Üzenet – Téma:

* Rettenetes az élő Isten kezébe esni.
* A kegyelem sohasem érdemelhető ki. Azért kegyelem.
* A „megtartó bárka” az egyetlen, mely által menekülhetünk. Jézus Krisztus az.

Előzmények:

Az emberek annyira gonoszak lettek, hogy Isten elhatározta, elpusztít miattuk minden élőt. Egyedül Nóé talált nála kegyelmet. Ő Isten útmu­tatása szerint egy bárkát épített a családjával, maguknak és a föld állatainak.

Történet:

Még hét nap, s itt van a rettenet. Nóé tudja egyedül. Az eső majd esni kezd, negyven napon és éjen át. Isten mindent elpusztít a földön, amit teremtett. Már csak egy hét…

Vajon mit éreztek az emberek, akik látták az állatokat a bárkába bemenni? Csodálatos látvány lehetett. Ahogyan jöttek az elefántok, s elfoglalták helyüket, a zsiráf a párjával, s az oroszlán is, a békák, a madarak sokasága, s a juhokból hét-hét. És mind talált helyet magának. Hatalmas felvonulás. Végül Nóé is bement a családjával. S mikor mind bent voltak, az Úr maga zárta be az ajtót. Más már nem mehetett be.

Nóé 600 esztendőt élt már addig. A bárka csak elkészült. Állt a helyén. Most nem nevetnek körülöttük az emberek? De hol van a víz? A következő hét első napján valóban zuhogni kezdett az eső. S azután meg sem állt, csak negyven nap múlva. „…fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.” (7,11)

A víz pedig folyamatosan növekedett. Már megemelte a hajót is, és nőttön-nőtt tovább. Az emberek egyre magasabbra igyekeztek: háztetőkre, fákra, hegycsúcsokra, s vágyakozva néztek a bárka felé. De addigra már késő volt. Isten eltörölte őket a föld színéről.

A víz már elérte a legmagasabb hegycsúcsokat is. A bárka úszott a vízen. Nóé bármerre nézett, csak vizet látott maga körül. 150 napig maradt a víz ilyen magasan. Vajon elég lesz-e az élelem*?

Nóé várt. Azután jöttek a szelek, s a víz apadni kezdett. A bárka pedig fennakadt az Ararát hegyén*. A víz folyamatosan apadt tovább. Már láthatóvá vált a többi hegy is.

Újabb negyven nap után Nóé kinyitotta az ablakot, s kiengedett egy hollót, mert tudni akarta, mennyit apadt a víz. Az újra meg újra kirepült és visszatért. Egy napon azonban nem jött vissza (a holló életben tud maradni a fákon és a dombokon). Majd kiengedett egy galambot is. A galamb nem talált helyet magának, ezért visszajött. Nóé bevette a bárkába, és várt újabb hét napot. Kiengedte a galambot, s az estére egy olajággal* tért vissza hozzá. Milyen boldog lehetett Nóé! Apad a víz. Életlehetőséget kapnak. S várt tovább. Újabb hét nap múlva kiengedte a galambot, és az nem tért vissza többé.

A hatszázegyedik esztendő második hónapjának huszonhetedik napján már száraz volt a föld, és ismét lakható.

Isten megengedte Nóénak, hogy kijöjjenek a bárkából. Ez volt csak az örömünnep. Szabad levegőn, megmenekülve. Az állatok azonnal szétrajzottak. A madarak messze repültek, mind ment a maga útján, és szétterjedtek a földön. Hiszen a bárkában töltött idő alatt is sok állat megszaporodhatott már.

Kain nemzetsége kihalt. Csak Sét nemzetsége élt tovább Nóén és fiain keresztül.

Nóé első dolga volt, hogy oltárt épített az Úrnak. A tiszta állatokból áldozott fel hálából Istennek. Hiszen megmentette őket! Mire is? Hogy neki szolgáljanak.

Miért kellett vérnek folynia? A bűnökért. Hogy tisztán kezdődjön újra minden, s Istennek való hálával. „Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (8,21–22)

Kapcsolódó igehelyek:

Zsid 11,7: „Hit által kapott kijelentést Nóé…”

Jegyzetek:

Élelem – Néhány állatfajta máig is egy-egy letargikus időszakban hónapokig bírja víz és élelem nélkül. Pl. kecskebéka, jegesmedve.

Ararát – Vulkanikus hegység Törökországban, Irán és Örményország határvidékén. Legmagasabb csúcsai: 5165 és 3896 m. Újabb és újabb expedíciók indulnak a bárka maradványainak felfedezésére.

Olajág – Valószínűleg jól ellenáll a víznek magas olajtartalma miatt. Azonkívül fontos növény a háztartásban is. A galamb csőrében egy kis olajággal a BÉKE szimbóluma lett világszerte. (Pedig valójában a galamb egyáltalán nem is olyan békeszerető állat.)

006

Énekek:

Református énekeskönyv: 32:1; 46:1–4; 167; 240:1–2.5; 241
Jertek, énekeljünk: 59; 65; 176; 177
Harangszó: 52:1–4; 53:1.4–5.7
Dicsérjétek az Urat: 18; 71–73
Erőm és énekem az Úr: 19; 36; 47; 65; 97

Megjegyzések:

Pusztulás – Erről az igében is olvashatunk!

Árvíz – A nagyobbak tanultak már róla természetismeret- vagy történelemórán, de találkoz­hattak vele a költészetben, vagy valamilyen tv-adásban, sőt, a valóságban is. (Máig is nehezen megállítható erő – gátak építése!)

Hűség Istenhez – Leginkább hálaadással kell a történeteket elmondanunk, hiszen Isten megmentette Nóét és családját. Ma is megmenti az övéit. Akik szükségben vannak, azokat ránk is bízta. Segítsünk nekik. Olyan elrejtettek lehetünk Krisztusban, mint Nóé a bárkában.

Problémák – Sok kérdés marad nyitva: Hogyan zárta be Isten az ajtót? Hogyan gondoskodtak az állatokról? Mi volt azokkal, amelyek egymást falják fel máskor? Honnan jött a rengeteg víz? Maradhatott a bárkából még valami máig? Hogyan tudtak lejönni onnan? Olyan kevés az állat, s mégis áldozni kell belőle?
Nem muszáj minden kérdésre válaszolni. Amire nincs válasz, abba nem fontos belelátni sem.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A bűn és büntetése. Igazságszolgáltatás: ítélet és kegyelem. (** ***)
 • Köszönetmondás, hálaadás az életünkben. A hála cselekedetei. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Íráselőkészítés: Vonalelemek vázolása. (*)
 • Hangsúlyos verselésű, kötött szótagszámú, rím nélküli vers kiegészítése a megfelelő szavakkal. Verstani elemzés, kifejező olvasás, verstanulás. (***)
 • Elbeszélő fogalmazás vagy vázlatos napirend írása a bárkában folyó életről. Illusztráció készítése. (**)
 • Tudósítás vagy riport fogalmazása egy bárkában eltöltött napról vagy a bárkából való kijövetelről (illusztrációval). (***)

Történelem

 • Az Ararát keresése a térképen. Fekvése az ókori Arménia területén, a Tigris és az Eufrátesz forrásvidékének közelében. (***)

Természetismeret / Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Napszakok, évszakok jellemzése, váltakozása (* **), és a váltakozás okai (**). A hónapok nevei (*).
 • Az Ararát-hegység keresése a térképen. Csúcsai, magassága, összehasonlítás a Kaukázus hegycsúcsaival. Mely ország(ok) területén fekszik? (***)
 • A Föld vizei, vízkészlete, és -tartalékai. (***)
  Beszélhetünk arról, hogy a Földet 6/7 részben víz borítja, s a jéghegyekben is hatalmas tartalékok vannak felhalmozva. Az éghajlat változásai miatt most is olvadnak a jéghegyek. A tenger mélységei még alig kerültek napvilágra. A legmélyebb pont (10000 m-nél is mélyebb egy-egy árok a Csendes-óceánban) elérné, sőt túlhaladná a legmagasabb hegyeket is.
 • A tiszta és tisztátalan állatok problémája. Hasadtkörműek és kérődzők. (***)
 • A holló és a galamb életben maradásának feltételei (különbségek). (***)

Matematika

 • Számolás negyvenig sorszámmal. (*)
 • Az idő mértékegységei: nap, hét, hónap, év. (* **)
 • Napok számának összeadása. (**)

Dráma

 • Mímes, mozgásos játék jellemző hangok és mozgások utánzásával (hullámzó víz, eső, állatok hangja, élet a bárkában). (*)
 • A bibliai történet egy részének (élet a bárkában, Nóé és a galamb) feldolgozása spontán szerepjátékkal. (** ***)
 • Bábjáték: jelenetek a bárkából zacskó- vagy ujjbábokkal (*), ill. síkbábokkal (**) spontán szövegalkotással.

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Foltképzés határozott irányú vonalakkal. A vonalak rendje, és annak kifejező értéke („beszélő vonalak”). (*)
 • Térbe hajtható, rajzos makett készítése és kiegészítése színezéssel, belerajzolással. A vizuális elemek informatív értéke. (**)
 • Bábkészítés papírból. Zacskó vagy ujjbábok (*), síkbábok (**). Bárka belső tere a bábozáshoz papírdobozból (**).
 • A bárka és a galamb jelképe, ábrázolása a művészettörténetben. Jelképes ábrázolás e szimbólumok felhasználásával: Jelvényterv kép és szöveg összeállításával, vagy körplakett mintázással, gipszöntéssel. (***)

Ének-zene

 • Gyermekénekek vonulós és körjátékkal, hálaadó ünnepi hangulattal. (* **)
 • Dallam ívének, hullámzásának megfigyelése. (* **)

Vázlat:

Nóé (600) s vele 7 személy: felesége, fiai, menyei maradtak meg
40 nap és 40 éjjel esett

Ararát – holló és galamb (olajág)
hálaáldozat

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Üzenet – Téma:

* Akik nem szeretik az Urat, azoknak sorsa rettenetes. Isten szomorúan tekint feléjük.
* Az Őt szeretőknek azonban mindig van egy „bárka”, amely megmentheti őket.

Előzmények:

Kain megölte testvérét, Ábelt, ezért bűnhődnie kellett: az Úr megátkozta, elűzte lakóhelyéről, kóbor ember lett belőle. Ám az életét megvédel­mezte. Utódai között van Lámek, aki nagyon erő­szakos ember, és az ő fiai, akik az első kézművesek.

Ábel helyett Ádámnak és Évának harmadik fia született: Sét. Az ő fia, Enós születése után „kezdték segítségül hívni az Úr nevét”!

Történet:

Az emberiség azokban a napokban két részre szakadt: Kain utódai és Sét leszármazottai. Először nem nagyon törődtek egymással, de később olvashatjuk (6. rész), hogy az „istenfiak” feleségül vették Kain leányait. (Általában így történik ez ma is: nem a világ jön be a gyülekezetekbe, hanem az egyház nyílik meg a világ felé.) Nem mindnyájan feledkeztek meg Istenről. Énókról azt olvassuk, hogy Istennel járt, s ezért Isten őt magához vette, nem kellett meghalnia (5,24).

Tehát az emberiség szaporodása hozta magával, hogy Kain leányait az „istenfiak” (Sét utódai) megszerették, és feleségül vették. Ez nem tűnik olyan súlyos dolognak, mégis Isten megharagszik érte! Az emberek így hatalmassá és hatalmaskodóvá lesznek, életkoruk* is milyen hosszú! De a jólét nem táplálja a kegyességet. Az Úr látja az emberi gonoszság elszaporodását, szívük gondolatának megromlását (itt általában Kain és Sét utódait egyaránt kell értenünk), s döntést hoz: „Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.” (6,3)

Mit is jelent ez? Isten figyelmeztette az „igazak” által (olyanok, mint Énók*, Matuzsálem* és Nóé*) a többieket, de ez nem segített, ugyanolyanok maradtak. Isten elhatározta, hogy ez nem mehet így örökké. „Megszomorodott” miattuk, s megbánta, hogy embert formált. (6.v.)

Akkor döntést hozott: elpusztítja az embert, s az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat. A halakról nincs szó. Tehát az állatok is az ember vétke miatt kell szenvedjenek. Ez az emberek és az egész élővilág végét jelenti akkor?

Csak egy kicsi reménység maradt: „De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt”. (8.v.) Miért pont ő? Azt olvashatjuk róla, hogy igaz volt és feddhetetlen. „Istennel járt”, ahogyan Énókról már korábban megtudtuk (5,22–24).

Ez azt jelentette, hogy szívében Istenre figyelt, értette szavát. Így Isten kegyelme elérhette őt, hiszen üzenetét felfogta, s engedelmeskedett annak. Ő sem volt bűntelen (gondoljunk Nóé bűnére: 1Móz 9,21). A történetek sorában több emberről is olvashatunk hasonlót, akik nem bűn nélkül, de mégis Isten félelmében éltek.

Három fia volt Nóénak: Sém, Hám, Jáfet*. Százhúsz év kegyelmi időt adott az Úr az emberiségnek, hogy ez alatt a hosszú idő alatt térjen meg. Fiaival együtt Isten parancsára bárkát* építettek. (A bárka méreteit lásd a Jegyzetekben!) A puszta földön. Ki látott ilyet valaha is! Használtak már az emberek hajókat? Nagy valószínűséggel, igen. De itt sehol semmi víz. S a bárka mégis el kellett készüljön – fát (góferfát*) vágtak, ablakot, ajtót készítettek, hatalmas három emeletes hajó magasodott már kezük munkája nyomán. De hogyan történhet mindez? Hiszen egy hajóhoz mindenképpen víz kell! „Mert én özönvizet fogok hozni a földre” – szólt az Úr (6,17), s egyedül Nóé értette ezt. Isten csak Nóéval beszélt, és nem azokkal, akik hátat fordítottak neki. Minden, ami a levegőben és a földön van, el fog pusztulni.

Isten szövetséget kötött Nóéval, mert nem feledkezett meg ígéretéről (1Móz 3,15). (A szövetségről az 1Móz 9-ben van szó; lásd a 6. leckét!) Parancsot kapott, hogy feleségével, fiaival és menyeivel menjen be a bárkába. Ez összesen 8 ember. S az állatok? Az Úr róluk is gondoskodott. Minden állatból* egy pár mehetett a bárkába. S ezen túl még a tiszta állatokból*, s a madarakból hét-hét (1Móz 7,2–3). Külön gondoskodás az emberről, aki csak a tiszta állatokból ehetett. S a tehenek, bárányok, kecskék tejet is adtak.

Nóénak gondoskodnia kellett az állatok eledeléről is. S ő mindent úgy tett, ahogy az Úr mondta neki.

Jegyzetek:

Az életkorokról – (Lásd 5. és 11. részek!) A bűneset után hosszú ideig az emberek sokáig éltek. Ádámról azt olvassuk, hogy 930 évet élt, Sét 912, Enós 905, Kénán 910, Mahalálél 895, Jered 962, Énók „csak” 365, Matuzsálem 969, Lámek 777, majd Nóé 950, Sém 600 éves korában halt meg.

A továbbiakban, Nóé után már „sokkal” korábban: Peleg 239, Réhu 239, Serah 230, Náhór 148, Táré 205, Ábrahám 175, Izsák 180, Jákób 147 évet élt. Többféle elmélet keletkezett ezzel kapcsolatosan: a levegő összetételének megváltozása (a légkör), vagy a holdévben való számolás. Mások szerint a bűn csak „lassan” hozta következményként a halált.

Énók – Isten barátja, aki vele járt, s elragadtatott az örökkévalóságba (Zsid 11,5).

Matuzsálem – Vagy Metusélah, aki a legmagasabb kort érte meg, ő még az özönvíz előtt halt meg.

Nóé – „Nyugalom”, „vigasztalás”. 500 éves volt, mikor fiai születtek. Akkor még tartott a 120 év kegyelmi idő. A „hithősök” sorában olvashatjuk: Zsid 11,7.

Sém, Hám, Jáfet – A sorrend érdekes, hiszen a szövegből úgy tűnik, Jáfet a legidősebb. Azután következik Sém, s Hám a legfiatalabb (9,24). Így kell lennie, hiszen a nemzetségtáblázatban (10. rész) Jáfet utódai említtetnek először. Sém kiemelése csak Ábrahám miatt, s a választottság miatt válik fontossá.

Bárka – 300 könyök hosszú, magassága 30, szélessége 50. A könyök 45 cm körüli mérték (a könyöktől a középső ujj végéig). Hatalmas hajó, három emelettel és kamrácskákkal. Alakjára, formájára nézve nincs utalás.

Góferfa – Fenyő vagy ciprusfa lehetett.

Állatfajok – Madarak, csúszómászók, gerincesek, s anélkül, hogy nekiestek volna egymásnak, együtt voltak a bárkában, mert Isten terelgette be őket.

Tiszta állatok – Az 5Móz 14,4–6 szerint a hasadt körműek és kérődzők (mint a tehén, juh, kecske, őz stb.). A csak kérődzők nem tartoznak ide, mint (pl. a teve), s amelyek hasadt körműek, de nem kérődzők, azok még kevésbé (pl. a disznó – lásd még: ApCsel 10,9–16). Tisztátalan továbbá minden állat, mely a másikból él, vagy elhullottakkal. Mert Isten az élők Istene!

Énekek:

Református énekeskönyv: 36; 37:1–2; 106:1–2; 236; 478
Jertek, énekeljünk: 150; 151; 152; 243
Harangszó: 43; 45; 49
Dicsérjétek az Urat: 99; 114; 116
Erőm és énekem az Úr: 14:1; 54; 56

Megjegyzések:

Énók – Külön anyagként is olvasható a gyermekekkel: Mit jelent Istennel járni? Hozzá tartozik: igeolvasás (Józs 1,8), imádság (Ef 6,18), Isten szolgálata (Kol 3,24), nem vétkezni (1Ján 2,1), s ha vétkezik, bűnt vallani (1Ján 1,9).

Büntetés – Oka nem Istenben keresendő, hanem az engedetlen emberben, aki nem tud különbséget tenni a jó és rossz között. A Sét és Kain leszármazottai közötti „vegyes házasság” bűne csak a törvény értelmében magyarázható a gyermekeknek.

Különélés – Mennyire kell elkülönülnie a keresztyéneknek? Kisebbségi komplexusok, felsőbbrendűség érzés helyett vállalása annak a másságnak, ami nem engem tesz értékessé, hanem Isten szemében mindnyájunkat – kegyelmében való gazdagsággal, igazságossággal, megbocsátással (pl. 2Móz 23,2).

Bárka – Nagysága érzékeltetésére legjobb hasonlítani templomhoz, nagyobb épületekhez. S lehet magáról az építésről, s annak jelentőségéről beszélni.

Állatok – A tiszta és tisztátalan állatok valószínűleg több magyarázatot igényelnek a nagyobbaknál, csak nekik érdemes hosszabban erről beszélni.

Általában – Ne akarjuk nagyon bűnösnek láttatni az akkori emberiséget, inkább a kegyelmen lenne a hangsúly, hiszen mi sem vagyunk jobbak! A kiválasztás, a kegyelem jelentősége hatalmas Nóénál, s a gondoskodás az állatokról!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Választás igaz és hamis, jó és rossz között. Döntések az ember életében. (**)

Történelem

 • Bibliai történetek: Nóé bárkát épít. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Íráselőkészítés: Vonalelemek vázolása. (*)
 • Beszédművelés: Bővülő mondatok (mondatpiramis) hangoztatása helyes ejtéssel. (*)
 • Elbeszélő fogalmazás vagy hír írása a bárkaépítésről. Illusztráció készítése. (**)
 • Tudósítás vagy riport fogalmazása a bárkaépítésről (illusztrációval). (***)

Dráma

 • Mímes, mozgásos játék jellemző hangok és mozgások utánzásával (bárkaépítés, állatok). (*)
 • A bibliai történet egy részének (bárkaépítés, Nóé és szomszédai) feldolgozása spontán szerepjátékkal. (* ** ***)

Természetismeret / Biológia

 • Az állatok szaporodásának feltétele. Hím és nőstény állatok. Különbségek megfigyelése, elmondása. (** ***)

Matematika

 • Számlálás tízes számkörben. Párokba rendezés, számolás kettesével. Számok bontott alakja. (*)
 • Mérés „könyökkel”. Mértékváltások a hosszúság mai mértékegységei és a „könyök” között. (***)

Testnevelés

 • Sorverseny (állatokat) utánozó járásokkal, mozgásokkal. (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Állatpárok rajza (***) és formázása gyurmából vagy agyagból (* ** ***). Gipszfaragás (***).
 • Bárka modelljének elkészítése papírdobozokból (**), gyurmából vagy agyagból (** ***), esetleg papírból, fából. (***)
 • Térrendezés: bárkaépítés székekből, bútorokból. (* ***)
 • Vetületi ábra értelmezése. Alaprajz készítése: belső térelrendezés (bárka belső beosztása). (***)

005

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

Üzenet – Téma:

* Féltékenység, gyűlölet és gyilkosság gyakran követi egymást.
* A boldog várakozás után Évának keserves csalódás lehetett, hogy elsőszülöttje nem a megígért szabadító!
* Isten tiszteletéből fakad a hit.

Előzmények:

Ádám és Éva engedetlenek voltak, megszegték Isten parancsát. Ezért el kellett hagyniuk az Édenkertet. A kertből kikerülve találtak lakóhelyet, s ott letelepedtek. Napjaikat fáradságos munka töltötte be. De más is történt velük.

Történet:

Ádám és Éva szerelme gyümölcsöt termett. Megszületett az első gyermekük. „Fiút kaptam az Úrtól” – ujjongott Éva, amikor elsőszülöttjét karjába vette. Kainnak nevezte el, ami annyit jelent: „képmás”. Szeretetével nevelte, hogy kapcsolatukban „istenképűségük” láthatóvá váljék. Nem sokkal utána a második fiú is megérkezett: Ábel.*

A gyermekek felnövekedve hivatást választottak. Egyikük földművelő, másikuk állattenyésztő lett. Kain szántott-vetett, Ábel pedig juhait őrizte. A föld nem termett munka nélkül, s a bárányok sem tudtak gondoskodni magukról az ember nélkül. Az ember élete sem lehetséges Isten nélkül. Ezért ők mindketten hálaáldozatot hoztak Istennek. „Hálanapot” tartottak, ahogyan később ezt Mózes törvénye általánosan el is rendelte. Az áldozat* foglalkozásukból kifolyólag különböző volt: Kain ételáldozatot vitt a föld gyümölcséből, Ábel pedig bárányai közül áldozott fel egyet. Nem akármelyiket, hanem egy elsőszülött, egészséges, szép bárányt, amilyenről szintén a „törvény” rendelkezik majd. Nem a feleslegest vitte oda, nem az úgyis „levágandót”, a beteget. Az áldozatot bemutatták… s várták Isten válaszát. Az Úr pedig a szívüket nézte. Hogyan, s miért hozták eléje hálaáldozatukat? Ábel hittel áldozott. Ez előképe Krisztus áldozatának, mint ahogy az volt minden áldozás az Ószövetségben. Ábelét elfogadta Isten, Kainét nem. Nehéz erre magyarázatot találni, mint ahogy arra is, honnan tudták meg. Valószínűleg szívük indulata számított, s ott érezték meg a választ is. Kaint keserűség töltötte el, s leszegett fejjel járta útjait.

Féltékenység, irigység* töltötte be szívét, amely gyűlöletté vált, s végzetes tettéhez vezette.

Az Úr ismeri az ember gondolatait. Kainhoz is személyesen szólt. Megkérdezte, miért horgasztja le a fejét, miért dühös, s rögtön a megoldást is megadta neki: „A bűn az ajtód előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta!”

Tudta, hogy Kain veszélyben van. De azt is, hogy tehetne ellene. Hatalmat kapott, hogy a leselkedő véteknek ellene álljon. De Kain nem hallgatott az Úrra. Kihívta testvérét a mezőre, ott rátámadt, s megölte. Isten figyelmeztetése nem jutott eszébe. Innen pedig már nem volt visszaút.

Az Úr megkérdezte tőle: „Hol van Ábel, a te testvéred?”

A kérdésre lehetne bűnvallással felelni. De Kain bűnében megkeményedve elveti ezt, s hazugsággal válaszol. „Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?” Egyik hazugság, bűn szüli a másikat. Törődnöm kell a testvéremmel? Kegyetlenség a következő lépés. De az Úr tovább kérdez: „Mit tettél?”, s következik a büntetés. Ábel vére kiált. Kain nem maradhat ezen a földön, ahol vért ontott. Nem kell meghalnia idő előtt, hanem nyughatatlan, kóbor ember lesz belőle.

Hirtelen jön a félelem: „De hiszen akkor meggyilkolhat bárki, aki rám talál!” S az Úr gondoskodik róla. Megígéri, hogy hétszeres átok sújtja azt, aki Kainra támad. Bűnbánatnak nyoma sincs, s így a bocsánatnak sem.

Az átok hétszeres, ami a teljesség száma (lásd a teremtés 7 napja). Így teljesedik ki azon az emberen, aki bosszút állna. Kain jelet kap (nem tudjuk mit takar ez), hogy figyelmeztesse a vele találkozókat, tilos bántani! Nem a gyilkosság védett tehát, hanem a gyilkos, ezt a gyilkosságot nem követi halálraítélés. Vajon miért teszi ezt Isten?

Kain időt kap a megbánásra. A Jézus Krisztus melletti gyilkos is bocsánatot nyert. Másrészt figyelmeztető jelként, hogy mindenki, aki felemeli kezét embertársa ellen, talán nem azonnal bűnhődik, de nem lesz nyugalma többé.

Kain útra kel. Letelepszik Nód* földjén, Édentől keletre. Éva várakozása csalódásra fordult. Első gyermeke nem a kapott ígéret beteljesítője, csak a vétek folytatója.

Kain utódainak sorát olvashatjuk a negyedik rész további verseiben. Ezek közül Lámekre kell figyelnünk, akinek két felesége volt: Ádá és Cilla. Három fiuk született, akik mind kézművességet gyakoroltak: Jábál sátorkészítő-építő, Júbál a zeneszerszámok készítője (citera és fuvola), Tubálkain pedig a réz- és vasszerszámok kovácsmestere lett. Lámek harci éneke az első vers (23–24.v.), amit olvashatunk a Bibliában.

Figyelemreméltó, hogy a kézművesség, a műveltség és civilizáció épp Kain utódai között kezdődik el. Ami még nem jelent ugyan Isten ellen fordulást, de mégis hozzájárul az ember öndicsőítéséhez. Lámek felfuvalkodott és hitetlen viselkedése legalábbis erre enged következtetni.

Ádámnak és Évának született még egy gyermeke: Sét*, Ábel helyett, akit Kain megölt. Sét fia, Enós születése után „kezdték segítségül hívni az Úr nevét”. Az áldozatbemutatás folytatódott, mint istentisztelet.

Jegyzetek:

Ábel – „Lehelet, semmiség”. Mert nem hagyott utódot maga után. Mint Ádám-Éva bűnének hordozója, elsőként szenvedte el a halált.

Áldozat – Mintha elkezdődne a különbségtétel a kétféle áldozat között. A könnyen vitt (ami kötelező), mely áldozathozatal nem érinti mélyen az ember szívét, és a másik fajta áldozathozatal, melynek során vérnek kell folynia, ami arról beszél, hogy a szív nem maradhat érintetlenül. A pogányok félelemből áldoztak, hogy isteneiket megnyugtatva biztosítsák a maguk jövőjét. Az ilyen áldozatot Isten nem kedveli. Fontos lenne a mai áldozatokról is szólni. (Hálaáldozat; adakozás; magam, szívem, szeretetem, időm odaszánása stb.)

Féltékenység – Ez ellen csak egy módon védekezhetek: „alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál!” (Fil 2,3)

Nód – Jelentése: „bolyongás, menekülés, hazátlanság”. Azaz jelképes elnevezése annak a helynek, ahová Kain menekült. Voltak Kainnak nőtestvérei? Vajon a saját testvéreivel lépett házasságra? (Lásd ehhez: 1Móz 5,4!) Ezek a tipikus kérdések hangzanak ilyenkor.

Sét – A meggyilkolt Ábel helyett adta Isten. Innen nevének jelentése: „pótlás, elrendelt, odahelyezett”.

Énekek:

Református énekeskönyv: 51:1.8; 130:1–3; 205:1–3.5; 206:1–4; 207:1–3; 236; 345
Jertek, énekeljünk: 97; 98; 122; 228
Harangszó: 39; 49:1–2.7
Dicsérjétek az Urat!: 15:5–6; 152, 154
Erőm és énekem az Úr: 8; 23; 52; 56; 62; 121

Megjegyzések:

Isten szolgálata – Nem mindegy, hogy szokásból, hit nélkül, a kötelesség miatt teljesítem, vagy szívből, örömmel, hálából. Mondj példákat életedből, amelyből a kettő különbsége egyértelművé válik!

Irigység – Hamar jön, családban, iskolában, s könnyen tettlegessé válik. Új testvér születése, új és szebb játék ajándékozása, nagyobb tárgy, dicséret, simogatás stb. Fontos a különbségtétel egyértelművé tétele, s az Úr figyelmeztetésének komolyan vétele: TEHETSZ ELLENE!

Egyik bűn következik a másikból – Ilyen a hazugság, amely minden kisebb-nagyobb véteknél megfigyelhető. Érdemes a lavina példájával érzékeltetni ennek veszélyét…

Megbocsátás – Még a gyilkosoknak is van bocsánat. Jézus Krisztus vére minden bűnt eltöröl (Ézs 53,12).

Általánosságban – Az áldozat elfogadásánál nem muszáj túlmagyarázni a felfelé szálló füstöt, s túlszínezni, amiről a Biblia nem beszél…

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Pozitív és negatív belső tulajdonságok. Tulajdonságpárok gyűjtése. Beszélgetés, élethelyzetek kialakítása, elemzése. (** ***)
 • A bűnös tett indítékai. Irigység, féltékenység, harag. Uralom indulataink felett. (* ** ***)
 • A szeretet kifejezési formái társaink felé. „Titkos testvér” játék. (***)

Társadalmi ismeretek / Történelem

 • Bibliai történetek: Kain és Ábel. (***)
 • Ősi foglalkozások: pásztorkodás, földművelés, (* **) hangszerkészítés, kovácsmesterség (**).
 • Kultúrtörténeti emlékek a Genezis 4. részében: az élelemtermelés kialakulása, az első városépítés, a sátorlakó nomád életmód kialakulása, az első hangszerek, a fémek felhasználása. (***)
 • Vallási élet az őskorban és az ókori Keleten; vallási élet az ókori Izraelben: Az áldozat szerepe és fajtái. (***)
 • Az igazságszolgáltatás ősi és mai formái, intézményei. Gyilkosság, vérbosszú, börtön- és halálbüntetés. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Nevek olvasása, írása. (*)
 • Elbeszélő fogalmazás írása a gyerekek élményei alapján. (**)
 • Párbeszéd írásbeli megfogalmazása élethelyzethez kapcsolódva. (***)

Dráma

 • Élethelyzetek pozitív és negatív belső tulajdonságokhoz kapcsolódva. A helyzetek megbeszélése, elemzése. (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Állatalak és gyümölcsök formázása gyurmából. (*)

 

004

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

Üzenet – Téma:

* A jó és a rossz tudásának fájáról való szakítás következménye a bűneset.
* Az ember szeretne önerejéből „istenképűvé” válni. Ezért hátat fordít Istennek, és ellene fordul embertársainak.
* Olyan emberre van szükségünk, aki pont fordítva tud tenni, s ezáltal „istenképűvé” válni.

Előzmények:

Ádám és Éva nem tudták, mi a jó és mi a rossz. Csak egyet tudhattak az Édenkertben: Isten megtiltotta, hogy egyenek a jó és rossz tudásának fájáról.

Történet:

Ki az a Sátán? A kérdésre még azelőtt kell válaszolnunk, mielőtt belekezdenénk a történetbe.

Amikor Isten az eget és földet teremtette, angyalokat* is teremtett, hogy szolgálják Őt. Azonban volt közöttük egy, aki fellázadt, s olyan hatalmas akart lenni, mint Isten. Többen is voltak, akik vele együtt fordultak Isten ellen, aki levetette őket a mennyből.

Ezt a levetett angyalt nevezzük Sátánnak* vagy ördögnek. Társait is ördögöknek hívjuk. Máig Isten ellen lázítanak, próbálják tönkretenni munkáját. A Sátán legfőbb tevékenysége az emberek becsapása, elfordítása Istentől, hogy helyette őt szolgálják. Ezzel örök kárhozatba sodorja őket.

A kígyó ravaszabb volt minden állatnál, olvassuk. Ezt az állatot használta fel a Sátán, hogy az első emberpárt megkísértse. Nem akarta, hogy az ember jó barátságban legyen Istennel. Azóta is mindenre hajlandó, hogy minket eltávolítson az Úrtól, a feketét fehérnek mondva.

Éva épp ott állt a jó és rossz tudásának fájánál, amikor hangot hallott, és egy kígyót látott. Egy állat, mely beszél*, különös…

Egy ügyesen fogalmazott kérdés (figyeld meg, hogy a Sátán mindent kifordít!): „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” Célja: kétséget támasztani Isten parancsával szemben. Ám ez nem sikerül ilyen direkt módon: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.” A kígyó (a Sátán) tehát szigorúbbnak állítja Istent, mint amilyen, s már ott is van a figyelem előterében a célzott fa, lehet tovább menni…

„Dehogy haltok meg!” (A Sátán nem riad vissza egy arcátlan hazugságtól!) „Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.” A kíváncsiság felébredt.

Milyen szép a jó és rossz tudásának a fája, és mennyire kívánatos* annak a gyümölcse. Erős vágy ébred az asszonyban: de jó lenne megkóstolni! Leszakít egy gyümölcsöt, és eszik belőle. (Vajon nem érzett semmi ellenállást?) Egy kicsit megfeledkezni az Úr Istenről, megszegni parancsát, elegendő ahhoz, hogy örökre elszakadjunk Tőle.

És Ádám? Az asszony már a kísértő hatása alatt állva, ráveszi férjét, hogy ő is egyék a gyümölcsből. Figyelem: Ádám is felelős*. Ő is eszik, s ezzel ő is vét Isten egyetlen parancsa ellen. Vége a zavartalan boldogságnak. Elromlott az Úr Istennel való kapcsolat. A Sátán elérte a célját! (Ne a Sátánra hárítsuk a bűnt, hiszen nem ő szegte meg a parancsolatot; az ember tette azt!)

Ebben a pillanatban szakadék támadt a Szent Isten és az ember között. Észreveszik, hogy mezítelenek. Szégyellik magukat Isten és egymás előtt. A férfi és nő közti tiszta szerelem bemocskolódott. Fügefalevéllel takarják el mezítelenségüket. Az a kényszer, hogy felöltözködjenek, a bűn következménye. Kötényt készítenek nagy, erős fügefalevelekből.

Elrejtőzni! Ez a gondolatuk. Ki elől? Isten elől! Félnek egyetlen Barátjuktól… Elrejtőznek a fák között. Akkor megcsendül Isten hangja a kertben. „Hol vagy?” – hallja Ádám.

Ádám beismeri, hogy fél Istentől, szégyelli mezítelenségét, és ezért rejtőzött el.

Az Úr Isten kérdése a bíró kérdése. Kitől tudja Ádám, hogy mezítelen? Talán evett a tiltott fáról? (Fontos, hogy a bűn elkövetése után következzék annak a bevallása. Megtörténik ez a mi imádságainkban?).

Ádám megpróbál kibújni a felelősség alól, és a bűnt Istenre és feleségére hárítani: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem.”

Éva a kígyóra mutat: „A kígyó szedett rá, azért ettem.”

A kígyó büntetése: Isten megátkozta, hogy hason járjon, és port egyék. (A kígyó most is a Sátán jelképe.)

Ezután állandó lesz a harc a kígyó utódai (a Sátán követői) és az asszony utóda (az eljövendő Szabadító) között. De ebben egyúttal benne van az az ígéret, hogy eljön majd a Szabadító (anyaígéret*): Az Úr ellenségeskedést támaszt a Sátán és az asszony között, és mindkettőjük utóda között. Az asszony utóda széttapossa a Sátán fejét (azaz megtöri a hatalmát), a Sátán pedig annak a sarkát mardossa (állandóan támadja, anélkül, hogy meg tudná ölni, vagy le tudná győzni). Ez az Úr Jézusnak, a Szabadítónak az eljövetelére utal. Ő fogja végleg megtörni a Sátán hatalmát szenvedése, halála és feltámadása által.

Az asszonyra ez vár: fájdalommal fogja szülni a gyermekét, és bár vágyakozni fog utána*, a férje fog uralkodni rajta.

A férfi büntetése pedig ez: fáradsággal (verejtékezve) fog dolgozni.

Az ember meg fog halni: „Bizony por vagy és vissza fogsz térni a porba!”

A teremtett világ jövője: az ember bűne miatt a föld tövist és bogáncsot hajt. Az állatok megölhetők lesznek (ruha állatbőrből az emberek számára), egymást fogják gyilkolni.

Minden ember öröksége: bűnös (eredő bűn) és halandó. Ádám, mint a szövetség feje vétett. Vele és Évával Isten új szövetséget szerzett: a kegyelmi szövetséget (15.v.), melynek mindenki részese, aki hisz a Szabadítóban.

Isten maga készít ruhát: „Az ÚRisten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” A hűség jele! Isten maga vágta le ezeket az állatokat, mint elsőket azokból az „áldozatok”-ból, melyeket be kell mutatni, hogy a szégyent eltakarják.

S azután: kiűzetés a kertből. Nincs lehetőség enni az élet fájáról. De ezt mégis kegyelemnek kell tekinteni, mert ha az ember ehetett volna az élet fájáról, akkor örökké Isten nélkül kellett volna élnie. A halál csak kapu az Istennel való örök életre, Krisztus által. Angyalok (kérubok*) őrzik lángpallossal az Éden kertjének bejáratát. Isten egyháza számára a jövő az új Paradicsom, az élet fájával (Jel 2,7; 22,2.14). Ádám ekkor Évának nevezi el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. (A kegyelmi szövetség elfogadása.)

Az első ember elbukott egy díszkertben; a második Ádám, Jézus Krisztus nem engedelmeskedik a Sátánnak a pusztában.

Kapcsolódó igehelyek:

Ézs 29,16 – a korsó és a fazekas példája nagyon jól kapcsolódik a bűnesethez.

Jegyzetek:

Angyalok – Küldöttek. A Mal 3,1 szerint lelkek, akiknek nincsen testük, de megjelenhetnek testben, értelmesek és akarhatnak. Az ember, mint Isten képe, feljebbvaló az angyaloknál (Zsid 1,14). Számuk ezerszer ezer, azaz sok. Az Úr angyalát gyakran az Úrral azonosítja a Biblia (lásd 1Móz 16,13 és 31,13). Tilos imádni őket: Jel 19,10.

Sátán – Vö. Jób 1,6; 1Krón 21,1; Ézs 14,12–15; Zak 3,1; Mt 4,8–9; Jel 12,9 és 20,2. Sátán: vádló. Júd 6: a lázadó arkangyal, aki sok angyalt magával sodort… Jn 8,44: „embergyilkos kezdettől fogva”. Ördög, vagy az ördögök fejedelme.

Beszélő állat – Egy hatalom által mozgatva. Lásd még: Bálám szamarát (4Móz 22,28–30), akinek az Úr maga adott szavakat a szájába.

Kívánság – Ne kívánd… – mondja a 10. parancsolat (2Móz 20,17). Hiszen a kívánság olyan sokszor a bűn szülője (H. K. 44. Úrnapja!)

Felelősség – Milyen könnyű másokra kenni vétkeinket…

Anyaígéret – Az első evangélium (1Móz 3,15), minden későbbi ígéret csírája, Krisztusra, az asszony utódjára mutat. Még nem teljesedett be egészen. Végső beteljesedését visszajövetelével várjuk.

„Vágyakozol a te férjed után…” (1Móz 3,16), ami itt valami egészen mást jelent, mint az asszonynak az a lehetősége, hogy szeretetből engedjen férjének (1Pt 3,6). Ne „rabszolgai” engedelmességre gondoljunk itt, mely könnyen az asszony elnyomásához vezethet. A férjnek szeretettel kell ezt az engedelmességet várnia.

Kérubok – Őrök, angyalok. Kettő állt a szövetségláda engesztelő fedelén (2Móz 25,18–20), Salamon templomának a falain is láthatóak voltak (1Kir 6,29). Lásd még: Ézs 6,1–6!

Énekek:

Református énekeskönyv: 130:1–3; 217:1–2.5; 460:1–2.6; 461
Jertek, énekeljünk: 97; 98; 132; 133; 138; 226; 227; 228
Erőm és énekem az Úr: 8; 38; 52; 98; 121
Harangszó: 22; 41; 43; 48
Dicsérjétek az Urat!: 74; 85; 87; 163

Megjegyzések:

Isten képére… – Értelmes, szabad akaratú embernek, bűn nélkül, a Vele való kapcsolatra teremtette Isten az embert. Éles kontrasztként a bűnös állapotra. Az újjáteremtésben, Krisztus megváltása miatt minden hívő az eredeti állapot szerint formáltatik „Isten képére”. (Róm 8,29)

Mi Isten terve az életünkkel? Lásd: 1Kor 15,45–50!

Bűneset – Egyszerűen elmesélve. A legjobb, különösen a kicsi gyermekeknek, ha Krisztusra mutatva a bűn megoldását is szívükre helyezzük. Fontos kiemelni, hogy az eredeti teremtésben Isten mindent jónak teremtett, a bűn miatt ment mindez tönkre. S Isten mégsem hagyta magára az embert, hiszen utána megy a pásztor az elveszettnek. Mert szeretete változatlan! Ő ugyanaz marad!

A Sátán, az Ősellenség – Minden esetben legyen konkrét, nem szükséges felesleges félelmet ébreszteni. Példákkal lehet érzékeltetni a figyelmeztetést a kísértésben való megállásra.

Bűn – Szinte egyenlősíthető az „engedetlenséggel”, Isten akaratától való eltérés, saját akaratból való cselekvés. A bűn nem oldható meg „jóvátétellel”! Egyedül Jézus Krisztus miatt bocsátja meg Isten. Ezért kell naponta elrendeznünk, nem hagyva elmérgesedni…

Isten szeretete – Isten igazságos, tehát meg kellett büntetnie az embert, de Isten szereti továbbra is, ezért utat készít neki, kiváltva őt álnokságából, helyette szenvedve el igazságának ítéletét.

Legkisebbeknek – Nem szükséges az angyalok levettetését elmondani, csak a nagyobbak kérdezik a Sátán eredetét. Elég, ha annyit éreznek, hogy a szépet csúnyává akarja tenni, az Isten ellen akar minket fordítani.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

 • Bibliai történetek: Ádám és Éva, a bűneset története. (***)

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Mit szabad otthon, és mit nem? Alapvető közösségi szabályok, és azok betartása. (*)
 • Mit tesz a vétkes? A vétek bevallása vagy takargatása? Bocsánatkérés, bocsánatadás. (*)
 • A vétek és a bűn. A bűn eredete. A bűn, az engedetlenség következményei és büntetése.(* ** ***)
 • A kívánság és a bűn. Vágyak és szükségletek. Megengedhető és bűnös kívánságok. (***) A testnek vannak kívánságai, ez teremtett adottsága, másként nem maradhatna fenn. De ezek ne uralkodjanak rajtunk, hanem mi rajtuk!

Magyar nyelv és irodalom

 • Párbeszédes olvasás bibliai szövegből. A beszélő szándékának érzékeltetése. (***)
 • Elbeszélő fogalmazás írása saját élmény alapján. (***)

Dráma

 • „Papás-mamás”: spontán szerepjáték. Mit szabad és mit nem? (*)
 • Rejtőzködés, humó játék párbeszéddel. (*)
 • Szituációs játékok a gyerekek életéből: Hogyan lesz a kívánságból vétek? A helyzetekhez kapcsolódó beszélgetés. (***)

Vizuális kultúra (Rajz-művészettörténet)

 • Festett templomi kazetta megfigyelése. Segítségével a bűneset történetének képi megjelenítése. (**)
 • Festés temperával, nagyméretű lapokon, csoportmunkában. (**)
 • Ének versszakaihoz rajzos ábrázolás készítése. (**)

Ének-zene

 • Népi eredetű ének tanulása és éneklése „énekmondó” stílusban, alkalmazkodó ritmussal. Mellé „képmutogatás”. (**)

Testnevelés

 • Foglalkozás a szabadban: humó játékok. (*)

003

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

Üzenet – Téma:

* Ádám és Éva boldogok lehettek, hogy együtt voltak Istennel az Édenkertben.
* Isten nagyon szerette a képmására teremtett embert.

Előzmények:

Isten megteremtette a mennyet és a földet, világosságot adott, vizet, égitesteket. Élőlényekkel népesítette be a vizeket, a levegőt és a szárazföldet. Végül saját képmására megformálta az embert a föld porából.

Történet:

Csodálatosan kezdődött az emberiség története, az ég és föld „születésével”! Boldogan és zavartalanul élhetett volna a számára teremtett Földön (minden ember).

Az Úr még külön készített egy helyet az ember számára: valahol Keleten egy kertet, amelyet Édennek*, paradicsomkertnek nevezett el. Sokan kérdezik, hol lehetett ez a hely? A két folyó: Eufrátesz és a Tigris vidékén, Mezopotámia-Babilonia területén. A Biblia négy folyóról beszél: Gihón*, Pisón*, Hiddekel*, Eufrátesz*. A Hiddekel Assúr keleti részén folyik, ez a valamikori „termékeny félhold” szíve. Tehát Ázsia volt az első lakóhelye az embereknek.

Istennel való közösségben, közelségben élhetett az ember a kertben. Ezt Isten neki adta, hogy gondozza és őrizze. Rájuk volt bízva, hogy lakóhelyüket rendben tartsák. Ez a munka azonban még nem volt „verítékes”, ahogyan a bűneset után olvashatjuk. De a legnagyobb ajándék: az örök élet még nem volt birtokukban. Még lehetséges volt, hogy elrontsanak valamit: bűnbe essenek, engedetlenekké legyenek. Isten próbára akarta tenni őket, hogy akarnak-e a Vele való közösségben, bizalomban maradni. Ezért minden fáról szabad volt enniük, kivéve a jó és gonosz tudásának a fáját. Első pillantásra ez egyáltalán nem is olyan nehéz parancs.

Ádám és Éva nem tudták, hogy miért nem szabad enniük a fáról. Elég kellett legyen a bizalom, hogy Isten nem parancsol olyat, aminek Ő ne tudná okát. Az Úr ezzel egyfajta szövetséget kötött az emberrel.

S mit tett az ember? Engedetlenségével eljátszotta örök életét. Büntetése: halál. Valami, eddig ismeretlen, fenyegető vég. Ők nem gondoltak életre vagy halálra. Nem a büntetéstől való félelem miatt kellett volna tehát engedelmeskedniük, hanem Isten iránti szeretetből és tiszteletből. Szívből való engedelmesség, kérdés nélküli bizalom. Ez az, ami nekünk is mindig nehéz. Hiszen annyira szeretnénk tudni, miért kell ezt vagy azt tennünk. A gyermeki engedelmesség, a szeretetből való szófogadás az egyik oka, ami miatt olyanná kell lenni, mint egy kisgyermek (Mt 18,3). A „miért”-tel sokszor kezdődnek az engedetlenségek.

Ádám és Éva a bűn ismerete előtt mezítelenek voltak, s nem szégyellték magukat. Ez nem azt jelenti, hogy egymás előtt, hanem, hogy egyáltalán nem ismerték a szégyent, mert még nem volt, akik előtt szégyellniük kellett volna magukat. A bűneset után már szégyellték mezítelenségüket Isten előtt (1Móz 3).

Valamit mondanunk kell még a másik fáról is, amely a következő részben (1Móz 3,22.24) szerepel. Ez egy különleges fa, amit Isten ültetett, nem valami életelixírként, mely által megszerezhetik az örök életet, de az ember valószínűleg nem evett belőle a bűneset előtt. A Biblia úgy beszél róla, mint a másik fa ellenpróbájáról, amellyel az örök élet újra elérhető lenne a bűneset után. Ezért nincs is szó róla az engedetlenség előtt. (Így lesz számunkra az „ÉLET FÁJA”*, Krisztus keresztje, amely által örök életet nyerhetünk!)

Az első emberpár megelégedhetett volna azzal a boldogsággal, amelyet számukra Isten az Édenben készített. Védelem, félelem nélküli egymásra tekintés, Isten folytonos jelenléte. Miért értjük ezt csak így visszafelé, a hiányában? Mégis mindnyájunk számára elkészíttetett újra, kegyelemből!

Kapcsolódó igehelyek:

Jelenések 21,4; 22,2

Jegyzetek:

Éden – Jelentése a héberben: gyönyörűség, babiloni fordítás szerint: díszkert. Később Paradicsomnak is nevezik (a perzsa pairi daeza kifejezés nyomán), pl.: Énekek 4,13. Az Éden hatalmas földterület volt, melyből folyó jött elő a kert megöntözésére, ami aztán négy főágra szakadt.

„Pisón” – Lehet a Gangesz és forrásvidéke. Jelentése: „kiáradó”.

„Gihón” – Sokak szerint a Nílus előfolyója, Arábia területén. Jelentése: „folyam”.

„Hiddekel” – Szinte biztosan azonosítható a Tigris folyóval (vö. Dániel 10,4). Jelentése: „sebes, mint a nyíl”.

„Eufrátesz” – Ma is ezen a néven szerepel. Jelentése: „édes, kellemes víz”.

Gondozni és őrizni – Ez máig parancs mindannyiunknak, s az egész föld területére vonatkozik.

Az élet fája – Olvasd hozzá: Jel 22,2! Itt olvashatunk róla, amikor meghozza gyümölcsét. Továbbá: Kol 1,20.

Énekek:

Református énekeskönyv: 8:4–6; 100; 160; 209:1–2; 278:7.8.
Jertek, énekeljünk: 59; 88:1–2; 92; 95; 239
Harangszó: 21; 41; 52:1–3;53:1–4.7
Dicsérjétek az Urat!: 28; 42:1; 53:1–3
Erőm és énekem az Úr: 27; 99; 104; 129

Megjegyzések:

Kisebbeknek: Nem szabad túl nehéz történetként elmondani, bár talán a nagyobbaknak nehezebb a sok „miért” miatt. A történetet nem lehet kihagyni, mert a következő erre épül.

Nagyobbaknak: Próbáld meg érzékelhetővé tenni a paradicsomi körülményeket! Az embert nem bántja hideg vagy hőség, nem éhezik. Teljes a harmónia Istennel, a természettel és egymással. Egy parancs van: nem ehetsz… Vajon nehéz egy parancsot megtartani? Kellenek egyáltalán? Muszáj volt Ádámnak és Évának ennie arról a fáról? Örök élet – öregedés halál, szenvedés nélkül…

Legnagyobbaknak: Többet beszélj nekik a próbatételről és a cselekedeti szövetségről, hogy a gyermekek jobban megértsék a következő történetet! Az engedelmesség akkor valódi, ha nem félelemből, hanem szeretetből és tiszteletből fakad. Te kinek engedelmeskedsz szívesen? Nem kellett félni a büntetéstől. Kinek könnyű engedelmeskedni: aki szeret, de nem tudom mit akar, vagy annak, akitől félek és megmondja mit akar?! Mit jelent „őrizni és gondozni”, ma?

Általánosságban: A névadás egy külön történet. A tudományban is először néven nevezik a dolgokat, mert különben nem értenék egymást az emberek. Egy dolgot a tulajdonságai szerint szoktak elnevezni. Itt nyilván vannak nyelvi különbségek. (Érdekes lehet az állatok hangutánzó neveit megemlíteni, mert például másképpen „hallja” egy német vagy egy magyar a kakast.)

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Választás jó és rossz között. „Tilos”-játékok: az erkölcsi jó és rossz felismerése játékhely­zetekben. (**)
 • Hasonlóságok és különbségek az ember és a többi élőlény között. Az ember helye, feladata, felelőssége a teremtett világban. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Versmondás, verstanulás. (*)
 • Állatok megnevezése. A nevek írása. (* **) A tulajdonnevek (állatnevek) helyesírása. (*)
 • Írásbeli szövegalkotás: Elbeszélő fogalmazás képzelt eseményekről, bibliai történet alapján (** ***), és mai életproblémákhoz kapcsolódva (***). Leíró fogalmazás egy választott növény- vagy állatfajról. (** ***)

Természetismeret / Biológia

 • Állatok felismerése és megnevezése képek és hangjuk alapján. (*) Állatok és növények felismerése, megnevezése képek alapján. (**)
 • Képek, könyvek, leírások gyűjtése különböző növény- és állatfajokról. A gyűjtemény rendszerezése. (***)
 • Egy választott növény- vagy állatfaj bemutatása élőszóban, rajzzal és leírással. (** ***)
 • Az ember összehasonlítása a többi élőlénnyel. Közös és eltérő vonások. Az ember kivételes helye az élővilágban. (***)
 • Az ember származásának kérdései, az evolúció problémái. (***)
 • A Föld ökológiai egyensúlyának megbomlása. Ennek okai. Természetvédelem. (***)

Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Az ember származása, őstörténete. A gyűjtögető életmód. (***)
 • Térképhasználat: a „termékeny félhold” területe, Mezopotámia, a Tigris és az Eufrátesz folyók (torkolatvidékük: Arménia). Összehasonlítás a Közel-Kelet mai országaival. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Állatrajz készítése egyszerű grafikai eszközzel. (*)
 • Az Édenkert megjelenítése a bibliai történet és képzelet alapján festéssel. A színek kifejező ereje. (**)
 • Állatalakok formázása agyagból (gyurmából). Szoborkompozíció készítése több alak felhasználásával. (***)

Tánc és dráma

 • Gyermekének kísérése, teremtmények mozgásainak érzékeltetése egyszerű mímes mozgással. (*)
 • Állatcsaládok élete az Édenben. Improvizatív élet-játék szabad természeti környezetben. (**)

002

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

001_8

 

A lecke bemutató képanyaga – tanári lapok és munkalapok – a bejegyzés végén mind megtekinthető, és a teljes anyag PDF formátumban letölthető!

 

Üzenet – Téma:

* Istent úgy tiszteljük, mint a menny és föld te­remtőjét.
* Tőle van minden – ezért tisztelettel közelí­tenünk minden teremtményéhez.
* Isten ÖRÖKKÉVALÓ – a semmiből hozta létre az eget és a földet, mert így látta jónak.

1. történet:

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

A föld kietlen és puszta volt*, teljesen sötét. De… Isten Lelke lebegett a vizek felett. Isten elhatározta, hogy teremtményeivel betölti az űrt. Teremt a semmiből!*

Akkor megszólalt Isten: „Legyen világosság!” És úgy lett. Ezt cselekedte az első napon. S az első nap után eljött az első este.*

A második napon „kifeszítette” az eget,* s ezzel elválasztotta a földi vizektől. A második napon a talaj még nem volt szilárd és száraz. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán megint este következett.

A harmadik napon összeterelte a vizeket, hogy meglátszódjon a szárazföld is. Valóban így történt, és máig így van: a földet tengerek, folyók, tavak szelik át. De még nem élt és nem nőtt semmi a vízben és a földön. S az Isten betöltötte mindezt a növények csodálatos tarkaságával, a semmi kis moszattól kezdve a legnagyobb fákig, mintegy előkészítve a további élőlények táplálékát.* És látta Isten, hogy mindez jó. Ismét este lett. (Így lett este, és lett reggel: harmadik nap).

Világosság már volt, de nem volt növekedést adó meleg. Ezért a negyedik napon megteremtette Isten a Napot, a meleg forrását, mely (biológiailag nézve) minden élet feltétele. A Nappal együtt megjelentek a Hold és a csillagok, hogy ragyogjanak az éjszakában. Megszámlálhatatlan égitest! Isten kijelölte ezeknek az égitesteknek a helyét, és megszabta a pályájukat. Ezek határozzák meg az időt: az órákat, napokat, hónapokat és éveket. S látta Isten, hogy ez jó. De ekkor még senki sem élvezhette mindezt, a meleget, a fák és növények szépségét, mert egyetlen állat s az ember sem élt még a földön.

Ám eljött az ötödik nap is. S ekkor már minden megváltozott. Megpezsdült az élet a vízben és a levegőben. Halak ezrei gyönyörű változatossággal, madarak csapatai fantasztikus gazdagsággal törték meg a csendet. A kis veréb, a kacsa, a kócsag, még felsorolni is sok. Isten megáldotta őket, hogy sokasodva betöltsék az egész földet.

A hatodik nap is elérkezett. Isten folytatta a teremtést. Legyen még több teremtmény a Földön. Megteremtette az állatok sokaságát egértől az elefántig, és más nagy állatokat, melyeket nem ismerünk már, báránytól az oroszlánig, szúnyogtól a békáig mindenre volt gondja. S mind békében éltek egymással*, táplálékuk csak a növények voltak. Isten őket is megáldotta, hogy szaporodjanak.

2. történet:

De nem volt még senki, aki Istenre gondoljon, s beszéljen Róla, és csodálatos teremtett világáról, senki, aki tudatosan dicsérje Istent.

Isten azt mondta: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá.”* Értelmes embereket, akik éreznek és akarnak; akik gondolkodni, szolgálni is tudják Istent, és engedelmes­kednek Neki. Embereket, akik gondozzák a teremtett világot, Isten uralmát képviselik.

Isten először a férfit teremtette meg. De őt másként, mint a többi teremtményt. Azokat a föld „hozta létre” (1Móz 1,24; 2,19). Egyszer csak voltak. A férfit Isten a föld porából formálta meg. S élet leheletét lehelte az első ember orrába. Mi „Isten leheletével” élünk; ugye, milyen értékes és drága az életünk! Ádám azt a feladatot kapta, hogy adjon nevet minden állatnak. A névadás egyúttal annak a jelképe is volt, hogy az ember uralkodik az állatokon. Az uralkodás itt azt jelenti, hogy felettük áll, de úgy, mint aki felelős értük.

Az embernek szabad volt a növények és fák gyümölcséből ennie. De Ádám nagyon egyedül érezte magát… Látta, hogy egy állat sincs egyedül: vannak hímek és nőstények, s ezért Isten azt mondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” Ádám mély álomba merült, s közben oldalbordájából Isten megformálta Évát, és húst tett a helyébe. Amikor Ádám felébredt, azonnal megszerette őt. Asszonyembernek* nevezte, mert férfiemberből vétetett. Ezt a szeretetet Isten ajándékozta nekünk, hogy egy férfi és egy nő szeretheti egymást, gondoskodhatnak egymásról, hűségesek lehetnek jóban-rosszban.

Az Úr Isten akarta, hogy ebből a szeretetből gyermekek is szülessenek, családokban éljenek együtt, és örvendezhessenek gyermekeiknek, akiket Isten adott nekik.

Isten befejezte a teremtést. Látta, hogy minden jó. A Nap lement, este lett.

Eljött a hetedik nap is. Isten megpihent munkája után. Ez a „nyugalom napja”*, a szombat, amelyet Isten külön arra rendelt, hogy az ember is megpihenhessen minden munkájától, s Isten közelségében feltöltődhessen. (Mivel az Úr Jézus a hét első napján támadt fel, a keresztyének ezt a napot, a vasárnapot* tették a nyugalom napjává.)

Kapcsolódó igehelyek:

Jób 38,1–39; Zsolt 33,6kk, Zsolt 19,1–7

Jegyzetek:

Kietlen és puszta – „Káoszról” olyan értelemben beszélhetünk, mint megformálatlan állapotról. Hiszen Isten a semmiből hozta mindezt elő.

Teremtés – Mit is jelent a „semmiből”? Csak Isten akaratából: ahogyan a festményhez megvan a festék, az ecset és a vászon, s a festő „akaratából” áll elő a festmény.
Isten így először a „lehetőségeket” teremtette meg, azután betöltötte őket: első és negyedik nap: világosság – Nap, Hold, csillagok; második és ötödik nap: levegő, ég és víz – madarak és halak; harmadik és hatodik nap: szárazföld és növények – állatok és az ember.

Éjszaka és nappal – Egy sajátságos bibliai szemlélet, miszerint a nap az éjszakával kezdődik. Pl. a zsidók szombatja péntek este 6 órától szombat este 6 óráig tart.

Égbolt – Megkülönböztetendő a „menny” fogalmától, amely nem fent vagy lent van, hanem Isten lakóhelye.

Táplálék – Egészen Nóéig az állatok és emberek eledeléül csak a növényeket (zöldségek, gyümölcsök) rendelte Isten (1Móz 9,2–4). Később változott ez meg, ahogyan a Biblia tudósít róla. Isten rendelése szerint voltak tiszta állatok (azaz olyanok, amelyeket szabad volt megenni) és tisztátalan állatok (lásd többek közt 3Móz 11; ApCsel 10).

Békesség az állatvilágban – Az állatok nem bántják egymást – ahogyan ezt a „messiási birodalomban” is megígérte Isten, hogy nem támadnak majd egymásra: Ézs 11,6–8.

Istenképűség – Egyértelmű különbségtétel az állatoktól (ugyanakkor alázatra tanít, hogy ugyanazon a napon lettünk megteremtve, s ugyanazon „anyagból”!). Egyedül az ember tud szeretni, alkotni, gondolkodni, dönteni.

Asszonyember – A férfiember női párja. A kettő együtt igazán egy: az ember. (A bűneset után nevezte Ádám a feleségét Évának, mert ő lett anyja mindennek.)

Nyugalom napja – A „szabbat”, magyaros formájában: szombat. Mi keresztyének Jézus feltámadásának napját, a vasárnapot ünnepeljük „nyugalom napjaként”. Néhány felekezet visszatért a szombat megünnepléséhez. A nyugalom napját Isten az egész emberiség számára rendelte (2Móz 20,8).

Vasárnap – A „vásárnap” fogalmából keletkezett: A templommal rendelkező helységek ezen a napon vásárt tartottak.

Énekek:

Református énekeskönyv: 8; 24:1; 136:1.5–8; 148; 160; 209:1–2; 251:1.4–8; 278
Jertek, énekeljünk: 90–96
Erőm és énekem az Úr: 27; 47; 99; 104
Harangszó: 21; 40:4; 52:1–3; 53:1–4
Dicsérjétek az Urat: 28; 41; 53:1–3; 100

Megjegyzések:

Két történet – A történet két részből áll. Kisebb gyermekeknek lehet tovább bontani. Fontos, hogy mindezt érzékeltessük, ha lehet, képes beszéddel, példákkal.

Teremtés – különbséget kell tennünk az „alkotás valamiből” és a „teremtés a semmiből” között. Isten valóban a semmiből hozta elő, hívta elő a világot szavával!

Kietlen a puszta – Értesd meg ezeket szinonim szavakkal, melyek a semmire utalnak: semmi hang, semmi megfogható, semmi, amire ráállhatnál, amibe kapaszkodhatnál, amit láthatnál…

Égi vizek és földi vizek – Gyönyörűen érzékeltethető, ha a horizont keskeny csíkjára gondolunk, s a víz körforgására, hogy ez a védettség adja nekünk itt az élet lehetőségét.

Kisebbeknek – Kiindulhatunk saját tapasztalataikból: Hol laksz te? Hol van az a ház? Hol van az az utca? stb. – kiterjesztve a földhatárig. Mit eszel? Honnan került asztalotokra? stb. – eljutva a Teremtőig.

Nagyobbaknak – Az ember feladatáról a Földön: uralkodás és őrzés, építés és gondoskodás, s nem kihasználás és hatalmaskodás.

Legnagyobbaknak – Az ember: férfi és nő – együtt lehet csak ember. Ez a házasság titka. Isten adja, neked formálta, segít a megtalálásban, az együtt maradásban. Családban a szülők tisztelete, engedelmesség fogalma is magyarázatra kerülhet.

Általánosságban – Hangsúlyozhatjuk a teremtés szépségét, és minden csodájára külön fel lehet hívni a figyelmet. A fantasztikus állatoktól (sivatagi béka, kenguru), a csodálatos növényekig (hóvirág, kígyófa), egészen az emberig, akinek „részleteiben” (vér, hormonok, emésztőnedvek) is annyi csoda van, hogy az egésznek az összerendezettsége már utánozhatatlan is. S mindennek ÉLETET az Isten adott. Amit az ember alkot, az is lehet szép a megtévesztésig, de nincs benne élet!
Az ember csak abból tud valamit formálni, ami már „készen” van előtte.
De ezzel is sokkal többet kapott, mint az állatok.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Természetismeret / Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • A természeti környezet megfigyelése lakóhelyünkön és környékén. Séta, tanulmányi kirándulás. (* **)
 • Csoportosítás: élő–élettelen; természeti–mesterséges környezet; növények–állatok–ember; vízben, levegőben és szárazföldön élő állatok; kicsi és nagy élőlények. (* **) Fásszárú és lágyszárú növények; rovarok, madarak, halak, emlősök. (**)
 • Különböző dolgok, anyagok, képek gyűjtése az élő és élettelen természeti környezetből ill. környezetről. Mindebből kiállítás rendezése a teremtés napjaihoz kapcsolódóan. (**)
 • Természeti környezet, különböző felszíni formák, vizek modellezése homokasztalon vagy homokgödörben. (**)
 • Környezetszennyezés. A természet védelme. Ehhez kapcsolódó feladatok a gyermekek számára. (* ** ***)
 • A természet rendje, a természeti törvények szerepe. A világmindenség egysége: galaxisok, csillagok, bolygók. A földi élet. (***)

Társadalmi ismeretek / Történelem

 • Az emberi munka, kultúra szerepe a természeti környezet alakításában. (***)

Emberismeret

 • Az emberek és az állatok különbözősége (testi jellemzők, képességek, lelki tulajdonságok, kommunikáció, munka). Mit jelent az „istenképűség”? Ember voltunk általános vonásai. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Néhány himnusz, magasztaló zsoltár összehasonlítása. A zsoltárköltészet jellemző, közös vonásai egy bibliai, középkori és modern költői műben. (***)
 • Kreatív szövegalkotás: magasztaló vers írása a zsoltárköltészet kifejező eszközeivel. (***)

Matematika

 • Számlálás egyesével 6-ig. Sorbarendezett elemek sorszámának megállapítása. (*)
 • Számjegyek felismerése 1-től 6-ig. A sorszám jelölése. (*)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • A teremtés napjainak megelevenítése egyszerű rajzeszközökkel. (*)
 • Állat- és emberalakok formázása gyurmából vagy agyagból. Egyszerűbb állatok papírhajtogatással. (**)
 • A teremtés, mint eseménysor ábrázolása egyszerű képi jelekkel. (***)
 • A teremtés egy napjának megjelenítése képzelet alapján festéssel. (***)
 • Képalkotás montázstechnikával. Plakátkészítés választott (vegyes) technikával. (***)

Vázlat:

Teremtés
kietlen és puszta sötétségben

első nap: világosság
második nap: egek-vizek szétválasztása
harmadik nap: vizek és szárazföld/növények
negyedik nap: égitestek
ötödik nap: madarak-halak
hatodik nap: szárazföldi állatok – nemük szerint
ember – Isten képére
Ádám és Éva
hetedik nap: nyugalom napja

Ez egy bemutató lecke. Az ezutáni részek a többi leckénél már csak az előfizetőink számára lesznek elérhetőek!

Az előfizetéshez kattints ide!

Feldolgozás ***

Munkalap:

A feladat textusa:

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (1Móz 1,1–2)

Aranymondás / tanulnivaló:

* A munkalap textusának első mondata (1Móz 1,1);
* vagy a teljes igeszakasz (1Móz 1,1–2).
* A napok és a teremtés sorrendje (lásd a Vázlatot).

Üzenet elmélyítése / egyéb ötletek:

Teremtés-témák:

 • Két feladatot kaptunk: „gondozni és őrizni” a teremtett világot. Mit jelent ez az emberiség történelmében? (földművelés, állattenyésztés, kertészet, erdészet, halászat stb.) Mit jelent ma, amikor beavatkozásunkkal megbomlott a természet rendje? Mit tehetünk a környezet­szennyezés ellen? Segít-e ez valamit is?
 • Az embert Isten a „maga képmására” teremtette. Mit jelent ez az „istenképűség”? Gyűjtsenek a gyerekek olyan képességeket, tulajdonságokat, melyek csak az emberre jellemzőek, s elválasztják az állatvilágtól! Milyen hatalmat kapott az ember „istenképűsége” mellé? Hogyan kell élnie vele? Mi jellemez egy jó „uralkodót”?
 • Isten teremtő munkájával a káoszból rendet teremtett. A természet törvényei mind ezt a rendet biztosítják. Soroljanak fel néhányat a gyerekek! Fedeztessük fel, hogy a teremtés napjai között is milyen rend uralkodik:
  Első három nap: szétválasztások, a teremtés színhelyeinek, az élet feltételeinek biztosítása (Ilyen értelemben a növényvilág is, mint táplálék, az életfeltételekhez tartozik).
  Második három nap: a színhelyek benépesítése.
  Megvizsgálhatjuk a kapcsolatot az egyes napok között is:

  1. világosság/sötétség
  2. égbolt/vizek
  3. tenger/szárazföld – növények
  4. égitestek
  5. madarak – halak
  6. szárazföldi állatok – ember

Himnuszok:

 • A himnuszok eredetileg Istent dicsérő, magasztaló énekek voltak, melyeket az istentiszteleti szertartásokon használtak. Ilyen többek között a 148. zsoltár. Olvassák el a gyerekek a zsoltárt, s beszélgessünk:
  Milyen teremtményeket említ a zsoltár?
  Mi a feladata valamennyi teremtménynek? (Kulcsszó: „dicsérjétek”.)
  Hasonlítsd össze a zsoltár felépítését a teremtéstörténettel!
 • Hasonló szempontok és kérdések szerint elemezhetjük Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát (lásd: „Szüntelen imádkozzatok” – Imádságok a keresztyénség századaiból. Kálvin Kiadó, Bp. 1979. 36. o.) vagy azt a modern himnuszt, zsoltárátiratot, melynek részletét itt közöljük (lásd W. Gitt: Jelek a Mindenségből. Evangéliumi Kiadó, Bp. 1997. 53–54. o.):

Dicsérjétek az Urat
ti ködfoltok a fotólemezen,
porszemekhez hasonlók.

Dicsérjétek az Urat
ti meteoritok,
üstökösök ellipszispályái
és mesterséges holdak.

Dicsérjétek az Urat
atomok és molekulák,
protonok és elektronok,
protozoák és sugárállatkák.

Dicsérjétek az Urat
madarak és repülőgépek.

Dicsérjétek az Urat
ráktérítő és északi sarkkör,
az Atlanti-óceán és a Humboldt-áramlat viharai,
az Amazonas sötét erdei,
déltengeri szigetek, vulkánok és lagúnák
és te, Karib-szigetek holdja
a pálmák sziluettje mögött.

Dicsérjétek az Urat
ti rendőrök, diákok
és csinos lányok.

Fensége túltesz égen és földön,
teleszkópokon és mikroszkópokon.

 • Írjanak a gyerekek maguk is himnuszt, magasztaló verset, a zsoltárokhoz hasonló kötetlenebb formában! Gondoljanak mindazokra a teremtményekre, melyek létezésükkel Teremtőjüket dicsérik! Egyéni tapasztalataiktól a tudományos ismeretekig bármit felhasználhatnak. *

Képalkotás:

 • Rajzold le a teremtés napjait megfelelő sorrendben egy papírcsíkra, egyszerű képi jelekkel!
 • Válaszd ki valamelyiket a teremtés napjai közül, és próbáld meg a nap színhelyeit, teremtményeit egy képen megfesteni! Olyan színeket, színharmóniát használj, mely az adott naphoz leginkább illeszkedik!
 • Gyűjtsél az élő és élettelen természetet ábrázoló képeket! Készíts belőlük montázstechnikával egy képet, melynek címe lehet: Az Urat dicséri minden.
 • Szabadon választott technikával készíts plakátot, mely a teremtett világ, a természet védelmére hív fel!

Feldolgozás **

Munkalap:

Ha van rá lehetőségünk, másoljuk a munkalapot vastagabb papírra (fénymásolóval műszaki rajzlapra is lehet másolni)! Így tartósabb, erősebb lesz a munkadarab.
A számozott körcikkekre tulajdonképpen a teremtés vázlatát írhatjuk le közös megfogalmazás után. A gyerekek kiszínezhetik a körcikkeket, mindegyik napnak megfelelő színt keresve. A két kör összeerősítésére a „milton-kapocs” a legalkalmasabb.

Aranymondás / tanulnivaló:

* Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel 4,24)
* A napok és a teremtés sorrendje:

 1. világosság/sötétség – nappal/éjszaka
 2. égbolt/vizek
 3. tenger/szárazföld – növények
 4. égitestek (Nap, Hold, csillagok)
 5. halak és madarak
 6. szárazföldi állatok és az ember
 7. nyugalom napja

Üzenet elmélyítése / beszélgetés:

* A teremtett világ:

A teremtés napjairól, megannyi csodájáról ne csak általánosságban beszéljünk, hiszen a gyerekeknek is rengeteg tapasztalata, élménye, ismerete van a különböző teremtményekkel kapcsolatosan. Engedjük, hadd beszéljenek róla!
Nagyszerű lehetőség a teremtés csodáiról egy-egy érdekes példát mondani vagy mutatni a gyerekeknek (sivatagi állatok, együttélések, növények, állatok egymásrautaltsága stb.). Mutassunk rá, hogy az egész természetet a Teremtő adta nekünk, ezért óvnunk, védenünk kell a teremtett világ épségét, tisztaságát!

Egyéb ötletek:

Teremtés kiállítás:

 • Hozassunk a gyerekekkel különböző anyagokat (homok, agyag, víz stb.), élettelen dolgokat (kő, kavics, kagyló stb.), növényeket, ill. növényi részeket (levél, virág, termés), képeket vizekről, természeti formákról, égitestekről, növényekről, állatokról, emberekről! Rendezzünk ezekből kiállítást, a teremtés egyes napjainak külön tablót ill. tárlót kialakítva!
 • A gyűjtött anyagot másképpen is csoportosíthatjuk, pl. a környezetismeret órához kapcsolódva:– Isten teremtette – ember készítette
  – élettelen – élő környezet
  – élő: növények – állatok – ember
  – növények: fák – cserjék – lágyszárú növények
  – állatok: rovarok – halak – madarak – gerincesek: emlősök.Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy Isten milyen csodálatos rendet teremtett a természetben, ahol minden élő és élettelen dolognak megvan a maga helye, rendeltetése!

Modellezés:

 • Homokasztalon vagy homokgödörben (esetleg kisebb méretben gyurma, agyag segítségével) formáljuk ki a teremtett világ színtereit: a tengert kék papírral boríthatjuk be, a szárazföldön síkságot, domb- és hegyvidéket formálhatunk.
 • Népesítsük is be a színtereket! A növényeket kis ágak, levelek jelenthetik. Állatokat, embert formázhatunk agyagból, gyurmából, egyszerűbb esetekben papírhajtogatással is készíthetjük (pl. hal, madár stb.). Még égitesteket is vághatunk ki papírból, és felfüggeszthetjük a teremben vagy egy faágon a homokgödör fölött.

Tanulmányi séta, kirándulás:

Érdemes sétát, kirándulást szerveznünk, hogy eredetiben is rácsodálkozhassunk a teremtett világ megannyi csodájára. Séta közben megfigyelhetjük, csoportosíthatjuk az élő–élettelen, természeti–mesterséges környezethez tartozó dolgokat, s beszélhetünk a természet védelméről, benne a gyerekek felelősségéről is.

Mozgásos játék:

A házas fogó változata: udvaron, de inkább parkban, játszótéren játszhatjuk. A fogó elől futó gyerekeknek, ha „házba” akarnak kerülni, meg kell érinteniük egy teremtett dolgot, legyen az élettelen (föld, kavics stb.) vagy élő (fa, bokor stb.), és ki kell mondani a nevét. Ha ki akarnak lépni a „házból”, egyszerűen tovább szaladnak. Ha valaki téved (pl. egy ember által készített tárgyat érint és nevez meg), akkor ő lesz a fogó.

Zene és énekfeldolgozás:

 • Különböző ritmusú, hangzású zenékre találják ki a teremtés megfelelő napjait (akár furulyázhatunk is hozzá)! Pl.:– lassú: a világosság felvirrad, nyílnak a virágok, kibomlanak a rügyek
  – gyorsabb: ugrálnak a kecskék, repülnek a madarak, hullámzik a tenger
  – hangos: mindenféle állathang utánzása mozgás közben
  – halk: a Nap és Hold váltakozása az égen, halak a vízben
 • A „Ki teremtette…” kezdetű énekhez (Jertek, énekeljünk 92.) számtalan új versszakot lehet kitalálni. Pl.: Ki teremtette
  – a virágot, illatos virágot
  – az oroszlánt, ordító oroszlánt
  – a szép lepkét, tarka szárnyú lepkét stb.

Feldolgozás *

Munkalap:

A felső sorban elhelyezkedő napkorongok a számjegyeket még nem ismerő gyermekek számára is alkalmat adnak a számolásra. Vigyázzunk, sorszámokról van szó! Tehát ne a napok mennyiségét, hanem a sorban elfoglalható helyét számoljuk: első, második, harmadik nap stb.
Beszéljük meg közösen, melyik napot melyik szín jelöli (az olvasni tudó gyerekek már maguk olvashatják)! Előbb a számjegyet színezzék ki, majd az adott színnel rajzolják át a számjegyhez kapcsolódó vonalat. Így találnak rá a megfelelő teremtési napot ábrázoló rajzra. Beszéljenek róla, mit ábrázolnak ezek a rajzok (az új ismeret rögzítésére, de ismétlésére is alkalmas feladat), majd ki is színezhetik!

Aranymondás:

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,31a)

Üzenet elmélyítése / egyéb ötletek:

Beszélgetés:

A munkalap ábráihoz kapcsolódva is beszélgethetünk a teremtés napjairól, de mutassunk a gyerekeknek további képeket, könyvek ábrázolásait a témához kapcsolódóan. Így a hegyek, a tengerek, a csillagos ég, a növények és az állatok megelevenednek képzeletükben, s bátran elmondhatják, hogy mit látnak, és mit tudnak róluk.

Séta, kirándulás:

Tegyünk sétát vagy rövidebb kirándulást egy parkba, közeli erdőbe, esetleg folyópartra! Figyeljük meg mindazt, ami Isten teremtő munkáját dicséri! Felhívhatjuk figyelmüket az ember által alkotott mesterséges környezet és az Isten által teremtett természeti környezet közötti különbségre. Beszélgessünk a természet védelméről is, hogyan vigyázhatnak épségére, tisztaságára ők, a kisgyerekek.

Mozgásos játékok:

 • Játszhatjuk parkban, udvaron, játszótéren. Lényege szerint csoportosítást végzünk mozgásos kereséssel, érintéssel. A nevelő hangosan elkiált egy szót, a gyerekek gyorsan keresnek egy hozzá kapcsolódó dolgot, és megérintik.
  Pl. ember (csinálta) – Isten (teremtette)
  élő – élettelen
  kicsi – nagy (élőlény)
 • Válasszanak ki a gyerekek egy-egy állatot, amellyel szívesen azonosulnak! Legyenek köztük madarak, vízi és szárazföldi állatok is! Engedjük el őket, hadd játsszák az állatok életét! Majd szólítsuk őket csoportonként:
  – Jöjjenek hozzám a vízi állatok! …a madarak! …a szárazföldi állatok!

Csoportmunka:

 • Néhány fős csoportoknak adjunk nagyobb méretű, kör alakú lapokat, melyekre rajzolják rá egyszerű rajztechnikával (pl. zsírkrétával), hogy mi történt az adott napon! (Lehetőleg mind a hat napot „osszuk szét”!)
 • A csoportok játsszák el egyszerű mozdulatokkal az adott nap történéseit, mozgásait!

Ének mozgással:

 • Énekeljük a Kicsi katicabogár c. éneket (Jertek, énekeljünk 91.)! Ha a szabadban katicabogarat találunk, tegyük az ujjunk végére, és neki énekeljünk! Tehetünk rá gyurmából formázott kis katicabogarat is, vagy felemelhetjük az ujjunkat üresen, mintha ott ülne a kis bogár.
 • Énekeljük a Ki teremtette c. éneket (Jertek, énekeljünk 92.), s közben egyszerű mozdulatokkal játsszuk el az egyes versszakok mozgásait!
  – egész világ: két karral nagy kört rajzolunk a levegőbe
  – hullámzó tenger: karunkkal a tenger hullámzását utánozzuk
  – sok csillag: fel, a magasba mutogatunk
  – repülő madárka: karunkkal repülő mozgást végzünk
  – téged, őt, engem: egymásra és magunkra mutatunk
 • Énekeljük az „Ég, ég, ég, csillaggyöngyös ég!” kezdetű éneket körbe járva, körjátékszerűen! (Jöjjetek Jézushoz! Református hittankönyv 5–7 éves gyermekek számára. Kálvin Kiadó, 1989. 6. o.)

A teljes letölthető PDF – mintaként

001_1 001_2 001_3 001_4 001_5 001_6 001_7 001_8 001_9