Pál utazásának sok emléke megtalálható Görögországban, az emlékhelyeket legtöbbször a helyi orthodox közösség gondozza. A legkeletibb görög emlékhely a bibliai Neápoliszban, a mai Kavála városában található a Szent Miklós templom bejárata előtt. A hagyomány szerint Pál és vele az evangélium itt ért európai földre. Az emlékmű bizánci mozaikképe egymás mellé vetíti Pál álmát Tróászban és a neápoliszi partraszállást, a kettő közt a tengerszoros látszik (ApCsel 16,8–12).

 

Pál emlékműve a Szent Miklós templom előtt Kaválában, az egykori Neápoliszban, Filippi kikötőjében

 

Filippitől északra az első falu neve Lydia. Az első európai keresztyén emlékére szép emlékhelyet építettek azon a helyen, ahol Pál megkeresztelte Lídiát. A Zigaktis nem nagy folyó, inkább mély és gyors patak, két oldala kőlépcsőkkel van kirakva, kereszteléskor ide ül le a gyülekezet. A két alsó lépcső olyan közel van, hogy át lehet lépni.

 

Lídia keresztelésének helye Filippi mellett

 

A Bibliában nem találunk pontos leírást, hogy az első keresztyének hogyan végezték a keresztelést. Feltételezzük, hogy Keresztelő János példájára, ahol volt alkalmas víz, ott teljes vízbe merítéssel kereszteltek. A görög orthodox egyházban a csecsemőket kereszteléskor egy pillanatra a pap belemeríti a templomi keresztelőmedencébe. Ettől az általános gyakorlattól itt Lydia faluban eltérnek, a folyócskából merítenek vizet, és azzal öntik le a gyermek fejét vízzel.

Filippitől délre a Pál által is végigjárt ókori út, a Via Egnatia egy szakasza nagyon jó állapotban van. Minden évben nagyobb zarándokutat szerveznek Lídia keresztelőhelyétől a Neápolisz közelében levő Szilász kolostorig, így ez az útszakasz szépen rendbe van téve.

 

Via Egnatia Filippi közelében

 

A második misszói út során Pál Athénba, az akkori görögség szellemi fővárosába is elment. Mivel olyan dolgokat hirdetett, ami alapvetően új volt, a város vezetői elé idézték. A városi tanács az Areopágoszon ülésezett, ami görögül Areosz pagosz, azaz Árész dombja. Árész a görög mitológiában a háború istene volt, a római Mars megfelelője. Ha háborúzni akartak, az Akropolisz lábánál levő lapos sziklatömbön jött össze a haditanács, később a városi tanács is, amit az ülések állandó helyéről szintén Areopágosznak neveztek. Pált itt hallgatták meg, és ő hosszabb beszédet tartott a város vezetői előtt (ApCsel 17,22–34).

 

Athéni látkép az Akropoliszról, előtérben az Areopágosz

 

Pál Athénból Korinthusba ment, és másfél évig munkálkodott a városban az Úr kijelentése alapján: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban.” (ApCsel 18,9–10)

A város emeletes palotái egy későbbi földrengésben összedőltek, de jó állapotban megmaradt a helytartói palota terasza, ahol a helytartó a helyiek panaszos ügyeiben ítélkezett. Ide hozták a vádlói Pált is, Gallió helytartó elé, aki diplomatikusan elutasította a vallási vitában való ítélkezést (ApCsel 18,12).

 

Korinthusi romkert: Gallió palotájának terasza, ahol Pált bevádolták

 

A romkert melletti múzeumban láthatók a helyi ásatásokon talált használati tárgyak, többek között egy bronzlapból készült tükör is. Bizonyára sokat kalapálták, csiszolták, míg valamilyen képet lehetett látni benne. Valami ilyenre gondolt Pál, amikor azt mondta, hogy most még csak tükör által homályosan látunk: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” (1Korinthus 13,12)

 

Ókori fémtükör a korinthusi múzeumban

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

Fotó: Jaap Doedens

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Pál apostol útja Macedónián keresztül, a „második missziói út”

 

Ha valaki gyalog megy hosszabb útra, azt szoktuk mondani, hogy az apostolok lován közlekedik. A legtöbb bibliakiadás végén van színes térkép, ami jól mutatja, hogy Pál apostol mekkora utakat járt be gyalog. Nagyon komolyan vette, amit Jézus a tanítványok kiküldésekor mondott: „Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot.” (Máté 10,9)

Pálnak sem volt vagyona, és ahol hosszabb időt töltött el, mint pl. Korinthusban, ott kétkezi munkájával keresett megélhetést. Éjszakai takarója az egyetlen köpenye volt. Mikor fogságba került, kéri is, hogy ezt az egyetlen „vagyontárgyát” Timóteus hozza el neki: „Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket.” (2Timóteus 4,13)

Hajóra csak akkor szállt Pál, ha útközben nem volt dolga, és gyorsan kellett odaérni valahova. Hosszabb korinthusi tartózkodása után Kenkreából hajón ment át Ázsiába. Harmadik missziói útja során viszont gyalog tette meg az út nagy részét Görögországból Tróászig, és csak a közeli Asszoszban szállt hajóra. Útiterve az volt, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen. (ApCsel 20,14–16).

Amikor korábban, második missziói útja elején látomásban hívást kapott, hogy jöjjön át Macedóniába, természetes volt, hogy a viszonylag keskeny tengerszoroson kísérőivel hajón keltek át. Elkísérte Szilász és Timóteus, és az első állomásig, Filippi városáig vele tartott Lukács is, amit onnan tudunk, hogy erről az útszakaszról többes szám első személyben ír (pl. elhajóztunk, mentünk; ApCsel 16,11–16). Amikor Pált és Szilászt Filippiben börtönbe vetik, oda kísérőként már nem mehet velük, és az elbeszélés többes szám harmadik személyben folytatódik (pl. elengedték őket, tovább mentek, stb.).

 

Pál és Szilász börtöne Filippiben

 

Ha megkérdezhettük volna Pált, hogy Tróászból miért nem szállt hajóra, hogy eljusson Athénba, valószínűleg ezt mondta volna: „Ha hajón megyek, ott néhány emberrel találkozom, ha gyalog járom végig Macedóniát, eljutok azokba a városokba, ahol zsidók élnek, és van zsinagógájuk, ahol szólhatok nekik Jézusról. Tudom, hogy nagyobb fáradság, de az Úr ad erőt hozzá.

 

Színház Thesszalonika piacán, ahol Pált bevádolták

 

Pál tehát, amikor partot ért Neápoliszban, és ezzel európai földre ért, gyalog indult el nyugat felé, amihez nagyon jó útvonalat adott a mai Balkán-félszigetet átfogó római út, a Via Egnatia. A rómaiak nagy útépítők voltak, ha szükséges volt, a katonaság is ezeken az utakon mozgott, ezért szokták a római főutakat hadiútnak is nevezni. Békeidőben a kereskedők használták az utakat, ha szekérrel árut szállítottak, vámot fizettek, de gyalogosan a római polgárok szabadon járhattak a főutakon. Pál római polgár volt, és élt a lehetőséggel, hogy kísérőivel együtt erre mehetett. A Via Egnatia keleti végpontja Büzantion volt, a későbbi Konstantinápoly, ma Isztambul, a Márvány-tenger partján, nyugati vége pedig az Adriai- tenger partján Dyrrachium, ma Durrës, Albániában. A mintegy 1100 kilométeres utat a hegyes vidéken úgy tervezték meg, hogy a mai mérnökök sem tudnának jobb útvonalat találni, a mai főutak sok helyen 100-200 méterre párhuzamosan futnak.

Pálék az ApCsel 16,11 szerint Neápoliszban értek partra, innen a főút Filippibe vezetett. Ma a közben levő hegyen átvezető szerpentines úton a távolság 17 km, az akkori úton ez 15 km volt, így valószínűleg egy nap alatt odaértek. A helyi hagyomány szerint Neápolisztól 5 km- re a hegytetőn nagyobb pihenőt tartottak, később ezen a helyen kolostort építettek.

Aki ma érkezik erre a vidékre, az autópályán Kavála felé kell menni, ez Neápolisz mai neve. Ha a város előtt letérünk a hegygerincre épített autópályáról, a 12. sz. főúton jutunk be a városba, az autópálya-lehajtónál jobbra áll ma is a Szilász-kolostor. Innen a város felé, az 57. km táblánál egy keskeny mellékút vezet le a völgybe, ez 100 méter múlva keresztezi az ókori főutat, de sajnos itt a növényzet annyira benőtte, hogy sétálni nem lehet rajta. A városban, a mai kikötő közelében találjuk a Szent Miklós templom előtt Pál parta szállásának emlékművét, az ókorban idáig benyúlt a tengeröböl. Ha innen megyünk Filippi, mai nevén Krinides felé, a hegygerinctől egy km-re a mai főút mellett balra megtalálható az ókori főút szépen megmaradt szakasza, ezt a közelmúltig erdészeti útként használták, így jól járható.

 

A béreai Szt. Pál emlékmű egyik mozaikképe

 

Filippiből Pálék Thesszalonikába, majd Béreába mentek tovább. Thesszalonikában néhányan örömmel fogadták a Krisztusról szóló örömhírt, mások felforgatónak nevezték őket, így menekülniük kellett. A béreai zsidók teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond.” (ApCsel 17,11) A béreai emlékmű Pált és az őt hallgató béreai gyülekezetet ábrázolja. Az első sorban ülő ember is könyvtekercset tart a kezében, amin egyetlen szó olvasható ki, a görög TIC – tisz jelentése kicsoda. Ez volt a kérdés, hogy ki a megváltó, kicsoda Jézus, ezt hirdette Pál mindenütt, akár gyalog, akár hajóval érkezett.

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

Fotó: Jaap Doedens

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Naponta legalább százszor nézünk az óránkra, a rádióban hallott pontosidő-jelzést háttérzajként sokszor el is felejtjük, ezért a fontos időpontjainkra a telefonunkkal emlékeztetjük magunkat. A régi időben viszont nem voltak pontos eszközök az idő mérésére, nem is volt rá szükség. A középkorban már mechanikus órákat használtak, néhány régi toronyóra máig működőképes. A toronyórákat is a nap járásához igazították, legtöbbször csillagászatilag egyszer bemérték a dél időpontját, a torony árnyékát megjelölték a téren, a harangozó ehhez igazította a toronyórát és a déli harangszót.

 

A marosvásárhelyi gótikus Vártemplom tornya és toronyórája

 

A mozgatható órák a felfedezések idején terjedtek el, mert a hajósoknak tudni kellett, mikor van dél, a delelő nap magassága alapján kiszámították, hogy milyen közel vannak az egyenlítőhöz. A perceket is mutató pontos órákra akkor lett igény, mikor elterjedt a vasút, később a távíró és a telefon. Így már pontosan érzékelték, hogy kelet felé haladva mennyire hamarabb kél fel a nap, és a dél is hamarabb van. Ekkor alakították ki az időzónákat, majd később külön bevezették a nyári időszámítást, melyben a helyi időt 1 órával előre állítják az adott időzóna idejéhez képest. Ma már a nemzetközi utasforgalom érdekeire hivatkozva egyre többen követelik, hogy töröljék el a nyári óraátállítást, az EU is foglalkozik a kérdéssel. Az aktuális javaslat szerint megszűnne a nyári idő, és a közép-európai téli idő maradna egységesen egész Európában.

 

Régi napóra egy templomtorony oldalán

 

Mivel nem volt távközlés, régen ezeket az időkülönbségeket nem is érzékelték. Az ókorban, így a bibliai időben is általában napórát használtak. Voltak falra szerelt napórák, amihez a falba egy ferdén lefelé kinyúló mutatót építettek be, a közelben egy függőlegesen álló oszlopon megmérték, hogy mikor a legrövidebb az árnyék, ez volt a dél időpontja. A falon bejelölték a déli árnyékot, a napfelkelte és napnyugta árnyékát, a délelőttöt és a délutánt pedig 6-6 részre osztották, így alakult ki a ma is használt kétszer12-órás rendszer alapja, a 12 nappali óra (vö. János 11,9). Ez persze azt is jelentette, hogy az egyenlítőtől észak felé haladva hosszabb volt a napfelkelte és napnyugta közötti idő, és mivel ezt osztották 12 órára, a nyári egy óra hosszabb volt, mint a téli, de ez nem zavart senkit.

 

Öreg bronz napóra

 

Már az egyiptomiak is készítettek hordozható napórákat, ami olyan volt, mint egy kis díszmedence, a közepén felfelé álló oszloppal. A vízzel pontosan vízszintesen lehetett felállítani, a peremre vetődött árnyék hosszát jó lehetett mérni a peremen körbefutó vonal mentén, így a déli időpontra állítva pontosan mutatta az időt. A szegényebb embereknek nem volt szüksége órára, hiszen pl. a pásztorok a szabadban a nap állását figyelve tudták, mikor kell az állatokat itatni. A gazdagabbak állítottak napórát a házukban, de az uralkodók nagyobb napórát készítettek. Lehetett ez egy köztéri kőoszlop, aminek az árnyékában számozott kövekkel jelölték az órákat.

Előfordult az is, hogy a palota bejárata előtti lépcsősort használták napórának, ilyenkor a lépcső melletti oszlop árnyéka vetült a feljáró lépcsőre, napfelkeltekor a legalsóra, napnyugtakor a legfelsőre. Valószínűleg ilyen napórája lehetett Ezékiás (Hiszkija) király palotájának is. A király halálos betegséget kapott. Ézsaiás próféta meglátogatta, és elmondta neki az Úr akaratát. Amikor a király hitetlenkedett, a próféta bizonyítékként megparancsolta, hogy az árnyék tíz fokot menjen vissza (2Királyok 20,8–11): „Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.” Az itt olvasható héber ma’alah szó alapjelentése lépcsőfok, a többes száma: ma’alóth „lépcsősor” (lásd Nehémiás 12,37).

 

Hordozható egyiptomi napóra a Kr. e.-i 6. szd-ból – hasonló lehetett Áház király asszír mintára épített napórája is

 

Éjszaka csak a csillagok járásához igazodva tudtak tájékozódni. A keleti pásztorok az éjszakát háromszor négyórás időre osztották, ha az Ószövetségben olvasunk őrváltásról, erre kell gondolni (lásd Bírák 7,19). A rómaiak az őrségváltáshoz négy egyenlő, kb. négyszer három órás időre osztották az éjszakát, ez a beosztás általános lett az egész birodalom területén, így az újszövetségi példák már inkább erre utalnak (lásd Máté 14,25; Lukács 12,38). Ám akár rövidebb, akár hosszabb, és akármilyen nehezen is telik, az őrváltásnyi ember-idő Isten idejéhez képest összemérhetetlenül kicsiny: „Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.” (Zsoltárok 90,4)

 

A 4. kép forrása: Ponori Thewrewk Aurél: Napóra a Bibliában

Tudomány és matematika az ókori Egyiptomban

Lásd még a témához: Napóra a Bibliában?

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Az ószövetségi ősatyák és Izráel népe az égboltot használta naptárként. Jól megfigyelhető, hogy tavasszal a Nap magasabban kezd járni, nyáron jár a legmagasabban, akkor van a legmelegebb, télen újra alacsonyabban jár, akkor van hűvösebb. Ebben Isten népe az ígéret beteljesedését látta: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka” (1Mózes 8,22), a teremtő Isten az emberekről gondoskodik.

Egy év alatt 12-szer újul meg a Hold, ezért az évet 12 hónapra osztották, ám a holdév csak 354 napból áll, ezért szükség volt időnként kiigazításra. Az egyiptomi naptár, majd később a római naptár a Nap mozgásához igazodott, ami a mai naptárunk alapja lett. A holdév és napév eltéréséből következnek mai napig a „mozgó ünnepek”, így a húsvét mindig a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra esik.

A napokat – nappalokat – szintén tizenkét órára osztották. Ehhez napórát használtak, amikor a Nap legmagasabban járt, az volt a dél időpontja. A napkeltétől napnyugtáig terjedő időt hat-hat órára osztották, tehát mai idő szerint a reggel hattól este hatig terjedő időszak közepén, délben volt hat óra. Ez azért fontos, mert vannak bibliafordítások, amelyek meghagyták az órabeosztást, és jobban értjük, ha hozzáadunk hatot. Pl. a nagypénteki történetben a Károli fordítás szerint: „vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilencz órakorig (Lukács 23,44), mai idő szerint a déli 12-től délután háromig tartó időszakról van szó. Hasonlóan a pünkösdi történetben Péter apostol ezt mondja : „mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van” (ApCsel 2,15; Károli). A melegben napközben csak vizet ittak, nem is ettek, az étkezés a vacsora volt, csak akkor ittak bort. A nap harmadik órája reggel kilencnek felel meg, ekkor még senki sem lehetett részeg.

A környező népek is értették a csillagok járását, de a Napot és a Holdat isteneknek tekintették, és imádták őket. Izráel népe ebben nem vehetett részt, hiszen az égitestek is az Úr teremtményei: „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?” (Zsoltárok 8,4–5)

 

Nap süt Jeruzsálem felett – az áldás szimbólumai

 

Isten népének nagy ünnepe a szombat, a nyugalom napja, ennek eredete a teremtésre megy vissza: „Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után” (1Mózes 2,3), majd a tízparancsolatban lett Izráel ünnepévé. A környező pogány népek az égitesteket imádták, Isten népe a szombati nyugodalom megtartásával viszont bizonyságot tett a teremtő Istenről, így lett áldássá a népek számára, mert puszta létével Istent magasztalta. A zsidóságnak ma is a szombat a jellegzetes ünnepe. Ahol van zsidó hitközség és zsinagóga, ott péntek napszálltakor kezdődik imádsággal a szombat, mert úgy tartották, hogy napnyugtával vége van a napnak, az este már a következő naphoz tartozik. Ehhez a bibliai gondolkodáshoz igazodva sok ünnepünket az előtte való este ünnepeljük: karácsony december 25-én van, de az igazi ünnep az előtte való este; Miklós napja december 6., de a gyerekeknek a Mikulás december 5-én este hozza az ajándékot.

A szombat megünneplése tartotta meg a zsidóságot közel kétezer éven át a templom nélküli szétszórtságban. A „szombatnapi zsoltár” hirdeti: Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán!” (Zsoltárok 92,1–4)

 

„Dávid király lantja” Jeruzsálemben, Dávid városában

 

Izráel népének évenkénti főbb ünnepei is a naptárhoz kapcsolódnak, melyet Mózes törvénye így foglal össze: „Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Senki se jelenjék meg előttem üres kézzel! Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évente háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt [Jeruzsálemben]!” (2Mózes 23,14-17)

A főünnep a tavaszi páskaünnep, ilyenkor kovásztalan kenyeret ettek, és levágták a páskabárányt, ezzel emlékeztek az egyiptomi kivonulásra. A páskabárány vére mentette meg az izraeliták elsőszülötteit a tizedik csapástól, amivel Jézus engesztelő halálának előképe lett: „mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott”(1Korinthus 5,7). Jézus feltámadása a hét első napján, a szombat utáni napon történt, és még aznap megjelent a tanítványoknak. Majd nyolc nap múlva (az aznapot is beleszámítva), megint a hét első napján jelent meg újra (János 20,19. 26). Így lett a hét első napja az első keresztyének ünnepnapja, ami a szombat helyébe lépett, és a feltámadásra emlékeztet minden vasárnap ma is.

 

Izraeli kislány sávuót ünnepén egy kosárra való első terméssel

 

A következő nagy ünnep a pünkösd, eredetileg aratási ünnep, hálaadás az új termésért, amit a páska utáni hetedik héten tartottak. Ma is a húsvét utáni hetedik vasárnap a pünkösd, a zsidók ezért hetek ünnepének, héberül sávuótnak nevezik. A zsidó hagyomány szerint a kivonulás után hét héttel kapta Mózes a törvényt a Sínai-hegyen, ezért a tóraadás ünnepe is egyben. Jézus feltámadása után az első pünkösdkor volt a Szentlélek kitöltése és az első keresztyén gyülekezet megalakulása. Görögül a pentekoszté ötvenediket jelent, innen jön az angol Pentecost és a magyar pünkösd név.

 

Ünnep-mozaik keresztény jelképekkel

 

A sátoros ünnep (héberül: szukkót) zárja ősszel a mezőgazdasági évet, mint szüreti hálaadó ünnep. Hét napja alatt gallyakból rögtönzött hajlékokban kellett lakni, ami a pusztai vándorlás sátraira emlékeztette Izráelt. A vallásos zsidók ma is lombsátrakba költöznek legalább az étkezések idejére. „Mert megáldotta Istened, az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját: örvendezz tehát!” (5Mózes 16,15)

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Először megállunk a liliomok előtt, csak hozzá ne érjünk, mert a lepergett virágport nem lehet visszaigazgatni.

A liliom a tisztaság jelképe. A képeken ott van Mária kezében, innen jön a madonnaliliom elnevezés. A középkorban a fejedelmi címerek motívuma, de a cserkészet jelképe is, mert „A cserkész testben és lélekben tiszta”.

Aztán fülünkbe csengenek a Vörösmarty-vers sorai Szép Ilonkáról: „A rövid, de gyötrő élet elfolyt, Szép Ilonka hervadt sír felé; Hervadása liliomhullás volt: Ártatlanság képe s bánaté.” A költő egy síron látta meg ezt a szép metaforát: hervadása liliomhullás volt. Ehhez írta az ismert verset.

A hegyi beszédben mondja Jézus: „Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? …Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” (Máté 6,25.28–30)

 

Fehér liliom (Lilium candidum)

 

A gránátalma neve ellenére nem robban fel. Tavasszal élénkpiros virágai, nyáron és ősszel piros termései hívják fel a figyelmet. Az elnevezés oka egyszerű: piros, leves húsába ágyazva, egymás felett több rétegben több száz mag található. A latinból átvett elnevezés a granum, azaz a mag szóból ered. Külső szépségének és a sok magnak köszönhetően ez a nagyon régóta termesztett növény az ókorban a szépség és a termékenység, a gazdagság jelképe volt. A jeruzsálemi templomot is gránátalma motívumokkal díszítették. Többször előfordul az Énekek énekében, a menyasszony szépségére utalva.

A reneszánsz idején a gránátalma az uralkodók díszeként jelenik meg. Mátyás király trónkárpitján is ez volt az ornamentika uralkodó eleme. Talán innen került a főúri udvarokba, és bukkant fel, mint igazi népművészeti díszítőelem a székely kapuk faragásain.

A barokk idején kivirágzó úri hímzés a templomi úrvacsorai terítőkön szintén szívesen alkalmazta a gránátalmát a szegfű és a tulipán társaságában.

 

Gránátalma (Punica granatum)

 

Furcsa, félig a földön kúszó, nálunk elburjánzó, látszólag jellegtelen növény a festőfű. A mediterrán országokban ma is közönséges gyomnövény. Nem is a növény az érdekes, hanem a gyökere, amit festő- és cserzőanyagként használtak. Külön mesterség volt az ezzel végzett munka. A növény héber neve Pua, amely a Bibliában foglalkozásnévként, személynévként fordul elő. Amikor Izráel népe Egyiptomban volt, a fáraó megrémült, mert az izraeliták nagyok és erősek voltak. Elrendelte hát, hogy a bábák a megszülető izraelita fiúgyermekeket öljék meg, de a bábák félték az Istent, és nem hajtották végre a fáraó parancsát. Mózes is ezeknek a bábáknak köszönheti az életét. Az egyik bába neve Pua volt. Nem véletlen, hogy a Szentírás megőrizte ezt a nevet.

 

Festőfű – festő buzér (Rubia tinctorum)

 

Mózesről szinte mindenkinek a mózeskosár jut eszébe, amit régebben tényleg vesszőből fontak. A fáraó parancsa ellenére életben maradt a kicsiny Mózes, de amikor már nem tudták a házban rejtegetni, az apja gyékénykosarat csinált, bekente szurokkal, így menekült meg, míg meg nem találta és fel nem nevelte éppen a fáraó lánya. Az első mózeskosár anyaga valószínűleg a papiruszsás lehetett, ami akkor még nagy területeken vadon nőtt a Nílus deltavidékének mocsaraiban. De ebből készítették a papír feltalálása előtt népszerű papiruszt is. Főleg az egyiptomi száraz klímának köszönhetően nagyon sok feljegyzés több ezer évet is túlélt ezen a törékeny anyagon, többek között sok bibliai kézirat is. A bécsi Nemzeti Könyvtárnak van a világon a legnagyobb papiruszgyűjteménye, amely az ókori Kelet, főleg Egyiptom történetének igazi kincsesbányája.

 

Papiruszsás (Cyperus papyrus)

 

Talán nem kell mondani, hogy a papiruszsás fagyérzékeny, télre fűtött helyre kell telepíteni több kertbéli társával együtt. Ilyen például az olajfa is. Nem véletlen, hogy a Bibliában ez a legkorábbi, fajtanévvel megnevezett kultúrnövény: az özönvízkor a galamb olajfaággal jött vissza, jelezve, hogy újraéledt a növényzet.

A bibliai időben fontos élelmiszer, testápoló és gyógyszer volt. Nálunk gabonát vetnek, megetetik az állatokkal, az állatot felhízlalják, majd levágják, hogy a zsírját kinyerjék, a déli országokban olajfák élnek, munka csak szüretkor van vele.

 

Olajfa (Olea europaea) liget Galileában

 

Sok bibliai növény meghonosodott nálunk. Ilyen a füge, a ruta, a liliom, a nárciszok és a rózsa. A fügét talán még egy kicsit egzotikus növénynek tartjuk, de az utóbbiak már annyira honossá váltak, hogy nem is gondolnánk, hogy nem mindig éltek a Kárpát-medencében. És ott van még a jézusi példázatból ismert búza és konkoly, amely a jó és a rossz jelképévé vált, a lencse, amelyből egy tálnyiért el lehetett adni az atyai örökséget, vagy a most újra felfedezett és divatos aloé, amelyet már Mózes és Jézus idejében is ismertek. Bálám így szól Izráel táboráról, amikor Jákób csillagáról jövendöl: „Mily szépek a sátraid, Jákób, a hajlékaid, ó, Izráel! Mint hosszan elnyúló völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette aloék, mint víz mentén a cédrusok.” (4Mózes 24,5–6) Az első húsvétkor pedig Nikodémus hoz mirhából és aloéból készült illatos kenetet Jézus temetéséhez (János 19,39).

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Jézus temetéséről az evangéliumok keveset írnak, de több helyen olvasunk a korabeli temetési szokásokról, pl. amikor Jézus elmegy Jairushoz, mert meghalt a lánya. Már ott találja a rokonokat, a siratóasszonyokat (Márk 5). Ezekről máshol is olvasunk.

 

Jeruzsálem látképe az Olajfák hegyéről, az előtérben zsidó temető

 

Az idő rövidsége miatt Jézus holttestét egyszerűbben temették el. A temetés előtt a holttestet alaposan megmosták, utána illatos olajjal a bekenték, a szombat kezdete miatt azonban erre itt nem volt idő. Gyorsan egy közeli sírban helyezték el.

Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek.” (Máté, 27, 57–61)

Az asszonyok nem mehettek a zsinagógába sem, a sírnál is csak a férfiak mondtak el néhány imádságot. A zsidó temetőkben ma is külön hely van az asszonyoknak.

János tudósításában Arimátiai József mellett Nikodémus, Jézus korábbi titkos látogatója (János 3) is szerepel. Ők azért igyekeztek a zsidó szokásoknak eleget tenni, amennyire az idő engedte. Bár Arimátiai József így is sokat tett, hisz azzal, hogy elkérte Pilátustól Jézus holttestét, megmentette őt a keresztre feszítettek dísztelen elföldelésétől.

„Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt de csak titokban, mert félt a zsidóktól , megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.” (János 19,38–41)

Már az ősatyákról is azt olvassuk, hogy barlangokba temetkeztek. (1Mózes 23,13–20) A leírásból kiderül, hogy akkoriban sem jutott mindenkinek egy saját barlang temetkezési helynek. A hettiták pásztorfejedelemnek tekintik Ábrahámot, és így is tárgyalnak vele. A természetes sziklabarlangok általában uralkodók sírját rejtették. A régészeti leletek szerint a barlang valamelyik ágában helyezték el a holttestet, majd a mellékágat elfalazták. Ahol nem volt természetes barlang, az ókori uralkodók a barlangot utánzó síremléket építtettek maguknak. Az egyiptomiaknál a fáraó részére díszes sírkamrát építettek, elé pedig több helységből álló labirintus-bejáratot a rablók ellen. A túlvilági életre nézve ugyanis értékes kincseket is tettek a fáraók bebalzsamozott holtteste mellé, ezután kőgúlát építettek fölé. Ezek a ma is meglevő piramisok Kairó közelében. Hasonló sírt készítettek II. Fülöp macedón királynak, Nagy Sándor apjának. Előre elkészítették a sírkamrákat. Az uralkodó temetésekor, Kr. e. 336-ban itt már márvány-szarkofágot használtak, ma turistalátványosság a görög Vergina városban.

 

II. Philipposz sírjának homlokzata

 

Jézus idejében, Jeruzsálemben is csak a gazdag embereknek volt saját, sziklába vágott sírboltja, úgy látszik, Arimátiai József ezek közé tartozott. Ebben az időben a zsidók többsége nem is Júdeában élt, hanem szétszórtságban, de aki tehette, idős korára Jeruzsálemben telepedett le, mert itt fel tudtak menni a templomba. Így a városban nagyon sok idős ember lakott. Sokan azért költöztek ide, hogy majd itt temessék el őket. Ezért alakult ki Jeruzsálemben hatalmas temető. A városban természetes sziklabarlangok nem voltak. Aki Ábrahám példája szerint sziklasírt akart magának, az valamelyik sziklás hegyoldalban vágatott ilyet, de ez biztosan sokba került. Ilyen lehetett Arimátiai József sírja is. Tehetős emberként, talán saját magának készíttette, és most ezt adta át a Mesternek, mert közel volt a keresztre feszítés helyéhez.

Mivel péntek napszálltakor már megkezdődött a szombat, és ezzel a nyugalom ideje, alig pár órányi idő maradt, hogy Jézust eltemessék. Így már nem volt idő arra, hogy a holttestet rendesen megmossák és illatos kenetekkel bekenjék. Mikor aztán a szombat elmúltával a hét első napján korán reggel az asszonyok kimentek a sírhoz, ezt akarták pótolni, ezért visznek illatszereket, olajat magukkal, de erre már nem volt szükség!

A végtisztesség teljesítése helyett nagyobb és szebb feladatot kapnak, ők lehetnek az igazi evangélisták, örömhírvivők: akik hirdetik, hogy nincs itt az Úr, mert feltámadt! Igen, Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt!

 

Jézus feltámadásának helye a jeruzsálemi sírkertben

 

Ezt ünnepeljük azóta, minden húsvétkor, de erre emlékeztet a minden szombat utáni első nap is, hogy nemcsak meghalt, de feltámadott, élő Urunk van! Ez a húsvét lényege!

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.