165-166. Az istenfélő Jósáfát; Győzelem a móábiak és ammóniak felett; A baalimádó Jórám és Ahazjá

,

Üzenet – Téma:

* Az Istenbe vetett bizalom a legjobb életbiz­tosítás.
* Isten megtartja ígéreteit.
* Időnként a rossz kerekedik felül, de ez sosem végleges.

Előzmények:

Roboám, Abijjá és Ászá volt Júda első három királya. Ászá kezdte el átalakítani Júdát, megtisz­tította az országot a pogány szokásoktól.

1. történet:

2Krón 17–19: Ászá után fia, Jósáfát* lett Júda új királya. Apja és Dávid nyomdokaiba lépett, s megmaradt az Úr szolgálatában. Nem tisztelte a Baalokat, apja Istenét kereste, és az Ő parancsolatai szerint járt. Ezért megáldotta az Úr Jósáfátot gazdagsággal és tisztelettel.

Jósáfát kiküldött néhány lévitát és papot az ország egész területére, hogy tanítsák a népet az Úr törvényeire és parancsolataira.

Az Úr gondoskodott arról, hogy a környező népek közül senki se támadja meg Júdát. Még a filiszteusok, Júda esküdt ellenségei is ajándékokat vittek Jósáfátnak. Az arabok pedig kincsek helyet nagyszámú juhnyájjal ajándékozták meg őket.

Az országban mindenfelé megerősítették a városokat. Fejlesztették a katonaságot is. Öt generális parancsnoksága alatt mintegy 1 160 000 katona szolgált. Hogy megerősítse a kapcsolatot Izráellel, Jósáfát fia az izráeli hercegnővel házasodott össze. Néhány rossz döntése ellenére az Úr azért talált elég jó dolgot Jósáfát életében ahhoz, hogy ne kelljen megbüntetnie.

Jósáfát a bíróságot is helyreállította. Minden városban bírókat nevezett ki. Jeruzsálemben volt a legfelsőbb bíróság, melynek tagjai léviták, papok és családfők voltak. Elnöke pedig a főpap, Amarjáhú volt.

2Krón 20: Egy nap követ érkezett Jósáfáthoz a szörnyű hírrel, hogy hatalmas sereg indult Júda ellen, amely főként móábiakból és ammóniakból áll, de edómiak is csatlakoztak hozzájuk. Edómon keresztül jönnek, a sereg már Hacecón-Támárban (Éngediben*) van.

Jósáfát nagyon megijedt, és az Úrhoz fordult segítségért. Az ország népét egybehívta Jeruzsálembe, hogy imádságban keressék az Urat. Férfiak és nők jöttek gyermekeikkel, hogy Isten akaratát keressék.

Jósáfát úgy imádkozott az Úrhoz, mint őseik Istenéhez, aki kiűzte előlük Kánaán lakóit, és Ábrahám utódainak adta azt a földet. Csak Ő segíthet a szomszédos népek tömegével szemben.

Az Úr a lévita Jahaziélen keresztül válaszolt: „Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.” Jósáfát az embereivel másnap vonuljon az ellenség ellen a Cic-hágónál, Júda pusztájában, Jeruzsálemtől délkeletre. De nem kell harcolniuk, hanem csak nézni, hogyan szabadítja meg őket az Úr.

Ezt hallva Jósáfát és a nép térdre estek az Úr előtt, és dicsérni kezdték Őt. A léviták pedig fölálltak, s egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izráel Istenét.

Következő reggel kivonult Jósáfát a sereggel Jeruzsálemből. Tekóa pusztájába érve azt mondta a népnek: „Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!”

Majd fölállították az Úr énekeseit, akik szent öltözetben az arcvonal előtt vonulva, énekkel dicsérték Istent: „Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!” (vö. Zsolt 136,1)

Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott az ellenség népei között, akik egymás ellen fordultak. Mire a júdabeliek odaérkeztek, már csak az elesettek holttesteit találták. Így Jósáfátnak és embereinek nem volt más dolguk, mint hogy összeszedjék a zsákmányt. Három napig tartott, míg mindent összeszedtek. A negyedik napon összegyülekeztek az Áldás-völgyben, hogy ott áldják az Urat.

Boldogan és hálával telve vonult vissza Jósáfát a sereg élén Jeruzsálembe. Lantokkal, citerákkal és harsonákkal vonultak be az Úr házához, hogy hálát adjanak a győzelemért.

A környező népek fülébe is eljutott, hogyan harcolt az Úr népe ellenségeivel. Senki sem mert szembeszállni Júdával. Így ajándékozta meg őket békével az Úr.

A nép azonban nem adta fel az áldozóhalmokat, nem tisztelte teljes szívből Istenét, mint Jósáfát, aki élete végéig megmaradt az Úr tiszteleténél és szolgálatánál. Mégis, uralkodásának vége felé elkövetett egy nagy baklövést. Társult Izráel királyával, a bűnös Ahazjával. Hajók építésére fogtak össze, melyeknek Tarsísba kellett volna menniük. Ez azonban az Úr akarata ellen volt. Eliezer, egy próféta közölte az Úr büntetését Jósáfáttal: „Mivel társultál Ahazjával, összezúzza művedet az Úr!”

A hajók valóban összetörtek, s nem jutottak el Tarsísig.

Jósáfát uralkodásának 25. évében halt meg, Dávid városában temették el.

2. történet:

Halála előtt Jósáfát úgy döntött, hogy elsőszülött fia, Jórám* kövesse őt a trónon. Hat másik fiának ajándékokat adott: ezüstöt, aranyat, értékes holmit, és megerősített városokat Júdában. Furcsa, hogy nem közülük választott utódot, hiszen a 2Krón 21,13-ban azt olvashatjuk, jobbak voltak, mint Jórám.

Jórám 32 éves volt, mikor trónra került. Ahogy pozíciója megerősödött, megölette fiútestvéreit. Így biztosította magának a trónt, és kritikát sem kellett tőlük elviselnie. Atalját, Aháb és Jezábel leányát vette feleségül, és apósa, Izráel királya útján járt. Júda áldozóhalmain Baal számára készítettek áldozati helyeket, Júda népét így csábította bálványimádásra.

Bár Jórám élete nem volt kedves az Úr számára, mégsem akarta Dávid magvát kiirtani, hiszen szövetséget kötött vele, hogy mindig az ő utódai fognak ülni a trónon. Ez Dávid nagy utódára, Jézus Krisztus eljövetelére is utal.

A júdai birodalomnak nem ment jól a sora. Az edómiak, akik eddig a király szövetségesei voltak, most elpártoltak tőle. Saját királyt választottak, s Jórám nem tehetett semmit.

Elpártolt tőle Libná is, egy délnyugati városka, közel a filiszteus határhoz. Még Józsué alapította, hogy papok lakjanak ott. Az, hogy a libnáiak elfordulnak Jórámtól, igen sokat mond: elutasítják, hogy a bálványimádó királyt szolgálják! Furcsa, de nem olvasunk róla, hogy Jórám e lázadó város ellen bárhogy is fellépett volna.

Jórám különleges figyelmeztetést kapott: Illés próféta küldött neki egy levelet Izráelből. Nagy csapással sújtja az Úr Jórámot, mert nem járt ősei nyomdokában, nem azt tette, amit Jósáfát vagy Ászá, hanem Izráel királyait követte a bálványimádásban, s megölte testvéreit, akik jobbak voltak, mint ő. Ezért megbünteti az Úr a népet, Jórám családját, elveszi javait. Sőt még egy szörnyű betegség is kínozni fogja Jórámot, amibe 2 éven belül belehal.

Mindez azonnal elkezdődött: a filiszteusok és az arabok megtámadták Júdát, s elraboltak a királytól mindenféle kincset, még a fiait és feleségeit is. A hercegeket megölték. Nem maradt meg más, csak a legfiatalabb, Jóáház*. (Itt is láthatjuk, hogy az Úr milyen hűséges ahhoz az ígérethez, amit Dávidnak tett!)

Jórám ezután súlyos beteg lett, belei kifordultak. Két év múlva bele is halt betegségébe, ahogy Illés megjövendölte.

Jórám 8 évig uralkodott. Nem gyászoltak halálán. Nem is gyújtottak tüzet a tiszteletére. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírjában.

Ahazjá* 42 éves volt, mikor trónra lépett. Valószínűleg már korábban is helyettesítenie kellett beteges apját. Az is lehetséges, hogy anyja, Ataljá irányított a háttérben. Ahazjá csak bábu volt a kezében. Ő volt a tanácsadója, és istentelen cselekedetekre vette rá. Szoros kapcsolatot tartott fenn Jórámmal is, Izráel királyával, aki szintén rossz hatással volt rá.

Tudjuk, hogy Ahazjá hogyan halt meg (lásd 156. lecke). Gyermekei még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy egy országot irányítsanak. Mi fog most történni?

Jegyzetek:

Jósáfát – „Jahve ítél”.

Éngedi – Oázis, település a Holt-tenger nyugati partján. Dávid ide menekült Saul elől (1Sám 24). Korábban Hacecón-Támárnak hívták, emóriak laktak ott (1Móz 14,7).

Jórám – „Jahve magas”, „Jahve fenséges”.

Jóáház / Ahazjá – Jóáház, Jórám legkisebb fia Ahazjá néven uralkodott, aminek jelentése: „Jahve megragadott”.

165-166

Énekek:

Református énekeskönyv: 35:1; 90:1.5.8; 136:1–2.23–24.26; 146:1–3; 161:1.3; 233:1; 236:1–2.5–7; 254:1–5; 271:1–2; 387:1–3
Jertek, énekeljünk: 68:1.4; 142:3; 173
Harangszó: 18; 41; 44; 49:1–2.5–7; 53:1–2.5–6.8; 54:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 6; 8; 30; 35:1.4; 40; 48:1.8; 50:1–2.5.7; 53:1.4; 68
Erőm és énekem az Úr: 46; 84; 97; 106; 139

Megjegyzések:

Bizalom az Úrban – Csak azok várhatják az Úr segítségét, akik teljes szívükkel hisznek és bíznak benne. Jósáfát jó példa erre. Láthatjuk ugyanis, kételkedés nélkül hiszi, hogy az Úr megveri az ellenfelet. Milyen csodálatos pillanat lehetett, amikor a király telve az Úrban való bizalommal elindult az ellenséggel szemben! Ez csak szilárd hit által lehetséges, ami „a remélt dolgokban való bizalom” (Zsidók 11,1).

Isten hűsége – Az Úr mindig tartja magát ígéreteihez: a Messiás, aki Dávid házából való, eljött, és örökké uralkodik! Nagyon hálásak lehetünk ezért, főleg ha megnézzük, mennyi bűne is volt Dávid házának.
Amit megígér az Úr, azt meg is cselekszi. Ennek jelentőségét nem is értjük gyakran. Bűneinktől függetlenül mindig számíthatunk Isten hűségére (lásd Ézs 54,8–13).

A gonosz időnként felülkerekedik – Jórám és Ataljá a gonoszt szolgálták, ami/aki, úgy tűnik sokszor, eléri célját. Mégis azt láthatjuk, hogy Krisztus a győztes. Ez erős bátorítás azoknak, akik szeretik az Úr Jézus Krisztust, és benne bíznak.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Bizalmi kapcsolatok. A bizalom ereje különböző helyzetekben. (***)
  • A hűség és hűtlenség példái. (***)
  • Gonosz államvezetők, gyilkos királyok – történelmi példák tanítása. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Elbeszélő fogalmazás vagy hálaadó imádság írása egy bibliai szereplő nevében. (***)

Ének-zene

  • Zsoltáréneklés (136. zsolt.). Szólóének, kórus felelgetése. Hangszeres kíséret. (***)

Vázlat:

1. történet:

Júda –
Roboám
Abijjá
Ászá
Jósáfát – Istent szolgálja

Móáb – Ammón – Edóm
Jahaziél: „nem a ti háborútok ez”
énekesek – győzelem

Jósáfát 25 évig király

2. történet:
Jósáfát: 7 fiú
Jórám – elsőszülött
felesége Ataljá (Aháb és Jezábel lánya)
testvéreit megöli
baalimádat
Illés: figyelmeztetés
ellenséges betörés
betegség – halál

Ahazjá – az izráeli Jórámmal tart
Jéhú mindkettőjüket megöli

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .