5. Kain és Sét utódai; Nóé bárkát épít

,

Üzenet – Téma:

* Akik nem szeretik az Urat, azoknak sorsa rettenetes. Isten szomorúan tekint feléjük.
* Az Őt szeretőknek azonban mindig van egy „bárka”, amely megmentheti őket.

Előzmények:

Kain megölte testvérét, Ábelt, ezért bűnhődnie kellett: az Úr megátkozta, elűzte lakóhelyéről, kóbor ember lett belőle. Ám az életét megvédel­mezte. Utódai között van Lámek, aki nagyon erő­szakos ember, és az ő fiai, akik az első kézművesek.

Ábel helyett Ádámnak és Évának harmadik fia született: Sét. Az ő fia, Enós születése után „kezdték segítségül hívni az Úr nevét”!

Történet:

Az emberiség azokban a napokban két részre szakadt: Kain utódai és Sét leszármazottai. Először nem nagyon törődtek egymással, de később olvashatjuk (6. rész), hogy az „istenfiak” feleségül vették Kain leányait. (Általában így történik ez ma is: nem a világ jön be a gyülekezetekbe, hanem az egyház nyílik meg a világ felé.) Nem mindnyájan feledkeztek meg Istenről. Énókról azt olvassuk, hogy Istennel járt, s ezért Isten őt magához vette, nem kellett meghalnia (5,24).

Tehát az emberiség szaporodása hozta magával, hogy Kain leányait az „istenfiak” (Sét utódai) megszerették, és feleségül vették. Ez nem tűnik olyan súlyos dolognak, mégis Isten megharagszik érte! Az emberek így hatalmassá és hatalmaskodóvá lesznek, életkoruk* is milyen hosszú! De a jólét nem táplálja a kegyességet. Az Úr látja az emberi gonoszság elszaporodását, szívük gondolatának megromlását (itt általában Kain és Sét utódait egyaránt kell értenünk), s döntést hoz: „Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.” (6,3)

Mit is jelent ez? Isten figyelmeztette az „igazak” által (olyanok, mint Énók*, Matuzsálem* és Nóé*) a többieket, de ez nem segített, ugyanolyanok maradtak. Isten elhatározta, hogy ez nem mehet így örökké. „Megszomorodott” miattuk, s megbánta, hogy embert formált. (6.v.)

Akkor döntést hozott: elpusztítja az embert, s az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat. A halakról nincs szó. Tehát az állatok is az ember vétke miatt kell szenvedjenek. Ez az emberek és az egész élővilág végét jelenti akkor?

Csak egy kicsi reménység maradt: „De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt”. (8.v.) Miért pont ő? Azt olvashatjuk róla, hogy igaz volt és feddhetetlen. „Istennel járt”, ahogyan Énókról már korábban megtudtuk (5,22–24).

Ez azt jelentette, hogy szívében Istenre figyelt, értette szavát. Így Isten kegyelme elérhette őt, hiszen üzenetét felfogta, s engedelmeskedett annak. Ő sem volt bűntelen (gondoljunk Nóé bűnére: 1Móz 9,21). A történetek sorában több emberről is olvashatunk hasonlót, akik nem bűn nélkül, de mégis Isten félelmében éltek.

Három fia volt Nóénak: Sém, Hám, Jáfet*. Százhúsz év kegyelmi időt adott az Úr az emberiségnek, hogy ez alatt a hosszú idő alatt térjen meg. Fiaival együtt Isten parancsára bárkát* építettek. (A bárka méreteit lásd a Jegyzetekben!) A puszta földön. Ki látott ilyet valaha is! Használtak már az emberek hajókat? Nagy valószínűséggel, igen. De itt sehol semmi víz. S a bárka mégis el kellett készüljön – fát (góferfát*) vágtak, ablakot, ajtót készítettek, hatalmas három emeletes hajó magasodott már kezük munkája nyomán. De hogyan történhet mindez? Hiszen egy hajóhoz mindenképpen víz kell! „Mert én özönvizet fogok hozni a földre” – szólt az Úr (6,17), s egyedül Nóé értette ezt. Isten csak Nóéval beszélt, és nem azokkal, akik hátat fordítottak neki. Minden, ami a levegőben és a földön van, el fog pusztulni.

Isten szövetséget kötött Nóéval, mert nem feledkezett meg ígéretéről (1Móz 3,15). (A szövetségről az 1Móz 9-ben van szó; lásd a 6. leckét!) Parancsot kapott, hogy feleségével, fiaival és menyeivel menjen be a bárkába. Ez összesen 8 ember. S az állatok? Az Úr róluk is gondoskodott. Minden állatból* egy pár mehetett a bárkába. S ezen túl még a tiszta állatokból*, s a madarakból hét-hét (1Móz 7,2–3). Külön gondoskodás az emberről, aki csak a tiszta állatokból ehetett. S a tehenek, bárányok, kecskék tejet is adtak.

Nóénak gondoskodnia kellett az állatok eledeléről is. S ő mindent úgy tett, ahogy az Úr mondta neki.

Jegyzetek:

Az életkorokról – (Lásd 5. és 11. részek!) A bűneset után hosszú ideig az emberek sokáig éltek. Ádámról azt olvassuk, hogy 930 évet élt, Sét 912, Enós 905, Kénán 910, Mahalálél 895, Jered 962, Énók „csak” 365, Matuzsálem 969, Lámek 777, majd Nóé 950, Sém 600 éves korában halt meg.

A továbbiakban, Nóé után már „sokkal” korábban: Peleg 239, Réhu 239, Serah 230, Náhór 148, Táré 205, Ábrahám 175, Izsák 180, Jákób 147 évet élt. Többféle elmélet keletkezett ezzel kapcsolatosan: a levegő összetételének megváltozása (a légkör), vagy a holdévben való számolás. Mások szerint a bűn csak „lassan” hozta következményként a halált.

Énók – Isten barátja, aki vele járt, s elragadtatott az örökkévalóságba (Zsid 11,5).

Matuzsálem – Vagy Metusélah, aki a legmagasabb kort érte meg, ő még az özönvíz előtt halt meg.

Nóé – „Nyugalom”, „vigasztalás”. 500 éves volt, mikor fiai születtek. Akkor még tartott a 120 év kegyelmi idő. A „hithősök” sorában olvashatjuk: Zsid 11,7.

Sém, Hám, Jáfet – A sorrend érdekes, hiszen a szövegből úgy tűnik, Jáfet a legidősebb. Azután következik Sém, s Hám a legfiatalabb (9,24). Így kell lennie, hiszen a nemzetségtáblázatban (10. rész) Jáfet utódai említtetnek először. Sém kiemelése csak Ábrahám miatt, s a választottság miatt válik fontossá.

Bárka – 300 könyök hosszú, magassága 30, szélessége 50. A könyök 45 cm körüli mérték (a könyöktől a középső ujj végéig). Hatalmas hajó, három emelettel és kamrácskákkal. Alakjára, formájára nézve nincs utalás.

Góferfa – Fenyő vagy ciprusfa lehetett.

Állatfajok – Madarak, csúszómászók, gerincesek, s anélkül, hogy nekiestek volna egymásnak, együtt voltak a bárkában, mert Isten terelgette be őket.

Tiszta állatok – Az 5Móz 14,4–6 szerint a hasadt körműek és kérődzők (mint a tehén, juh, kecske, őz stb.). A csak kérődzők nem tartoznak ide, mint (pl. a teve), s amelyek hasadt körműek, de nem kérődzők, azok még kevésbé (pl. a disznó – lásd még: ApCsel 10,9–16). Tisztátalan továbbá minden állat, mely a másikból él, vagy elhullottakkal. Mert Isten az élők Istene!

Énekek:

Református énekeskönyv: 36; 37:1–2; 106:1–2; 236; 478
Jertek, énekeljünk: 150; 151; 152; 243
Harangszó: 43; 45; 49
Dicsérjétek az Urat: 99; 114; 116
Erőm és énekem az Úr: 14:1; 54; 56

Megjegyzések:

Énók – Külön anyagként is olvasható a gyermekekkel: Mit jelent Istennel járni? Hozzá tartozik: igeolvasás (Józs 1,8), imádság (Ef 6,18), Isten szolgálata (Kol 3,24), nem vétkezni (1Ján 2,1), s ha vétkezik, bűnt vallani (1Ján 1,9).

Büntetés – Oka nem Istenben keresendő, hanem az engedetlen emberben, aki nem tud különbséget tenni a jó és rossz között. A Sét és Kain leszármazottai közötti „vegyes házasság” bűne csak a törvény értelmében magyarázható a gyermekeknek.

Különélés – Mennyire kell elkülönülnie a keresztyéneknek? Kisebbségi komplexusok, felsőbbrendűség érzés helyett vállalása annak a másságnak, ami nem engem tesz értékessé, hanem Isten szemében mindnyájunkat – kegyelmében való gazdagsággal, igazságossággal, megbocsátással (pl. 2Móz 23,2).

Bárka – Nagysága érzékeltetésére legjobb hasonlítani templomhoz, nagyobb épületekhez. S lehet magáról az építésről, s annak jelentőségéről beszélni.

Állatok – A tiszta és tisztátalan állatok valószínűleg több magyarázatot igényelnek a nagyobbaknál, csak nekik érdemes hosszabban erről beszélni.

Általában – Ne akarjuk nagyon bűnösnek láttatni az akkori emberiséget, inkább a kegyelmen lenne a hangsúly, hiszen mi sem vagyunk jobbak! A kiválasztás, a kegyelem jelentősége hatalmas Nóénál, s a gondoskodás az állatokról!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Választás igaz és hamis, jó és rossz között. Döntések az ember életében. (**)

Történelem

 • Bibliai történetek: Nóé bárkát épít. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Íráselőkészítés: Vonalelemek vázolása. (*)
 • Beszédművelés: Bővülő mondatok (mondatpiramis) hangoztatása helyes ejtéssel. (*)
 • Elbeszélő fogalmazás vagy hír írása a bárkaépítésről. Illusztráció készítése. (**)
 • Tudósítás vagy riport fogalmazása a bárkaépítésről (illusztrációval). (***)

Dráma

 • Mímes, mozgásos játék jellemző hangok és mozgások utánzásával (bárkaépítés, állatok). (*)
 • A bibliai történet egy részének (bárkaépítés, Nóé és szomszédai) feldolgozása spontán szerepjátékkal. (* ** ***)

Természetismeret / Biológia

 • Az állatok szaporodásának feltétele. Hím és nőstény állatok. Különbségek megfigyelése, elmondása. (** ***)

Matematika

 • Számlálás tízes számkörben. Párokba rendezés, számolás kettesével. Számok bontott alakja. (*)
 • Mérés „könyökkel”. Mértékváltások a hosszúság mai mértékegységei és a „könyök” között. (***)

Testnevelés

 • Sorverseny (állatokat) utánozó járásokkal, mozgásokkal. (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Állatpárok rajza (***) és formázása gyurmából vagy agyagból (* ** ***). Gipszfaragás (***).
 • Bárka modelljének elkészítése papírdobozokból (**), gyurmából vagy agyagból (** ***), esetleg papírból, fából. (***)
 • Térrendezés: bárkaépítés székekből, bútorokból. (* ***)
 • Vetületi ábra értelmezése. Alaprajz készítése: belső térelrendezés (bárka belső beosztása). (***)

005

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .