210_6

 

A lecke bemutató képanyaga – tanári lapok és munkalapok – a bejegyzés végén mind megtekinthető, és a teljes anyag PDF formátumban letölthető!

 

Üzenet – Téma:

* Isten szeretetének jele, hogy egyszülött Fiát adta (Jn 3,16).
* Jézus Krisztus megalázkodása születésével kezdődött.

Előzmények:

Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze birodalma minden alattvalóját. Mindenkinek oda kellett mennie, ahonnan származott. József és Mária Betlehembe utaztak, mivel Dávid leszármazottai voltak, aki Betlehemben született, és ott volt családja birtoka.

Bevezetés:

Mindannál, ami Krisztus földre jövetelével kapcsolatos, az Ő megalázkodásából kell kiindulnunk. Az Atya Isten Fia emberként jött a földre. Ez már magában is a legnagyobb megalázkodás. Ehhez járulnak még különböző szempontok, melyek megalázkodását hangsúlyoz­zák. Az Isten képére teremtett ember önként alávetette magát a bűn által a halálnak. Az élet fájához vezető utat elzárta Isten (lásd 1Móz 3,24). A szent Isten elhatározta, az emberiségnek lehetőséget kell adni, hogy ismét kegyelembe fogadtassék, és ismét Ővele járhasson. Ezért kellett Jézus Krisztusnak emberekhez hasonlóvá lennie, kivéve a bűnt. Így alá kellett magát vetnie mindannak az emberi gyöngeségnek, ami a bűn következménye. Semmitől sem kíméltetett meg, úgyhogy végül a fájdalmak útján a keresztfáig kellett elmennie. A kereszt után azonban a halálon való diadal következett, ami által népe örök életet örökölhetett az üdvösségben.

A Fiú megalázkodása volt, amikor születése előtt felvette az emberi természetet. Milyen nagy szeretete volt Istennek, hogy ezt az emberekért vállalta! Egy másik megalázkodás, hogy József és Mária egy földi uralkodó, Augustus római császár rendeletének kellett engedelmeskedjen. Egy ember parancsára kellett, hogy útnak induljon az ég és föld még meg nem született Királya. Emberré lételével Krisztus dicsőségét az Atyánál hagyta. Pál erről a Fil 2,7-ben azt írja, hogy szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett.

Az Úr Jézus mégis teljesen Isten maradt. Ugyanakkor emberi testet vett fel, annak minden gyöngeségével. Éhezett, elfáradt és meghalt.

Miért vállalta Krisztus mindezt? Hogy népe helyett, szeretetből, elszenvedje a bűn büntetését. Ő a második Ádám, egy új emberiség feje, ezért helyreállította az Istennel való megszakadt közösséget. Földre jövetelével, mely halálával végződött, de a feltámadással folytatódott, legyőzte a halált és az ördögöt. Az embernek, aki a bűn szolgájává lett, Általa, ha hit által Krisztus tulajdona lesz, nem kell többé a Sátánnak szolgálnia, hanem közösségben élhet Istennel. Ez már itt a földön elkezdődhet, s a halál után örök és tökéletes lesz.

Karácsony és pünkösd között akkor nem lesz különbség.

Történet:

József Dávid király leszármazottja. Dávid Betlehemben született Isai legkisebb fiaként. Augustus császár népszámlálást rendelt el. Nagy birodalma („az egész föld”) minden lakosának a maga városába kellett mennie, hogy ott írják össze (lásd a 209.leckét). József engedelmeskedett Augustus császár parancsának. Jegyesével*, Máriával a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe utazott. Ez kb. 100 km-nyi út*. Máriának valószínűleg gyalog kellett megtenni az utat, pedig a Gyermeket várta.

József és Mária végre megérkezett Betlehembe. Nagy volt ott a forgalom. Mindenki, aki Betlehemből származott, odautazott. Szállást* kerestek. Amikor József és Mária a fogadóban hálóhelyet kértek, kitűnt, hogy az már tele van. A 7. versben jászolról, az állatok etetővályújáról olvasunk. Örökre tisztázatlan marad, hogy a fogadós volt-e, aki a hálóhelyet felkínálta nekik az istállójában. Az „istálló” szó nincs megemlítve. Nagyon is lehetséges, hogy a fogadónak abban a részében találtak helyet, ahol az állatokat helyezték el. Van még egy másik lehetőség is: az az istálló, ahol a pásztorok, akikről a 8. vers szól, a nyájukat szállásolták el. Az ilyen istálló egy fallal körülkerített hely volt ajtó nélküli ajtónyílással ellátva. A pásztor az ajtóban feküdt. Gondoljunk Jézus szavaira: „én vagyok a juhok ajtaja” (Jn 10,7). A pásztorok ugyanis azonnal tudták, hogy melyik jászolról szólt az angyal! A történet elmondásakor nyugodtan lehet „istálló”-ról beszélni.

Azután Jézus megszületett. 6. vers: „És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje”. Vajon mindjárt az első éjszaka történt-e, nem tudjuk. Nem látszik valószínűnek. Csak azt olvassuk: „amíg ott voltak”. Viszont a 8. versből tudjuk, hogy éjszaka volt: a pásztorok éjszaka őrködtek a nyájuk mellett. Az idők teljessége, a történelem nagy pillanata elérkezett! Az Üdvözítő megjelent a földön.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott” (lásd Jn 1,14). Az Ézsaiás 53,2-ben levő prófécia beteljesedett: „Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből.” Egyúttal valóra vált a Mikeás 5,2-ben (az új fordítás szerint 5,1-ben) levő prófécia is: „De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (itt a Károli Bibliából vettem az idézetet, mivel az illik ahhoz, amit a leckében Evert Kuijt erről mond. A fordító). Az abban az időben nem sokat számító Betlehemben született meg Isten Fia. Mária újszülött Fia uralkodó lesz Izráelben népe fölött, minden hívő fölött. Nagyszerű textusunkban ez a szó szerepel: „nekem”. Nekem, az Úrnak, a Szövetség Istenének származik, azaz születik Ő. Az Atya magáévá fogadta a Fiút, a Szabadítót. Gondoljunk arra, hogy Isten a megszületett Megtartó által népével is megbékélt! Nem hiába hirdetik majd az angyalok ujjongva a Megtartó eljövetelét! Csak az Ő eljövetele által lehetséges a nagy öröm a mennyben minden megtérő bűnösön (Lk 15,7)! Mária újszülött Gyermeke elsőszülött Fiú. Ez, világos, arra céloz, hogy a gyermek Mária elsőszülött fia. Miért van ez ilyen egyértelműen leírva? Nos, mindenkinek, aki Krisztusról hall, tudnia kell, hogy amikor Mária Jézust megszülte, még szűz volt, még nem hált Józseffel, a férjével (Mt 1,25). Hogy Jézus Mária elsőszülött fia volt, arra is utal, hogy más fiai (leányai is) születtek (lásd Mk 6,3).

Ézs 53,2–3: „Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott.”

Úgy van: A Megtartó a legeslegszegényebb körülmények közt jött a világra. Egy jászol, egy etetővályú volt az első fekvőhelye. Mária bepólyálta. De ne a ma is használatos pólyára gondoljunk! Abban az időben keskeny vászoncsíkokba csavarták be a gyermeket. Mária gondosan magával hozta ezeket. (Lásd Ez 16,4) Gondolkodjunk el azon a tényen, hogy a bűn nélkül való Üdvözítőt felöltöztették. Ennek a megaláztatásnak is alávetette magát népéért. Ugyanis a ruha viselése a bűn egyik következménye volt. Ebben is hasonló lett a Megtartó az emberekhez. Joggal nevezte magát „Emberfiá”-nak.

Az egész születéstörténet az Isten Fia megaláztatásáról beszél. És mindez szeretetből történt, „hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

Jegyzetek:

Jegyese – (Lásd ehhez a 206. és 209. leckében levő jegyzetet) Az Úr angyala Józsefnek álmában megparancsolta, hogy vegye magához jegyesét (Mt 1,20). Ő engedelmeskedett a parancsnak (Mt 1,24), de nem „érintette” (Károli: „ismerte”) őt (Mt 1,25). A Lk 2,5 még mindig „jegyes”-ének nevezi Máriát. Ebből arra következtethetünk, hogy József és Mária még nem éltek házaséletet.

Az utazás Názáretből Betlehembe – Mivel Galilea és Júdea között Samária terült el, a galileaiak a Jordánon túl utaztak Júdeába (többek közt Jeruzsálembe). Kétszer keltek át a Jordánon (lásd a leckét).

Szállás (Károli: vendégfogadó ház) – Úgynevezett karavánszeráj: fallal körülkerített térség, a falak mentén egyszerű hálóhelyekkel. A tevék, szamarak és lovak az udvaron maradtak. A nagyobb szállások emeletesek voltak: alul voltak az állatok, az emeleten az emberek.

Kapcsolódó igehelyek: Ézsaiás 53; Mikeás 5,1; János 1,14

210.1

Énekek:

Református énekeskönyv: 98:1–2; 117; 296:1–2; 303:1–3.6–7; 318; 319:1–3.6; 320:1
Jertek, énekeljünk!: 7; 8; 9; 20; 21:1; 24; 28
Harangszó: 2; 5:1–2; 7; 51
Dicsérjétek az Urat!: 103; 105; 106; 111; 114:1–2
Erőm és énekem az Úr: 42; 108

Megjegyzések:

Közismert történet – Melyik tanító nem ismeri Jézus születésének történetét?… Éppen azért, mert ilyen közismert ez a történet, írtuk le még egyszer mélyrehatóan, mit foglal magában a Megtartó testben eljövetele. Reméljük, hogy ez a leírás sok mindent megvilágít. Különösen a nagyobb gyermekekkel beszélhetünk ezekről a tényekről behatóbban. Vetessük elő velük a Bibliát ehhez! Visszatekintés a bűnesetre, az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak tett ígéretekre, a Messiás eljöveteléről szóló próféciákra, segíti a dolgok jobb megértését.

Mit kapnak a gyermekek ebből a bibliai részből? – A karácsonyi történet gyakori ismétlése – otthon, könyvben, folyóiratban, iskolában, gyermekistentiszteleten, templomban – bizonyos közömbösséghez vezethet. A gyermekeket azonban állandóan emlékeztetni kell arra, hogy ezzel a művével Isten mit tett a bűnös emberért. A Megtartó a gyermekekért is jött a földre!

Ne tegyük regényes történetté – Természetesen nem ismerjük minden tanító elbeszélő stílusát. De gyakran megtörténik, hogy a Lukács 2-t meseként mondják el. Figyeljünk a karácsonyi énekekre is! Kicsinyítő szavak, mint istállócska, jászolka, pásztorocskák, angyalkák gyakran előfordulnak. Pedig itt az Isten Fia, a Megtartó születésének hatalmas üdvtényéről van szó! Ez a régi magyar ének emlékeztessen erre bennünket (Ref. ék: 318. dics.):

210(Nagyobb méretben való megtekintéshez, kattints a képre!)

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

 • A Római Birodalom előnyeivel és hátrányaival. Róma és a provinciák. Világuralom. A császárok istenekké magasztalták fel magukat. Augustus császár rendelete. (***)
 • Tájékozódás a térképen: a Római Birodalom kiterjedése („az egész föld”), Júdea provincia, Názáret, Betlehem. (***)
 • Jézus születéstörténete. Időszámításunk kezdete. (***)

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

 • Gyermek születése a családban. A kisbaba gondozása. (*)
 • A helyi hagyományok ápolása: betlehemes, ill. pásztorjáték vagy karácsonyi műsor készítése. (** ***)

Dráma / Magyar irodalom

 • Improvizatív játék: a kisbaba gondozása, pólyázása, ringatása altatódalokkal. (*)
 • Dramatikus játék: hagyományos betlehemes, ill. pásztorjáték feldolgozása, vagy a bibliai elbeszélés dramatizálása. (** ***)
 • Karácsonyi műsor összeállítása versek, énekek segítségével. Verstanulás, versmondás. (***)
 • Párbeszédek írása a dramatikus játékhoz. (***)

Ének-zene

 • Karácsonyi dalok éneklése, válogatás népszokásdalainkból. (* ** ***)
 • Részletek meghallgatása
  – eredeti betlehemes, ill. pásztorjátékokból (** ***)
  – klasszikus karácsonyi zeneművekből (pl. Händel: Messiás, Bach: Karácsonyi oratórium, karácsonyi orgonazene) (***)
  Egy-egy részletet a karácsonyi műsorba is beépíthetünk.

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Képalkotás síkban különböző anyagok (színes papír, textil, vatta, gyapjú, szalma stb.) segítségével. Betlehemi istálló, gyermekszoba berendezési tárgyakkal. (*)
 • Modellkészítés papírból: betlehemi istálló emberalakokkal. (**)
 • Kézművesmunka vessző, szalma, gyékény vagy agyag felhasználásával. Betlehemi istálló ember- és állatalakokkal, karácsonyfadíszek. (***)

Vázlat:

Augusztus császár – népszámlálás
Betlehem – szállás: nincs hely
jászol – pólya – megaláztatás

Ez egy bemutató lecke. Az ezutáni részek a többi leckénél már csak az előfizetőink számára lesznek elérhetőek!

Az előfizetéshez kattints ide!

Feldolgozás ***

Munkalap:

A feladat textusa: „…emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 7b–8) Az Isten Fia maga Isten. Mint ember jött a földre. Ez megalázkodás volt részéről. A mennyei Atya akaratának engedelmeskedve Krisztus meghalt a kereszten, hogy megszabadítson mindenkit, aki hisz benne.

Aranymondás:

Megtanulásra a fenti igeszakasz aláhúzott részét javasoljuk, de kiegészíthető a második részével is: Fil 7b–8

Üzenet elmélyítése / beszélgetés:

A Gyermek:

 • Jézusról Gábriel angyal azt mondta Máriának, hogy Isten Fia. Erre Jézus születésének elmondásakor és az arról való beszélgetés alkalmával világosan rá kell mutatnunk. Hiba lenne, ha csak mint „gyermek”-ről, és kevésbé „a Gyermekről” beszélnénk és beszélgetnénk, ha Isten Fiáról van szó. Az isteni születés titka: az Isten Fia, maga is Isten, csecsemőként jött a világra.
  Nem látható tehát különbség közte és más újszülött fiúcska között. Mégis van különbség:
  – Jézus földi apa nélkül jött a földre. Isten maga az Ő Atyja.
  – Jézus nem fog vétkezni.
  – Jézus nem bűnösként hal meg.
  – Jézus önként hal meg.
  – Jézus meghal mindenkiért, aki hisz benne.
  Nagyszerű, ha erről a csoporttal tanulságos beszélgetés alakulhat ki.
 • Hasonlítsuk össze a munkalapon található verset az alábbi igehelyekkel: Lk 2,1–7; Mik 5,1; Fil 2,6–8! Beszélgessünk arról, milyen megaláztatást jelentettek Isten Fia számára születésének körülményei! Milyen megaláztatásokat szenvedett még el életében azáltal, hogy „magatartásában is embernek bizonyult”? Miért jelent ez vigasztalást, biztatást a mi számunkra? (lásd még a 209. lecke *** munkalapját)

Egyéb ötletek:

Karácsonyi műsor, játék:

 • Készítsünk a gyermekekkel karácsonyi műsort, melybe beépíthetjük a munkalap versét, akár dramatikus formában is! Válogassunk hozzá énekeket a felsorolt és közölt karácsonyi énekek közül! (Lásd még a 211., 212. leckét.)
 • Feldolgozhatunk egy hagyományos betlehemes vagy pásztorjátékot is, különösen akkor, ha lakóhelyünkön is játszottak ilyet. Összegyűjthetjük a gyerekekkel, milyen énekes, dramatikus hagyományai voltak lakóhelyünkön a karácsony ünneplésének.
 • Harmadik lehetőség, hogy a gyermekek alkotják meg a dramatikus játék szövegét is. Ebben az esetben bontsuk mozzanatokra a születéstörténetet (segít a kisiskolások ** munkalapján közölt vázlat), játsszák el a gyerekek spontán szövegalkotással, majd írjanak jelenetenként párbeszédeket, az elbeszélő (narrátor) szövegével együtt! Így tudjuk leghatékonyabban feldolgozni velük a bibliai szöveget, történetet.

Kézművesmunka:

A nagyobb gyerekek is szívesen barkácsolnak, különösen karácsony előtt, ne hagyjuk őket feladatok nélkül!
Elkészíthetik ők is a betlehemi istállót jászollal, ember- és állatalakokkal. Alapanyagként a vesszőt, szalmát, gyékényt vagy az agyagot javasoljuk. Ezek utalnak leginkább Jézus megalázott voltára, arra az emberi környezetre, amelybe megszületett. Szalmából és gyékényből nagyon szép karácsonyfadíszeket is készíthetünk.
A megvalósításban segíthet a „Menjünk mi is Betlehembe” című könyv (Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp, 1990).

Feldolgozás **

Munkalap:

Nem az istálló a történet középpontja, hanem a Gyermek Jézus. Ezt észrevehették a gyermekek a történetből. Mária és József Jézus születése fölötti öröme most láthatóvá lesz.

Aranymondás:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Üzenet elmélyítése / beszélgetés:

Jézus jövetelének célja:

Jézus földre jövetele a legelső üdvtény. De nem az egyetlen! Húsvét és pünkösd követi…
Okos dolog minderre rámutatni a gyermekeknek. Ezért néhány kérdés több bepillantást enged abba, miért volt szükség rá, hogy Krisztus emberként jöjjön a földre, mi volt a célja.
Ki az Úr Jézus Atyja? Az Úr Jézus is Isten?
Miért jött az Úr Jézus a földre?
Kikért jött az Úr Jézus a földre?
Milyen munkához kezdett, amikor felnőtt?
Mi történt azután, hogy az Úr Jézus meghalt a kereszten?
Kikért halt meg?
Hol van most az Úr Jézus? Mit csinál ott?

Egyéb ötletek:

Dramatizálás:

 • Hazánkban kedvelt karácsonyi népszokás volt a betlehemezés, a pásztorjáték. A fennmaradt első szövegek a 17. századból iskolai előadás céljára készültek. Mi is készülhetünk karácsony ünnepére dramatikus játékkal (lásd még: 211, 212. lecke), melynek első része lehet:
  1. A császári rendelet kihirdetése
  2. József és Mária készülődése és útja Betlehembe
  3. Szálláskeresés
  4. A gyermek születése
  A jeleneteket eljátszhatják a gyerekek többször, spontán szövegalkotással, de kötött szövegeket is kereshetünk hozzá gazdag népszokás-anyagunkból, vagy magunk is írhatunk párbeszédeket a Biblia és hagyományos szövegek segítségével. (Ne féljünk együtt játszani, együtt alkotni a gyerekekkel!)
 • A játékot egészítsük ki a megfelelő énekekkel, melyhez bőven találunk választékot a felsorolt énekek között, de még közlünk néhány értékeset, melyek nem találhatók meg felhasznált énekeskönyveinkben. Az itt közölt dal az evangélikus énekeskönyvből való (169.) Weöres Sándor szövegével:

210.2(Nagyobb méretben való megtekintéshez, kattints a képre!)

