73. Józsué búcsúja és halála

,

Üzenet – Téma:

* A szövetségi hűség kulcsa: Szeresd az Urat, a te Istenedet.

Előzmények:

Izráel, mint szövetséges, megszabadította Gibeónt, és a kánaáni királyokra vereséget mért. Majd a teljes középső és déli országrészt meg­hódították az Úr segítségével. Az országot fel­osztották a törzsek között.

Történet:

Józsué 23: Jólétben és áldásban gazdag évek következtek Izráelre. A Jordánon való átkelés után mintegy tizennégy évvel összehívta a korosodó Józsué Izráel „véneit, családfőit, bíráit és előljáróit”. Beszédet intézett hozzájuk.

 1. Isten ígéretei dicsőségesen beteljesedtek
  „Láttátok mindazt, amit Istenetek, az ÚR tett értetek ezekkel a népekkel, hiszen Istenetek, az ÚR harcolt értetek.” Ő az, aki kezükbe adta az Ígéret földjét, s Ő fogja kiűzni a még ottmaradt népeket. Ahogy megígérte.
 2. Kövessék Isten törvényét
  Figyelmeztette a népet, hogy tartsák be mindazt, amit Mózes törvénykönyvében megírt, attól se jobbra, se balra ne térjenek el. Ne keveredjenek az itt élő népekkel, bálványaikat se szolgálják! Az Úrnak szolgáljanak!
 3. Szívből szolgáljanak az Úrnak,
  mert Ő harcolt értük. Tőle kaptak és kapnak erőt ellenségeikkel szemben.
  „Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az URat!”
 4. Büntetés vár rájuk, ha elfordulnak az Úrtól
  Ha a tiltás ellenére keverednek és összeházasodnak a megmaradt népekkel, akkor az Úr sem harcol többé értük. E pogányok számukra tőrré és csapdává, ostorrá és a szemükben tövissé lesznek, amíg ki nem pusztulnak arról a jó földről, amit az Úr adott nekik.
 5. Komoly figyelmeztetés
  Isten a múltban is betartotta ígéreteit, ugyanígy tesz a jövőben is: „Ha megszegitek Isteneteknek, az ÚRnak a szövetségét, amelyet Ő rendelt nektek, ha elmentek, és más isteneket tiszteltek, és azok előtt borultok le, akkor föllángol majd ellenetek az ÚR haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek adott.”

Józsué 24: Józsué országgyűlést hívott össze Sikembe*. (Valószínű, hogy Józsué Silóból, a szentélyből a szövetség ládáját Sikembe hozatta. A Siló és Sikem közötti távolság mintegy három óra gyalog. A 26. versben az „ÚR szent helyéről” van szó.)
Józsué emlékeztetett Isten jótéteményeire. Mintha maga az Úr sorolná fel a múlt nagy tetteit. „Így szól az ÚR, Izráel Istene:”

 1. Kánaánba hívás
  Ábrahám az én parancsomra indult el Mezopotámiából Kánaánba. Ott született Izsák. Izsáknak két fia volt, Jákób és Ézsau. Ézsau kapta Széir hegyeit, Jákób Egyiptomba utazott.
 2. Szabadulás Egyiptomból, a szolgálat házából
  Én, az Úr vezettelek ki Egyiptomból. Az egyiptomiak üldözőbe vettek titeket. Izráel az Úrhoz kiáltott; és én rájuk engedtem a tengert. Majd sokáig a pusztában laktatok.
 3. Honfoglalás
  Bevezettelek titeket az emóriak országába a Jordánon túlra, őket és országukat nektek adtam, s ők megsemmisültek.
 4. Átok helyett áldás
  Bálák, Cippór fia ellenetek akart harcolni. Hívatta Bálámot, hogy elátkozzon téged. De én nem engedtem, ezért áldást kellett mondania átok helyett.
 5. Bevonulás az Ígéret földjére
  Majd átkeltél a Jordánon, és Jerikót ledöntöttem neked. A kánaáni népeket legyőztem, kezetekbe adtam.
 6. Érdemtelenül sokat kaptatok
  Szörnyű félelmet bocsátottam az ellenségeitekre. Nem kardjaitok és íjatok győzte le őket. Így adtam nektek országot, amelyért nem dolgoztatok meg, városokat, amiket nem ti építettetek, és mégis lakhattok bennük, ehettek a szőlőskertekből és olajfákról, amiket nem ti ültettetek.
 7. Szolgáljátok az Urat
  Ezért …féljétek az Urat, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán! Távolítsátok el azokat a bálványokat, amiknek szolgáltak atyáitok! Az Urat szolgáljátok!
 8. Vagy válasszatok még ma urat magatoknak
  De ha nem akartok szolgálni az Úrnak: válasszatok még ma, kinek akartok szolgálni. „De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!” – jelentette ki Józsué.

A nép válasza:

1. „Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az URat, és más isteneket szolgáljunk!”
2. Az Úr, a mi Istenünk szabadított ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából, nagy csodajeleket tett, és védelmezett az úton. Maga az Úr kergette el előlünk ellenségeinket.
3.„Mi is (mint Józsué) az URat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk!”
Józsué figyelmeztetésére a nép újra megerősítette szándékát, majd Józsué így szólt: „Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az URat, hogy őt szolgáljátok.”
„Tanúi vagyunk!” – hangzott a válasz.
„Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az ÚRnak, Izráel Istenének!” – szólt újra Józsué.
„Az URat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk.” – felelt a nép. Így kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára.
Majd e szövetség jeleként egy nagy követ állított a cserfa alá, a szövetség ládája mellé („az ÚR szent helyén”). E kő lesz tanúbizonyság ellenük, ha megtagadják Istenüket.

Józsué száztíz éves* korában halt meg. Éppen olyan idős lett, mint ősatyja, József, Cáfenat-Panéah, a „nép megmentője”. Józsuét Timnat-Szerahban, Efraim hegyvidékén temették el.
József holttestét is eltemették Sikemben, amelyet Egyiptomból hoztak magukkal. (vö. 1Móz 50,25). Sikemben van az a föld, melyet Jákób vett meg régen a sikemiektől (vö. 1Móz 33,19). Sikem vidéke Efraimnak, József fia törzsének az öröksége lett. Eleázár főpap, Áron fia is meghalt. Gibeában, Efraim hegyvidékén temették el, fia, Fineás városában.

Jegyzetek:

Sikem – Az új ország, Izráel első fővárosa. A város régi; gondoljunk Jákóbra, aki Sikemben vett földet. Az Efraim törzséből származó Józsué kapta örökségül ezt az országrészt.

Józsué: száztíz éves – Józsué, Nún fia, Efraim törzséből származott (vö. 4Móz 13,8). A pusztai vándorlás idején elég keveset hallunk róla. Mózes szolgája volt, és az izráelitákat vezette Amálék ellen (2Móz 17,9–10), Mózessel ment fel a Sínai-hegyre (2Móz 24,13), a tizenkét kém egyike (4Móz 13,8), és hitbeli bizodalmáról is olvasunk, a többi kémmel való visszatérés után (4Móz 14,6–9). Általában a háttérben maradt, mígnem az Úr őt választotta vezetőnek, mint lélekkel teljes embert (4Móz 27,18). Az Egyiptomból kivonuló izráeliták közül egyedül ő és Káléb mehettek be az Ígéret földjére. Kb. 37–38 éve voltak az izráeliták Kánaánban, amikor Józsué meghalt. A Sínai-hegynél kb. 43 éves lehetett.

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:1–3; 81:9–17; 119:1–2; 165:1.3; 469
Jertek, énekeljünk: 223; 234; 241
Harangszó: 40:1.3; 41; 44:1–2; 52:3–4
Dicsérjétek az Urat!: 41; 53:3–4; 69; 155
Erőm és énekem az Úr: 24; 33; 38; 84; 102; 139

Megjegyzések:

Józsué prófétai szemlélete – Józsué búcsúbeszédében feltűnő, hogy nem nagyon bízott Izráel Isten iránti hűségében. Ebben próféta. Mózes is hasonlóan látta a jövőt (vö. többek közt 5Móz 29,26; 66. lecke).
Józsué nagy nyomatékkal intette a népet, hogy fordítsanak hátat a bálványoknak. Jól tudta, hogy ez a gyönge pontjuk (gondoljuk Peórra).

Szeretni az Urat – Ez a témája Józsué búcsújának. Ez a lényeg számunkra is. Hogyan lehetnénk Isten gyermekei, ha Őt nem szeretnénk?

Józsué hitvallása – Józsué példát ad: „Én és az én házam népe az URat szolgáljuk.” Hatalmas dolog, amikor az ország vezető embere, egy miniszterelnök ilyen bizonyságot tesz! Ma inkább csak vágyakozunk erre. Pedig minden tisztségviselőnek, a kicsitől a nagyig, ilyen példaképnek kellene lennie.
Ezért is fontos imádkozni az ország vezetőiért. Mondd el ezt a gyerekeknek is!

Szövetség az Úr és Izráel között – Olvashattuk: az izráeliták újból hűséget ígértek az Úrnak. E szövetséget Józsué beírta a törvénykönyvbe, melyet a szent helyen őriztek, és amit a lévitáknak hét évenként egyszer fel kellett olvasniuk.
Az izráeliták később megszegték a szövetséget. Ezért került a nép a babiloni fogságba. Pedig Isten sokáig türelmesen várt. A Bírák könyvében újra meg újra olvasunk a bálványimádás miatti büntetésről. Miközben a törvénykönyvben olvashatták az ígéreteket, ami a szövetségi hűséget követi.
Bizony, az ígéretek értéküket vesztik, ha kihal az Isten iránti szeretet, vagy elfelejtjük őket. Komoly figyelmeztetés ez mindannyiunknak. Tudjuk, de meg is tesszük?

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Figyelmeztetés szüleink, vezetőink részéről. Miért érdemes rájuk hallgatni? A figyelmeztetés döntésre bíró szerepe. (***)
 • Ígéreteink, fogadalmaink, és azok megtartása. (***)

Történelem

 • A zsidó történelem kezdetei: Józsué és a sikemi országgyűlés. (***)
 • Részlet megismerése Szent István intelmeiből. Bibliai párhuzam: Józsué intelmei. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Bibliai személy (Józsué) írásbeli jellemzése. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Jellemábrázolás rajzzal: bibliai személy (Józsué) ábrázolása elképzelés alapján. (***)

Vázlat:

Józsué öreg
véneket egybehívni
ne legyenek bálványok!
Sikem
szövetség:
– semmiféle bálvány
– kánaániakat kiirtani
Józsué: „Én és az én házam”
Izráel ígérete
Józsué 110 évesen hal meg
József holttestét (hamvait) eltemetik

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .