Üzenet – Téma:

* Féltékenység, gyűlölet és gyilkosság gyakran követi egymást.
* A boldog várakozás után Évának keserves csalódás lehetett, hogy elsőszülöttje nem a megígért szabadító!
* Isten tiszteletéből fakad a hit.

Előzmények:

Ádám és Éva engedetlenek voltak, megszegték Isten parancsát. Ezért el kellett hagyniuk az Édenkertet. A kertből kikerülve találtak lakóhelyet, s ott letelepedtek. Napjaikat fáradságos munka töltötte be. De más is történt velük.

Történet:

Ádám és Éva szerelme gyümölcsöt termett. Megszületett az első gyermekük. „Fiút kaptam az Úrtól” – ujjongott Éva, amikor elsőszülöttjét karjába vette. Kainnak nevezte el, ami annyit jelent: „képmás”. Szeretetével nevelte, hogy kapcsolatukban „istenképűségük” láthatóvá váljék. Nem sokkal utána a második fiú is megérkezett: Ábel.*

A gyermekek felnövekedve hivatást választottak. Egyikük földművelő, másikuk állattenyésztő lett. Kain szántott-vetett, Ábel pedig juhait őrizte. A föld nem termett munka nélkül, s a bárányok sem tudtak gondoskodni magukról az ember nélkül. Az ember élete sem lehetséges Isten nélkül. Ezért ők mindketten hálaáldozatot hoztak Istennek. „Hálanapot” tartottak, ahogyan később ezt Mózes törvénye általánosan el is rendelte. Az áldozat* foglalkozásukból kifolyólag különböző volt: Kain ételáldozatot vitt a föld gyümölcséből, Ábel pedig bárányai közül áldozott fel egyet. Nem akármelyiket, hanem egy elsőszülött, egészséges, szép bárányt, amilyenről szintén a „törvény” rendelkezik majd. Nem a feleslegest vitte oda, nem az úgyis „levágandót”, a beteget. Az áldozatot bemutatták… s várták Isten válaszát. Az Úr pedig a szívüket nézte. Hogyan, s miért hozták eléje hálaáldozatukat? Ábel hittel áldozott. Ez előképe Krisztus áldozatának, mint ahogy az volt minden áldozás az Ószövetségben. Ábelét elfogadta Isten, Kainét nem. Nehéz erre magyarázatot találni, mint ahogy arra is, honnan tudták meg. Valószínűleg szívük indulata számított, s ott érezték meg a választ is. Kaint keserűség töltötte el, s leszegett fejjel járta útjait.

Féltékenység, irigység* töltötte be szívét, amely gyűlöletté vált, s végzetes tettéhez vezette.

Az Úr ismeri az ember gondolatait. Kainhoz is személyesen szólt. Megkérdezte, miért horgasztja le a fejét, miért dühös, s rögtön a megoldást is megadta neki: „A bűn az ajtód előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta!”

Tudta, hogy Kain veszélyben van. De azt is, hogy tehetne ellene. Hatalmat kapott, hogy a leselkedő véteknek ellene álljon. De Kain nem hallgatott az Úrra. Kihívta testvérét a mezőre, ott rátámadt, s megölte. Isten figyelmeztetése nem jutott eszébe. Innen pedig már nem volt visszaút.

Az Úr megkérdezte tőle: „Hol van Ábel, a te testvéred?”

A kérdésre lehetne bűnvallással felelni. De Kain bűnében megkeményedve elveti ezt, s hazugsággal válaszol. „Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?” Egyik hazugság, bűn szüli a másikat. Törődnöm kell a testvéremmel? Kegyetlenség a következő lépés. De az Úr tovább kérdez: „Mit tettél?”, s következik a büntetés. Ábel vére kiált. Kain nem maradhat ezen a földön, ahol vért ontott. Nem kell meghalnia idő előtt, hanem nyughatatlan, kóbor ember lesz belőle.

Hirtelen jön a félelem: „De hiszen akkor meggyilkolhat bárki, aki rám talál!” S az Úr gondoskodik róla. Megígéri, hogy hétszeres átok sújtja azt, aki Kainra támad. Bűnbánatnak nyoma sincs, s így a bocsánatnak sem.

Az átok hétszeres, ami a teljesség száma (lásd a teremtés 7 napja). Így teljesedik ki azon az emberen, aki bosszút állna. Kain jelet kap (nem tudjuk mit takar ez), hogy figyelmeztesse a vele találkozókat, tilos bántani! Nem a gyilkosság védett tehát, hanem a gyilkos, ezt a gyilkosságot nem követi halálraítélés. Vajon miért teszi ezt Isten?

Kain időt kap a megbánásra. A Jézus Krisztus melletti gyilkos is bocsánatot nyert. Másrészt figyelmeztető jelként, hogy mindenki, aki felemeli kezét embertársa ellen, talán nem azonnal bűnhődik, de nem lesz nyugalma többé.

Kain útra kel. Letelepszik Nód* földjén, Édentől keletre. Éva várakozása csalódásra fordult. Első gyermeke nem a kapott ígéret beteljesítője, csak a vétek folytatója.

Kain utódainak sorát olvashatjuk a negyedik rész további verseiben. Ezek közül Lámekre kell figyelnünk, akinek két felesége volt: Ádá és Cilla. Három fiuk született, akik mind kézművességet gyakoroltak: Jábál sátorkészítő-építő, Júbál a zeneszerszámok készítője (citera és fuvola), Tubálkain pedig a réz- és vasszerszámok kovácsmestere lett. Lámek harci éneke az első vers (23–24.v.), amit olvashatunk a Bibliában.

Figyelemreméltó, hogy a kézművesség, a műveltség és civilizáció épp Kain utódai között kezdődik el. Ami még nem jelent ugyan Isten ellen fordulást, de mégis hozzájárul az ember öndicsőítéséhez. Lámek felfuvalkodott és hitetlen viselkedése legalábbis erre enged következtetni.

Ádámnak és Évának született még egy gyermeke: Sét*, Ábel helyett, akit Kain megölt. Sét fia, Enós születése után „kezdték segítségül hívni az Úr nevét”. Az áldozatbemutatás folytatódott, mint istentisztelet.

Jegyzetek:

Ábel – „Lehelet, semmiség”. Mert nem hagyott utódot maga után. Mint Ádám-Éva bűnének hordozója, elsőként szenvedte el a halált.

Áldozat – Mintha elkezdődne a különbségtétel a kétféle áldozat között. A könnyen vitt (ami kötelező), mely áldozathozatal nem érinti mélyen az ember szívét, és a másik fajta áldozathozatal, melynek során vérnek kell folynia, ami arról beszél, hogy a szív nem maradhat érintetlenül. A pogányok félelemből áldoztak, hogy isteneiket megnyugtatva biztosítsák a maguk jövőjét. Az ilyen áldozatot Isten nem kedveli. Fontos lenne a mai áldozatokról is szólni. (Hálaáldozat; adakozás; magam, szívem, szeretetem, időm odaszánása stb.)

Féltékenység – Ez ellen csak egy módon védekezhetek: „alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál!” (Fil 2,3)

Nód – Jelentése: „bolyongás, menekülés, hazátlanság”. Azaz jelképes elnevezése annak a helynek, ahová Kain menekült. Voltak Kainnak nőtestvérei? Vajon a saját testvéreivel lépett házasságra? (Lásd ehhez: 1Móz 5,4!) Ezek a tipikus kérdések hangzanak ilyenkor.

Sét – A meggyilkolt Ábel helyett adta Isten. Innen nevének jelentése: „pótlás, elrendelt, odahelyezett”.

Énekek:

Református énekeskönyv: 51:1.8; 130:1–3; 205:1–3.5; 206:1–4; 207:1–3; 236; 345
Jertek, énekeljünk: 97; 98; 122; 228
Harangszó: 39; 49:1–2.7
Dicsérjétek az Urat!: 15:5–6; 152, 154
Erőm és énekem az Úr: 8; 23; 52; 56; 62; 121

Megjegyzések:

Isten szolgálata – Nem mindegy, hogy szokásból, hit nélkül, a kötelesség miatt teljesítem, vagy szívből, örömmel, hálából. Mondj példákat életedből, amelyből a kettő különbsége egyértelművé válik!

Irigység – Hamar jön, családban, iskolában, s könnyen tettlegessé válik. Új testvér születése, új és szebb játék ajándékozása, nagyobb tárgy, dicséret, simogatás stb. Fontos a különbségtétel egyértelművé tétele, s az Úr figyelmeztetésének komolyan vétele: TEHETSZ ELLENE!

Egyik bűn következik a másikból – Ilyen a hazugság, amely minden kisebb-nagyobb véteknél megfigyelhető. Érdemes a lavina példájával érzékeltetni ennek veszélyét…

Megbocsátás – Még a gyilkosoknak is van bocsánat. Jézus Krisztus vére minden bűnt eltöröl (Ézs 53,12).

Általánosságban – Az áldozat elfogadásánál nem muszáj túlmagyarázni a felfelé szálló füstöt, s túlszínezni, amiről a Biblia nem beszél…

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Pozitív és negatív belső tulajdonságok. Tulajdonságpárok gyűjtése. Beszélgetés, élethelyzetek kialakítása, elemzése. (** ***)
 • A bűnös tett indítékai. Irigység, féltékenység, harag. Uralom indulataink felett. (* ** ***)
 • A szeretet kifejezési formái társaink felé. „Titkos testvér” játék. (***)

Társadalmi ismeretek / Történelem

 • Bibliai történetek: Kain és Ábel. (***)
 • Ősi foglalkozások: pásztorkodás, földművelés, (* **) hangszerkészítés, kovácsmesterség (**).
 • Kultúrtörténeti emlékek a Genezis 4. részében: az élelemtermelés kialakulása, az első városépítés, a sátorlakó nomád életmód kialakulása, az első hangszerek, a fémek felhasználása. (***)
 • Vallási élet az őskorban és az ókori Keleten; vallási élet az ókori Izraelben: Az áldozat szerepe és fajtái. (***)
 • Az igazságszolgáltatás ősi és mai formái, intézményei. Gyilkosság, vérbosszú, börtön- és halálbüntetés. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Nevek olvasása, írása. (*)
 • Elbeszélő fogalmazás írása a gyerekek élményei alapján. (**)
 • Párbeszéd írásbeli megfogalmazása élethelyzethez kapcsolódva. (***)

Dráma

 • Élethelyzetek pozitív és negatív belső tulajdonságokhoz kapcsolódva. A helyzetek megbeszélése, elemzése. (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Állatalak és gyümölcsök formázása gyurmából. (*)

 

004

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .