Innsbrucki húsvéti játék

2009 húsvétjára átírta: Szabó László

Szereplők:

 1. Követ
 2. Pilátus
 3. Zsidó főpap
 4. I.Katona
 5. II.Katona
 6. III.Katona
 7. I.Angyal
 8. II.Angyal
 9. Jézus
 10. Ádám
 11. Éva
 12. Lucifer
 13. I.Asszony
 14. II.Asszony
 15. Mária Magdolna
 16. Péter
 17. János

 

Ének:

Követ:     Figyeljetek ide kérlek,

Ti gazdagok és szegények,

Ti ifjak és ti vének,?

Megmutatjuk  néktek: Urunk fel – hogy támadt,

Bilincséből a keserű halálnak,

Az egész emberi nem vigaszára,

Kínhalálával mindünket megváltva?.

 

Pilátus:    Előttetek Pilátus áll,

Zsidók földjén vagyok király.

Ítélkezem törvényt ülve,

S megizzad a zsidó csürhe.

Hogyha Jézus feltámad,

Martaléka leszünk mind a halálnak.

 

Követ: Uram, őrízni majd segítek én

Felelek érte, ott marad helyén.

A sírhoz pár katonát küldünk gyorsan,

A követ el nem hengerítik onnan.

A színpad másik oldalán tanakodnak a zsidó papok.

 

Zsidó főpap: Halljad hát Izráel népe,

Amit most mondok néked:

Jézus, ki istennek mondta magát,

És szent törvényünket hágta át,

Most már halott s nem botránkoztat minket.

Azt hiszem, most jószerivel

Pilátushoz menjünk, mivel

Azt a sírt majd őrízni kell.

 

Zsidók énekelve átvonulnak Pilátushoz: ének:

  Jertek, dícsérjük együtt Izrael szentjét, mert Ő a megváltó 2x

Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert Ő a te szabadítód 2x

Jertek, jertek, menjünk fel az Úr hegyére, vígasságnak lakhelyére

Ujjongjunk Őelőtte, táncoljunk Őelőtte, ujjongjunk, táncoljunk: ott lakik az Úr.

 

Pilátus: Üdvözöllek titeket urak.

Mi hírt hoztok? Eszetek mit kutat?

Vagy talán valami viszály van köztetek,

Ilyen ricsajjal azért jöttetek?

 

Zsidó főpap: Pilátus király, hatalmas, nemes,

Az ég legyen hozzád mindig kegyes!

Nagy a mi gondunk, mellyel ide jöttünk:

Jézus, akit immár megöltünk,

Félünk, feltámad, és mi sose volt,

A sírból egyszerre kikél a holt.

Kérünk, jó tanácsot adj nekünk,

Rosszul áll a dolgunk, mit tegyünk?…

 

Követ: Nemes Pilátus király,

Három vitézed arra vár,

Hogy itt szolgálhasson neked,

Ahogy szólt az üzeneted.

 

Pilátus: Íme együtt vannak itt,

Kik híven őrzik majd a sírt.

Ti urak, ki zsoldot akar,

Ezüst, arany bőven akad.

Ha őrzitek a sírt, ti katonák,

Három nap, három éjen át,

Kaptok bért, jutalmat busásan ám,

Amit csak szemetek, szátok kíván.

 

I.Katona: Elfogadjuk az ajándékaid,

Híven őrízzük majd a sírt,

S oly buzgón szolgálunk mi majd tenéked,

Hogy mitőlünk számon azt sohase kéred.

 

II.Katona: Gyerünk most a sírhoz hamar,

Mert Jézus felkelni akar.

Ha kilép, ha kilép,

Nem kapunk bért semmiképp!

 

III.Katona: Bízzatok bajtársak, helyén az eszem.

Nyújtsátok lándzsámat, kezembe veszem.

Rossz hírét hallottuk ennek,

Jézus tanítványai jönnek

Porhüvelyét ellopni legott,

S hirdetni: halottaiból feltámadott?

 

Leülnek és elalszanak. Pilátus, papok, követ elmennek. Angyal odalép a halott Jézushoz és megszólítja:

I.Angyal: Kelj fel Jézus, vár Atyád,

Teljesítsd be akaratát.

 

Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet,

Békesség néktek!

Jézus kilép a sírból és lesétál a színről.

 

Ének: Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott;

Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja!

Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat,

De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja!

 

A katonák ijedten szöknek talpra. Látják az üres sírt:

I.Katona: Jaj nekünk most , a mindenit!

Elaludtunk jócskán mi itt.

 

II.Katona: Ellopták a Jézus holttestét.

Az ő tanítványai tették.

 

III.Katona: Az egésznek te voltál az oka.

Félek, ezt nem heverjük ki soha.

A katonák leülnek a színpad szélére és ott szomorkodnak, amíg majd jönnek a kegyes asszonyok. A színen megjelenik Jézus, Ádám és Éva és Lucifer.

 

II.Angyal: Ti urak, nyissatok kaput hamar,

Belépni a dicsőség királya akar!

 

Lucifer: Ki az a ti dicső királyotok,

Ki poklom kapuján keményen kopog?

Miféle zaj van kint, bejönni ki akar?

Ide ugyan be nem jut egyhamar!

 

I.Angyal: Sötétség urai, csúf ez a lárma

Ahogy kiáltoztok, ámde hiába!

Nyissatok már kaput hamar,

Belépni a dicsőség királya akar!

Fületekbe ő kiáltja:

Bizony mondom, ha úgy kívánja:

Bármilyen kaput kattanva kinyit,

Szenvedő lelkeket keres fel itt .

 

Ádám: Be jó, hogy oltalmaz most már örökké,

Be jó ez a hír, nem félek többé!

Eljöttél, jaj de nagyon sokára ám,

Köszöntünk édes Jézus Krisztus, Atyám!

Hogy elhozd irgalmadat nekünk,

Kik olyan régen szenvedünk!

 

Jézus: Ej, Ádám, édes gyermekem,

Mi történt veled, mondd el nekem?

A gonosz tanácsot ki adta,

Hogy ne hallgass az égi parancsra?

 

Éva: Édes Mesterem elmondom néked,

A gonosz ördög minket rászedett:

Odajött hozzám hízelegve,

Kígyó képében s így beszélt egyre:

„Ez a legjobb étek, ha ebből esztek

Mindent tudtok majd, menten bölcsek lesztek!”

 

Jézus: Jöjjetek gyermekeim valahára,

Kiket Atyám teremtett e világra.

Atyám országába beléptek,

Mely mindörökre a tiétek.

Ádám és Éva menni készül Jézus után, Lucifer igyekszik őket visszatartani. Jézus, Ádám és Éva beülnek a papiszékbe. Közben ének:

Jőjjetek Krisztust dícsérni,
bízó szívvel hozzá térni,
énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jőjjetek.
Bűn, pokol már búban éljen,
ördögöt hadd ölje szégyen,
üdvösségünk szent ölében
már levetjük mind a bút.  

 

1. jelenet

Érkezik a sírhoz három asszony. Az ott álló angyalok megszólítják őket:

I.Angyal: Három asszony, kit kerestek

Íly harmatos kora reggel,

Itt e sírnál oly nagy gondban?

Mondjátok el nekünk nyomban!

 

I.Asszony: Nemes ifjak, elmondjuk néktek,

Isten bocsássa meg vétketek,

A szent férfiút siratjuk mi egyre,

Kit a zsidók feszítettek keresztre.

 

II.Asszony: Ide jöttünk Jézust keresve,

Kit a zsidók feszítettek keresztre,

Őt, kit megfeszítettek itt:

Krisztust, ama názáretit.

Ki hengeríti el nekünk a szent sírról a követ,

Hogy szemünk utolszór még Urunkra nézzen?

Nyögünk a szenvedésben.

 

II.Angyal: Akit kerestek, nincsen itt,

Vigyétek el hamar a hírt,

Péter, János tudja meg ott:

Halottaiból Ő feltámadott.

 

I.Angyal: Nincsen itt már, csak egy lepel,

Mely Jézus testét fedte el:

Halottaiból ő feltámadott

És Galileába visz útja most.

 

Mária Magdolna:

Vigasz, szenvedésemre nincsen,

Mert ő térítette meg a szívem,

Ő terelte az igaz útra,

Mikor lelkemet mélybe húzta –

Hét ördög, belém fészkelve magát,

Kiket, jaj, hurcoltam sok éven át.

 

Megjelenik Jézus és megkérdi:

Jézus: Asszony, mit sírsz, Kit keresel?  

 

Mária Magdolna: Ó, jaj, ne is kérdezzed ,

A szent embert keresem,

Kit a zsidók megöltek itt,

Tudsz-e róla – mondd – valamit?

 

Jézus: Kedves lehet neked valóban,

Ha így gyötrődsz bánatodban.

 

Mária Magdolna: Jó kertész, szólj hát, kérve kérem,

Valamennyi asszony nevében:

Hallottál-e őróla bármit?

Mondd meg, dicséretedre válik.

 

Jézus: Mária!

 

Mária Magdolna: Rabbi! Rabbi!

 

Jézus: Béke veled és kegyelem,

Nem akartál elhagyni sohasem,

Ezért jutott az üdv neked,

Hogy elsőként láthattál engemet.

 

Mária Magdolna: Átmegy a színpad másik oldalára. Ott áll Péter és János.

Igaz, láttam, Urunk valóban él,

Nem engedte, lábát érintsem én.

A tanítványok higgyék el ma még:

Mennybe megy Atyánkhoz, várja az ég.

 

Péter: Örvendezzünk mindnyájan itt,

Mert a kárhozattól megváltattunk mind,

Krisztus hogy meghalt mihelyettünk,

Pokol kínjától megváltotta lelkünk.

Kezével kötözte meg az ördögöt,

És a pokol bilincse összetört.

 

János: Ezért ki itt van, rajta hát,

Kicsik és nagyok egyaránt,

Dicsérjük Krisztust, nyíljon szánk örömre,

Mert a halálból feltámadt örökre.

 

Ének:

Krisztus, virágunk,

Szép termő águnk,

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

Ki feküdt sírban,

Felkele vígan.

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

Felkele fényünk,

Krisztus, reményünk!

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

Jézus hogy felkelt,

Szentírás bételt.

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

A pokol elhült,

Halál elrémült.

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

Jézusnak éljünk,

Semmit ne féljünk!

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

Boldogság véled

Földön az élet.

Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

A bűnből mink is támadjunk!

 

 Jertek, dícsérjük együtt Izrael szentjét , mert Ő a megváltó 2x

Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert Ő a te szabadítód 2x

Jertek, jertek, menjünk fel az Úr hegyére, vígasságnak lakhelyére

Ujjongjunk Őelőtte, táncoljunk Őelőtte, ujjongjunk, táncoljunk: ott lakik az Úr.

 

Krisztus feltámadot t, Kit halál elragadott;

Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja!

Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat,

De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja!

 

Jőjjetek Krisztust dícsérni,
bízó szívvel hozzá térni,
énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jőjjetek.

Bűn, pokol már búban éljen,
ördögöt hadd ölje szégyen,
üdvösségünk szent ölében
már levetjük mind a bút.

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .