05-4. Istenek és az egy Isten

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  történelem, egyháztörténet, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Bibliai történet: 5Mózes 6,4–9; Márk 12,29–30; Lukács 7,4–5
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, egzisztenciális
 • Tevékenység: Vallástörténet: görög és római istenalakok; az egy Isten és a Semá Jiszráél, szövegkiegészítés, igés karszalag készítése; virtuális zsinagógalátogatás: képgaléria

 

Római és görög istenek (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A történet két római istent nevez meg, pedig csak főistenből volt tizenkettő Rómában, nem beszélve a kisebb jelentőségű istenekről. A római hitvilág eredetileg különbözött a görögtől, de később a római isteneket azonosították a görög istenekkel, illetve többet át is vettek közülük. Így a római főisteneknek megvan a görög megfelelője is.

Alább a 12 római főisten és görög neve szerepel, a főbb szerepkörökkel. Közülük tízet megtalálunk a Római–görög istenek című tankockán, ahol a római istenneveket és szerepköröket kell a görög istenalakokat ábrázoló rajzokkal párosítani (elérhető a címre kattintva).

 

Jupiter – Zeusz
a Legnagyobb és Legjóságosabb isten

Juno – Héra
Zeusz felesége, a házasság istennője

Mars – Árész
a háború és a harc istene

Apollo – Apollón
a gyógyítás, a művészetek és a vadászat istene

Diana – Artemisz
a vadászat istennője

Minerva – Pallasz Athéné
a tudományok, a mesterségek, a bölcsesség istennője

Neptunus – Poszeidón
vizek és tengerek istene

Venus – Aphrodité
a szépség és szerelem istennője

Vulcanus – Héphaisztosz
a tűz és kovácsok istene

Mercurius – Hermész
a pásztorok, utazók, kereskedők és ékesszólás istene

Vesta – Hesztia
a házi tűzhely, az otthon és család istennője

Ceres – Déméter
az anyai szeretet, földművelés istennője

 

Források:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

05-3. Kinek a hatalma?

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 127,1–2; Márk 1,21–34; Lukács 7,1–4
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi, egzisztenciális, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Székekkel védelmi alakzatok alakítása, összehangolt mozgás alakzatban; történetolvasás, beszélgetés: mi történt a zsinagógában; énektanulás, éneklés

 

Pajzsalakzat székekkel (Testi-mozgásos, kapcsolati)

Emlékeztek a római légiók híres pajzsalakzatára? A légionáriusok egy csoportja szorosan beállt több sorba, és a pajzsaikkal zárt alakzatot hoztak létre, amit az ellenfél nehezen tudott átütni vagy megbontani. Mi volt az alakzat neve? Melyik állathoz hasonlít?

Próbáljunk meg együtt egy ilyen alakzatot alkotni a székeinkkel lépésről lépésre, fokozatonként. A székek lesznek most a pajzsok:

 • Minden gyerek álljon a széke mögé, fordítsa azt ülőkével maga felé, és tegye a támlájára mindkét kezét. Ez az alapállás.
 • Majd ereszkedjen fél térdre a széke mögé, ez a térdelő védelmi állás.
 • Álljon fel, az ülőkét két oldalt fogja meg, és emelje a széket a mellkasa elé. Ez az álló védelmi állás.
 • Alkossanak a gyerekek 4-5 fős sorokat, álljanak szorosan egymás mellé, és emeljék a székeket maguk elé védelmi állásban. Ez a sorfal.
 • Álljanak a sorok egymás mögé bő lépés távolságra, és az első sor kivételével óvatosan (meg ne sértsék az előttük állót) emeljék a széket a fejük fölé. Az első sor emelje a széket a mellkas elé. Készen is van a teknősbéka alakzat.
 • Apró lépésekkel araszolva, vezényszóra lépegessen előre az egész alakzat. Majd szintén vezényszóra lépegessen hátra, mintha visszavonulna.

 

Valószínűleg nem megy majd minden első szóra úgy, mint a karikacsapás. De hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a katonai alakzatok kialakítása, az együtt mozgás gyakorlása mindig fontos volt a katonák életében, és fontos ma is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

05-2. Pajzsok védelmében

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 91,1–4; Máté 8,5–9; Efezus 6,13–17
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati
 • Tevékenység: Kortörténet: a római hadsereg felépítése, a légionárius öltözete, fegyverei; hullámpapírból pajzs és kard készítése; pajzsokkal védelmi alakzatok alakítása, összehangolt mozgás alakzatban

 

Légionáriusok (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A római hadsereg légiókból állt, innen a római katona = légionárius kifejezés. A légiók száma koronként változott, Jézus korában 25 légiója volt a Római Birodalomnak. Egy légió létszáma 4800 fő volt, a légió 10 cohorsból állt, egy cohors pedig 6 centuriából. A centuria (század) eredetileg száz emberből állt, később 80 fő lett a létszám. Minden centuria élén egy centurio, azaz százados állt. A leigázott országokban a helyőrségeket ilyen katonai egységek tudták legénységgel ellátni. A kapernaumi helyőrség századosa is centurio volt, aki a katonai parancsnokság mellett a rómaiak ügyvivője volt a városban és annak környékén.

Figyeljük meg a gyerekekkel a római katonák öltözetét és fegyverzetét a Légionáriusok című tankockán (elérhető a címre kattintva). A képek kattintással nagyíthatók.

Képek forrása:

 

Pajzs- és kardkészítő műhely (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

Készítsünk a gyerekekkel pajzsot és kardot hullámkartonból. A pajzs formája követheti a római mintát: Az alap téglalap alakú, kb. derékig érő, vörösre festett, erre kerülnek a sasszárnyak és villámok, illetve középen egy kidudorodó, fémszínű forma (a vasdudor a pajzson fegyverként ütésre szolgált). A vörös Mars hadisten színe, aki a háború istene, a rómaiak hadi istene volt. A római légiók jelvénye volt a sas szárnyakkal, karmai között villámmal. A sas magának a Római Birodalomnak is jelképévé vált, mint a felsőbb, égi akarat hírnöke.

Római pajzs kifestő

 

 

A római légió pajzsával szemben készíthetünk olyan pajzsot is, amire Krisztus betűszimbóluma kerül. A krisztogram a görög ΧΡΙΣΤΟΣ (Krisztus) szó kezdőbetűiből kialakított X (khi) P (rho) betűszimbólum.

A pajzsábrázolás szintén római, a kereszténységet birodalmi vallássá tevő császárkorra (IV-V. század) jellemző.

Forrás

 

 

A kard a római egyenes, kétélű, rövid kard, a gladius formáját követheti. Pengéjét beboríthatjuk alufóliával, vagy lefesthetjük ezüst akrilfestékkel.

Római kard készítése

Hasonló pajzs- és kardkészítő munkát láthatunk a Mesemadárműhely blogon, lovagkori változatban.

 

További inspiráló képanyag a pajzskészítéshez:

Római pajzs készítése

Római pajzsok – gyerekmunkák

Római pajzsok készülnek – osztálykeretben

 

 

Pajzsalakzatok (Testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Pajzsaikkal a katonák sora szinte áthatolhatatlan falat tudott alkotni a támadókkal szemben. Ha az első sor felállította a pajzsfalat, a második sorban álló katonák a pajzsok tetején át lándzsát tudtak vetni az ellenségre. A pajzsokat a fejük fölé emelve pedig a felülről érkező nyilaktól és kövektől védték magukat.

Jellegzetes védelmi rendjük volt az úgynevezett teknősbéka-alakzat, amelyben a katonák szorosan egymás mellett egy négyzet alakú csoportban helyezkedtek el, mind a négy oldalon pajzsfalat alkottak, a belül lévő katonák pedig a pajzsukat a fejük fölé emelték. Így a csatatéren szinte páncélburokban tudtak előrenyomulni.

Ehhez a katonáknak szoros egységként kellett együttműködni, szinte testvércsapatként ismerték és értették egymást. Amikor egy katona elesett, a sorokat összezárták, és a pajzsok védelmében a sérültet hátrafelé biztonságba és védelembe vonszolták. Így a pajzs rendkívül hatékony védelmi eszköz volt, és nemcsak az egyéni, hanem a közös védelmet is szolgálta.

Teknősalakzat ábrázolása
Trajánusz oszlopán

 

Az elkészített római pajzsokkal alakítsunk ki közösen védelmi alakzatokat:

 • Álljanak a gyerekek csatasorba, a pajzsokat tegyék a földre, majd vezényszóra térdeljenek le mögötte.
 • Álljanak két sorba, az első sor az előbbihez hasonlóan helyezkedjen el, a második sor katonái tegyék a pajzsukat az előttük lévő pajzs tetejére (lásd a képet).
 • Álljanak több soros csatasorba, és alakítsanak teknősbéka-alakzatot úgy, hogy az első sor a mellkas elé kifelé, a belső sorok a fejük fölé emelik a pajzsot. A sorok szélén állók pedig oldalra kifelé fordítják a pajzsot.
 • Végül kialakíthatunk egy sátorszerű alakzatot is, ami az összetartozásunkat fejezi ki (lásd az osztályképet), és illik hozzá a zsoltárvers: „Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.” (Zsoltárok 91,4)

A csatasorral, majd a teknősbéka-alakzattal az együttes mozgást is kipróbálhatjuk: nyomulás előre, visszavonulás hátra.

Képek forrása:

Pajzsalakzatok

Teknősbéka-alakzatok

Sátor pajzsalakzat

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

05-1. Katona-iskola

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: Máté 8,5–9; 1Timóteus 2,3–4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Beszélgetés a katonai hivatással és sporttal járó szenvedés- és fájdalomtűrésről; történetolvasás, beszélgetés: katonaélet a római hadseregben; mozgásos játékok: erő- és ügyességpróbák, összehangolt mozgás

 

Katonadolog (Verbális-nyelvi, önismereti)

Kérdezzük meg a gyerekektől: Mondták-e már nektek azt, hogy „katonadolog”? Mikor? Milyen helyzetben? – Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, akár egy-egy történetet is elmondhatnak.

Majd bővítsük a szólást, és pontosítsuk a jelentését: „szenvedni katonadolog”. Vagyis a katona nem tehet mást, mint elviseli a szenvedést, legyőzi a nehézségeket, ami a katonai hivatással jár. Hasonló történik a sportolók esetében is, akiknek tanulni kell a fájdalomtűrést, a kitartó, szenvedéssel járó küzdelmet. Ezért a katonák és a sportolók is sokat gyakorlatoznak, edzenek, állandóan készülnek a küzdelemre.

A gyerekek közül ki jár valamilyen edzésre? Milyen tapasztalataik vannak a fájdalom, a szenvedés tűrésével, a „holtpont” leküzdésével kapcsolatban?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

04-4. Halak hálója

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, film, 
 • Bibliai történet: Máté 13,47–48; Lukács 5,1–11; János 21,11
 • Intelligenciatípus: Egzisztenciális, kapcsolati, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, önismereti
 • Tevékenység: A hal és háló szimbolikája, hálóvetés, halfogás dramatikus játékkal; papírhalak készítése egyéni karakterformálással; papír- és fonalháló készítése, hálófelület alkotása halakkal

 

Háló és halak (Egzisztenciális, kapcsolati, testi-mozgásos, vizuális-térbeli)

Jézus emberek halászaivá tette a tanítványait, így a keresztény ember jelképe lett a hal. Ám a hal magát Jézus is jelképezi, ami az ókeresztény korban titkos hitvallása volt a keresztényeknek. A hal görögül ikhthüsz, ami mozaikszóként: IKHTHÜSZ = Ieszousz Khrisztosz, Theou Üosz = Jézus Krisztus, Isten fia, Megváltó. A hal tehát Jézus Krisztust és a keresztényeket együtt jelképezi.

Jézus példázatában Isten országa hasonló a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összegyűjt, ezután következik a halak válogatása (Máté 13,47–48). Figyelemre méltó, hogy a csodálatos halfogáskor a háló még nem bírja a terhelést, szakadozni kezd. Amikor a föltámadott Jézus szavára a halfogás megismétlődik, a halakkal megtelt hálót ki tudják vonni a partra, és nem szakad el. (János 21,11)

Nyitókép forrása

A háló kivetését, a halászatot eljátszhatjuk a gyerekekkel egy székekből épített hajóból egy hálódarabbal és papírhalakkal. A papírhalakat maguk a gyerekek készíthetik, egyéni karaktert adva a figurának.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

04-3. A csodás halfogás

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: Lukács 5,1–11
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati, egzisztenciális, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Beszélgetés a hálótípusokról, csoportháló „szövése” gombolyagdobással, történetfogás; történetolvasás: a csodálatos halfogás, beszélgetés történetvázlat szerint; a történet elmesélése csoportos szerephelyzetben; történet énekmondással

 

Csoportháló (Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati)

Kérdezzük meg a gyerekektől, milyen hálófajták szerepeltek eddig a halászos történetekben? Emlékeznek-e arra is, hogy melyik hogyan működött? (kivetőháló / dobóháló, merítőháló, vontatóháló / kerítőháló)

Mit tettek a halászok a hálókkal, miután megérkeztek a halászatból?

Bizony, a halászok dolga volt az is, hogy a hálóikat megtisztítsák, kijavítsák, előkészítsék a következő halászatra. A hálórendezéshez pedig türelem kell, ahogy magához a halászathoz is.

 

Készítsünk most egy olyan hálófajtát, amivel nem halat fogunk, hanem történetet. A hálónk kerek lesz, ezért leginkább a dobóhálóhoz hasonlít. A neve pedig: csoportháló.

Álljanak a gyerekek egy nagy körbe, és válasszunk kezdő játékost. Adjunk a kezébe egy gombolyag vastag, erős fonalat. Egyik kezével fogja meg erősen a fonal végét, másik kezével dobja oda valakinek (aki nem a szomszédja) a gombolyagot. Aki elkapja, szintén fogja meg az egyik kezével a fonalat, a másikkal pedig dobja tovább valaki másnak. Igyekezzenek pontosan dobni a játékosok, hogy a társuk el tudja kapni a gombolyagot. Ha mégis leesik és elgurul, a játékvezető tud segíteni. Addig „szőjük” a hálót, míg elég sűrű nem lesz, és megtart egy-két nagyobb és könnyebb labdát vagy lufit.

Tegyen a csoport halászó mozdulatokat a hálóval és benne a labdákkal/lufikkal: Engedjék mélyre a hálót, majd lassan, mintha erőlködnének, emeljék fel és feszítsétek meg. Végül egyik oldalra borítsák (gurítsák) ki a fogást (a játékvezető fogadhatja és teheti félre).

Mielőtt megnéznénk a „halakat”, rendezni kell a hálót. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy szépen visszafejtjük és gombolyítjuk a fonalat, hogy legközelebb is használható legyen. Akinél a gombolyag van, tekerje vissza rá a fonalat, közeledve a következő fonaltartóhoz. Adja át neki a gombolyagot, aki folytassa a gombolyítást, a következő társ felé. A gombolyítást megkönnyíthetik a gyerekek, ha mélyre viszik vagy magasra emelik a hálót. A gombolyító mozgása megmutatja, melyikre van inkább szükség.

 

Ha a gomolyag készen áll a következő halászatra, nézzék meg a gyerekek, mit fogtak. A labdákon celluxszal ráragasztva, a lufikon alkoholos filccel rárajzolva halformák találhatók, bennük egy-egy kifejezés, ami megfelelő sorrendben a történet vázlatát adja:

Hálótisztítás

A mogorva Simon

A vándortanító

Evezz a mélyre

Kivetem a hálókat

A szakadozó hálók

Emberhalász leszel

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

04-2. Halász-élet

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, film, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 5Mózes 14,9–10; Lukács 5,1–2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, testi-mozgásos, kapcsolati, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Hálóvető mozdulat megfigyelése, próbája, a hálótípus értékelése; történetolvasás, beszélgetés: további hálótípusok, a halak válogatása, feldolgozása; halfajták párosítása, kakukktojás felismerése; mozgatható papírhal készítése; mozgásos halász-játékok

 

Hálóvetők (Verbális-nyelvi, természeti, testi-mozgásos)

Előző két történetünkben bepillanthattunk egy halászcsalád életébe: a két halászfiú hogyan indul el halászni, és hogyan tanítja az idősebb a fiatalabbat. Milyen hálóval halásztak?

Hogy működik a kivetőháló (dobóháló)?

Nézzünk meg néhány fotót és egy filmrészletet a Hálóvetők című tankockán, hogy jobban el tudjuk képzelni (elérhető a címre kattintva). Kézmozdulattal is kipróbálhatjuk a hálóvetést (utánzó mozgás, háló nélkül).

Képek, filmrészlet forrásai:

 

Mit gondoltok, mi az előnye és mi a hátránya ennek a hálótípusnak? Mélyebbre merítve, nagyobb mennyiségű halat lehet-e fogni vele?

 

Halászélet (Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati)

Ha a halászok nagyobb halzsákmányt akartak fogni, másféle hálóval próbálkoztak. Olvassuk tovább Miklya Luzsányi Mónika történeteit, következik az Éjszakai halászat (megtaláljuk a csatolt mellékletben). Figyeljék meg a gyerekek, a két fiú apja milyen hálóval és módszerrel halászott?

 

Beszélgessünk:

Milyen hálóval halásztak a felnőtt halászok, ha nagy fogást akartak? Hogyan zajlott a merítőhálóval való halászat?
Kik várták a halászokat a parton? Miről lehetett már messziről felismerni, hogy volt-e jó fogás?
Kinek nem sikerült a halászat? Vajon sikerült-e Zéhár és Réhi apjának?

 

Olvassuk fel a következő történetet is, címe: Halválogatás (lásd a mellékletet). Mire utal a cím? Itt is találkozunk egy új hálótípussal. Figyeljék meg a gyerekek, ez hogyan működik?

 

Beszélgessünk:

Sikerült-e az éjszakai halászat az apának? Milyen zsákmánnyal tért vissza a partra?
Kinek mi volt a dolga a halászcsaládban (apa, fiúk, anya)?
Hogyan zajlott a halválogatás? Milyen halakat fogtak? Melyiknek örültek?
Mit tettek a halfölösleggel? Hogyan tartósították a halat?
Mivel lehet még nagyobb zsákmányt fogni? Ez hogyan működik?

 

Halválogatás (Természeti, logikai-matematikai)

Válogassuk mi is egy kicsit a halakat fajtájuk szerint a Halválogatás című tankockán (elérhető a címre kattintva). Párosítsd az összetartozó, rokon halakat! (Az ’i’ alatt megtalálod a halfajta nevét.)
Az egyik kép kakukktojás. Vajon miért?

Képek forrásai:

A Kinneret-keszeg és Kinneret-szardínia egyaránt a pontyfélék családjába tartozik.

 

Papírhalak (Vizuális-térbeli, természeti)

Készítsük el áramvonalas, mozgatható halacska papírmodelljét, ami rövid idő alatt elkészíthető. Videofilmen két modell alakítását is követhetjük, melyek között minimális az eltérés. Megmutatja mégis, hogy a halak uszonya, szája, szeme, a választott papírok színe milyen jól formálja a karaktert.

A forma rajzos kiegészítésével tovább alakíthatják a halacskákat a gyerekek. A bevágott elemekre akár pikkelyeket is rajzolhatnak. Így sajátos, egyéni „halfajok” keletkeznek, amiket összegyűjthetünk egy hálóban vagy egy üvegtálban.

Mozgatható papírhal

 

Halász-játékok (Testi-mozgásos, kapcsolati)

A halászat fizikai erőt, figyelmet és együttműködést igényel, amit mozgásos játékokkal idézhetünk meg és fejleszthetünk. Íme néhány közismert, illetve hagyományos játék:


Halászfogó

Játék előtt kijelöljük a játékteret, és kiolvassuk vagy kijelöljük a fogót; vagyis a halászt. A többiek a halak, akik futva menekülnek előle. Akit megfog, szintén halász lesz, és kezüket fogva futnak tovább. Akit megfognak, hasonlóan csatlakozik hozzájuk. Minél szélesebb a halászok lánca, annál inkább hálóra hasonlít, és kerítőhálóként működik. A két szélső halász vezeti, „húzza” a hálót, különben könnyen szétszakad. A halak elfogása csak akkor érvényes, ha a háló egészben van. Ahogy szélesedik a háló, egyre könnyebb vele bekeríteni a halakat.


Halászos

Tetszés szerinti számban játszhatjuk, fiúk, lányok vegyesen. Eredetileg fiúk és lányok álltak szemben egymással, de nyugodtan játszhatjuk vegyes csoportokkal is.

Két csoportra osztjuk a játékosokat, a csoportok láncszerűen felállnak egymással szemben, és egy-egy ügyes, vállalkozó játékost küldenek középre, a hálóba. A két játékos a csoportok között egymás kezét fogva „hálót” alkot.

A játékvezető, aki oldalt áll, háromig számol, háromra tapsol, mire a csoportoknak helyet kell cserélniük. A háló feladata, hogy az átfutó játékosok közül minél többet elfogjon. A hálót alkotó játékosok egymás kezét nem ereszthetik el, a futó játékosok a hálót nem szakíthatják át. Akit elfognak, az csatlakozik a hálóhoz. A játék addig ismétlődik, amíg az egyik csoport el nem fogy.

Forrás ábrával


Halacskák

Szintén átfutó játék, a játékér közepén gyarapodó hálóval. A játék pontos leírását megtaláljuk itt: Halacskák.

A játék forrása, pontosabb értelmező ábrákkal: Megy a gyűrű vándorútra, Gágyor József gyűjtése (Gondolat, Bp, 1982, 158–159. o.)

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

04-1. Halász-iskola

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Bibliai történet: 5Mózes 14,9–10; Máté 17,27; Lukács 5,1–2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, önismereti, kapcsolati, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, egzisztenciális
 • Tevékenység: Horgászvers értő olvasása, beszélgetés; történetolvasás, beszélgetés: halfogás, halfajok, ehető halak; képgaléria megtekintése és érdekes információk a Kinneret-tóról; tiszta és tisztátalan halak megkülönböztetése, halfajok megismerése

 

Csali csemege (Verbális-nyelvi, természeti, önismereti)

Olvassuk fel Tóth Ágnes Csali csemege c. versének első szakaszát (a teljes vers elérhető a címre kattintva). A versben egy gyerek beszél a horgászatról. Kérdezzük meg: Mit gondoltok, fog-e majd valamit a gyerek a felsorolt halak közül? És ha igen, akkor vajon mit fog?

 

Horgomon csöpp giliszta csüng,
csinos csali csemege,
csusszan, csobban, bekapja majd
márna, csuka, kecsege.

 

Olvassuk tovább a verset, és megtudjuk a választ. Majd beszélgessünk:

Mit fogott a gyerek? Mit szeretne majd fogni felnőtt korában?
Közületek ki volt már horgászni? Aki volt, tudna-e mesélni a horgászélményéről?
Sikerült-e halat fognia? Milyen halak kerültek horogra?
Mi a jó a horgászatban? Van-e, aki nagyon szeretné kipróbálni, de még nem volt rá alkalma?
Tudjátok-e, mi a különbség a horgászat és a halászat között?

 

Fiúk a tavon (Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati)

Már az őskortól kezdve horgásztak, vagyis zsinórra kötött horoggal fogtak halat az emberek. Pétert is megbízta egyszer Jézus, hogy horoggal fogjon halat (Máté 17,27). A halászat azonban ennél is izgalmasabb. És aki vízparton él, ráadásul halászcsaládba születik, azt már kisgyerekkorától izgatja a halászat. Szeretné ő is mihamarabb kipróbálni, megtanulni, milyen hálóval halászni. Egy ilyen halászcsalád életébe kukkantunk bele Miklya Luzsányi Mónika következő történetein keresztül. Kapernaumban él a család, a Genezáreti-tó partján, ahol két fiútestvér indul halat fogni. Vajon miért? Miért engedi ki őket a tóra az édesanyjuk? Olvassuk fel a Fiúk a tavon című történetet (megtaláljuk a csatolt mellékletben).

 

Beszélgessünk:

Miért engedte ki fiait a tóra az asszony? Milyen helyzetben volt a család?
Miért volt nehéz a halászok dolga? Hogyan tanultak bele a gyerekek a halászéletbe?
Mire vágyott a legjobban Zéhár, a kisfiú?

 

Olvassuk fel a második történetet is, aminek már a címe is árulkodó: Zéhár és a nagy hal (lásd a mellékletet). A gyerekek figyeljék meg, hogyan történt a nagy fogás? Mire volt elég, illetve mire volt jó?

 

Beszélgessünk:

Milyen módon fogták a fiúk a halat?
Ki tudná elmondani, hogy működik a kivetőháló (vagy más néven: dobóháló)?
Zéhár megkapta bátyjától a lehetőséget. Hogy sikerült az első dobása?
Mit fogott a fiú? Miért dobta el ijedten magától? Miért dobták vissza a halat a tóba?
Mi a különbség a macskahal és a márna között? Mit mond a halakról Mózes törvénye?

 

Isten szeme (Vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai)

Miért nevezték úgy a halászok a Genezáreti-tavat, hogy „Isten szeme”?

Meggyőződhetünk róla a saját szemünkkel is, ha megnézünk néhány képet a tóról közelebbről és távolabbról is az Isten szeme című tankockán (elérhető a címre kattintva).

A képgaléria forrásai a mai Kinneret-tóról (Galileai-tenger, Genezáreti-tó) és környékéről:

Galileai-tenger – Wikipédia

 • Panoráma a tó déli vége felől
 • Napfelkelte a Galileai-tenger felett az Oasis d’Emmanuelből – Tibériade
 • A Galileai-tenger a Golán-fennsík felől nézve
 • A Galileai-tenger az űrből
 • Strand a tó partján

Halászok a Kinneret-tavon (nyitókép)

 

Tudtad-e, hogy a Genezáreti-tó

 • a Föld legalacsonyabban (209 méterrel a tengerszint alatt) fekvő édesvizű tava;
 • felszíni területe közel negyede a Balatonénak, mégis kétszer annyi víz van benne, mert igen mély (legnagyobb mélysége 43 m);
 • halakban és viharokban gazdag, 24 halfaj él benne, viharai hirtelen keletkeznek és múlnak el;
 • a Kr. u. 1. században mintegy 230 halászbárkát hordott a hátán? (Josephus Flavius közlése szerint)

 

Macskahal vagy márna? (Természeti, egzisztenciális)

Mózes törvénye alapján felismernénk-e, melyik lehet a macskahal, és melyik a márna?

 

„Mindabból, ami a vízben él, ezeket ehetitek meg: megehetitek mindazt, aminek uszonya és pikkelye van. De nem ehettek meg semmi olyat, amelynek nincs uszonya és pikkelye; ezek számotokra tisztátalanok!” (5Mózes 14,9–10)

 

Képe alapján miben hasonlít a harcsa a macskára? Merthogy a macskahal (angolul catfish) valójában harcsa, méghozzá afrikai harcsa, ami Izrael vizeiben is él.

A Macskahal vagy márna című tankockán afrikai harcsa és márna képeit csoportosíthatjuk a gyerekekkel (elérhető a címre kattintva).

Képek forrásai:

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

03-4. A kánai csoda ízei

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, barkácsolás, kézművesség, természetismeret, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, 
Multimédia:  hanganyag, kézműves oldal, film, módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 9,20–21; 4Mózes 15,7; Énekek 2,5; Hóseás 14,8; Márk 14,25; János 2,1–11
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, természeti, testi-mozgásos, kapcsolati, vizuális-térbeli, egzisztenciális
 • Tevékenység: Énektanulás, beszélgetés; a menyegző ízei: süteményreceptek bibliai gyümölcsökkel; bibliaismeret: a bor áldása, csodája, filmrészlet megtekintése; csoportmunkában kreatív írás, képalkotás

 

A kánai menyegző (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Tanuljuk meg és énekeljük A kánai menyegző című ének első két versszakát, amit Siklós József írt népi dallamra:

 

Lakodalom készül Kána városában,
Sütnek, főznek, forgolódnak mind a házban.
Hivatalos Jézus is a lakomára,
Elkíséri tizenkét hű tanítványa.

Sok a vendég, s lám a bornak hamar vége!
Vizet hozat Jézus hat nagy kőedénybe.
Csuda folytán a víz rögtön borrá válik,
Sokkal több is, sokkal jobb is, mint a másik.

 

Források (kattints a szóra): SzövegDallam

 

Beszéljük meg, hogy vajon mit jelentett ez a csoda a násznép, és mit jelentett a tanítványok számára? Nekünk mit üzen ez a történet? – Miután meghallgattuk a gyerekek válaszait, elénekelhetjük a harmadik versszakot is a „bizonyságtételről”.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

03-3. Menyegző Kánában

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, film, 
 • Bibliai történet: Énekek 4,1; 8,6; János 2,1–11
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi, egzisztenciális
 • Tevékenység: Lakodalmi énekek, körtánc, beszélgetés; történetolvasás, beszélgetés: menyegzői áldással, ízekkel, csodával; zenehallgatás, éneklés: az ároni áldás

 

Menyasszony, vőlegény (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati)

Ha még nem ismerik a gyerekek, tanuljuk meg a Menyasszony, vőlegény című lakodalmas éneket (kottával együtt elérhető a címre kattintva):

Menyasszony, vőlegény,
de szép mind a kettő,
olyan mind a kettő,
mint az aranyvessző,
sej, mint az aranyvessző.

Ha már jól megy az ének, táncolhatunk rá körtáncot is: A fiúk és a lányok kézfogással külön kört alakítanak egymás körül. Akik kevesebben vannak (lányok vagy fiúk), a belső körbe állnak, köréjük áll a nagyobb létszámú kör. Az egyik kör jobbra, a másik kör balra lépeget a dal ütemére. A „sej”-re mindenki felemeli a karját, mintha áldásra emelné. Meg lehet ismételni a körtáncot úgy, hogy mindkét kör ellentétes irányban lépeget, mint az előbb.

Kép forrása: Kees de Kort: Így szól hozzám a Biblia
(Parakletos Könyvesház, 2022, 159.o.)

 

Gyerünk, menjünk vendégségbe (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Egy tréfás dal fura vendégségbe hív. Hallgassuk meg és/vagy énekeljük el:

 

Jerünk, menjünk vendégségbe,
Három hétig tart egy végbe,
Vigyünk el egy rosta vizet,
A nagy harang majd megfizet.

Forrás: Kiment a ház az ablakon című népi gyermekdal harmadik versszaka (0:42–0:56; kattints a címre)

 

Miért fura ez a dal? Milyen képtelenségeket sorol fel?
Mennyi ideig szokott tartani ma egy hosszabb vendégség? Pl. egy lakodalom?
Miben lehet vizet szállítani? Miben lehet tárolni?
Hogy tud a harangszó „fizetni”? Mikor szokták meghúzni a nagy harangot? Mit jelez?

Ma harangszó jelzi az istentiszteletet, az ünnepet, harangszó hívja templomba az embereket. Megszólal a harang akkor is, ha esküvő van a templomban.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.