hajóival jártak. Háromévenként érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat meg pávákat hoztak.

1Királyok 10,22

 

Induljunk el a majmok és pávák nyomába az Ókori Keleten, majd a középkorban, nézzünk meg néhány jellemző ábrázolást egy csoportosító tankockán.

A tankocka elérhető itt: Régi majom- és pávaábrázolások

Források (a képfeliratban szereplő gondolatokra kattintva):

Majom

A majmokat hódítás és kereskedelem útján hozták Egyiptomba Afrika más vidékeiről. Az ókori egyiptomiak háziállatként tartották őket. Két majomfajt ismertek, a galléros páviánt és a szavannacerkófot. Makare thébai királynő szarkofágjában kifejlett szavannacerkóf múmiáját találták meg, úgy hitték, ezáltal kedvenc háziállatuk lelke is örökké élni fog (forrás).

A páviánokat nagy becsben tartották Egyiptomban, és szolgálatra is alkalmazták őket: teherhordóként, „rendőrkutyaként”.

Thot istent guggoló páviánként is ábrázolták. Thot a tudás, bölcsesség istene volt Egyiptomban, és az írnokok pártfogója.

Guggoló pávián szobra a Krisztus előtti 3. századból (görög-római korszak).

Páva

A páva eredetileg Srí Lankáról, Indiából, Pakisztánból származik. A föníciaiak hozták a pávát Egyiptomba és Szíriába, díszmadárként tartották.

Argus fácán (páva?), régi perzsa (török) festmény. A muszlimok úgy gondolták, hogy a páva a kozmoszt (a Napot és a Holdat) jelképezi. A pávákat kiváló őröknek tartották, az iszlám folklór szerint páva őrködött a Paradicsom kapujában.

Habiballah of Sava: Madarak sokasága, festmény, Irán, 1600 körül, iszlám

A katolikus egyház a feltámadás, a megújulás és a halhatatlanság jelkének tekintette a pávát, ami abból a legendából eredt, hogy a páva húsa nem bomlik el. Már a 3. században találunk festményeket és mozaikokat a pávával a római katakombák falain.

5. századi rekonstruált pávamozaik a kapernaumi bizánci templomból

Filippo Lippi: A bölcsek imádása (1445 körül) – pávák az istálló tetején

A nyitó képen langur majom és indiai páva látható – kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

23-2. Mackó brummog

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, online szöveg, 
 • Alapige: Ézsaiás 59,11
 • Intelligenciatípus: Természeti, logikai-matematikai, önismereti, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, kapcsolati, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, egzisztenciális
 • Tevékenység: Medvetulajdonságok csoportosítása, projekciós játék; versolvasás, mackóétlap készítése; medvehang megfigyelése, ábrázolása versekben, hangutánzó olvasás, medvekarakter ábrázolása; játszó medvebocsok megfigyelése, versolvasás, mozdulatutánzó és mozgásos játékok; játékmackókkal projekciós és képzeletjáték

 

Mackó koma (Természeti, logikai-matematikai, önismereti, verbális-nyelvi, kapcsolati)

Csoportosítsuk a barna medve tulajdonságait: melyek teszik félelmetessé, melyek teszik kedvessé, barátságossá, melyek maradnak semlegesek. A feladatot megoldhatjuk szóban vagy írásban, egy-egy tulajdonságot megemlítve vagy cédulán felmutatva. Egyfajta projekciós tesztet is jelent, hogy ki melyik tulajdonságot hová sorolja.

 

mindenevő, még a dögöt is megeszi

szereti a gyümölcsöt, mézet

őzre, szarvasra is vadászik

szívesen halászik

ha éhes, megtámadja a nyájat és az embert is

nagy testű, súlya 3-4 mázsa is lehet

általában lomha mozgású

ha menekül vagy vadászik, gyorsan fut

napi több tíz kilométert is megtesz

az anyamedve a bocsait 2-3 évig neveli

a medvebocsok sokat játszanak

téli álmot alszik, de a teste nem hű le

vastag, barna bundája van

 

Benedek Elek Mackó komája mit szeretne enni, és mi jut neki? Milyen ételt kínálnátok még neki? Készítsetek Mackó-koma számára egy kívánatos, de elérhető ételekkel teli étlapot. (Lehet közös, kis csoportos vagy páros munka.)

 

Benedek Elek: Mackó koma

Búsul szegény mackó koma,
Nem sikerült a lakoma
Réges-régen.
Szeme zöldet, vereset lát,
Hogyha így tart még ez tovább,
Meghal éhen!

Gulyát, ménest kerülgeti,
De csak nem sikerül neki
Hozzá férni:
Vigyáznak ám a pásztorok,
Bizony-bizony, nehéz dolog
Így megélni!

Mackó koma, hallgass rám.
Nézd csak, mi van a cserfán:
Tele makkal!
Jó a makk is, ha hús nincsen,
Jobb ezt enni, mint semmit sem,
Érd be azzal!

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/