Pages Navigation Menu

332-333. Saul megtérése; Saul újra Jeruzsálemben

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Istennek semmi sem lehetetlen: a megtérés az Ő csodája. * Amire az Úr elhív, arra fel is készít. Előzmények: Eddig a Péter apostol körüli eseményekkel foglalkoztunk, most rátérünk a Pál apostolról szóló elbeszélésekre. Már ifiú Saulként megismertük, ott volt István megkövezésénél. A szanhedrin tagjai ruháikat Saulra bízták, aki örült István halálának. Saul ezután pusztította a jeruzsálemi gyülekezetet, férfiakat és nőket hurcolt el házukból, és börtönbe vettette őket (vö. ApCsel 7,58 és 8,1; 326. lecke). Bevezetés: Ki ez az ember? Héber neve Saul („kért” vagy „Istentől kiimádkozott” — mint Izráel első királya, a benjámini Saul — vö. 1Sám 9); Jézus így szólította meg (ApCsel 9,4). Benjámini (Fil 3,5: „…nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül…”), de római polgár is (ApCsel 22,25-27). Ezért lett héber neve átalakítva a görög/rómaiasan hangzó Saulusra....

Tovább olvasom

331. Péter kiszabadul a börtönből

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Úr védelmezi és segíti az övéit. * A legnehezebb helyzetben is imádkozhatsz a társadért. * Isten büntetése utoléri a gőgös embert. Előzmények: Pétert a római századoshoz, Kornéliuszhoz hívatták. Beszélt ott Joppéban nyert látomásáról, hogy pogányoknak is lehet hirdetni az evangéliumot! Kornéliusz és házanépe hitt az Úr Jézusban. Szentlélek szállt mindannyiukra, s megkeresztelkedtek. Történet: A történetünkben szereplő „Heródes király” Heródes Agrippa*, Nagy Heródes unokája. A nagyapa ölette meg Jézus születése után a betlehemi gyerekeket. Heródes nemrég lett ura Júdeának. Most alkalmat keres, hogy a zsidókat a maga pártjára hangolja. Fölismerte a nagytanács nyugtalanságát Jézus követőinek sokasodása miatt. A népnek semmi baja nem volt az apostolokkal és a gyülekezettel, de vezetőik állandóan keresték a lehetőséget, hogy megnehezítsék az evangélium üzenetének átadását. Heródesnek kapóra jött a szanhedrin békétlensége. A gyülekezet néhány tagját fogságba vettette, hogy „kegyetlenkedjen” velük....

Tovább olvasom

329-330. Péter Liddában és Joppéban; Kornéliusz keresztyén lesz

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Az imádságnak nagy ereje van. * Az evangélium mindenkié. Előzmények: Fülöp diakónus az üldözések miatt Samáriában hirdette az evangéliumot. Prédikálására so­kan megkeresztelkedtek. Köztük volt Simon, a varázsló is, akinek megtérése nem volt őszinte. Később Fülöp a gázai úton találkozott az etióp királynő főkomornyikjával, s neki is Jézus Krisztust hirdette az Írás alapján. A főember hitvallást tett, és azonnal megkeresztelkedett. Bevezetés: Hogy a Pál körüli eseményekkel majd egészben tudjunk foglalkozni, most három olyan történet következik, ahol Péter áll a középpontban. Megfigyelhetjük, hogy a Péterről szóló történetek sok mindenben hasonlóak Pál utazásaihoz: gyógyítások, fogság, halott feltámasztása, varázslóval való vita. Feltételezhető, hogy Lukács e párhuzamokat azért mutatja be, hogy Pál tekintélyét megerősítse a gyülekezetekben. 1. történet: A jeruzsálemi gyülekezet szétszóratása után Júdeában, Galileában és Samáriában is kelet­keztek gyülekezetek. E fiatal gyülekezeteknek — olvassuk — békessége volt: nem találkoztak...

Tovább olvasom

327-328. Fülöp Samáriában; a főkomornyik megtérése

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten jelekkel is megerősíti a szavát. * Az ige magyarázata hitet ébreszt. Előzmények: Istvánt, a hét diakónus egyikét görögül beszélő zsidók vádolták káromló beszéddel, és a nagytanács elé vitték. István itt olyan beszédet tartott, melyben a tanácsot vádolta Jézus meggyil­kolásával. A haragvó tanácsosok rárohantak és megkövezték. A jeruzsálemi gyülekezet ezt követően üldözést szenved és szétszóratik. 1. történet: Amint a jeruzsálemi gyülekezetet üldözni kezdték, a diakónus (és egyben evangélista*) Fülöp el tudott menekülni. Samária* városába ment, ott hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Prédikálása gazdag áldást nyert. Sokan jutottak el hitvallásig. Hitüket erősítették azok a csodák, amik Fülöp által történtek: sok megszállott meggyógyult, sok béna és sánta egészséges lett. A samáriai emberek* öröme ezért igen nagyra nőtt. Már jó ideje ott élt Samáriában egy bizonyos Simon* is, aki varázslásával ámulatba ejtette a város lakosságát. Ő magát igen...

Tovább olvasom

326. István halála; a gyülekezet szétszóratása

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * „Légy hű mindhalálig”! Előzmények: Az apostolok által tovább munkálkodott a Szentlélek, ezért börtönbe zárták és a nagytanács elé idézték őket. A főpapokat nem győzték meg a csodák sem, ők a hatalmukat féltették. Gamáliél tanácsára azonban szabadon bocsátották az apostolokat, megtiltva nekik újra, hogy Jézus nevében szóljanak. Történet: Jézus Krisztus jeruzsálemi gyülekezete egyre növekedett, a gyülekezeti munkával együtt, amit az apostolok már nem tudtak egyedül elvégezni. Hiszen a lelki szolgálaton túl gondoskodni kellett az emberek testi szükségeiről is. Javaikat jól kellett elosztani. Akkor vált ez világossá, amikor a görögül beszélő zsidók* zúgolódni kezdtek héberül beszélő testvéreik ellen, mert özvegyeiket mellőzik a mindennapi szolgálatban. Az apostolok akkor összehívták a gyülekezetet, hogy együtt gondolkodjanak. Elképzelésük az volt, hogy válasszanak hét bölcs, jó magaviseletű, Szentlélekkel beteljesedett embert az „asztalok körüli szolgálatokra”, akik majd a kiosztásról gondoskodnak. Az apostolok így...

Tovább olvasom

325. Az apostolok kiszabadulnak a börtönből

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A hitvallás szenvedéssel jár. * Istennek kell inkább engedni, mint az em­bereknek. Előzmények: Az első gyülekezetben minden közös volt. De Anániás és Szafira nem voltak becsületesek. Péter megbüntette őket, s azután meghaltak. Történet: Az apostolok és a gyülekezet általában a Salamon tornácában volt együtt. A Szentlélek az apostolokon keresztül különlegesen munkálkodott. Sok csoda és jel történt. Ezért a nép nagyra értékelte őket, annyira, hogy mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. Az Úrban hívők közül azonban egész sereg férfi és nő csatlakozott a gyülekezethez. Sok beteget vitt a nép az utcára azzal a reménnyel, hogy meggyógyulnak, amikor Péter arra jár, és árnyéka rájuk esik. Még a Jeruzsálem környéki településekről is sokan jöttek betegekkel és megszállottakkal a városba, hogy gyógyítsák meg őket az apostolok. Mindez nem tetszett a főpapnak és kíséretének, akik főként szadduceusok voltak. Ők...

Tovább olvasom