126. Salamon a bölcsességet választja

,

Üzenet – Téma:

* A bölcsesség Istentől ered, és nagy kincs.
* Fiatalon is kaphat valaki bölcsességet.

Előzmények:

Dávid legidősebb fia, Adónijjá trónkövetelő­ként lépett fel, de Dávid Salamont tette királlyá, mielőtt meghalt. Salamon leszámolt Adónijjával, Ebjátárral, Jóábbal és Simeivel. Ezáltal megerő­södött királysága.

Történet:

Izráel az őt körülvevő népek szemében is nagy és fontos nemzetté nőtte ki magát. Ez abból a tényből is látszik, hogy Egyiptom fáraója leányát Salamonhoz, Izráel új királyához adta. Valószínűleg Salamon maga hozta el feleségét Egyiptomból, Dávid városába és palotájába, ahol addig marad, míg az új palota építését be nem fejezik. (Vö. Zsolt 45; Énekek éneke)

E házasság jó példája egy politikai fejedelmi házasságnak, amiből olyan sok volt az évszázadok során. Sógorává válni egy ilyen nagy uralkodónak, mint az egyiptomi fáraó, a két nép közötti barátsági szerződés záróakkordja. Ilyennek tekinthetjük a hétszáz pogány főrangú feleséggel (1Kir 11,1–3) kötött „házasságot” is (lásd 130. lecke).

Az, hogy Salamon pogány asszonnyal kötött házasságot, nem Isten törvénye szerint való volt (lásd 2Móz 34,16; 5Móz 7,3 – bár ott csak kánaáni lakosok feleségeiről volt szó, és nem egyiptomi nőkről). Amikor Salamon később a pogány asszonyok bálványait kezdte tisztelni, nincs szó egyiptomi bálványokról. Ez jelentheti azt, hogy a fáraó leánya áttért Izráel Istenének imádatára, és nem szolgálta tovább az egyiptomi bálványokat, mikor Salamon első felesége lett.

Salamonnak nagy építkezési tervei voltak. Új palotát akart építeni, majd templomot az Úrnak, amire Dávid már sok építőanyagot összegyűjtött. Ugyanakkor a Jeruzsálemet körülvevő falat is fel kellett újítani, és ki kellett szélesíteni.

A templom építése már nagyon szükségszerűvé vált. Salamon és a nép az úgynevezett áldozóhalmokon áldoztak, ami nem egyezett Isten rendelésével. A 3Móz 17,3–4-ben hangsúlyt kap, hogy egyedül a kijelentés sátra az áldozati hely, és hogy csak a papok mutathatnak be áldozatot. Az Úr megengedte, hogy ettől eltérjenek, de soha nem hagyta ezt jóvá. Ábrahám, Izsák és Jákób szintén építettek oltárt, és áldoztak különböző helyeken, de ez még jóval az istentiszteleti rend megalkotása előtt volt. Bár Gedeon maga kapott utasítást az Úrtól, hogy menjen Ofrán kívül a hegyekbe, építsen oltárt az Úrnak, és áldozzon rajta. De az egy különleges időszak volt, amikor istentiszteletet ritkán lehetett tartani a szövetség sátrában (lásd Bírák 6,26).

Dávid és Salamon idejében két hely volt, ahol Isten jóváhagyásával áldozatot lehetett bemutatni: Gibeón, ahol a régi szövetségi sátor állt, és Jeruzsálem. A halmokon való áldozat tehát nem volt szükséges. Ahogy tudjuk, Dávid ezt sosem tette meg.

Salamon mutatott be áldozatot a halmokon. Mégis szerette az Urat, és betartotta azokat a törvényeket és szabályokat, amiket Dávid ráhagyott.

Salamon egy nap a közeli Gibeón városába ment. Ez a léviták városa volt, ahol a régi szövetség sátra is állt, és egy égőáldozati oltár, amit még a Sínai-hegynél készítettek. Salamon nagy áldozatot akart bemutatni, ezért választotta ki ezt a fő áldozati helyet. Ezer állatot mutatott be égőáldozatként a régi oltáron. Az áldozatok számából könnyű belátni, hogy ez az áldozati ünnep több napon át tartott. Salamon Gibeónban szállt meg. Egyik éjjel megjelent neki az Úr álomban, és azt mondta: „Kérj valamit, én megadom neked!”

Nehéz kérés ez*, ami már sok kedélyt megmozgatott. Ha olyan fiatal vagy, mint Salamon, akkor nagyon is érthető, hogy először a jólétre, egészségre gondolsz, egyszóval arra, amit ez az élet ajánl.

Salamon válasza megérdemli, hogy közelebbről megvizsgáljuk:

 1. Salamon emlékeztette az Urat, hogy Ő nagy szeretettel* bánt apjával, Dáviddal. Salamon tisztában volt vele, hogy Dávid fiaként és trónjának örököseként egyedül Isten kegyelméből király. Nélküle szó sem lehetne Dávid dinasztiájáról.
 2. Salamon tisztelettel beszélt apjáról, aki hűségesen, igaz és egyenes szívvel élt Isten előtt. Salamon nem gondolt arra a bűnre, amit apja elkövetett. Egyedül Dávid életének vezérfonalát látta: az ő istenfélelmét.
 3. Magát nem tartotta sokra Salamon, annak ellenére, hogy főpapokat nevezett már ki. Érezte, hogy „még egészen fiatal”, tapasztalatlan, nehéz számára Isten hatalmas népének helyes kormányzása.
 4. Salamon tudta azt is, hogy tisztsége betöltéséhez bölcsességre van szüksége. Ez az, ami neki hiányzik. Ezért kért „engedelmes szívet”, hogy tudja kormányozni Isten népét, „különbséget téve a jó és a rossz között”. Az „engedelmes szív” többet jelent puszta államigazgatási tudománynál és törvények ismereténél. Ez a jó és a rossz helyes felismerése, igazságszeretet és igazságérzet, s jól megfontolt uralkodó szerepben való fellépés. A bölcsesség kezdete, amit Salamonnál is találunk, „az Úr félelme” (Péld 9,10).

Salamon kérése tetszett az Úrnak, ami válaszából is egyér­telmű. Mivel Salamon nem kért magának hosszú életet, gaz­dagságot vagy ellenségei életét, hanem engedelmes szívet a kormányzáshoz, olyan bölcs és értelmes szívet ad neki Isten, amilyen nincs egyetlen királynak sem.

Ráadásul megkapja Salamon a gazdagságot és dicsőséget is, amit pedig nem kért. Nem lesz senki hozzá fogható a királyok között. Ha Isten útjain jár, és megtartja rendelkezéseit, mint Dávid, akkor hosszú életet* ad neki az Úr.

Salamon ezután felébredt, s rájött, hogy különleges álma volt. Jeruzsálembe visszatérve ismét áldozatot mutatott be, az égőáldozat mellett békeáldozatot is, amivel megköszönte Istennek az ígéretét. Salamon megosztotta háláját szolgáival is: ünnepi lakomát rendezett számukra.

Jegyzetek:

Nehéz kérés – Sokszor találkozhatunk az irodalomban, például mesékben ezzel a kéréssel. Akinek felajánlják, az gyakran rossz dolgot kíván, és saját vágyai csapdájába esik.

Nagy szeretettel – E bibliai fogalom többet jelent puszta jóságnál. Azt jelenti még, hogy „kegyelmes hajlamúnak lenni”, és „szolgálatait felajánlani”.

Hosszú élet – Salamon negyven évig uralkodott (1Kir 11,42). Nem tudjuk, mennyi idős volt, amikor trónra került, csak azt, hogy még nagyon fiatal. Tehát Salamon nem volt túl öreg, talán hatvan éves lehetett, mikor meghalt. Ebből is kitűnik, hogy nem járt mindenben Isten útján, és nem tartotta meg rendelkezéseit (lásd 130. lecke).

126

Énekek:

Református énekeskönyv: 19:4–7; 72:1; 119:4–6 és/vagy 49–50; 154; 202:1; 371:1–5; 445:1.5
Jertek, énekeljünk: 67:1–2; 176; 177; 180; 182; 185 („segít” „tanít”)
Harangszó: 42; 43; 44; 52:1.3–4
Dicsérjétek az Urat!: 49; 53:1.3–4; 71; 75; 76; 94
Erőm és énekem az Úr: 35:1.3; 81:1; 119; 126; 129

Megjegyzések:

Mi a bölcsesség? – A bölcsesség szó már eléggé régies a magyar nyelvben. Éppen ezért érdemes átgondolni, mit jelent. Valaki akkor bölcs, ha körültekintő, gondolkozik, mielőtt cselekszik, a helyes elvek, tanácsadók, törvények és szabályok felé fordul. A bölcsesség a tapasztalat gyümölcse is. Lelki értelemben akkor bölcs valaki, ha figyelembe veszi Isten szavát, törvényeit, és aszerint él.
A Példabeszédek többször említi a bölcsesség értékét és hasznát, úgy is, mintha személy lenne, mint pl. a Péld 1,20: „A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát.” Aki bölcs, az kedvességre és jóindulatra talál Istennél és az embereknél (Péld 3,4); bízik az Úrban teljes szívből, és nem a maga eszére támaszkodik (Péld 3,5). Minden útján gondol az Úrra, s így Ő egyengeti ösvényeit (Péld 3,6).
Olvassuk el a Péld 3,13–35-öt a gyerekekkel (5–6. osztályosokkal)! Ebben a részben megtaláljuk, mit hordoz magában az igazi bölcsesség. A Péld 9,10 szerint „ a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”. E „kezdet” miatt kért Salamon bölcsességet. Ahogy Jakab levelében olvassuk (1,5): „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.”

Nem kell szégyellned magad, hogy fiatal és tapasztalatlan vagy – Elég sok olyan ifjúval lehet találkozni, akik fiatalságuk és tapasztalatlanságuk miatt szégyellik magukat. Ez nem szükségszerű. Mindenki volt fiatal, és mindenkinek át kell mennie ugyanazon a tanulási folyamaton. Még kicsi gyerekek szájából is gyakran hallhatjuk: „Majd én megcsinálom!” vagy „Tudom egyedül is!” Ha a fiatalok nem kérik mindig az idősebb és tapasztaltabb emberek segítségét, attól az még lelki fejlődésükhöz vezethet. Ha viszont tanácsot vagy segítséget kérünk, az nem szégyen, és általában az idősebbek értékelik. Lelki tekintetben a fiatalok néha jobban is értik a dolgokat, és jobban követik az Úr igéjét, mint a világban található bölcsek azt állítják.

Megköszönni Isten ígéreteit – Mennyi ígéretet köszönhetünk meg minden nap az Úrnak, amit igéjén keresztül kapunk! Különösen figyeljünk oda az Úr Jézus által adott naponkénti gondviselés ígéretére a Máté 6,31–33-ban: „Ne aggódjatok tehát…”.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Mit jelent valamit választani? Helyes és helytelen, okos és buta választások. (*)
 • A király pozitív és negatív tulajdonságai. Mit jelent az uralkodó bölcsessége? (**)
 • Salamon házassága. Politikai házasságok az évszázadok során. Példák keresése a magyar történelemben. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A „bölcs” szinonimái, ezek jelentésbeli különbsége. (** ***) Mondatalkotás. (**) Ellentétes tulajdonságok. (***)
 • Mai életpéldák az okos, értelmes, bölcs cselekvésre. (** ***)
 • Hogyan lehetsz bölcs? Hallgatni az idősebbek tanácsára, tapasztalatára. Tanulni az olvasmányainkból. A Biblia bölcsességei. (** ***)
 • Hamis kívánság, rossz választás a „Három kívánság” és „A halász és a nagyravágyó felesége” c. népmesékben. (**) A három kívánság párhuzama egy hindu kultúrkörből származó példatörténetben: életbölcsesség a megelégedésről. (***)
 • Példabeszédek és közmondások a bölcsesség, okosság témájában. Példatörténet elmondása vagy írása valamelyik közmondáshoz. (** ***)

Vázlat:

Salamon
felesége a fáraó leánya

Gibeón – áldozat

álom: „Kérj valamit…”
bölcsesség / engedelmes szív
ráadás:
gazdagság és dicsőség
hosszú élet

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .