70. Ákán bűne; Aj elfoglalása

,

Üzenet – Téma:

* A kívánság könnyen bűnre vezet. „Ne kívánd…”
* Az Úrral biztos a győzelem.

Előzmények:

Jerikót elfoglalták az Úr hatalmával. A várost felégették, csak az értékes arany és ezüst tárgya­kat, valamint a rezet és vasat gyűjtötték össze az Úr számára. Halálbüntetés terhe alatt senkinek sem volt szabad semmit a saját részére zsák­mányolni.

1. történet:

Jerikó elfoglalása és elpusztítása után Kánaán lakói halálra rémültek. Jerikó ugyanis bevehetetlen erőd volt.

Józsué kiküldött egy őrjáratot, hogy Aj kicsiny városát kikémleljék. Ez a Bételtől keletre fekvő városka könnyen bevehetőnek tűnt.

A kémek Józsuénak azt a tanácsot adták, hogy ne vonuljon föl az egész nép. Mintegy két­háromezer férfi elég lesz. „Ne fáraszd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok.” Józsué – biztos, ami biztos – mintegy háromezer férfit küldött Aj ellen.

De mi történt? Aj lakói kitörtek, megöltek harminchat zsidó harcost, és a többit elkergették. A katonák megszégyenülve tértek vissza Gilgálba. Amikor meghallották, mi történt, a nép megrettent. Józsué gyászában meghasogatta ruháit. A szövetség ládája előtt Izráel véneivel együtt földre borult. Port hintettek a fejükre, és egészen estig úgy feküdtek ott.

Majd azt mondta Józsué az Úrnak: „Jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk! Ó, Uram! Mit mondjak most, hogy Izráel máris meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért?” Ez a legszomorúbb, hogy még Isten dicsősége is csorbát szenvedett.

Miért is történt mindez? Senki sem értette. Talán csak egy valaki…

Az Úr így válaszolt: „Kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izráel, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmijuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izráel fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót.”

Átok? Valaki magával vitt valamit Jerikóból? Ez az oka hát a szégyenletes vereségnek! Az Úr segített megtalálni a vétkest. A népnek másnapra meg kellett magát szentelnie

(megmosakodni, tiszta ruhát venni), hogy kiderülhessen, ki miatt van rajtuk ez az átok. Józsué másnap korán kelt. E szörnyűségnek, amilyen hamar csak lehet, végére kell járni!

Az Úr tisztelete szenvedett csorbát!

Fel kellett sorakozni minden törzsnek. A törzsből, melyet megjelölt az Úr*, előlépett minden nemzetség. A megjelölt nemzetségből a családcsoportok, a megjelölt családcsoportból a családok, a családokból pedig a férfiak egymás után. A vétkest meg kell égetni mindenével együtt, mert az Úr szövetségét áthágta, és szégyent hozott Izráelre.

Először Júda törzsét sorsolták ki. Milyen megkönnyebbülés lehetett ez a többi törzsnek!

De épp a legfontosabb törzsben van a vétkes, ahonnan majd egykor a Messiás fog származni!? Aztán Júda nemzetségei közül Zerah nemzetségére, abból Zabdi családjára esett a sors, Zabdi családjából pedig Karmi fiai közül Ákán volt a bűnös!

„Fiam,” – mondta Józsué szeretettel – „adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem.” Ilyen kedves bíróval nem sűrűn találkozunk! Józsué Istentől kapott bölcsességgel végezte nehéz feladatát.

Ákán becsülettel megvallotta, hogy vétkezett az Úr, Izráel Istene ellen. Elmondta, amit tett: „Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst*, kétszáz sekel ezüstöt (2 kg) és egy ötven sekel (550 gr) súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van.”

Józsué néhány embert elküldött Ákán sátrába, megnézni, vajon a megnevezett tárgyak ott vannak-e. Mindent úgy találtak. A bűn bebizonyosodott. Be kellett hát következnie a büntetésnek, amit az Úr határozott meg. Józsué kimondta az ítéletet: „Szerencsétlenséget hoztál ránk! Fordítsa az ÚR ezt a szerencsétlenséget most rád!”

Ákánt a fiaival és lányaival*, állataival, sátraival és minden tulajdonával kivezették a táboron kívülre, egy közeli völgybe. A szép köntöst, az aranyrudat és az ezüstöt is vitték. Ákánékat megkövezték, majd elégették. Nagy kőhalmot raktak föléjük. Iszonyatos büntetés Ákánnak és egész családjának. Az egész nép részt vett az ítélet végrehajtásában, mert a bűn mindannyiuk számára szégyent hozott. Ekkor megszűnt az Úr haragja. (A völgyet elnevezték Ákór völgyének, ami „zavargás völgyét” jelent.) A bűn megkapta büntetését.

2. történet:

Ákán halála után Izráel serege Aj ellen vonult. Isten megígérte, hogy Aj királyát népével, városával és a környező vidékkel együtt Józsué kezébe adja. A város népét meg kell ölni. A zsákmányt most elvihetik magukkal.

Józsué a várostól nyugatra, a város mögött csapdát készített. Harmincezer embert küldött el éjjel azzal a paranccsal, hogy a város mögött álljanak lesbe, és legyenek készenlétben. Józsué a nagy sereggel megközelíti a várost, mire Aj királya az embereivel rájuk támad. Józsué úgy tesz, mintha megfutamodna. Az ellenség bizonyára űzőbe veszi őket, és városukat védelem nélkül hagyják. A lesben álló izráelita harcosok törjenek előre, foglalják el a várost, és gyújtsák fel!

Így is történt pontosan. A harmincezer ember éjszaka észrevétlenül elfoglalta a helyét Aj mögött. Józsué Gilgálban maradt, reggel seregszemlét tartott. Majd újabb ötezer embert küldött a lesben álló harmincezer erősítésére. Ő maga a többi katonájával a várostól északra ütött tábort Arabáh síkján („sztyeppe” vagy „síkság”). A fölvonulás eltartott egész nap.

Aj emberei az izráeli seregek mozgását a falról kísérték figyelemmel. Reggel a város kapuit kinyitották, és rátámadtak Izráel harcosaira. Az izráeliták menekülni kezdtek a puszta* felé. Okos, hogy nem a Jordán irányába futottak, hiszen arra volt a táboruk az asszonyokkal, gyerekekkel és valamennyi holmijukkal. Jó távolra csalták őket a városuktól. Aj királya azt hitte, hogy nagy győzelmet arat ellenségein, hisz a közeli Bétel serege is vele tartott. Minden katonáját Izráel üldözésére küldte hát, teljesen őrizetlenül hagyva a várost. Józsué ekkor az Úr parancsára kinyújtotta dárdáját Aj felé úgy, hogy a lesben állók is láthassák a megbeszélt jelet. Azok berontottak a városba. Elfoglalták, és fölgyújtották.

Aj emberei hátranézve ijedten látták, hogy városuk füstje száll az ég felé. Megértették, hogy kelepcébe kerültek. A menekülést színlelő izráeliták visszafordultak, a várost megszálló sereg pedig hátba támadta őket.

Izráel nagy győzelmet aratott. Aj királyát fölakasztották. Holttestét naplementekor levették, és a városfal mellett egy nagy kőhalom alá temették.

Józsué nem eresztette le a lándzsáját, amíg minden ellenség el nem pusztult. Ezzel azt is jelezte, hogy Isten adta a győzelemet, Övé a dicsőség.

Tizenkétezer ajbeli férfi és nő esett el azon a napon.

Az állatokat és a zsákmányt megtarthatták. (Vajon egy részt most is az Úrnak szenteltek, mint a midjániak legyőzése után? – Vö. 4Móz 31,28; 65. lecke.)

Jegyzetek:

A bűnös leleplezése – Nem olvassuk, hogy történt. Valószínűleg az úrím és tummim segítségével sorsolták ki: „Ez a törzs/ ez a nemzetség/ ez a család/ ez a férfi?” S vagy az úrím válaszolt: „Igen”, vagy a tummim: „Nem.” (Vö. 57. lecke: úrím és tummim)

Sineári (babiloni) köntös – Ékszerekkel díszített papi öltözék lehetett.

Fiai és lányai is – Ugyanezzel a helyzettel találkozunk Dátán és Abirám esetében (4Móz 16; 60. lecke). Érthető, ha ezt nehezen értjük. Figyeljünk jól arra, amit Józsué mond: „Szerencsétlenséget hoztál ránk! Fordítsa az ÚR ezt a szerencsétlenséget most rád!” Ha elfogadjuk, hogy az Úr nem igazságtalan (Zsolt 92,16), akkor ezt is el kell fogadnunk. Ákán 36 férfi haláláért felelős (a saját népéből), akiket megöltek a csatában.
A szülők felelnek a gyerekeikért. Ezek a szülők gyerekeik szeme láttára mentek a bűn útján.

Puszta – Inkább „puszta vidékről” beszélhetünk, mert Aj környéke az volt, s ma is az: sziklás terület, mély szakadékokkal.

070

Énekek:

Református énekeskönyv: 38:1.18; 68:1–2; 101:7–8; 205:1.3–5; 217; 471,4
Jertek, énekeljünk: 130; 168:4
Harangszó: 49:1.5–7; 53:2.6.8
Dicsérjétek az Urat!: 69; 85; 161; 162
Erőm és énekem az Úr: 23; 52; 84:1; 98; 120; 139

Megjegyzések:

Pogány népek teljes megsemmisítése – Az Úr parancsára történt, mivel e népek igazságtalanságának a mértéke betelt (1Móz 15,16). Olyan sokat és olyan súlyosan vétkeztek, hogy Isten most megbünteti őket Józsué és serege által. Sodoma és Gomora megtérése után az Úr e városokkal még körülbelül 500 évig várt volna türelmesen.

Az Úr mint stratéga – Csodálkozva látjuk, hogy ahogyan korábban Mózesnek, Józsuénak is útmutatást ad az Úr a követendő stratégiáról. Az Úr nemcsak harcol Izráelért; olykor még a harc részleteit is szabályozza. Aki benne hisz, annak pontosan követnie kell utasításait. Követjük-e Isten „stratégiáját”, amikor valamibe belekezdünk, vagy elkészítjük a terveinket, és arra kérjük áldását? Próbáljuk ki az Ő tervezését!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret / Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

  • A bűnre csábító kívánság. Hogyan uralkodhatunk kívánságaink felett? (***)
  • A bűnös tett és következménye. Bíráskodás az ókori Izráelben és napjainkban. (***)
  • Történelmi példák a hadicsel alkalmazására. A honfoglaló magyarok haditaktikája, a színlelt megfutamodás. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • A bibliai történet hadieseményeinek feldolgozása szóbeli vagy írásbeli beszámolóval, az egyik résztvevő nevében. (***)
  • Beszélgetés Dsida Jenő: Tíz parancsolat c. versének X. része alapján. (***)

Vázlat:

Aj
vereség

Ákán bűne
– babiloni (sineári) köntös
– aranyrúd
– ezüstpénz
sorsolás
Ákán a bűnös
megkövezés

haditerv
győzelem

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .