Pages Navigation Menu

354. Pál Timóteushoz írt levelei

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Kitartani a hitben — minden nehézség elle­nére. Előzmények: Pál az első missziói útján ismerte meg Ti-móteust, aki Lisztrában lakott, a Galácia nevű római provinciában. Apja görög volt, anyja, Eu-niké, és nagyanyja, Lóisz, zsidó (vö. 2Tim 1,5). Az ifjú Timóteus kipróbált keresztyén hírében állt; ezért Pál második látogatása alkalmával nem habozott, hogy a gyülekezet vezetőinek beleegyezésével magával vigye utazására. Timóteus lett Pál egyik legkedvesebb útitársa. Pál a leveleiben őt „hitbeli gyermekének” nevezi. Timóteus nemcsak kísérője volt Pálnak, hanem gyakran küldte őt az apostol az új gyülekezetekbe. Így maradt vissza Béreában és Thesszalonikában, hogy folytassa Pál munkáját, építse a gyülekezetet, és tisztségviselőket állítson szolgálatba. Amikor Pál a korinthusi gyülekezet problémáiról hallott, Timóteust küldte oda, hogy az egységet próbálja meg helyreállítani. Efezusban is dolgozott Timóteus, ahol szintén tisztségviselők beállítása és képzése volt a feladata. Timóteushoz írott két levelében...

Tovább olvasom

352-353. Pál Rómában; a Filemonhoz írt levél

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Pál Jézus hű katonája volt. * Bocsánatot kérni nehéz, de annál fontosabb. * Krisztusban egymás testvérei vagyunk. Előzmények: Pált egy fogolyszállítmánnyal hajón indították útnak Róma felé. Néhány munkatársa is vele tartott. Kréta mellől vihar sodorta őket a nyílt tengerre. Két héttel később Málta partjainál feneklett meg a hajó. Minden utas megmenekült, ahogy azt az Úr Pálnak megígérte. A hajótörés után 3 hónapig Máltán teleltek, majd Pál és társai Itáliába érkeztek. Mialatt Róma felé gyalogoltak, római keresztyén testvérek siettek eléjük, amin Pál nagyon felbátorodott. Történet: Ahogy Pál és a többi fogoly Rómába érkezett, Juliusz átadta őket a hadsereg vezetőjének*. Pált kiváltságos bánásmódban részesítették: külön lakhatott az őt őrző katonával. Ebben is Isten vezető kezét láthatjuk, aki még szolgálatot bízott Páka Rómában. Három nap múlva Pál magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit. Pál Rómába is, mint a...

Tovább olvasom

350-351. Pált Rómába viszik: Vihar és hajótörés; Málta szigetén; Pál megérkezik Rómába

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Isten betartja az ígéretét. * Uralkodik az Úr. Előzmények: Félix után Fesztusz lett Cézáreában Júdea helytartója. Hivatalba lépése után nem sokkal megkeresték őt a zsidó vezetők, hogy újból vádat emeljenek Pál ellen. Pál a császárhoz fellebbezett, majd Fesztusz, Agrippa király és Bereniké előtt védhette meg magát. Mindannyian elismerték, hogy szabadon lehetne bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. 1. történet: Pált hajóval akarták Rómába vinni, csak az alkalmas hajóra kellett várni. Fesztusz átadta őt a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Juliusz nevű századosnak, aki az egész Rómába vezető út alatt felelős volt értük. Velük ment még néhány katona, hogy a foglyokra vigyázzanak. Lukács és a thesszalonikai macedón Arisztarkhosz Pállal maradt. Vele tartottak az úton. Egy adramittiumi* hajóra szálltak fel. A hajó rakományát a líciai Mirába kellett szállítani. A következő nap megérkeztek Szidónba, egy...

Tovább olvasom

349. Pál Fesztusz és Agrippa előtt

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Az evangélium hitetlennek bolondság, hívőnek az Isten ereje. Előzmények: Pált az őrizetbe vétele utáni napon a zsidó nagytanács elé vezették, ahol kihasználva a farizeusok és szadduceusok közötti ellentétet, egymás ellen fordította őket. Liziász ezredes gyorsan visszavitette Pált a várba. Erre a zsidók közül negyven férfi merényletre készült Pál ellen, de az ezredes fülébe jutott a hír, aki Pált komoly kísérettel küldte Cézáreába, Félix helytartóhoz. Pál ellenségei ügyvédükkel, Tertullusszal együtt járultak a helytartó elé, hogy vádat emeljenek Pál ellen. Pál nagyszerűen megvédte magát. Félix későbbre halasztotta az ítélkezést. Pál még két évvel később is börtönben ült, amikor Félixet Porciusz Fesztusz váltotta fel tisztségében. Történet: Fesztusz, az új helytartó még csak három napja érkezett tartományába (előbb székhelyére, Cézáreába, majd látogatást tett Jeruzsálemben), de máris panaszt tettek nála a zsidó főpapok* és vezetők Pál ellen, s kérték, hogy...

Tovább olvasom

347-348. Pál a nagytanács előtt; Cézáreába viszik; Pál Félix helytartó előtt

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Isten az események irányítója. * Beszélhetsz nyíltan az Úr Jézusról ellensé­ged előtt is. Előzmények: Pál a gyülekezet elöljárói tanácsára tisztulási szertartást végzett a templomban, ahol felismerték őt ázsiai zsidók, s azzal vádolták meg, hogy megszentségtelenítette a templomot. A tömeg elfogta Pált, és meg akarták ölni. A római helyőrség vezetője ezt megelőzte, és a várba vitette. Pál a lépcső tetejéről szólt a tömeghez, de az emberek dühösek lettek, amikor azt mondta, hogy a pogányokhoz küldte őt Isten. A várban majdnem megkorbácsolták, amit megelőzött azzal, hogy elmondta, ő római polgár. 1. történet: Az ezredes (Klaudiusz Liziász) nem tudta, hogy mit tegyen Pállal. Ezért a következő napon parancsot adott, hogy jöjjön össze a zsidó nagytanács, a szanhedrin, hogy kihallgassák Pált. Levették a bilincseit — egy római polgárt nem volt szabad bilincsben kihallgatni! —, a tanácsterembe vitték, ahol a...

Tovább olvasom

345-346. Pál fogságba esik Jeruzsálemben

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Az ígéret bűnbe vihet. * A gyűlölet fanatikussá tesz, a szeretet meg­békít. Előzmények: Pál hosszabb időt töltött Efezusban, s szolgá­latát megáldotta az Úr. A Demeter ötvös által keltett zavargás sem tudta munkáját lerombolni. Innen újra macedóniai és görögországi körútra indult, majd visszafelé Tróászban töltött egy hetet. Itt Eutikhosz kétemeletnyi halálos zuhanás után újra felébredt. Pál Milétoszon keresztül folytatta útját Jeruzsálem felé. Milétoszon búcsút vett az efezusi gyülekezettől, majd Tíruszt érintve Cézáreába érkezett útitársaival együtt, ahol az evangélista Fülöpnél szálltak meg. Hívő testvérei figyelmeztették, hogy ne menjen Jeru­zsálembe, baj fogja őt ott érni. De Pált a Szentlélek indította rá, hogy odamenjen. Történet: Pál apostol barátaival együtt megérkezett Jeruzsálembe, ahol őszinte szeretettel fogadták őket az ottani testvérek. A következő nap társaival együtt Jakabhoz mentek, ahol a jeruzsálemi gyülekezet vénei is mind ott voltak. Részletesen elmesélte nekik, hogy...

Tovább olvasom