Üzenet – Téma:

* A jó és a rossz tudásának fájáról való szakítás következménye a bűneset.
* Az ember szeretne önerejéből „istenképűvé” válni. Ezért hátat fordít Istennek, és ellene fordul embertársainak.
* Olyan emberre van szükségünk, aki pont fordítva tud tenni, s ezáltal „istenképűvé” válni.

Előzmények:

Ádám és Éva nem tudták, mi a jó és mi a rossz. Csak egyet tudhattak az Édenkertben: Isten megtiltotta, hogy egyenek a jó és rossz tudásának fájáról.

Történet:

Ki az a Sátán? A kérdésre még azelőtt kell válaszolnunk, mielőtt belekezdenénk a történetbe.

Amikor Isten az eget és földet teremtette, angyalokat* is teremtett, hogy szolgálják Őt. Azonban volt közöttük egy, aki fellázadt, s olyan hatalmas akart lenni, mint Isten. Többen is voltak, akik vele együtt fordultak Isten ellen, aki levetette őket a mennyből.

Ezt a levetett angyalt nevezzük Sátánnak* vagy ördögnek. Társait is ördögöknek hívjuk. Máig Isten ellen lázítanak, próbálják tönkretenni munkáját. A Sátán legfőbb tevékenysége az emberek becsapása, elfordítása Istentől, hogy helyette őt szolgálják. Ezzel örök kárhozatba sodorja őket.

A kígyó ravaszabb volt minden állatnál, olvassuk. Ezt az állatot használta fel a Sátán, hogy az első emberpárt megkísértse. Nem akarta, hogy az ember jó barátságban legyen Istennel. Azóta is mindenre hajlandó, hogy minket eltávolítson az Úrtól, a feketét fehérnek mondva.

Éva épp ott állt a jó és rossz tudásának fájánál, amikor hangot hallott, és egy kígyót látott. Egy állat, mely beszél*, különös…

Egy ügyesen fogalmazott kérdés (figyeld meg, hogy a Sátán mindent kifordít!): „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” Célja: kétséget támasztani Isten parancsával szemben. Ám ez nem sikerül ilyen direkt módon: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.” A kígyó (a Sátán) tehát szigorúbbnak állítja Istent, mint amilyen, s már ott is van a figyelem előterében a célzott fa, lehet tovább menni…

„Dehogy haltok meg!” (A Sátán nem riad vissza egy arcátlan hazugságtól!) „Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.” A kíváncsiság felébredt.

Milyen szép a jó és rossz tudásának a fája, és mennyire kívánatos* annak a gyümölcse. Erős vágy ébred az asszonyban: de jó lenne megkóstolni! Leszakít egy gyümölcsöt, és eszik belőle. (Vajon nem érzett semmi ellenállást?) Egy kicsit megfeledkezni az Úr Istenről, megszegni parancsát, elegendő ahhoz, hogy örökre elszakadjunk Tőle.

És Ádám? Az asszony már a kísértő hatása alatt állva, ráveszi férjét, hogy ő is egyék a gyümölcsből. Figyelem: Ádám is felelős*. Ő is eszik, s ezzel ő is vét Isten egyetlen parancsa ellen. Vége a zavartalan boldogságnak. Elromlott az Úr Istennel való kapcsolat. A Sátán elérte a célját! (Ne a Sátánra hárítsuk a bűnt, hiszen nem ő szegte meg a parancsolatot; az ember tette azt!)

Ebben a pillanatban szakadék támadt a Szent Isten és az ember között. Észreveszik, hogy mezítelenek. Szégyellik magukat Isten és egymás előtt. A férfi és nő közti tiszta szerelem bemocskolódott. Fügefalevéllel takarják el mezítelenségüket. Az a kényszer, hogy felöltözködjenek, a bűn következménye. Kötényt készítenek nagy, erős fügefalevelekből.

Elrejtőzni! Ez a gondolatuk. Ki elől? Isten elől! Félnek egyetlen Barátjuktól… Elrejtőznek a fák között. Akkor megcsendül Isten hangja a kertben. „Hol vagy?” – hallja Ádám.

Ádám beismeri, hogy fél Istentől, szégyelli mezítelenségét, és ezért rejtőzött el.

Az Úr Isten kérdése a bíró kérdése. Kitől tudja Ádám, hogy mezítelen? Talán evett a tiltott fáról? (Fontos, hogy a bűn elkövetése után következzék annak a bevallása. Megtörténik ez a mi imádságainkban?).

Ádám megpróbál kibújni a felelősség alól, és a bűnt Istenre és feleségére hárítani: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem.”

Éva a kígyóra mutat: „A kígyó szedett rá, azért ettem.”

A kígyó büntetése: Isten megátkozta, hogy hason járjon, és port egyék. (A kígyó most is a Sátán jelképe.)

Ezután állandó lesz a harc a kígyó utódai (a Sátán követői) és az asszony utóda (az eljövendő Szabadító) között. De ebben egyúttal benne van az az ígéret, hogy eljön majd a Szabadító (anyaígéret*): Az Úr ellenségeskedést támaszt a Sátán és az asszony között, és mindkettőjük utóda között. Az asszony utóda széttapossa a Sátán fejét (azaz megtöri a hatalmát), a Sátán pedig annak a sarkát mardossa (állandóan támadja, anélkül, hogy meg tudná ölni, vagy le tudná győzni). Ez az Úr Jézusnak, a Szabadítónak az eljövetelére utal. Ő fogja végleg megtörni a Sátán hatalmát szenvedése, halála és feltámadása által.

Az asszonyra ez vár: fájdalommal fogja szülni a gyermekét, és bár vágyakozni fog utána*, a férje fog uralkodni rajta.

A férfi büntetése pedig ez: fáradsággal (verejtékezve) fog dolgozni.

Az ember meg fog halni: „Bizony por vagy és vissza fogsz térni a porba!”

A teremtett világ jövője: az ember bűne miatt a föld tövist és bogáncsot hajt. Az állatok megölhetők lesznek (ruha állatbőrből az emberek számára), egymást fogják gyilkolni.

Minden ember öröksége: bűnös (eredő bűn) és halandó. Ádám, mint a szövetség feje vétett. Vele és Évával Isten új szövetséget szerzett: a kegyelmi szövetséget (15.v.), melynek mindenki részese, aki hisz a Szabadítóban.

Isten maga készít ruhát: „Az ÚRisten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” A hűség jele! Isten maga vágta le ezeket az állatokat, mint elsőket azokból az „áldozatok”-ból, melyeket be kell mutatni, hogy a szégyent eltakarják.

S azután: kiűzetés a kertből. Nincs lehetőség enni az élet fájáról. De ezt mégis kegyelemnek kell tekinteni, mert ha az ember ehetett volna az élet fájáról, akkor örökké Isten nélkül kellett volna élnie. A halál csak kapu az Istennel való örök életre, Krisztus által. Angyalok (kérubok*) őrzik lángpallossal az Éden kertjének bejáratát. Isten egyháza számára a jövő az új Paradicsom, az élet fájával (Jel 2,7; 22,2.14). Ádám ekkor Évának nevezi el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. (A kegyelmi szövetség elfogadása.)

Az első ember elbukott egy díszkertben; a második Ádám, Jézus Krisztus nem engedelmeskedik a Sátánnak a pusztában.

Kapcsolódó igehelyek:

Ézs 29,16 – a korsó és a fazekas példája nagyon jól kapcsolódik a bűnesethez.

Jegyzetek:

Angyalok – Küldöttek. A Mal 3,1 szerint lelkek, akiknek nincsen testük, de megjelenhetnek testben, értelmesek és akarhatnak. Az ember, mint Isten képe, feljebbvaló az angyaloknál (Zsid 1,14). Számuk ezerszer ezer, azaz sok. Az Úr angyalát gyakran az Úrral azonosítja a Biblia (lásd 1Móz 16,13 és 31,13). Tilos imádni őket: Jel 19,10.

Sátán – Vö. Jób 1,6; 1Krón 21,1; Ézs 14,12–15; Zak 3,1; Mt 4,8–9; Jel 12,9 és 20,2. Sátán: vádló. Júd 6: a lázadó arkangyal, aki sok angyalt magával sodort… Jn 8,44: „embergyilkos kezdettől fogva”. Ördög, vagy az ördögök fejedelme.

Beszélő állat – Egy hatalom által mozgatva. Lásd még: Bálám szamarát (4Móz 22,28–30), akinek az Úr maga adott szavakat a szájába.

Kívánság – Ne kívánd… – mondja a 10. parancsolat (2Móz 20,17). Hiszen a kívánság olyan sokszor a bűn szülője (H. K. 44. Úrnapja!)

Felelősség – Milyen könnyű másokra kenni vétkeinket…

Anyaígéret – Az első evangélium (1Móz 3,15), minden későbbi ígéret csírája, Krisztusra, az asszony utódjára mutat. Még nem teljesedett be egészen. Végső beteljesedését visszajövetelével várjuk.

„Vágyakozol a te férjed után…” (1Móz 3,16), ami itt valami egészen mást jelent, mint az asszonynak az a lehetősége, hogy szeretetből engedjen férjének (1Pt 3,6). Ne „rabszolgai” engedelmességre gondoljunk itt, mely könnyen az asszony elnyomásához vezethet. A férjnek szeretettel kell ezt az engedelmességet várnia.

Kérubok – Őrök, angyalok. Kettő állt a szövetségláda engesztelő fedelén (2Móz 25,18–20), Salamon templomának a falain is láthatóak voltak (1Kir 6,29). Lásd még: Ézs 6,1–6!

Énekek:

Református énekeskönyv: 130:1–3; 217:1–2.5; 460:1–2.6; 461
Jertek, énekeljünk: 97; 98; 132; 133; 138; 226; 227; 228
Erőm és énekem az Úr: 8; 38; 52; 98; 121
Harangszó: 22; 41; 43; 48
Dicsérjétek az Urat!: 74; 85; 87; 163

Megjegyzések:

Isten képére… – Értelmes, szabad akaratú embernek, bűn nélkül, a Vele való kapcsolatra teremtette Isten az embert. Éles kontrasztként a bűnös állapotra. Az újjáteremtésben, Krisztus megváltása miatt minden hívő az eredeti állapot szerint formáltatik „Isten képére”. (Róm 8,29)

Mi Isten terve az életünkkel? Lásd: 1Kor 15,45–50!

Bűneset – Egyszerűen elmesélve. A legjobb, különösen a kicsi gyermekeknek, ha Krisztusra mutatva a bűn megoldását is szívükre helyezzük. Fontos kiemelni, hogy az eredeti teremtésben Isten mindent jónak teremtett, a bűn miatt ment mindez tönkre. S Isten mégsem hagyta magára az embert, hiszen utána megy a pásztor az elveszettnek. Mert szeretete változatlan! Ő ugyanaz marad!

A Sátán, az Ősellenség – Minden esetben legyen konkrét, nem szükséges felesleges félelmet ébreszteni. Példákkal lehet érzékeltetni a figyelmeztetést a kísértésben való megállásra.

Bűn – Szinte egyenlősíthető az „engedetlenséggel”, Isten akaratától való eltérés, saját akaratból való cselekvés. A bűn nem oldható meg „jóvátétellel”! Egyedül Jézus Krisztus miatt bocsátja meg Isten. Ezért kell naponta elrendeznünk, nem hagyva elmérgesedni…

Isten szeretete – Isten igazságos, tehát meg kellett büntetnie az embert, de Isten szereti továbbra is, ezért utat készít neki, kiváltva őt álnokságából, helyette szenvedve el igazságának ítéletét.

Legkisebbeknek – Nem szükséges az angyalok levettetését elmondani, csak a nagyobbak kérdezik a Sátán eredetét. Elég, ha annyit éreznek, hogy a szépet csúnyává akarja tenni, az Isten ellen akar minket fordítani.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

 • Bibliai történetek: Ádám és Éva, a bűneset története. (***)

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Mit szabad otthon, és mit nem? Alapvető közösségi szabályok, és azok betartása. (*)
 • Mit tesz a vétkes? A vétek bevallása vagy takargatása? Bocsánatkérés, bocsánatadás. (*)
 • A vétek és a bűn. A bűn eredete. A bűn, az engedetlenség következményei és büntetése.(* ** ***)
 • A kívánság és a bűn. Vágyak és szükségletek. Megengedhető és bűnös kívánságok. (***) A testnek vannak kívánságai, ez teremtett adottsága, másként nem maradhatna fenn. De ezek ne uralkodjanak rajtunk, hanem mi rajtuk!

Magyar nyelv és irodalom

 • Párbeszédes olvasás bibliai szövegből. A beszélő szándékának érzékeltetése. (***)
 • Elbeszélő fogalmazás írása saját élmény alapján. (***)

Dráma

 • „Papás-mamás”: spontán szerepjáték. Mit szabad és mit nem? (*)
 • Rejtőzködés, humó játék párbeszéddel. (*)
 • Szituációs játékok a gyerekek életéből: Hogyan lesz a kívánságból vétek? A helyzetekhez kapcsolódó beszélgetés. (***)

Vizuális kultúra (Rajz-művészettörténet)

 • Festett templomi kazetta megfigyelése. Segítségével a bűneset történetének képi megjelenítése. (**)
 • Festés temperával, nagyméretű lapokon, csoportmunkában. (**)
 • Ének versszakaihoz rajzos ábrázolás készítése. (**)

Ének-zene

 • Népi eredetű ének tanulása és éneklése „énekmondó” stílusban, alkalmazkodó ritmussal. Mellé „képmutogatás”. (**)

Testnevelés

 • Foglalkozás a szabadban: humó játékok. (*)

003

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .