Pages Navigation Menu

324. Anániás és Szafira

2015. február 26. | Beküldő | Egy hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Őszinteséget vár tőlünk az Úr. Előzmények: Péter és János apostol egy béna koldust meggyógyított az Úr Jézus nevében a templom Ékes-kapujában. Péter Salamon csarnokában prédikált, amire sokan megtértek. Pétert és Jánost elfogták, és másnap a nagytanács kihallgatta őket. Péter bizonyságot tett a tanács előtt, majd megtiltották nekik, hogy Jézus nevében beszéljenek. Történet: Bár a nagytanács megtiltotta, az apostolok mégis nagy erővel tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról, és növekedett a kegyelem mindannyiukon. Arról, ahogyan a hívők éltek együtt, korábban már olvashattunk (vö. ApCsel 2,42-47; 322. lecke). Itt újra megtaláljuk, részletesen. A hívők fiatal gyülekezete „szívében és lelkében egy volt”. Senki sem mondta, hogy ami az övé, az az ő személyes tulajdona, hanem a hívek mindent közösen birtokoltak. Senki sem volt közöttük, aki szükséget szenvedett, mert azok, akiknek földjük vagy házuk volt, eladták*, és az érte kapott...

Tovább olvasom

323. A sánta meggyógyítása; Péter és János fogságban, és a nagytanács előtt

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A csoda szíveket nyit meg. * Inkább kell Istennek engedni, mint embe­reknek. Előzmények: Jézus Krisztus gyülekezete naponta növekedett Jeruzsálemben. A jeruzsálemiek tisztelték a fiatal közösséget. 1. történet: Délután 3 óra volt, az imádság órája*. Péter és János apostol az Ékes-kapuhoz* érkeztek, mely a templom (elő)udvarába vezetett. Láttak ott ülni egy koldust*, aki születése óta sánta volt. Naponta elvitték a templom kapujába, odaültették, hogy alamizsnát, adományt kéregessen a templomba menőktől. Ő maga fogyatékossága miatt nem mehetett be a templomba. Amikor e koldus látta, hogy Péter és János a templomba jön, alamizsnát kért tőlük. A két apostol figyelmesen nézett a koldusra. Bizonyára azt akarták látni, fogékony-e ez az ember a csodára? Péter megszólította: „Nézz ránk!” Ő fölnézett rájuk; azt hitte, valamilyen adományt kap. Ám Péter így folytatta: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked:...

Tovább olvasom

322. A jeruzsálemi gyülekezet

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet —Téma: * Krisztus szeretete összeköt. Előzmények: Pünkösdkor kitöltetett a Szentlélek. Péter beszélt az egybegyűlt tömegnek. Mintegy há­romezer ember úgy hallgatta meg bizonyság­tételét, hogy meg is keresztelkedett. Az első gyülekezet: Pünkösd után Jeruzsálemben Jézus Krisztus első gyülekezete több mint háromezer emberből állt. Róluk röviden a következőket tudjuk. Akik hittek, kitartóan „részt vettek az apostoli tanításban”, és „minden nap egy akarattal* kitartottak a templomban” (Károli alapján). Vagyis a hívek naponta összegyűltek a templomba, Salamon templomának udvarába (vö. ApCsel 3,11 és 5,12). Pontosan tartották magukat mindahhoz, amit az apostolok tanítottak eme alkalmakon. Feltűnő, hogy az apostolok — az első hívőkkel együtt — félelem nélkül jelentek meg a templomban, miközben Jézus halála után „a zsidóktól való félelem miatt” állandóan bezárkóztak (vö. Jn 20,19). Természetesen e több ezer ember egyszerre nem tudott a templomban együtt tartózkodni. Az ApCsel 2,8-11-ből tudjuk, hogy az első...

Tovább olvasom

321. Pünkösd: A Szentlélek kitöltetése; első megtérők

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet —Téma: * Isten Szentlelke be akar tölteni minket. Előzmények: Az Úr Jézus mennybemenetele után a tanít­ványok visszatértek Jeruzsálembe, hogy imádkoz­va várjanak a Szentlélek kitöltetésére. Közben Mátyást sorsvetéssel apostollá választották Júdás Iskáriótes megüresedett helyére. Történet: Pünkösd ünnepének* első napján az apostolok — más tanítványokkal együtt — abban a jeruzsálemi felsőházban várakoztak, ahol megszálltak. Hirtelen hang hallatszott a mennyből, mely hatalmas szélrohamhoz* hasonlított. E hang betöltötte az egész házat, ahol voltak. Kettős tüzes lángnyelveket is láttak, amelyek leszálltak rájuk. Közben az apostolok és minden jelenlévő beteljesedett Szentlélekkel, és más nyelveken kezdtek el szólni, ahogyan a Szentlélek adta nekik. Az ünnepre sok istenfélő (kegyes) zsidó érkezett Jeruzsálembe, „akik a föld minden nemzete között éltek” (vagyis az akkor ismert világ, a Földközi-tenger partjain fekvő országokban). Mikor a szélroham zúgása hallatszott, sokan összefutottak a ház elé, ahol az apostolok laktak. Az apostolok kijöttek,...

Tovább olvasom

320. Mátyás apostollá választása

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,

Üzenet —Téma: * A sorsvetés szent cselekedet volt. * A tisztségviselők választása ma is körül­tekintést igényel. Előzmények: Az Úr Jézus a mennybe távozott. A tanítvá­nyok Jeruzsálemben várták a Vigasztalót. Ne­vüket Lukács, az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv* írója felsorolja: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia („a kicsi”), Simon, a Zélóta, és Júdás, a Jakab fia. Az asszonyok, Mária, Jézus anyja és testvérei együtt imádkoztak az apostolokkal a Vigasztaló eljöveteléért. Történet: Egyik napon, amikor mintegy 120-an voltak együtt Jézus követői közül, Péter szólásra emelkedett. Elmondta, hogy Júdást ugyanúgy az Úr Jézus választotta, mint a többi apostolt. Ám Júdás elárulta Mesterét, majd fölakasztotta magát. (Lásd még a 308. leckét!) Péter az áruló büntetéséről az Ószövetséget idézte: „Legyen pusztává szállásuk, sátraiknak ne legyen lakója!” (Zsolt 69,26) „Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg!”...

Tovább olvasom

319. Jézus mennybemenetele

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet —Téma: * Jézus Krisztus Isten Országának királya. * Az angyalok ígérete: Jézus visszajön. * Öröm az elválásban: az apostolok nem maradnak egyedül. Előzmények: Az Úr Jézus megjelent néhány alkalommal tanítványainak. A Genezáret tavánál való megjelenése csodálatos halfogással párosult, Pétert pedig visszaállította apostoli tisztségébe. Történet: A feltámadott Jézus 40 napig* maradt még a földön. Megjelenései* alkalmával jelek által is erősítette tanítványai hitét, és beszélt nekik Isten Országa dolgairól. A tanítványok visszatértek Galileából Jeruzsálembe, ahol várakozniuk kellett, míg fel nem ruháztatnak mennyei erővel (Lk 24,49). Az Úr Jézus utoljára volt együtt az apostolokkal Jeruzsálemben. Újból megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el a várost. Az Atya ígéretének beteljesedését kell megvárniuk. Mert Keresztelő János vízzel keresztelt*, de nekik a Szentlélek keresztségére* van szükségük, ami rövidesen elkövetkezik (vö. 321. lecke). Az Úr Jézus kivezette az apostolokat a városból, átkelt velük a Kidrón patakon,...

Tovább olvasom