01-2. Étel-próba: A babiloni király udvarában

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, film, online szöveg, 
 • Alapige: Dániel 1 – Dániel és barátai Babilonban
 • Kihívás: Étel-próba: Mivel táplálod a tested és lelked?
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Társasjáték készítése, kipróbálása ókori minta alapján, új szabály alkotása; ősi dallamra épülő zene hallgatása, zenei, mozgásos improvizáció, dalszövegírás; zsoltárhangok, zsoltáréneklés; ön- és társismereti játék: udvari tisztségek; szóasszociációk, reflexiók, kulcsszavak gyűjtése, történetszövés, imádság írása

 

Királyjáték (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai)

Az egyik legrégibb társasjáték az ókori Mezopotámiából származik, és elsősorban királyi társasjátékként tartották számon. (A neve is csak úgy maradt fenn, hogy „Királyjáték”.) A játékot ismertető letölthető anyagot találunk itt:
The RoyalGame of Ur

Kép forrása

Nyitókép forrása

 

A felhasznált forrásanyag segítségével készítsék el a gyerekek a játékot hullámpapír alapra, papírapplikációval díszítve! Kis csoportokban dolgozhatnak, majd ki is próbálhatják az ismertetett játékszabály szerint.

A leírásból kiderül, hogy az eredeti játékszabályt nem ismerjük, és a játékos elme könnyen kitalál új szabályokat. Kreatív feladat a csoportok számára, hogy találjanak ki új szabályt a játéktáblához, amit próbáljanak is ki.

 

Udvari zene (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos)

Hallgassuk meg egy ősi mezopotámiai dallam zenei feldolgozását Babilonról. A dallam igen egyszerű, csak néhány hang a hangterjedelme.

Ha tudtok gitáron vagy furulyán játszani, próbáljátok meg előadni hangszeresen, ritmushangszerekkel kísérve. Ha kedvetek van, írhattok a dallamra szöveget is.

 

 

Dániel kérése azért is jelentett botrányt, mert az udvari népek egyik kiváltsága volt, hogy a „király asztaláról” ehettek. Ezeken a lakomákon mindig szólt a zene. Hallgassuk meg ilyen füllel újra, milyen zene szólhatott Nebukadneccar udvarában, majd a gyerekek spontán mozgással próbáljanak rá táncot/mozgást rögtönözni.

 

Zsoltárdallamok (Zenei-ritmikus)

A babilóniai és asszír zene is az ősi sumer zenekultúrából származik, ami szoros kapcsolatban volt az istenek kultuszával. Ábrahám a kaldeai Úr-Kaszdim városából ment Kánaán földjére, és feltehetőleg az ősi sumer zenekultúra hatotta át az ószövetségi zenét is. (forrás)

Hallgassuk meg ősi dallamok felhasználásával a 104. zsoltár feldolgozását a Yamma együttes előadásában.

 

 

Dániel és barátai szívükben vitték magukkal a fogságba Isten szeretetét, a hozzá való ragaszkodást. Valószínűleg jól ismerték a törvényeket és Dávid zsoltárait is, hiszen az énekelt, ritmikus szöveget könnyebb az emlékezetnek megőrizni.

Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy ismerik-e valamelyik zsoltárt a református énekeskönyvből? El tudják-e énekelni? – Hallgassunk meg néhány éneket, gyűjtsük össze az ismerőseket.

Majd énekeljük el a 25. zsoltár 1. versét, amit akár Dánielék is énekelhettek, ha nem is éppen így.

 

Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram.
És meg nem szégyeníttetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.

 

Hallgassuk meg a zsoltár első versszakát Dinnyés József előadásában (0:32-ig). Az énekmondó előadásmód miatt a zsoltár az ősi zenei dallamok hangulatát idézi.

 

 

Udvari tisztségek (Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális)

Dániel és társai Nabukadneccar babiloni király udvarába kerültek, ahol sokféle udvari beosztás és rang volt. Gondoljatok most a csoport tagjaira (gyülekezet, hittanosok, tábor résztvevői), és beszéljétek meg, hogy kit milyen feladattal bíznátok meg. Ha ugyanarra a posztra több jelölt is van, vitassátok meg, hogy az adott személy hogyan és miért látná el jól (vagy éppen rosszul) a kérdéses udvari feladatot.

Néhány udvari tisztség (a listát lehet bővíteni, alakítani, tisztségeket cserélni):

 • Király
 • Királynő
 • Hadvezér
 • Bankár
 • Főszakács
 • Ceremóniamester
 • Stylist (stílustanácsadó)
 • Fodrász
 • Személyi edző
 • Zenész
 • Festő

 

Történet- és imaszövő (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

A játék első felében szókártyákat írnak a gyerekek, három lépésben:

 • Mindenki írjon le három olyan szót egy-egy cédulára, ami először az eszébe jut.
 • Majd olvassuk el a történetet a Bibliából, és mindenki írjon három különböző szót egy-egy cédulára, ami először eszébe jut a történetről.
 • Végül három olyan szót írjon egy-egy cédulára, ami mindenképpen kell, hogy szerepeljen a történetben, ha el szeretnénk mesélni (a személyneveken kívül).

A cédulákat gyűjtsük három csomóba, és fajtánként keverjük össze (spontán szóasszociációk, reflexiók a történetre, kulcsszavak a történetből). Mindenki húzzon egyet-egyet a három csomóból (három szó lesz nála), és mondja el saját szavaival a történetet úgy, hogy a három szót beleszövi a történetmondásba.

Ha jól megy a történetalkotás, játszhatjuk láncmeséléssel is, egymásnak adva a szavakat.

Végül az összes szó közül mindenki válasszon ki hármat, és írja meg Dániel imádságát tanulóéveiből, a szavak felhasználásával.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

 

01-1. Étel-próba: A babiloni király udvarában

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, természetismeret, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, kép, galéria, 
 • Alapige: Dániel 1 – Dániel és barátai Babilonban
 • Kihívás: Étel-próba: Mivel táplálod a tested és lelked?
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, természeti, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Bibliai névpuzzle, nevek jelentésváltozása; határozatlan, szimbolikus számfogalom értelmezése; ékírás-ábécé megfigyelése, ékírás kipróbálása só-lisztgyurma alapon; ételek, zöldség, gyümölcs válogatása, csoportosítása, salátakészítés; fogójáték zöldség- és gyümölcsnevekkel

 

Névturmix (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, kapcsolati)

Olvassuk el a történetet a Bibliából, vagy mondjuk el saját szavainkkal, ügyelve a nevek használatára. A történet megismerése után alkalmazható játékok:

A pohárformába feldarabolva és jól összekeverve kerültek bele a Dániel könyvében szereplő babiloni nevek részei (nyomtatott lapon vagy kivetítve mutatjuk meg a betűábrát). Próbáld meg összeilleszteni a neveket helyesen, aztán keresd meg köztük Dániel és barátai új nevét.

 

ABÉD  ASPE  RAK

BAL  NEBU  SAD

KAD  SAK  NAZ

NEGÓ  TAZÁR

MÉ  NECCAR

 

A fenti szóelemeket és a héber nevek hasonló szóelemeit kis cédulákra írjuk, amiből véletlenszerűen húznak egyet-egyet a gyerekek. Keresse meg mindenki a társát vagy társait, akivel/akikkel egy nevet alkotnak. Ha sikerült, a héber és babiloni nevek párosításával további csoportokat alkothatunk:

ASPE/NAZ – NEBU/KAD/NECCAR

DÁ/NIEL – BAL/TAZÁR

HAN/ANJÁ – SAD/RAK

MÍSÁ/ÉL – MÉ/SAK

AZAR/JÁ – ABÉD/NEGÓ

 

Mit gondoltok, miért volt szükség az új nevekre? Beszédes a nevek jelentésváltozása – ez alapján indokoljátok a válaszotokat:

Dániel: „ítél az Isten” → Baltazár: „Bél oltalmazza életedet” (Bél = Marduk, Babilon városának istene)

Hananjá: „Jahve kegyelmes” → Sadrak: „Akku parancsa” (Akku: a holdisten)

Mísáél: „ki tartozik Istenhez?” → Mésak: „kicsoda Akku? a király vendége” (Akku: a holdisten)

Azarjá: „Jahve segített” → Abédnegó: „Nebó szolgája” (Nebó: babiloni istenség, Marduk fia)

Források: Keresztyén bibliai lexikon (Kálvin Kiadó), Bibliai nevek és fogalmak (Primo Kiadó)

 

A „felső tízezer” (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Kik kerültek Babilóniába? Először a „felső tízezer”.

Tudjátok-e, mit jelent ez a kifejezés? Saját szavaitokkal magyarázzátok meg. (A társadalom leggazdagabb rétege, a szám nem valós mennyiséget jelöl.)

A Királyok második könyvéből pontosan megtudjuk, kiket vittek fogságba először a babiloniak Jeruzsálemből. Figyeljétek meg, kik tartoztak a „felső tízezerbe”, és az ige tükrében mennyire pontos ez a szám:

„Fogságba vitte a jeruzsálemieket: minden parancsnokot és a haderő minden vitézét, tízezer foglyot, a mesterembereket és a várépítőket is mind. Nem maradt más otthon, csak az ország nincstelen népe. Fogságba vitte Jójákínt Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Minden tehetős embert, összesen hétezret, meg ezer mesterembert és várépítőt, és minden vitéz harcost fogságba hurcolt Babilónia királya Babilóniába.”

2Királyok 24,14 – 16

 

Ékírásjelek (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

„Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is” – olvassuk Dánielről és társairól (Dán 1,4).

A káldeusok az Újbabiloni Birodalom (= Káldea) népe. A káldeusok is a sumérektől örökölt ékírással írtak. Jelrendszerük bonyolult, ezért alább az egyszerűbb ugariti (szintén ékírásos) ábécét figyelhetjük meg.

Nabú-Naid krónikája
a Kr. e. 6. szd. második feléből

 

Vizsgáljatok meg egy ékírásos ábécét. Mit vesztek észre?
(Alig van magánhangzó: ’a, ’i, ’u.)

 

Az ugariti ábécé Kép forrása

 

Készítsetek elő ékíráshoz szükséges eszközöket (hegyes pálca vagy krumplinyomda, só-liszt gyurma).

Írjátok le a neveteket ékírással, ha szükséges, alkossatok saját jeleket a hiányzó betűkhöz.

Ha készen vagytok, Dániel és barátainak babiloni nevét is leírhatjátok ékírással (Dániel 1,7).

Agyagszínű só-liszt gyurma hozzávalói:

 • 40 dkg liszt
 • 40 dkg apró szemű só
 • 250 ml vízben feloldva 2 teáskanál instant kakaó
 • 3-4 evőkanál étolaj

 

Dánielék konyhája (Természeti, logikai-matematikai)

Az udvari népek kiváltsága volt, hogy a király asztaláról kapták az ételt és az italt. Aki a király „iskolájába” járt, az is. Dániel azonban elhatározta, hogy semmi olyat nem eszik, amit tilt nekik Isten törvénye. Mózes pontosan leírta, mely állatok húsát ehetik meg a zsidók, a király asztalán viszont bármilyen hús lehet. A zöldséget azonban nyugodtan megehették.

Pakoljunk ki az asztalra különböző ételeket, az alábbi táblázat nyomán. Válogassák szét a gyerekek az étkeket aszerint, hogy egy zsidó ehetett-e belőle vagy nem.

A válogatásban segíthet Fráter Erzsébet két könyve: A Biblia növényei (Scolar, Bp, 2019); A Biblia ételei (Scolar, Bp, 2020). Lásd még A Biblia konyhakertje című bejegyzést (kattints a címre).

Válogassák ki a gyerekek azokat is, amelyeket Dánielék ehettek a babiloni udvarban. Amelyik növényben nem biztosak, hogy volt-e a Közel-Keleten a Biblia korában, ellenőrizhetjük a könyvekből!

A csoportosításról készíthetünk infografikát is.

Zsidók igen Zsidók igen, Dániel nem Zsidók nem Nem volt a korban vagy a területen
Olivaolaj Feta sajt Kolbászféle Cukor
Szezámmag Sonkaféle (marha vagy szárnyas – legyen feltüntetve a csomagoláson) Sonkaféle (disznó – legyen feltüntetve a csomagoláson) Napraforgómag
Lenmag Mazsola/szőlő Paradicsom
Fokhagyma Datolya, füge Paprika
Póréhagyma Gránátalma Narancs, alma
Vöröshagyma
Saláta, káposzta
Uborka, dinnye
Sárgarépa, retek
Olívabogyó

 

Készítsenek a gyerekek salátát kis csoportokban:

 • azokból a zöldségekből, amelyekből, biztos ehetett Dániel Babilonban
 • azokból az ételekből, amelyeket valamilyen oknál fogva nem ehetett (zöldségsaláta)
 • azokból a gyümölcsökből, amelyeket ehetett
 • azokból a gyümölcsökből, amelyeket valamilyen oknál fogva nem ehetett

Kiszámolhatják a saláta tápanyag (kalória, szénhidrát, rost) tartalmát egy tápanyagtáblázat segítségével (kattints a névre). Ehhez minden zöldségfajtát külön meg kell mérni a tisztitás után.

 

Étekfogó (Testi-mozgásos, természeti)

Fogójáték négy fogóval: ők az étekfogók. Az étekfogó (vagy asztalnok) a királyi asztal körül szolgált, az ételeket hordta fel és kínálta. Most a vendégeket fogja össze. Akit az étekfogó megfog, az félreáll, ő már a királyi asztal „foglya”. Aki menekül, és egy zöldségnevet kiáltva megáll, az védelmet élvez, amíg valaki a menekülők közül érintéssel ki nem váltja. Csak új zöldségnevet lehet mondani, ami már elhangzott, nem érvényes. A zöldségnevek körét kibővíthetjük gyümölcsnevekkel is.

A négy legügyesebb játékos, akit az étekfogó nem tud elfogni, lesz a négy héber ifjú. A játékot megismételve ők lehetnek az új étekfogók. (Ismételt játéknál minden zöldség- és gyümölcsnév „felszabadul”, vagyis újra használható védelmi célokra.)

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

 

01-0. Dániel könyve – kihívások

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 

Dániel könyve alapján állítunk össze egy kihívás-sorozatot, amit tábori helyzetben is jól lehet alkalmazni: a játékos próbatételek egy-egy tábori nap kihívását jelentik. A játék- és feladatötletek a Howard Gardner által leírt intelligenciatípusokat figyelembe véve kerülnek sorra, és a tábori napok feladatkészletét jelentik. Általában több intelligenciaterület van feltüntetve, hiszen több is aktiválódik egy-egy tevékenység során. Az ötlettár anyaga nincs kész programba összefűzve, hiszen minden tábor más, ami a helyszíntől, létszámtól, életkortól és egyéb lehetőségektől függ. A játékok, feladatok közül szabadon válogathatnak a tábor szervezői, ezeket más anyagokkal kiegészítve, más tábori programok frissítésére is használhatják.

Az anyag Miklya Zsolt – Bódi Kati: Dániel és barátai című foglalkoztató füzetével összhangban készül, ezért a tábori munkához ezt a kiadványunkat is ajánljuk (kattints a címre).

 

A Dániel-sorozat kihívásai:

 • Étel-próba: Mivel táplálod a tested és lelked? – Dániel és barátai Babilonban (Dán 1)
 • Álom-próba: Kié a bölcsesség? Kié a hatalom? – Nebukadneccar álmai (Dán 2; 4)
 • Tűz-próba: Ki a te Istened? – hitvallás nehéz helyzetben: tüzes kemence (Dán 3)
 • Kéz-próba: Kinek a kezében van, ki méri meg az életed? – Bélsaccar lakomája (Dán 5)
 • Oroszlán-próba: Meddig tart a hited? – hűség nehéz időkben: oroszlánverem (Dán 6)
 • Lélek-próba: Mit látnak szemeid? – Dániel látomása: öregkorú és emberfia (Dán 7)

 

 

A sorozatot megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

40. Hangyák szorgos népe

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Alapige: Példabeszédek 6,5; 30,25
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, kapcsolati
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: hangyakép a Bibliában és a természetben; hangyamondóka, hangyavers megismerése, beszélgetés; hangyamese olvasása, kreatív folytatása; magkép-mozaik készítése csoportmunkában

 

Hangyaszorgalom (Verbális-nyelvi, természeti)

A hangyák rovarállamot alkotva élnek. Fészküket földben, kövek alatt, korhadó fában készítik el. A hangyaboly gyakran magasan kiemelkedik a földből. A Bibliában a belső rend, szorgalom és előrelátó gondoskodás példájaként szerepelnek:

 

Eredj a hangyához, te rest,
figyeld, hogy mit tesz, és okulj!

Példabeszédek 6,5

 

Nem erős a hangyák népe,
mégis beszerzik nyáron az eledelüket.

Példabeszédek 30,25

 

A hangyáknak számos faja van. A Palesztina területén gyakori arató hangya (Messor semirufus) a gabonamagvakat a földben elkészített járatokban halmozza fel, amivel nagy károkat tud okozni a mezőgazdaságban.

Tankockaképeken figyeljük meg egy rokon hangyafaj (messor hebraeus) szorgos munkásait. A fotókat Izraelben készítette Eran Schnecke.

A tankocka elérhető itt: Munkás hangyák

Képek forrása

Nyitókép forrása: Hangyacsapat munkában

 

Egy népi gyermekmondókánk is a hangya szorgalmát emeli ki:

Kis állat a hangya,
de nagy a szorgalma.
Szorgalmas a méh is,
olyan leszek én is.

 

Kérdezzük meg a gyerekektől, mit tudnak ők „hangyaszorgalommal” végezni? Mi az, amiben érdemes követni a hangyát? Mi az, amire vigyázni kell?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

39. Verebeinkről

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, online szöveg, 
 • Alapige: Zsoltárok 84,4; Lukács 12,6–7; Máté 10,29–31
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Verebekről szóló mondókák, versek, dal megismerése; verébhangok, képek és film a verebekről, verébhang utánzása; verébtörténet olvasása, mesélése; a Biblia verébképe: a gondviselés, kegyelem példái

 

Verébmondókák, verébhangok (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti)

Mondogassuk az alábbi, verébhangot utánzó mondókát, aminek ritmusa sorról sorra: ti-ti-tá. A mondókát párban, felelgetve is mondhatják a gyerekek, soronként egymásnak felelve:

Egyedem-
begyedem,
megegyem,
ne egyem,
eltegyem,
ne tegyem?

 

Mi a veréb problémája? Milyen döntés előtt áll?

Keressük a választ Móricz Zsigmond A veréb című versében is, ami a mondóka továbbírása.

Mit talál itt a veréb? Hogyan dönt?

 

Móricz Zsigmond
A veréb

Kendermagot talált
A veréb s igy csarált:
Egyedem,
Begyedem,
Megegyem?
Ne egyem?

Jó vón zsákba szedni,
Holnap elővenni!
Egyedem,
Begyedem,
Betegyem?
Kivegyem?

Ej, első a hasam!
Éljünk ma urasan!
Egyedem,
Begyedem,
Ne begyem!
Ne legyen!

 

Mit jelentenek az alábbi kifejezések?

 • csarál – csiripel, verébhangon „darálva” beszél
 • Jó vón – Jó volna
 • Ne begyem! – Nesze, begyem! (Nesze, itt van, begyem!)

 

Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Verebek című dalát, és nézzük meg a hozzá készült animációt (elérhető a címre kattintva). Milyen verébfajokról szól a dal? Milyen verébtulajdonságokat említ?

Hasonlítsuk össze a mezei és házi verebet a hangja és képe alapján!

A tankockafeladat elérhető itt: Verebeink

 

Kányádi Sándor Veréb című versében mivel rakja tele a begyét a veréb? Itt milyen verébtulajdonságot figyelhetünk meg? (A teljes vers elérhető a címre kattintva.)

Hipp-hopp,
itt vagyok,
azt eszem,
amit kapok.

 

Nézzük meg egy videófilmen, a házi veréb hogyan eteti fiókáit abból az eleségből, amit kap:

 

Alakítsunk verébkórust, amiben mindenki verébhangon csiripel, elégedetten, élet-és ételörömmel.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

38-2. Égi lények szárnnyal és szárny nélkül

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 3,24; 18,1–15; 2Mózes 25,17–22; 26,31; 4Mózes 22,22–35; Bírák 6,11–24; 13,1–23; Ézsaiás 6,1–8; Ezékiel 1,4–14; 10,1–8; Dániel 6,20–23; Máté 1,18–25; Lukács 1,26–38
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliaismeret: angyalok, kerúbok, szeráfok; kreatív írás: médiahír, szoborjáték; igaz-hamis állítások felismerése; szentláda-modell készítése papírból, kárpit rajzos terve kerúbokkal

 

Mennyei lények (Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos)

Mennyei lényekkel találkozni az embernek a bibliai időkben sem volt egyszerű. Gyűjtsünk a gyerekekkel olyan bibliai történeteket, ahol angyalok vagy kerúbok, szeráfok jelennek meg (akár látomásban). A gyerekek válasszanak ki egy történet, és írják meg úgy, mintha egy „szárnyaló” újságcikk vagy médiahír lenne.

Kerúbok – szárnyas keveréklények emberi és állati vonásokkal:

 • Kiűzetés az Édenből – 1Mózes 3,24
 • Ezékiel látomása – Ezékiel 1,4–14
 • Isten tüzet küld Jeruzsálemre – Ezékiel 10,1–8

Szeráfok – hatszárnyú angyalok:

 • Ézsaiás elhívása – Ézsaiás 6,1–8

Angyalok – általában férfialakban jelennek meg, szárnyak nélkül:

 • Sára nevetése – 1Mózes 18,1–15
 • Bálám szamara – 4Mózes 22,22–35
 • Gedeon elhívása – Bírák 6,11–24
 • Ígéret Sámson születéséről – Bírák 13,1–23
 • Dániel az oroszlánok vermében – Dániel 6,20–23
 • Angyali üdvözlet – Lukács 1,26–38
 • Józsefnek angyal jelenik meg álmában – Máté 1,18–25

 

Giotto: Assisi Szent Ferenc látomása:
egy szeráftól megkapja Krisztus sebeit

(részlet az Assisi Szent Ferenc-bazilika freskó-sorozatából)

Kép forrása

 

A történetekkel ismerkedhetünk, foglalkozhatunk szoborjátékkal is. A történet címét írjuk kis cédulákra. A gyerekek alkossanak néhány fős csoportokat, és húzzanak egy-egy cédulát. Szoborjátékkal elevenítsék meg a történet egy jellemző jelenetét úgy, hogy a többiek felismerjék, melyik angyali jelenésről van szó.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

38-1. Ami szárnyakat ad

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, online szöveg, 
 • Alapige: Ruth 3,9; Zsoltárok 36,8; 104,2–3; 139,9; Példabeszédek 23,4-5; Ézsaiás 40,31; Hóseás 4,19
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: A szárny átvitt értelmű jelentései, szólásmagyarázat, mondatalkotás; szárnyképes igék értelmezése, beszélgetés; szárny és teher kapcsolata, egzisztenciális tartalma: beszélgetés, versolvasás, kreatív feldolgozás

 

Szárnyas kifejezések (Verbális-nyelvi)

A Bibliában és nyelvünkben is találunk sok olyan képes kifejezést, ami a szárnyakat említi, mégsem konkrét madárszárnyakról van szó. Figyeljünk meg ezek közül néhányat.

Mit jelentenek az alábbi, dőlt betűs kifejezések? – Megbeszélhetjük szóban, és legjobb, ha mondatokat is alkotnak velük a gyerekek. Igazán ekkor derül ki, hogy értik-e, és tudják-e alkalmazni is a kifejezéseket.

 

szárnyaszegett – erőtlen, tehetetlen

szárnyára bocsát (valakit) – kibocsátja az életbe

szárnyra kel (valaki) – önálló életet kezd

kiterjeszti szárnyait (valaki fölött) – védelmébe veszi

szárnyakat ad (valakinek) – lelkesíti, lendületet ad neki

szárnyát szegi (valakinek, valaminek) – működését, alkotókedvét megbénítja

szárnyal (pl. a hír) – repül, szárnyakon jár

 

A jelentésekkel való párosítást tankockafeladatként is elvégezhetjük.
A tankocka elérhető itt: Szárnyaló jelentések

 

Szárnyaló igék (Verbális-nyelvi, önismereti)

Egy ilyen szárnypróbálgató nyelvi gyakorlat után könnyebben megérthetik a gyerekek a bibliai igékben előforduló szárnyképes kifejezéseket is. Hogyan értelmezik az alábbi igéket? (Lehet, hogy a szövegkörnyezet elolvasása is segít.)

 

Terítsd rá ruhád szárnyát szolgálóleányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk! (Ruth 3,9)

Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba! Alig száll rá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskeselyű. (Példabeszédek 23,4–5)

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsoltárok 139,9)

Szárnyára kapja őket a szél, és szégyent vallanak oltáraik miatt. (Hóseás 4,19)

Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. (Zsoltárok 104,2–3)

Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. (Zsoltárok 36,8)

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok… (Ézsaiás 40,31)

 

A gyerekek önállóan, páros vagy csoportmunkában is dolgozhatnak. Végül beszéljük meg közösen, mire jutottak.

 

Beszélgessünk arról, mi az, ami a gyerekeknek szárnyakat ad? Mi az, ami lelkesíti őket? Hogyan élhetjük meg, hogy Isten Lelke által kapjunk szárnyakat?

Kép forrása

 

Teher a szárnyad? (Verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Milyen kapcsolat van Krisztus keresztje és a madárszárnyak között? – Tegyük fel a kérdést a gyerekeknek, és gondolkodjunk el együtt rajta.

Majd olvassuk fel Clairvauxi Bernát középkori hittudós gondolatát: „Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya – az emeli a magasba.”

Vajon mit jelent ez? Hogyan emelkedhet egy teher a magasba? Mi emeli fel a szárnyakat? Önsúlya (terhe)? Vagy egy rajta kívüli erő (a szél felhajtóereje)?

Olvassuk el Túrmezei Erzsébet: Mint a madár szárnya című versét (elérhető a címre kattintva), ami ezzel a képpel kezdődik:

 

Teher a szárnyad, suhanó madár?
Repülsz! Kék egek végtelenje vár.
Repülsz – fényében aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.

 

Dr. Pálhegyi Ferenc gondolatai a témáról: Amikor a teher szárnyakat ad

 

Fogalmazzák meg a gyerekek írásban vagy képben, zenében, esetleg mozgással, amit a fenti gondolatok keltettek bennük.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-4. Szentlélek-jelképek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, ünnepi műsorok, programok, képalkotás, vizualitás, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, kézműves oldal, 
 • Alapige: 2Mózes 3,2; 1Sámuel 16,13; Zsoltárok 42,3; Máté 3,13–17; János 1,32; 3,8; ApCsel 2,1–13; János 7,37; 1János 2,27
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Drámajáték: bibliai történet a „nézők” szemével; a Szentlélek jelképei: szél-galamb, tűz, olaj, víz – igék csoportosítása; papírgalamb készítése és röptetése

 

Szentlélek galamb (Kapcsolati)

Jézus megkeresztelésénél a Szentlélek, mint egy galamb, leszállt Jézusra.

Ezen az alkalmon sokan ott voltak, mint ahogy pünkösdkor, a Szentlélek kitöltésekor is. A gyerekek alkossanak kis csoportokat. Legyenek ők a „nézők” azon a két eseményen, ahol megjelent a Szentlélek. Játsszák el a jelenlevők reakcióit úgy, hogy akik csak őket látják, azok számára is világos legyen, mi történik. (Tehát a gyerekek nem Jézust, Keresztelő Jánost vagy a tanítványokat jelenítik meg, hanem azokat, akik tanúi voltak ezeknek az eseményeknek.)

 

Lélek-jelképek (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

A Szentlélek jelképei közé tartozik a szél és a galamb (levegő, szárnyak), a tűz (tűzlángok), az olaj és a víz. Számos ige utal Isten Lelkére ezekkel a természetből vett képi jelekkel. Az alábbi tankockán megjelenő igéket csoportosítsuk a Lélek-jelképek szerint.

A tankocka elérhető itt: Lélek-jelek

Az igék csoportosítása (kép forrása a jelképre kattintva):

SZÉL-GALAMB

 • Nem tudod, honnan jön és hová megy. – János 3,8
 • Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből. – János 1,32

TŰZ

 • Lángnyelvek jelentek meg előttük. – ApCsel 2,3
 • Ég, de mégsem ég el a csipkebokor. – 2Mózes 3,2

VÍZ

 • Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! – János 7,37
 • Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. – Zsoltárok 42,3

OLAJ

 • Testvérei körében fölkente… az Úr lelke szállt Dávidra. – 1Sámuel 16,13
 • Amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz. – 1János 2,27

Nyitókép forrása

 

Szél, galamb, Szentlélek (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos)

A Szentlélek kiáradásakor a tanítványok széllökéseket éreztek. A Szentlélek egyik jelképe a galamb. Ebben a kézműves munkában ezt a két jelképet kapcsoljuk össze. Egy olyan (nagyon egyszerű) papírgalambot készítünk, amit a gyerekek röptetni tudnak a szélben, mint egy papírsárkányt.

Az alábbi videón (0:20-tól) követhetjük a galamb elkészítésének módját:

 

 

 

A képen a fázisműveleteket láthatjuk.

A forrásoldalon további képeket és videófelvételt találunk:

Egyszerű madársárkány

 

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-3. Galambszárnyak

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, természetismeret, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, film, online játékok, 
 • Alapige: Zsoltárok 55,7; Ézsaiás 60,8; ApCsel 1,9–11
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Mozgatható papír galambmakett készítése; beszélgetés, érvelés a bibliai történet alapján, hálaadó imádság írása; mozgásos játék: galambfogó; galambtorony-videó megtekintése, galambmemória

 

Miért is nincs szárnyam (Vizuális-térbeli)

A repülés évezredek óta az emberiség nagy álma volt. A repülő galamb nemcsak a béke, hanem a szabadság jelképe is. A szabadulás vágyával teszi fel a kérdést a zsoltáros is:

 

Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak,
hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?

Zsoltárok 55,7

 

Elrepülni ugyan nem tudunk, de egy nagyon szép „repülő” papírgalambot könnyen készíthetünk a gyerekekkel. A videón jól látható a galambmakett elkészítése, mozgatása, a videó alatti linkről pedig elérhető a sablon is.

 

 

Miért néztek az égre? (Önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi)

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassanak be gesztusokat, mimikát, amelyek egyértelműen a csodálkozást fejezik ki. A gesztusok között biztosan lesz olyan, ami örömteli, és ami félelemteljes.

Majd kérjük meg a gyerekeket, hogy meséljenek el az életükből egy-egy történetet, ami az ő számukra csodaszámba ment. Örömteli volt az esemény vagy félelmetes? Milyen arcot vágtak hozzá?

Jézus mennybemenetele egy olyan csoda, ami emberi ésszel fel nem fogható. S ha még hozzávesszük, hogy utána két angyal is megjelent a tanítványoknak, akkor nem csodálkozhatunk az értetlenségükön. A gyerekek mit gondolnak, Jézus mennybemenetele, az angyalok megjelenése örömteli vagy félelmetes esemény volt a tanítványok számára? Miért az egyik, miért a másik? Indokolják az álláspontjukat!

Sokszor mi is csodálkozva nézünk az égre, mint a tanítványok Jézus mennybemenetelekor: Hogyan történhetett ez meg? A gyerekek írjanak hálaadó imádságot egy olyan dologért, aminek a megtörténte csodaszámba ment a számukra.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-2. Mint a galambok

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  csendesnap, ifjúsági alkalmak, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, online szöveg, kép, galéria, 
 • Alapige: Énekek 2,14; 4,1; Máté 10,16
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, kapcsolati
 • Tevékenység: Galambszimbolika a szerelmes énekekben, zenehallgatás, szövegértés; harci galambok a történelemben, animációs filmen, karakterjáték galambokkal; beszélgetés, szituációs játék a szelídség erejéről

 

Szemeid galambok (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A tavasz, a május a szerelem ideje, régente ilyenkor állítottak hazánkban májusfát a fiúk a szerelmük háza elé. Az Énekek Éneke is szerelmes dalok gyűjteménye. A hagyomány szerint Salamon király írta őket, de a történeti kutatás szerint sokkal inkább olyan esküvői, lakodalmi dalok gyűjteménye, amely évszázadokon keresztül szájról szájra marad fenn a zsidó nép körében. Az Énekek Énekében galambomnak szólítja a kedvesét a beszélő, galambhoz hasonlítja menyasszonya szépségét a vőlegény.

 

Mily szép vagy, kedvesem, mily szép vagy!
Szemeid galambok fátyolod mögött.

Énekek 4,1

 

A galambszimbolika a magyar esküvői népénekekben is meghatározó. Kallós Zoltán az erdélyi Mezőségen gyűjtötte fel egyik legszebb szerelmes dalunkat. A Fehér galamb szállt a házra című dalt Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes előadásában hallgassuk meg először.

A dalszöveg elérhető itt: Fehér galamb szállt a házra

 

 

A néprajzkutatók szerint ezt az éneket eredendően hajadon lányok „temetési” énekeként énekelték, majd lakodalmas ének lett, amikor a menyasszony búcsúzik az édesanyjától, és a lányéletét siratja (meghal a leányságnak, hogy asszonyként támadjon fel az esküvő után).

Kovács Nóri előadásában katartikus élményt nyújthat a dal az ifis korosztálynak: Fehér galamb szállt a házra

A menyasszony-búcsúztató egyszerűbb szövegváltozata kisebb gyerekek számára is könnyen érthető:

Fehér galamb szállt a házra,
Édesanyám, Isten áldja!
Tudom is, hogy fáj a szíve,
De azér(t) csak Isten véle!

Galamb száll a háztetőre,
Édesanyám, Isten véle:
Köszönöm a nevelését,
Eddig való szívességét!

(Galgamácsa, Pest megye)

Forrás

Nyitókép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/