80. Sámson házassága és találós kérdése

,

Üzenet – Téma:

* Isten vezetése érvényesül választottai éle­tében.
* Hamis módszerek hiába vezetnek célhoz.

Előzmények:

A filiszteusok évek óta Izráel ellenségei voltak. Az Úr elkezdte szabadító munkáját.

Sámson születését az Úr angyala jelentette meg Mánóah-nak és feleségének. Az ifjú názír lett és az Úr Lelke vezette őt.

Történet:

Sámson felnőtt fiatalember lett. Különleges helyzete volt népe fiai között. Hosszú haját hét fonatba fonva hordta (Bír 16,13). Bort vagy más szeszes italt nem ivott. Tisztátalant nem érintett. Úgy tűnik, hogy a filiszteusok elfogadták. Városukban, Timnában megtetszett neki egy lány. El akarta venni feleségül.

A kor szokása szerint a házasságot elő kellett készíteni. Meg kellett beszélni a hozományt és az esküvő időpontját, ami a vőlegény apjának a feladata volt, s ha már nem élt, akkor egy közeli családtag végezte helyette.

Sámson feltárta a szüleinek kívánságát, hogy szeretne összeházasodni a timnai lánnyal. Ez nem tetszett a szülőknek. Szemére vetették, miért nem keres feleséget Izráelből. Tudták, hogy az Úr a pogányokkal való házasságot tiltja (vö. 2Móz 34,12.16). De az Úrnak terve volt Sámson házasságával. Ezzel indította harcba a filiszteusok ellen…

Nehezen bár, de a szülők beleegyeztek a házasságba. Elképzelhetjük, mit éreztek, mikor látták, hogy az Úr „kiválasztottja”, a názír mire készül. Hasonló jelenet játszódott le Jézus családjában is, mikor úgy vélték, hogy különleges hatalmát nem jól használja (vö. Jn 7,3–5).

Nem sokkal ezután Sámsonék Timnába indultak lánykérőbe. A szőlőskertek között Sámson kicsit lemaradt a szüleitől. Hirtelen egy fiatal, ordító oroszlánnal találta szembe magát. Ekkor megszállta őt az Úr Lelke. Megragadta az oroszlánt, és kettészakította. Semmiféle fegyvert nem használt hozzá. Majd otthagyta az oroszlánt, és a szüleinek semmit nem mondott kalandjáról. (Lásd a „Sámson ereje*” jegyzetet!)

Amikor a szüleivel újra Timnába ment, hogy megünnepeljék a házasságkötést, Sámson letért az útról, hogy megnézze az oroszlánt. Látta, hogy egy méhraj épített fészket a lecsupaszított csontvázban. Sámson egy darab lépet vett ki a fészekből. (Egy állat csontvázának érintése nem jelentett a názír számára sem vallási értelemben tisztátalanságot.) Útközben eszegetett a lépesmézből, a szüleit is megkínálta. Így értek a menyasszony apjának házához.

Harminc filiszteus fiatalembert hívtak meg az esküvőre, ami szokás szerint hét napig tartott. Feltűnő, mit sem olvasunk arról, hogy Sámsonon és szülein kívül lett volna még ott valaki Dán törzséből.

Sámson feltett a fiatalembereknek egy találós kérdést. „Ha meg tudjátok fejteni a lakodalom hét napja alatt, és kitaláljátok, adok nektek harminc inget és harminc öltözet ruhát*. De ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem harminc inget és harminc öltözet ruhát.” Bizonyára az Úr adta az ötletet neki, hogy megleckéztesse népe ellenségeit.

A fiatalemberek elfogadták a kihívást. „Add elő találós kérdésedet, hadd halljuk!” – mondták neki. Valószínűleg lebecsülték ellenfelüket. Ez a zsidó mégsem lehet okosabb, mint ők együttvéve!

A találós kérdés így hangzott: „Étel jött az evőből, édes jött az erősből.” (Héberül: „Mehaocheel-Maachal-Matok”. Pompás alliteráció egy kicsiny, magvas versben.)

Az ifjak törték a fejüket, de nem tudták megfejteni a feladványt. Szörnyen dühösek lettek. A hetedik napon megfenyegették Sámson asszonyát: „Vedd rá a férjedet, hogy mondja meg a találós kérdés megfejtését, különben megégetünk téged és apád háza népét!”

Sámson felesége erre sírva ment a férjéhez: „Mégiscsak gyűlölsz és nem szeretsz engem! Találós kérdést adtál fel népem fiainak, és nekem se mondod meg a megfejtését.” Figyeljük meg, hogy szembehelyezkedett férjével!

Sámson válasza: „Hiszen még apámnak és anyámnak se mondtam meg, hát neked mondjam meg?”

Az asszony sírt és könyörgött, amíg Sámson el nem árulta a megfejtést. Ifjú felesége sietve mondta tovább „népe fiainak”, akik diadalmasan mentek Sámsonhoz a megfejtéssel: „Mi a méznél édesebb, s oroszlánnál erősebb?”

Sámson azonnal megértette, mi történt. Így válaszolt: „Ha nem az én üszőmön szántotok*, találós kérdésem ki nem találjátok.”

Az Úr Lelke megszállta Sámsont. A filiszteusok Askelón* nevű városában megölt harminc férfit. Ruhájukat elvitte a harminc fiatalembernek, ahogy fogadásában megígérte.

Majd haragra gyúlva hazament a szüleihez. A feleségéről egyelőre hallani sem akart. A fiatalasszonyt ezután a harminc filiszteus ifjú egyikével házasították össze. Úgy látszik, hogy a filiszteusok nem vették túl komolyan az erkölcsöt.

Jegyzetek:

Sámson ereje – Vajon Sámson olyan volt, mint egy kigyúrt izmú óriás? Vagy az Úr Lelke a szükséges pillanatban rendkívüli erőt adott neki? Sámson bizonyára megtermett és izmos volt, de emberfölötti erőt az Úr Lelke által kapott. Az oroszlán támadásakor is az Úr Lelke szállta meg (6.v.), ugyanúgy, mint amikor Askelónba ment, hogy ott a harminc öltözet ruhát megszerezze (19.v.); vagy amikor engedte megkötözni magát Étámban a saját népe által, és a filiszteusok már ujjongtak, hogy legyőzték, akkor újra munkálkodni kezdett az Úr Lelke, és agyonverte őket (Bír 15,14); és Dágon templomában is Istentől kért erőt (Bír 16,28). Akkor hát nem volt kapcsolat hosszú haja és ereje között? Hiszen ő mondta Delilának, ha a haját levágják, oda lesz az ereje (vö. Bír 16,17). Igen, mert ezzel eltűnik a názírság külső jegye. Az Úrral való kapcsolat szakad meg, aki nem áll többé mellé. Ezért olyan szép, hogy a Bír 16,22-ben azt olvassuk, Sámson haja a fogságban nőni kezdett. A názírság jele újra látható. De Sámsonnak imádkoznia kell, hogy Isten a Lelke által még egyszer ajándékozza meg erővel.
Összefoglalva: Sámson ereje ténylegesen Isten ereje, mely akkor lett nyilvánvaló, amikor Sámson ítéletet gyakorolt a filiszteusokon, Isten vezetése szerint.

Alsóruha és felsőruha – A korabeli ember teljes ruházata: alul lenvászon fehérnemű, s felsőruha, amit rendszeresen váltottak. Ez különösen az ottani meleg éghajlat alatt igen fontos volt.

Üszőmön szántotok – Ez a kifejezés azt jelentheti, hogy az ember szarvasmarha segítségével szántotta a földet, és ilyenkor néha elrejtett dolgok kerültek elő. Egyébként használták ezt a kifejezést olyankor is, amikor rájöttek, hogy valakit a felesége, vagy közeli ismerőse tanácsol. Többnyire humoros fordulatokban jött elő.

Askelón – Ezt a filiszteusok által lakott várost Józsué halála után Júda törzse meghódította, másik két filiszteus várossal, Gázával és Ekrónnal együtt (Bír 1,18). Júda ezeket a városokat láthatóan nem tudta a tulajdonában megtartani. Jeremiás, Ámós, Zofóniás és Zakariás próféták idején még filiszteusok laktak Askelónban és Gázában (vö. Ám 1,7–8). Saul és Jónátán haláláról van Dávid siratóénekében az eléggé ismert mondat: „Ne mondjátok el Gátban, ne hirdessétek Askelón utcáin, hogy ne örüljenek a filiszteusok lányai…” (2Sám 1,20), azaz valami olyasmi történt, ami jobb lenne, ha nem válna ismertté a filiszteusok előtt. Askelónt a Bibliában a körülmetéletlen, pogány filiszteusok központjának tekintették.

080

Énekek:

Református énekeskönyv: 33:5; 86:6–7; 121; 200; 463
Jertek, énekeljünk: 163:1–4; 169; 172; 185; 239
Harangszó: 42:3; 44:3; 49:7
Dicsérjétek az Urat!: 8; 71; 75; 139; 156
Erőm és énekem az Úr: 25:2–3; 88:1; 100:4; 122; 131

Megjegyzések:

Isten vezetése Sámson életében – Isten nemcsak a jókat és igazakat vezeti. Ismeri Ő az ember szívét, és tudja, hogy minden rosszra hajlamos. Látjuk ezt Sámson esetében is. Mégis ott van Isten vezetése az életében, aki őt erős harcossá tette helytelen cselekedetei ellenére is. Ami nem jelenti, hogy az Úr Sámson cselekedeteit jóváhagyta.

„Vegyes házasság” – Különböző meggyőződésű felek közötti házasság nehézségekkel járhat. Például ha az egyik fél Istenben hisz, mint Sámson, a másiknak pedig semmit se jelent a hit. Beszélgetési téma.

Hamis módon célt érni – Sokan mindent fölhasználnak, csakhogy céljukat elérjék. „A cél szentesíti az eszközt” – vélik, jogtalanul. Irányulhat ez vagyon, anyagi előnyök megszerzésére, vagy dicsőség, hatalom birtoklására. Jó erre figyelmeztetni a gyerekeket.

Sámson módszere, ahogyan hozzájut a megígért ruhákhoz – Nehéz probléma. Megölheti Sámson az askelóniakat? Érvek: a filiszteusok uralkodtak a zsidókon; ellenségek voltak. Kérdés: Egy ellenséges ország polgárait szabad-e megtámadni? Az ÚR Lelke hajtotta Sámsont a filiszteusokhoz, úgy vitte jó irányba, hogy a rossz úton járással Sámson szívét összetörte.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Tisztességtelen, hamis módszerek arra, hogy a másik embernél elérjünk valamit. A sírás, nyafogás hatása. Hogyan lehet becsületes módon elérni a célunkat? Miért fontos ez emberi kapcsolatainkban? (** ***)
  • A párválasztás, házasságkötés szokásai régen és ma, hazánkban és más vallású népek körében. (** ***)
  • Házasság különböző vallású, kultúrájú felek között. Milyen problémákat okozhat ez? (***)
  • A jó házasság titka. A mai válások gyakori okai. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Találós kérdések megfejtése és alkotása a bibliai történethez kapcsolódva, és egyéb témákban. (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Rajzos feladványok készítése betűgrafikával. (***)

Vázlat:

Sámson
filiszteus lány Timnában
apa és anya
oroszlán
lakodalom
30 ifjú vendég
találós kérdés:
„Étel jött az evőből, édes jött az erősből.”
megfejtés:
„Mi a méznél édesebb, s oroszlánnál erősebb?”
üszővel szántani
Askelón: 30 rabolt ruha

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .