117. Dávid bűne; Nátán meginti őt

,

Üzenet – Téma:

* A bűn kívánságból ered.
* Isten gyermekei is vétkezhetnek.
* Ha őszinte a bűnbánat, Isten megbocsát.

Előzmények:

Dávid a környező népekkel szemben meg­szilárdította országa helyzetét. Jónátánnak tett ígérete szellemében gondoskodott barátja fiáról, a sánta Mefibósetről, aki megbecsült vendég volt Jeruzsálemben, a király asztalánál.

1. történet:

Dávid, az Isten szíve szerint való férfi, nehéz időkben mindig az Úrban bízott. Hű volt hozzá, szívből szolgálta Őt, és megtartotta parancsait. Az Úr gazdagon megáldotta őt olyan nagy országgal, amelyben a legteljesebb béke és nyugalom honolt. Csak néhány peremvidéken volt még nyugtalanság.

Az ammóniak* már korábban adófizetői voltak Dávidnak, de fellázadtak az arámokkal együtt. Az arámokat megverte Jóáb, mialatt Abisaj az ammóniakat féken tartotta. Az ammóniak visszavonultak fővárosukba, Rabbába*, egy csaknem bevehetetlen várba. Tavasszal, amikor az új háborús évad elkezdődött, Dávid parancsot adott fővezérének, Jóábnak, hogy Izráel seregével vonuljon az ammóniak ellen.

Jóáb körülzárta Rabbát, ami hosszú ostromot ígért (az ostrom körülbelül két évig tartott; közvetlenül Salamon születése után foglalták el a várost).

Dávid Jeruzsálemben maradt. Egyik este fölkelt fekhelyéről, és palotája tetején sétált. A palota magasan állt, így beláthatott más házak kertjébe. (Keleten abban az időben a jómódúak háza egy kertet fogott körül fürdőmedencével.) A tetőről egyik tisztje házában meglátott Dávid egy nagyon szép asszonyt, aki éppen fürdött. (Ez tisztálkodási szertartás volt a menstruáció után. Erre találunk utalást a 4. versben: „éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából”.) Dávidban fellángolt a vágy, hogy magáévá tegye az asszonyt, és engedett a kísértésnek. Nem ismerte az asszonyt, de egyik szolgájától megtudta, hogy Betsabénak hívják („eskü leánya”), Eliám leánya (vagy Ammiélé, lásd 1Krón 3,5; ahol Batsúa a neve), és a hettita Úriás* felesége.

Bár Dávid tudta, hogy Betsabé férjnél van, mégis a vágyára hallgatott (10. parancsolat). Magához vitette, és vele hált (a 7. parancsolat elleni bűn). Betsabé aztán hazament, és nemsokára üzenetet küldött Dávidnak. Gyermeket vár. Most ki fog derülni Dávid bűne, hisz abban az időben Úriás nem volt otthon. Mit tegyen? Bűnvallás és bocsánatkérés helyett követet küldött Jóábhoz, hogy küldje haza azonnal Úriást Jeruzsálembe.

Jóáb elküldte Úriást Dávidhoz, aki szívélyesen fogadta tisztjét a palotában. Megkérdezte tőle, hogy áll Rabbá ostroma, majd azt mondta Úriásnak, menjen haza, mosakodjék meg, és pihenje ki magát.

Úriás elbúcsúzott a királytól. Dávid ajándékot is vitetett neki. Remélte, hogy Úriás szeretkezni fog feleségével, Betsabéval. Ha majd később megszületik a gyermek, mindenki azt gondolja, hogy Úriástól való. Ravasz gondolat volt ez Dávidtól…

De Úriás nem ment haza! A palota bejáratánál aludt a király szolgáival.

Dávid meghallotta ezt, és megint magához rendelte Úriást. „Hiszen nehéz út áll mögötted! Miért nem mentél akkor haza?” Úriás Dávidot megszégyenítve válaszolt: „A láda, meg Izráel és Júda sátrakban laknak; az én uram, Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. (Ebből látszik, hogy a ládát magukkal vitték, amikor harcba mentek.) Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam, és feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt!”

Dávid nem tudott semmit sem mondani erre. Mást kell kitalálnia…

„Maradj itt még ma, és holnap elbocsátlak!”

Dávid Úriást egészen másnapig váratta, abban a reményben, hogy megerősödik benne a vágy Betsabé után. Dávid akkor meghívta, hogy vele egyék, és leitatta őt. Talán most elfelejti Úriás a kötelességét, és mégiscsak hazamegy. De a hű katona megint a király szolgáival aludt, és nem ment haza.

Dávid tudott még egy megoldást, hogy megmeneküljön a házasságtörés szégyenétől. A lehető leggyorsabban hivatalosan feleségül kell vennie Betsabét. De ehhez először Úriásnak meg kell halnia…

Másnap reggel Dávid magához rendelte Úriást, és egy levelet adott át neki Jóáb számára. Akkor Úriás elindult Rabba felé a levéllel, mely a saját halálos ítéletét tartalmazta. (Az ilyen leveleket aztán a történelemben „Úriás-levél”-nek nevezték.)

Jóáb elolvasta Dávid parancsát: „Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és meghaljon!” Dávid ezzel gyilkos lett! És Jóáb engedelmeskedett?

Igen, számára a parancs parancs volt, és ő is gyilkos volt már. Gondoljunk Abnérre, hogyan ölte meg őt Jóáb (lásd 2Sám 3,27; 112. lecke).

Úgy történt, ahogy előre látható volt: Úriást lelőtték Rabba faláról, s elesett a legénység több tagjával együtt, akiknek parancsnoka volt.

Jóáb követet küldött Dávidhoz Jeruzsálembe, akinek jelentést kellett tennie a háború kimeneteléről.

A követ elmondta Dávidnak, hogy az ammóniak kitörtek a várból, s akkor az izráeli katonák közel kerültek a várfalhoz. A várfalról azonban lőtték őket.

Akkor halt meg a hettita Úriás is.

Mikor Dávid ezt az utolsó hírt meghallotta, lakonikusan azt felelte: „Mondd meg Jóábnak: Ne tartsd ezt olyan bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le!”

Amikor Betsabé meghallotta, hogy a férje meghalt, elsiratta őt.

A gyászidő (három hónap?) letelte után Dávid magához hozatta az asszonyt. Most hivatalosan a felesége lett, és néhány hónap múlva fiút szült.

Ez mind az Úr akarata ellenére történt.

Dávid tudta jól, hogy vétkezett. Ismerte az Úr parancsolatait, ami kitűnik zsoltáraiból. De megkeményítette szívét, és saját kedve szerint cselekedett. Minden az ő kívánsága szerint történt, de az Úr nem hagyta a rosszat büntetlenül.

2. történet:

Az Úr elküldte Dávidhoz Nátán prófétát. Amikor bebocsátották, egy történetet mondott el a királynak.

Élt egy városban két ember, egy gazdag és egy szegény. A gazdagnak sok juha és marhája volt. A szegénynek viszont csak egy báránykája, azt is úgy vette. Együtt nőtt fel a gyermekeivel. A kezéből evett, poharából ivott, és az ölében aludt; mintha csak a lánya volna.

A gazdaghoz egyszer egy vendég érkezett, aki sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy levágja és elkészítse. Elvette hát a szegény ember bárányát, és azt készítette el vendége számára.

Amikor ezt hallotta, Dávid nagyon dühös lett. Azt mondta Nátánnak: „Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette (meg kell halnia, nem az ószövetségi törvény szerint)! A bárányért négyszer annyit kell fizetnie (vö. 2Móz 22,3), mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt.”

Akkor Nátán azt mondta Dávidnak: „Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól* (mindig harc lesz Dávid házában), mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen… Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom*… Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izráel előtt és napvilágnál cselekszem ezt!”

Dávid mélyen megrendült. „Vétkeztem az Úr ellen!” – mondta Nátánnak.

Kemény szíve megnyílt az Úr előtt, és mély bűnbánattal vallotta meg bűnét. Ezzel a Sátán kísérlete, hogy Dávidot elszakítsa Istentől, nem sikerült. Az Úr megbocsátott Dávidnak, és helyre állt a kapcsolat közöttük. Újszülött fiának viszont meg kell halnia, mert Dávid ezzel a dologgal okot adott az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra.

Amikor Nátán elment, Betsabé fiacskája súlyos beteg lett.

Dávid könyörgött Istennek, hogy gyógyítsa meg a gyermeket (Gondoljunk itt a Zsolt 51-re, melyben Dávid leírta az imádságát. Olvastassuk el a gyermekekkel!) Böjtölt, nem evett, nem ivott, és egész éjszaka a földön feküdt. Szolgái föl akarták állítani, hogy egyék, de Dávid nem akarta. Hét napig tartott ez így. Akkor meghalt a gyermek.

Dávid szolgái nem merték a királynak megmondani: „Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek?! Még valami bajt csinál!”

Dávid látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte: „Meghalt a gyermek?” „Meghalt” – felelték a szolgák.

Felkelt akkor Dávid, megfürdött, megkente magát, tiszta ruhát vett fel, bement a sátorba, melyet a szövetség ládája számára állíttatott, hogy imádkozzék. Amikor a palotába visszatért, enni kért.

A szolgák ezt nem értették. Megkérdezték tőle: „Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél.”

Dávid így felelt: „Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd őhozzá, de ő nem tér vissza hozzám.” Dávid itt kijelentette, szilárdan hiszi, hogy a gyermek az Úrnál van, akihez majd ő is megy, ha meghal. (Ez egyike azon kevés helyeknek, ahol a halál után Istennél való életről van szó.)

Dávid megvigasztalta Betsabét, aki nemsokára egy fiúgyermekkel ajándékozta meg őt. Dávid Salamonnak („béke”) nevezte el, úgy, ahogy az Úr megparancsolta neki (lásd 1Krón 22,9). Az Úr szerette a gyermeket. Nátán az Úr parancsára különleges nevet adott neki: Jedidja, akit az Úr szeret, vagy aki az Úr kedvence. Később mindig Salamonnak nevezték. Ez a név azt jelenti: „békefejedelem”.

Az Úr Dávid és Betsabé mindkét gyermekét szerette. A szülők bűnéért tehát nem a gyer­mekek bűnhődtek.

Kiegészítés:

Hogy fejeződött be Rabba ostroma? Jóáb értesítette Dávidot, hogy a királyi várost és a vízivárost (a palotát és a környékét csatornák vették körül?) elfoglalta. Jóáb kérte Dávidot, hogy gyorsan menjen Ammónba a sereg maradékával. Nem akarta, hogy a győzelem dicsősége az övé legyen. Az Dávidot illeti.

Dávid elment Ammónba, és bevette Rabbát. Az ammóniakat iszonyatosan megbüntették. Az értékes királyi koronát Dávid magához vette, s nagy zsákmánnyal, győztesként tért vissza Jeruzsálembe.

Jegyzetek:

Ammóniak – Lót és fiatalabbik leánya utódai (lásd 1Móz 19,38).

Rabba – Erős város, mely ellen Dávid többször is felvonult. A „királyi város” és amit Jóáb „víziváros”-nak nevezett (2Sám 12,26–27), valószínűleg a megerősített vár volt, amelyben a királyi palota állt.

Hettita Úriás – A hettiták eredetileg Kánaán lakói voltak. Ábrahám Het fiaitól egy sírt vásárolt (lásd 1Móz 23,7kk; 21. lecke). Úriás, éppúgy mint a kerétiek és a pelétiek, Dávid elitcsapatához tartozott. Az Úriás név azt jelenti: Jahve az én világosságom. Ez arra utal, hogy szülei (ősei) már zsidó hitre tértek.

Nem távozik soha a fegyver a te házadtól – Már Dávid életében valóra vált ez: Absolon, Dávid egyik fia, megölte testvérét, Amnónt (2Sám 13,23–39; 118. lecke); Absolon államcsínye és halála (2Sám 15 – 18; 119. és 120. lecke); Adónijjá, Dávid másik fia államcsínye és halála (1Kir 1; 123. lecke). Betsabé első gyermekével együtt tehát Dávid négy gyermeke halt meg.

Dávid feleségeit szeme láttára adják másnak – Absolon Dávid másodrangú feleségeit nyilvánosan (2Sám 16,20–23) megbecstelenítette.

Énekek:

Református énekeskönyv: 32:1–3; 51:1–6; 205:1–4; 220:1–7; 276:1.5
Jertek, énekeljünk: 98; 142:1; 228; 229:1–5
Harangszó: 39; 54:1–3 (szövegváltozat: 2. vszak, 3. sor: Dávid segítsége; 3. vszak, 3–4. sor: Te adsz bocsánatot, / hogyha kérjük tőled.)
Dicsérjétek az Urat!: 74:1.4; 85; 154:2; 161; 163
Erőm és énekem az Úr: 23; 52; 56:1.4; 62:1–2; 98; 130

Megjegyzések:

A kívánság nagy bűnre visz – A tizedik parancsolat: „Ne kívánd felebarátod feleségét”, a Törvény záró része. Ez elgondolkoztató: sok bűn vezethető vissza a kívánásra. Származhat belőle gyilkosság, hazugság, paráznaság, lopás. Ebben az esetben paráznaság és gyilkosság történt. Figyelmeztessük a gyerekeket komolyan a bűnös kívánságok következményeire! Lásd a Jak 1,12–16-ot is.

A megbánást megbocsátás követi – Dávid megbánása őszinte volt. Isten akkor mindjárt meg is bocsátotta a bűnét. Ami nem azt jelenti, hogy a büntetést is elengedte. Sok úgynevezett megbánás célja a büntetés elkerülése. Arról van szó, hogy tudjuk, Isten ellen vétkeztünk, és ezzel az Ő dicsőségének kárt okoztunk. A büntetés megérdemelt, és végre is kell hajtani. Az Úr a megbocsátással néha el akarja engedni. Azzal, hogy az Úr Jézus a büntetést elhordozta, lehetővé vált, hogy aki hisz Őbenne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen (Ján 3,16).

Házasságtörés – Ha egy nős férfival vagy férjes asszonnyal valaki ágyba bújik, az házasságtörés, bűn a 7. parancsolat ellen. Mondjuk el a gyermekeknek, hogy ennek kezdete a kívánság. Olvassuk el velük a Mt 5,27–28-ból, amit Jézus erről mondott! Mutassunk rá, hogy ez a mai világi erkölccsel ellentétes! Lásd a Zsid 13,4-et is.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Biológia és egészségtan

  • Mozgatóink: a kívánságok. A kívánság pozitív és negatív oldala. Bűnre csábító kívánságok, és védekezés ellenük. (** ***)
  • Szerelmi kívánság, szerelmi csábítás. Egészséges fiú-leány kapcsolat a kamaszkorban. (***)
  • Vétkezés és a vétek megbánása. Bocsánatkérés és megbocsátás. A vétek következménye és a büntetés. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

  • A példázat és története újrafogalmazása írásban, emlékezetből. Anyaggyűjtés: jellemző kifejezések. (**)
  • Kívánság-mese: csoportfigyelmet felkeltő mesemondó játék a hamis kívánságok leleplezésére. (**)
  • A zsoltár, mint tükör(szöveg): az 51. zsoltár olvasása, beszélgetés a személyesen legfontosabb zsoltárversekről. (***)
  • Ajánlott olvasmány a szerelem, párkapcsolatok témakörében: Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv c. ifjúsági regénye. (***)

Vázlat:

Dávid
Betsabé – Úriás
Rabba – Jóáb

Nátán – történet: „bárányka”
„Te vagy az az ember!”
„Vétkeztem az Úr ellen!”

Salamon/Jedidja

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .