Pages Navigation Menu

317. Jézus megjelenik a tanítványoknak, Tamás nélkül, majd Tamással

Üzenet —Téma:

* „Ne légy hitetlen, hanem hívő”.
* Boldog, aki nem lát, mégis hisz.

Előzmények:

Két tanítvány tartott haza Emmausba, mikor az Úr Jézus hozzájuk szegődött. A nagypénteki események miatt csalódott tanítványoknak az Írások alapján megmagyarázta, hogy a Mes­siásnak így kellett szenvednie. Vacsora közben felismerték Őt, majd visszamentek a tanítványokhoz Jeruzsálembe, hogy elmondják az örömteli hírt: Jézus feltámadt.

Történet:

A tanítványok — Tamás kivételével — együtt voltak, mikor a bezárt ajtók* ellenére megjelent közöttük Jézus.

„Békesség nektek!” — köszöntötte őket.

Azok nagyon megijedtek, azt hitték, szellemet látnak.

Jézus azonban igyekezett megnyugtatni őket: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” S megmutatta nekik kezét és lábát. Majd látva, hogy még mindig hitetlenkednek, ennivalót kért, s a szemük láttára megevett egy sült halat.

Aztán így szólt: „Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. …Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.”

Majd folytatta: „Ahogyan engem elküldött az Atya*, én is elküldelek titeket.” Rájuk lehelt*, és ezt mondta: „Vegyetek Szentlelket Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.”

Megjegyzés: Csodálhatjuk az Úr bizalmát e megújított küldésben. Ők — akik az Urat elhagyták, Péter meg is tagadta — bocsáthatják meg mások bűneit. Az Úr Jézus hatalmazza fel őket erre, s Szentlelkét adja az isteni megbízatáshoz.

Tamás (az „Iker”) nincs a tanítványi körben Jézus e megjelenésekor. Vajon miért nem volt velük? Talán Mestere halála miatti csalódottságát és levertségét magányosan akarta feldolgozni? (A Jn 11,16-ban úgy látjuk őt, mint aki kész meghalni Mesterével. Mélyen érinthette hát halála.)

A többiek örömmel számoltak be neki a nagy eseményről.

Tamás így válaszolt: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.”

Egy héttel később együtt voltak ismét a tanítványok, Tamás is velük. Hirtelen megint megjelent az Úr Jézus, és a köszöntés után Tamáshoz fordult:

„Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd idea kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.”

Tamás erre így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” Hitetlen Tamásból így lett hívő.

Jézus válasza már nemcsak Tamásnak szólt: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Azoknak a hitét méltatta itt Jézus, akik Őt mennybemenetele után nem látják, mégis hittel rábízzák az életüket.

Jn 20,30-31: János hozzáteszi, hogy az Úr Jézus még több csodás jelet művelt tanítványai előtt. Nincs minden leírva ebben a könyvben. Ám ami le van írva, az arra szolgál, hogy az olvasó higgyen Isten Fiában.

Jegyzetek:

Bezárt ajtók — A tanítványok magukra zárták az ajtókat, láthatóan féltek, hogy a zsidó vezetők lecsapnak rájuk is. Biztos azt is hallották, milyen pletyka járja a városban, mármint hogy ők lopták el Jézust a sírból. Ennek bizony komoly következményei lehetnek rájuk nézve.

Ahogyan engem elküldött az Atya — Az Úr Jézus a Zsid 3,1-ben hitvallásunk apostolának és főpapjának neveztetik.

Jézus rájuk lehelt — Itt még nem kapták meg a tanítványok a Szentlélek ajándékát, csak pünkösdkor.

Énekek:

Református énekeskönyv: 7:1; 40:8; 231:2; 234; 240; 479
Jertek, énekeljünk: 41:3-4; 70:2; 75; 134; 150; 233
Harangszó: 36; 40:6; 50:1-2
Dicsérjétek az Urat!: 84; 130:3-4; 137; 146; 161:3-5; 168
Erőm és énekem az Úr: 1:1-2; 12; 21; 24; 53; 108; 110; 117; 120; 137

Megjegyzések:

Hit Jézus feltámadásában — Az Úr Jézusnak kétségtelenül célja volt, hogy a tanítványok győződjenek meg feltámadásáról. Csak így lehetnek hiteles tanúk azok felé, akiket bizonyságtételük nyomán az evangélium elér.
Azok a teológusok, akik kételkednek Jézus feltámadásában, hamis pásztorok, báránybőrbe bújt farkasok.
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy Jézus feltámadása az evangélium közepe. Aki ezt nem hiszi, nem követheti Őt!

Nem látni, mégis hinni — Az emberek látni akarnak, mielőtt hinnének. E tényt konkrét példákkal világosíthatjuk meg a gyerekeknek. Hányszor mondjuk: „Előbb látni szeretném…” „Hiszem, ha látom!” A keresztyén hit nem látásból ered, hanem azt fogadja el hittel, ami nem látható („A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” — Zsid, 11,1) Ez nemcsak az Úr Jézusra vonatkozik, hanem a teremtésre is. Amit a Zsid 11,3 tesz világossá: „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” (Olvassuk el e részeket a csoporttal is!)
Az új Izráel állam első elnöke mondta egyszer. „Aki nem hisz a csodákban, az nem realista.”
A modern teológusok ezek szerint nem realisták. C. S. Lewis író ateista volt, s kutatva és gondolkodva jutott hitre. Hollandul megjelent könyve: „Met rede geloven” (= okkal hinni) (Magyarul is jelentek meg írásai a Harmat Kiadónál, Szent István Kiadónál.)

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Látni, meggyőződni — hinni Beszélgetés hit és látás, hit és tudás kapcsolatáról. Életpéldák. (** ***)

Történelem (Egyháztörténet)

  • Tamás alakja az egyházi hagyományban. Tamás-keresztyének Indiában. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Mondattranszformációk és jelentésbeli különbségek: Hiszem, ha látom… Hiszem, és látom… stb. (**)
  • Dramatizált vagy írásban megfogalmazott életpéldák a hit-látás témakörében. (** ***)
  • Tamás jellemzése Füle Lajos: Tamás és a feltámadás c. versében. A rímek, szójátékok szerepe. (**)
  • Feltételekhez kötött és feltétel nélküli hit Siklós József: Tamás c. versében. (***)

Ének-zene

  • Ének a „hitetlen” Tamásról. (*)

Vizuális kultúra (Rajz — Művészettörténet) / Technika

  • Ujjbábok készítése a bibliai történethez. (*)
  • Tamás és Jézus „testbeszéde” egy franciaországi festett kódexlapon. (***)

Vázlat:

tanítványok
Jézus megjelenik „Békesség néktek”
megmutatja kezét, lábát
eszik
küldetés — Szentlélek ígérete

Tamás
előbb látni, aztán hinni
„Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Egy hozzászólás

  1. szuper

Hozzászólások

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.