Feldolgozás *

Munkalap:

Induljunk ki a gyermek élményvilágából, és hasonlítsuk össze tapasztalatait az Úr Jézus születésével! A téma egészen jól kapcsolódik a gyermeknek azokhoz a tapasztalataihoz, amikor öccse vagy húga született, vagy a nagynénjének, esetleg a baráti körben valakinek kisbabája lett.

Aranymondás:

(Mária) megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette. (Lukács 2,7)

Üzenet elmélyítése / egyéb ötletek:

A baba születése:

 • Ehhez a tárgyhoz számos ajánlatot találhatunk a 19. leckében: „Izsák születése”, és a 41. leckében: „Mózes születése”.
 • A témát szemléletessé lehet tenni azzal, ha valamelyik gyermeknek az édesanyja, akinek kisbabája van, meghívja a gyermekeket. Nagyon érdekes számukra, ha látják, hogyan fürdetik a kisbabát, vagy hogyan etetik a cumisüvegből.
  Ha erre nincs lehetőség, akkor a tanító vagy a gyerekek mindezt egy játék babával is eljátszhatják, pl. megfürdetik a babát, bepelenkázzák, cumisüvegből itatják stb. Bepólyázhatják a babát egy ma is használatos pólyába; majd bepólyálhatják úgy, ahogy Mária tehette és a rajzon is látható: egy puha vászonba vagy kendőbe.
  Kitalálós játékot is játszhatunk: egy gyermek mutatja, hogy mit csinál egy képzeletbeli babával, a többiek pedig megpróbálják kitalálni azt (különösen érdekes ez azok számára, akiknek otthon nincs kis testvére).
 • Beszéljük meg a gyermekekkel, mi van most, amikor egy baba születik, és mi volt akkor, amikor az Úr Jézus született. Az összehasonlítás nagyon elgondolkoztathatja az óvodást azon, hogy az Úr Jézus milyen nyomorúságos körülmények közt jött a földre. Felhasználhatjuk ehhez a munkalap tárgyait. Beszéljük meg velük, mire valók, mire lehet használni ezeket.

Altatódalok:

Tegyenek a gyermekek úgy, mintha egy kis babát tartanának a karjukon, és ringassák! Énekeljenek ehhez bölcsődalt: „Tente baba, tente”, „Csicsija babája”! Mondjuk meg nekik, hogy szépen és halkan énekeljenek! Énekeljük el hasonló módon, altatódalként a „Kirje, kirje…” kezdetű éneket (Jertek, énekeljünk! 20), mintha Mária ringatná a gyermeket és énekelné hozzá a dalt! Énekelhetjük az alábbi, betlehemes népszokásaink között fennmaradt változatot is ugyanazzal a dallammal:

Szűz Mária várja, várja,
Aludjon el Jézuskája,
Átöleli két karjával,
Melengeti szép ajkával.

Aludj, aludj én szentségem,
Csillag villan széles égen,
Fényes útját bölcsen járja,
Áldásodat várja, várja.

Barkácsolás:

4–6 gyermekből álló csoport készítsen nagy ív (barna) papírból istállót! (Az istálló ne térben, hanem síkban készüljön el!) Adjunk nekik egy dobozban különféle színű papírt, valódi gyapjút vagy vattát, hogy abból juhokat készítsenek, szalmát, ruhaanyag darabokat József és Mária ruhái számára, és fehér vásznat, amibe az Úr Jézust pólyálják stb! A gyerekek beszéljék meg egymással, ki mit készít az istállóba!

 • Egy másik csoport gyerekszobát „rendezhet be” egy nagy ív papíron. Adjunk tapétát nekik a gyermekszobához, szép függönydarabokat, csipkéket a bölcsőhöz, talán egy szövetdarabot a padlót befedni, puha ruhaanyagot játékállatok készítésére stb!
  Az istálló és gyerekszoba lapját akasszuk a falra a teremben egymás mellé, és a gyerekek beszéljenek arról, hogy mi van azokon!
 • Ismét egy másik csoport vágjon ki olyan tárgyakat, melyekre a kis babáknak szükségük van! Illesszük egymáshoz a különböző darabokat!

A teljes letölthető PDF – mintaként

210_1 210_2 210_3 210_4 210_5 210_6 210_7 210_8 210_9

 

001_8

 

A lecke bemutató képanyaga – tanári lapok és munkalapok – a bejegyzés végén mind megtekinthető, és a teljes anyag PDF formátumban letölthető!

 

Üzenet – Téma:

* Istent úgy tiszteljük, mint a menny és föld te­remtőjét.
* Tőle van minden – ezért tisztelettel közelí­tenünk minden teremtményéhez.
* Isten ÖRÖKKÉVALÓ – a semmiből hozta létre az eget és a földet, mert így látta jónak.

1. történet:

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

A föld kietlen és puszta volt*, teljesen sötét. De… Isten Lelke lebegett a vizek felett. Isten elhatározta, hogy teremtményeivel betölti az űrt. Teremt a semmiből!*

Akkor megszólalt Isten: „Legyen világosság!” És úgy lett. Ezt cselekedte az első napon. S az első nap után eljött az első este.*

A második napon „kifeszítette” az eget,* s ezzel elválasztotta a földi vizektől. A második napon a talaj még nem volt szilárd és száraz. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán megint este következett.

A harmadik napon összeterelte a vizeket, hogy meglátszódjon a szárazföld is. Valóban így történt, és máig így van: a földet tengerek, folyók, tavak szelik át. De még nem élt és nem nőtt semmi a vízben és a földön. S az Isten betöltötte mindezt a növények csodálatos tarkaságával, a semmi kis moszattól kezdve a legnagyobb fákig, mintegy előkészítve a további élőlények táplálékát.* És látta Isten, hogy mindez jó. Ismét este lett. (Így lett este, és lett reggel: harmadik nap).

Világosság már volt, de nem volt növekedést adó meleg. Ezért a negyedik napon megteremtette Isten a Napot, a meleg forrását, mely (biológiailag nézve) minden élet feltétele. A Nappal együtt megjelentek a Hold és a csillagok, hogy ragyogjanak az éjszakában. Megszámlálhatatlan égitest! Isten kijelölte ezeknek az égitesteknek a helyét, és megszabta a pályájukat. Ezek határozzák meg az időt: az órákat, napokat, hónapokat és éveket. S látta Isten, hogy ez jó. De ekkor még senki sem élvezhette mindezt, a meleget, a fák és növények szépségét, mert egyetlen állat s az ember sem élt még a földön.

Ám eljött az ötödik nap is. S ekkor már minden megváltozott. Megpezsdült az élet a vízben és a levegőben. Halak ezrei gyönyörű változatossággal, madarak csapatai fantasztikus gazdagsággal törték meg a csendet. A kis veréb, a kacsa, a kócsag, még felsorolni is sok. Isten megáldotta őket, hogy sokasodva betöltsék az egész földet.

A hatodik nap is elérkezett. Isten folytatta a teremtést. Legyen még több teremtmény a Földön. Megteremtette az állatok sokaságát egértől az elefántig, és más nagy állatokat, melyeket nem ismerünk már, báránytól az oroszlánig, szúnyogtól a békáig mindenre volt gondja. S mind békében éltek egymással*, táplálékuk csak a növények voltak. Isten őket is megáldotta, hogy szaporodjanak.

2. történet:

De nem volt még senki, aki Istenre gondoljon, s beszéljen Róla, és csodálatos teremtett világáról, senki, aki tudatosan dicsérje Istent.

Isten azt mondta: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá.”* Értelmes embereket, akik éreznek és akarnak; akik gondolkodni, szolgálni is tudják Istent, és engedelmes­kednek Neki. Embereket, akik gondozzák a teremtett világot, Isten uralmát képviselik.

Isten először a férfit teremtette meg. De őt másként, mint a többi teremtményt. Azokat a föld „hozta létre” (1Móz 1,24; 2,19). Egyszer csak voltak. A férfit Isten a föld porából formálta meg. S élet leheletét lehelte az első ember orrába. Mi „Isten leheletével” élünk; ugye, milyen értékes és drága az életünk! Ádám azt a feladatot kapta, hogy adjon nevet minden állatnak. A névadás egyúttal annak a jelképe is volt, hogy az ember uralkodik az állatokon. Az uralkodás itt azt jelenti, hogy felettük áll, de úgy, mint aki felelős értük.

Az embernek szabad volt a növények és fák gyümölcséből ennie. De Ádám nagyon egyedül érezte magát… Látta, hogy egy állat sincs egyedül: vannak hímek és nőstények, s ezért Isten azt mondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” Ádám mély álomba merült, s közben oldalbordájából Isten megformálta Évát, és húst tett a helyébe. Amikor Ádám felébredt, azonnal megszerette őt. Asszonyembernek* nevezte, mert férfiemberből vétetett. Ezt a szeretetet Isten ajándékozta nekünk, hogy egy férfi és egy nő szeretheti egymást, gondoskodhatnak egymásról, hűségesek lehetnek jóban-rosszban.

Az Úr Isten akarta, hogy ebből a szeretetből gyermekek is szülessenek, családokban éljenek együtt, és örvendezhessenek gyermekeiknek, akiket Isten adott nekik.

Isten befejezte a teremtést. Látta, hogy minden jó. A Nap lement, este lett.

Eljött a hetedik nap is. Isten megpihent munkája után. Ez a „nyugalom napja”*, a szombat, amelyet Isten külön arra rendelt, hogy az ember is megpihenhessen minden munkájától, s Isten közelségében feltöltődhessen. (Mivel az Úr Jézus a hét első napján támadt fel, a keresztyének ezt a napot, a vasárnapot* tették a nyugalom napjává.)

Kapcsolódó igehelyek:

Jób 38,1–39; Zsolt 33,6kk, Zsolt 19,1–7

Jegyzetek:

Kietlen és puszta – „Káoszról” olyan értelemben beszélhetünk, mint megformálatlan állapotról. Hiszen Isten a semmiből hozta mindezt elő.

Teremtés – Mit is jelent a „semmiből”? Csak Isten akaratából: ahogyan a festményhez megvan a festék, az ecset és a vászon, s a festő „akaratából” áll elő a festmény.
Isten így először a „lehetőségeket” teremtette meg, azután betöltötte őket: első és negyedik nap: világosság – Nap, Hold, csillagok; második és ötödik nap: levegő, ég és víz – madarak és halak; harmadik és hatodik nap: szárazföld és növények – állatok és az ember.

Éjszaka és nappal – Egy sajátságos bibliai szemlélet, miszerint a nap az éjszakával kezdődik. Pl. a zsidók szombatja péntek este 6 órától szombat este 6 óráig tart.

Égbolt – Megkülönböztetendő a „menny” fogalmától, amely nem fent vagy lent van, hanem Isten lakóhelye.

Táplálék – Egészen Nóéig az állatok és emberek eledeléül csak a növényeket (zöldségek, gyümölcsök) rendelte Isten (1Móz 9,2–4). Később változott ez meg, ahogyan a Biblia tudósít róla. Isten rendelése szerint voltak tiszta állatok (azaz olyanok, amelyeket szabad volt megenni) és tisztátalan állatok (lásd többek közt 3Móz 11; ApCsel 10).

Békesség az állatvilágban – Az állatok nem bántják egymást – ahogyan ezt a „messiási birodalomban” is megígérte Isten, hogy nem támadnak majd egymásra: Ézs 11,6–8.

Istenképűség – Egyértelmű különbségtétel az állatoktól (ugyanakkor alázatra tanít, hogy ugyanazon a napon lettünk megteremtve, s ugyanazon „anyagból”!). Egyedül az ember tud szeretni, alkotni, gondolkodni, dönteni.

Asszonyember – A férfiember női párja. A kettő együtt igazán egy: az ember. (A bűneset után nevezte Ádám a feleségét Évának, mert ő lett anyja mindennek.)

Nyugalom napja – A „szabbat”, magyaros formájában: szombat. Mi keresztyének Jézus feltámadásának napját, a vasárnapot ünnepeljük „nyugalom napjaként”. Néhány felekezet visszatért a szombat megünnepléséhez. A nyugalom napját Isten az egész emberiség számára rendelte (2Móz 20,8).

Vasárnap – A „vásárnap” fogalmából keletkezett: A templommal rendelkező helységek ezen a napon vásárt tartottak.

Énekek:

Református énekeskönyv: 8; 24:1; 136:1.5–8; 148; 160; 209:1–2; 251:1.4–8; 278
Jertek, énekeljünk: 90–96
Erőm és énekem az Úr: 27; 47; 99; 104
Harangszó: 21; 40:4; 52:1–3; 53:1–4
Dicsérjétek az Urat: 28; 41; 53:1–3; 100

Megjegyzések:

Két történet – A történet két részből áll. Kisebb gyermekeknek lehet tovább bontani. Fontos, hogy mindezt érzékeltessük, ha lehet, képes beszéddel, példákkal.

Teremtés – különbséget kell tennünk az „alkotás valamiből” és a „teremtés a semmiből” között. Isten valóban a semmiből hozta elő, hívta elő a világot szavával!

Kietlen a puszta – Értesd meg ezeket szinonim szavakkal, melyek a semmire utalnak: semmi hang, semmi megfogható, semmi, amire ráállhatnál, amibe kapaszkodhatnál, amit láthatnál…

Égi vizek és földi vizek – Gyönyörűen érzékeltethető, ha a horizont keskeny csíkjára gondolunk, s a víz körforgására, hogy ez a védettség adja nekünk itt az élet lehetőségét.

Kisebbeknek – Kiindulhatunk saját tapasztalataikból: Hol laksz te? Hol van az a ház? Hol van az az utca? stb. – kiterjesztve a földhatárig. Mit eszel? Honnan került asztalotokra? stb. – eljutva a Teremtőig.

Nagyobbaknak – Az ember feladatáról a Földön: uralkodás és őrzés, építés és gondoskodás, s nem kihasználás és hatalmaskodás.

Legnagyobbaknak – Az ember: férfi és nő – együtt lehet csak ember. Ez a házasság titka. Isten adja, neked formálta, segít a megtalálásban, az együtt maradásban. Családban a szülők tisztelete, engedelmesség fogalma is magyarázatra kerülhet.

Általánosságban – Hangsúlyozhatjuk a teremtés szépségét, és minden csodájára külön fel lehet hívni a figyelmet. A fantasztikus állatoktól (sivatagi béka, kenguru), a csodálatos növényekig (hóvirág, kígyófa), egészen az emberig, akinek „részleteiben” (vér, hormonok, emésztőnedvek) is annyi csoda van, hogy az egésznek az összerendezettsége már utánozhatatlan is. S mindennek ÉLETET az Isten adott. Amit az ember alkot, az is lehet szép a megtévesztésig, de nincs benne élet!
Az ember csak abból tud valamit formálni, ami már „készen” van előtte.
De ezzel is sokkal többet kapott, mint az állatok.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Természetismeret / Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • A természeti környezet megfigyelése lakóhelyünkön és környékén. Séta, tanulmányi kirándulás. (* **)
 • Csoportosítás: élő–élettelen; természeti–mesterséges környezet; növények–állatok–ember; vízben, levegőben és szárazföldön élő állatok; kicsi és nagy élőlények. (* **) Fásszárú és lágyszárú növények; rovarok, madarak, halak, emlősök. (**)
 • Különböző dolgok, anyagok, képek gyűjtése az élő és élettelen természeti környezetből ill. környezetről. Mindebből kiállítás rendezése a teremtés napjaihoz kapcsolódóan. (**)
 • Természeti környezet, különböző felszíni formák, vizek modellezése homokasztalon vagy homokgödörben. (**)
 • Környezetszennyezés. A természet védelme. Ehhez kapcsolódó feladatok a gyermekek számára. (* ** ***)
 • A természet rendje, a természeti törvények szerepe. A világmindenség egysége: galaxisok, csillagok, bolygók. A földi élet. (***)

Társadalmi ismeretek / Történelem

 • Az emberi munka, kultúra szerepe a természeti környezet alakításában. (***)

Emberismeret

 • Az emberek és az állatok különbözősége (testi jellemzők, képességek, lelki tulajdonságok, kommunikáció, munka). Mit jelent az „istenképűség”? Ember voltunk általános vonásai. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Néhány himnusz, magasztaló zsoltár összehasonlítása. A zsoltárköltészet jellemző, közös vonásai egy bibliai, középkori és modern költői műben. (***)
 • Kreatív szövegalkotás: magasztaló vers írása a zsoltárköltészet kifejező eszközeivel. (***)

Matematika

 • Számlálás egyesével 6-ig. Sorbarendezett elemek sorszámának megállapítása. (*)
 • Számjegyek felismerése 1-től 6-ig. A sorszám jelölése. (*)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • A teremtés napjainak megelevenítése egyszerű rajzeszközökkel. (*)
 • Állat- és emberalakok formázása gyurmából vagy agyagból. Egyszerűbb állatok papírhajtogatással. (**)
 • A teremtés, mint eseménysor ábrázolása egyszerű képi jelekkel. (***)
 • A teremtés egy napjának megjelenítése képzelet alapján festéssel. (***)
 • Képalkotás montázstechnikával. Plakátkészítés választott (vegyes) technikával. (***)

Vázlat:

Teremtés
kietlen és puszta sötétségben

első nap: világosság
második nap: egek-vizek szétválasztása
harmadik nap: vizek és szárazföld/növények
negyedik nap: égitestek
ötödik nap: madarak-halak
hatodik nap: szárazföldi állatok – nemük szerint
ember – Isten képére
Ádám és Éva
hetedik nap: nyugalom napja

Ez egy bemutató lecke. Az ezutáni részek a többi leckénél már csak az előfizetőink számára lesznek elérhetőek!

Az előfizetéshez kattints ide!

Feldolgozás ***

Munkalap:

A feladat textusa:

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (1Móz 1,1–2)

Aranymondás / tanulnivaló:

* A munkalap textusának első mondata (1Móz 1,1);
* vagy a teljes igeszakasz (1Móz 1,1–2).
* A napok és a teremtés sorrendje (lásd a Vázlatot).

Üzenet elmélyítése / egyéb ötletek:

Teremtés-témák:

 • Két feladatot kaptunk: „gondozni és őrizni” a teremtett világot. Mit jelent ez az emberiség történelmében? (földművelés, állattenyésztés, kertészet, erdészet, halászat stb.) Mit jelent ma, amikor beavatkozásunkkal megbomlott a természet rendje? Mit tehetünk a környezet­szennyezés ellen? Segít-e ez valamit is?
 • Az embert Isten a „maga képmására” teremtette. Mit jelent ez az „istenképűség”? Gyűjtsenek a gyerekek olyan képességeket, tulajdonságokat, melyek csak az emberre jellemzőek, s elválasztják az állatvilágtól! Milyen hatalmat kapott az ember „istenképűsége” mellé? Hogyan kell élnie vele? Mi jellemez egy jó „uralkodót”?
 • Isten teremtő munkájával a káoszból rendet teremtett. A természet törvényei mind ezt a rendet biztosítják. Soroljanak fel néhányat a gyerekek! Fedeztessük fel, hogy a teremtés napjai között is milyen rend uralkodik:
  Első három nap: szétválasztások, a teremtés színhelyeinek, az élet feltételeinek biztosítása (Ilyen értelemben a növényvilág is, mint táplálék, az életfeltételekhez tartozik).
  Második három nap: a színhelyek benépesítése.
  Megvizsgálhatjuk a kapcsolatot az egyes napok között is:

  1. világosság/sötétség
  2. égbolt/vizek
  3. tenger/szárazföld – növények
  4. égitestek
  5. madarak – halak
  6. szárazföldi állatok – ember

Himnuszok:

 • A himnuszok eredetileg Istent dicsérő, magasztaló énekek voltak, melyeket az istentiszteleti szertartásokon használtak. Ilyen többek között a 148. zsoltár. Olvassák el a gyerekek a zsoltárt, s beszélgessünk:
  Milyen teremtményeket említ a zsoltár?
  Mi a feladata valamennyi teremtménynek? (Kulcsszó: „dicsérjétek”.)
  Hasonlítsd össze a zsoltár felépítését a teremtéstörténettel!
 • Hasonló szempontok és kérdések szerint elemezhetjük Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát (lásd: „Szüntelen imádkozzatok” – Imádságok a keresztyénség századaiból. Kálvin Kiadó, Bp. 1979. 36. o.) vagy azt a modern himnuszt, zsoltárátiratot, melynek részletét itt közöljük (lásd W. Gitt: Jelek a Mindenségből. Evangéliumi Kiadó, Bp. 1997. 53–54. o.):

Dicsérjétek az Urat
ti ködfoltok a fotólemezen,
porszemekhez hasonlók.

Dicsérjétek az Urat
ti meteoritok,
üstökösök ellipszispályái
és mesterséges holdak.

Dicsérjétek az Urat
atomok és molekulák,
protonok és elektronok,
protozoák és sugárállatkák.

Dicsérjétek az Urat
madarak és repülőgépek.

Dicsérjétek az Urat
ráktérítő és északi sarkkör,
az Atlanti-óceán és a Humboldt-áramlat viharai,
az Amazonas sötét erdei,
déltengeri szigetek, vulkánok és lagúnák
és te, Karib-szigetek holdja
a pálmák sziluettje mögött.

Dicsérjétek az Urat
ti rendőrök, diákok
és csinos lányok.

Fensége túltesz égen és földön,
teleszkópokon és mikroszkópokon.

 • Írjanak a gyerekek maguk is himnuszt, magasztaló verset, a zsoltárokhoz hasonló kötetlenebb formában! Gondoljanak mindazokra a teremtményekre, melyek létezésükkel Teremtőjüket dicsérik! Egyéni tapasztalataiktól a tudományos ismeretekig bármit felhasználhatnak. *

Képalkotás:

 • Rajzold le a teremtés napjait megfelelő sorrendben egy papírcsíkra, egyszerű képi jelekkel!
 • Válaszd ki valamelyiket a teremtés napjai közül, és próbáld meg a nap színhelyeit, teremtményeit egy képen megfesteni! Olyan színeket, színharmóniát használj, mely az adott naphoz leginkább illeszkedik!
 • Gyűjtsél az élő és élettelen természetet ábrázoló képeket! Készíts belőlük montázstechnikával egy képet, melynek címe lehet: Az Urat dicséri minden.
 • Szabadon választott technikával készíts plakátot, mely a teremtett világ, a természet védelmére hív fel!

Feldolgozás **

Munkalap:

Ha van rá lehetőségünk, másoljuk a munkalapot vastagabb papírra (fénymásolóval műszaki rajzlapra is lehet másolni)! Így tartósabb, erősebb lesz a munkadarab.
A számozott körcikkekre tulajdonképpen a teremtés vázlatát írhatjuk le közös megfogalmazás után. A gyerekek kiszínezhetik a körcikkeket, mindegyik napnak megfelelő színt keresve. A két kör összeerősítésére a „milton-kapocs” a legalkalmasabb.

Aranymondás / tanulnivaló:

* Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel 4,24)
* A napok és a teremtés sorrendje:

 1. világosság/sötétség – nappal/éjszaka
 2. égbolt/vizek
 3. tenger/szárazföld – növények
 4. égitestek (Nap, Hold, csillagok)
 5. halak és madarak
 6. szárazföldi állatok és az ember
 7. nyugalom napja

Üzenet elmélyítése / beszélgetés:

* A teremtett világ:

A teremtés napjairól, megannyi csodájáról ne csak általánosságban beszéljünk, hiszen a gyerekeknek is rengeteg tapasztalata, élménye, ismerete van a különböző teremtményekkel kapcsolatosan. Engedjük, hadd beszéljenek róla!
Nagyszerű lehetőség a teremtés csodáiról egy-egy érdekes példát mondani vagy mutatni a gyerekeknek (sivatagi állatok, együttélések, növények, állatok egymásrautaltsága stb.). Mutassunk rá, hogy az egész természetet a Teremtő adta nekünk, ezért óvnunk, védenünk kell a teremtett világ épségét, tisztaságát!

Egyéb ötletek:

Teremtés kiállítás:

 • Hozassunk a gyerekekkel különböző anyagokat (homok, agyag, víz stb.), élettelen dolgokat (kő, kavics, kagyló stb.), növényeket, ill. növényi részeket (levél, virág, termés), képeket vizekről, természeti formákról, égitestekről, növényekről, állatokról, emberekről! Rendezzünk ezekből kiállítást, a teremtés egyes napjainak külön tablót ill. tárlót kialakítva!
 • A gyűjtött anyagot másképpen is csoportosíthatjuk, pl. a környezetismeret órához kapcsolódva:– Isten teremtette – ember készítette
  – élettelen – élő környezet
  – élő: növények – állatok – ember
  – növények: fák – cserjék – lágyszárú növények
  – állatok: rovarok – halak – madarak – gerincesek: emlősök.Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy Isten milyen csodálatos rendet teremtett a természetben, ahol minden élő és élettelen dolognak megvan a maga helye, rendeltetése!

Modellezés:

 • Homokasztalon vagy homokgödörben (esetleg kisebb méretben gyurma, agyag segítségével) formáljuk ki a teremtett világ színtereit: a tengert kék papírral boríthatjuk be, a szárazföldön síkságot, domb- és hegyvidéket formálhatunk.
 • Népesítsük is be a színtereket! A növényeket kis ágak, levelek jelenthetik. Állatokat, embert formázhatunk agyagból, gyurmából, egyszerűbb esetekben papírhajtogatással is készíthetjük (pl. hal, madár stb.). Még égitesteket is vághatunk ki papírból, és felfüggeszthetjük a teremben vagy egy faágon a homokgödör fölött.

Tanulmányi séta, kirándulás:

Érdemes sétát, kirándulást szerveznünk, hogy eredetiben is rácsodálkozhassunk a teremtett világ megannyi csodájára. Séta közben megfigyelhetjük, csoportosíthatjuk az élő–élettelen, természeti–mesterséges környezethez tartozó dolgokat, s beszélhetünk a természet védelméről, benne a gyerekek felelősségéről is.

Mozgásos játék:

A házas fogó változata: udvaron, de inkább parkban, játszótéren játszhatjuk. A fogó elől futó gyerekeknek, ha „házba” akarnak kerülni, meg kell érinteniük egy teremtett dolgot, legyen az élettelen (föld, kavics stb.) vagy élő (fa, bokor stb.), és ki kell mondani a nevét. Ha ki akarnak lépni a „házból”, egyszerűen tovább szaladnak. Ha valaki téved (pl. egy ember által készített tárgyat érint és nevez meg), akkor ő lesz a fogó.

Zene és énekfeldolgozás:

 • Különböző ritmusú, hangzású zenékre találják ki a teremtés megfelelő napjait (akár furulyázhatunk is hozzá)! Pl.:– lassú: a világosság felvirrad, nyílnak a virágok, kibomlanak a rügyek
  – gyorsabb: ugrálnak a kecskék, repülnek a madarak, hullámzik a tenger
  – hangos: mindenféle állathang utánzása mozgás közben
  – halk: a Nap és Hold váltakozása az égen, halak a vízben
 • A „Ki teremtette…” kezdetű énekhez (Jertek, énekeljünk 92.) számtalan új versszakot lehet kitalálni. Pl.: Ki teremtette
  – a virágot, illatos virágot
  – az oroszlánt, ordító oroszlánt
  – a szép lepkét, tarka szárnyú lepkét stb.

Feldolgozás *

Munkalap:

A felső sorban elhelyezkedő napkorongok a számjegyeket még nem ismerő gyermekek számára is alkalmat adnak a számolásra. Vigyázzunk, sorszámokról van szó! Tehát ne a napok mennyiségét, hanem a sorban elfoglalható helyét számoljuk: első, második, harmadik nap stb.
Beszéljük meg közösen, melyik napot melyik szín jelöli (az olvasni tudó gyerekek már maguk olvashatják)! Előbb a számjegyet színezzék ki, majd az adott színnel rajzolják át a számjegyhez kapcsolódó vonalat. Így találnak rá a megfelelő teremtési napot ábrázoló rajzra. Beszéljenek róla, mit ábrázolnak ezek a rajzok (az új ismeret rögzítésére, de ismétlésére is alkalmas feladat), majd ki is színezhetik!

Aranymondás:

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,31a)

Üzenet elmélyítése / egyéb ötletek:

Beszélgetés:

A munkalap ábráihoz kapcsolódva is beszélgethetünk a teremtés napjairól, de mutassunk a gyerekeknek további képeket, könyvek ábrázolásait a témához kapcsolódóan. Így a hegyek, a tengerek, a csillagos ég, a növények és az állatok megelevenednek képzeletükben, s bátran elmondhatják, hogy mit látnak, és mit tudnak róluk.

Séta, kirándulás:

Tegyünk sétát vagy rövidebb kirándulást egy parkba, közeli erdőbe, esetleg folyópartra! Figyeljük meg mindazt, ami Isten teremtő munkáját dicséri! Felhívhatjuk figyelmüket az ember által alkotott mesterséges környezet és az Isten által teremtett természeti környezet közötti különbségre. Beszélgessünk a természet védelméről is, hogyan vigyázhatnak épségére, tisztaságára ők, a kisgyerekek.

Mozgásos játékok:

 • Játszhatjuk parkban, udvaron, játszótéren. Lényege szerint csoportosítást végzünk mozgásos kereséssel, érintéssel. A nevelő hangosan elkiált egy szót, a gyerekek gyorsan keresnek egy hozzá kapcsolódó dolgot, és megérintik.
  Pl. ember (csinálta) – Isten (teremtette)
  élő – élettelen
  kicsi – nagy (élőlény)
 • Válasszanak ki a gyerekek egy-egy állatot, amellyel szívesen azonosulnak! Legyenek köztük madarak, vízi és szárazföldi állatok is! Engedjük el őket, hadd játsszák az állatok életét! Majd szólítsuk őket csoportonként:
  – Jöjjenek hozzám a vízi állatok! …a madarak! …a szárazföldi állatok!

Csoportmunka:

 • Néhány fős csoportoknak adjunk nagyobb méretű, kör alakú lapokat, melyekre rajzolják rá egyszerű rajztechnikával (pl. zsírkrétával), hogy mi történt az adott napon! (Lehetőleg mind a hat napot „osszuk szét”!)
 • A csoportok játsszák el egyszerű mozdulatokkal az adott nap történéseit, mozgásait!

Ének mozgással:

 • Énekeljük a Kicsi katicabogár c. éneket (Jertek, énekeljünk 91.)! Ha a szabadban katicabogarat találunk, tegyük az ujjunk végére, és neki énekeljünk! Tehetünk rá gyurmából formázott kis katicabogarat is, vagy felemelhetjük az ujjunkat üresen, mintha ott ülne a kis bogár.
 • Énekeljük a Ki teremtette c. éneket (Jertek, énekeljünk 92.), s közben egyszerű mozdulatokkal játsszuk el az egyes versszakok mozgásait!
  – egész világ: két karral nagy kört rajzolunk a levegőbe
  – hullámzó tenger: karunkkal a tenger hullámzását utánozzuk
  – sok csillag: fel, a magasba mutogatunk
  – repülő madárka: karunkkal repülő mozgást végzünk
  – téged, őt, engem: egymásra és magunkra mutatunk
 • Énekeljük az „Ég, ég, ég, csillaggyöngyös ég!” kezdetű éneket körbe járva, körjátékszerűen! (Jöjjetek Jézushoz! Református hittankönyv 5–7 éves gyermekek számára. Kálvin Kiadó, 1989. 6. o.)

A teljes letölthető PDF – mintaként

001_1 001_2 001_3 001_4 001_5 001_6 001_7 001_8 001_9