68. Átkelés a Jordánon

,

Üzenet – Téma:

* Isten csodája: jel az utódoknak.
* Egy emlékhely, mely Isten tettére emlé­keztet.

Előzmények:

Az Úr Józsuét biztosította a segítségéről. Józsué két kémet küldött ki az ellenség földje, különösen Jerikó városa kikémlelésére. Ráháb rejtette el őket, s megígértette velük, hogy őt és családját megkímélik.

Történet:

Az izráeliták készen álltak arra, hogy Kánaán földjére lépjenek, de a megáradt Jordán* útjukat állta. Hogyan keljenek át rajta gyerekeikkel és állataikkal? Szerencsére nem olvassuk, hogy erről vita támadt volna. Megtanult a nép bízni az Úrban?

Józsué parancsot adott, hogy a szent sátrat bontsák le, és a frigyládával együtt indítsák el. A nép útnak indult. Régenvárt esemény vette kezdetét ezzel.

Ott mentek Ábrahám, Izsák és Jákób leszármazottai! Gondoljunk csak Ábrahámra és Sárára, milyen sokáig kellett várniuk egy fiúra! Gondoljunk Izsákra és Rebekára is: legalább húsz évig kellett nekik is gyerekre várni! Most pedig a leszármazottaikból való nép mintegy 600.000 férfi, nem számolva a nőket és gyerekeket!

Estefelé értek a Jordánhoz, ahol tábort vertek. A túloldalon volt Jerikó, ahol Ráháb várt a nép bevonulására.

Háromnapos készülődés után* az elöljárók a következő parancsot adták ki: „Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik Isteneteknek, az ÚRnak szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. De legyen mintegy kétezer könyök távolság köztetek és közte (kb. 1 km); ne menjetek közel hozzá. Így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton.”

Józsué ezt is mondta a népnek: „Szenteljétek meg magatokat (azaz mosakodjatok meg, és tiszta ruhát vegyetek fel), mert holnap csodákat tesz köztetek az ÚR.” Őt maga Isten utasította, mit kell tenniük.

„Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek – szólt újra Józsué a néphez –, és hogy Ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hivvieket, a perizzieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebúsziakat.”

A papok elindultak a szövetség ládájával. A nép tiszteletteljes távolságból követte őket. A papok a megáradt folyóba léptek. Ekkor az Úr megállította a fölülről lefelé folyó vizet, s az „gátként feltornyosult egy nagy szakaszon”. A nép hosszú sorban haladt át a mederben keletkezett úton. A papok a szövetség ládájával elmentek a meder közepéig, és ott megálltak. A láda Isten jelenlétét jelezte! Áthajtották jószágaikat is. Miközben az emberek és állatok sietve lépkedtek el a papok mellett, a víz falként állt mellettük. Hitük bátorrá tette őket.

Száraz lábbal kelt át mindenki a túlsó partra. Senki sem hiányzott, se gyerek, se állat! Mindannyian biztonságosan megérkeztek.

Az Ígéret földjét elérték végre, negyven évi vándorlás után!

Józsué akkor minden törzsből kijelölt egy embert; hogy a Jordán közepéből vigyenek egy-egy követ a partra. Ezeket a táborhelyükön (Gilgálban) mint emlékköveket állították fel (talán egy kis körben). Ha később gyermekeik megkérdezik, mi a jelentése ezeknek a köveknek, az apáiknak el kell mesélniük, hogy a Jordán vize a szövetség ládája előtt kettévált.

Ahol a papok a meder közepén megálltak a szövetség ládájával, Józsué ott is felállíttatott tizenkét emlékkövet*. „Ott is vannak mind a mai napig” – olvasunk róluk. Aztán parancsot adott Józsué a papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból.

Amint a papok kiemelték a szövetség ládáját a Jordán medréből, megindult a víz. Éppúgy folyt, mint annak előtte.

A nép győztes örömmel ért át a túlsó partra. Lám, Józsué igazi utóda Mózesnek. Az Úr vele volt, és eszközként használta. Szívesen alárendelték hát magukat vezetésének.

A Jordánt elhagyva, Gilgálban*, Jerikótól keletre táborozott le a nép. Józsué felhívta a figyelmüket arra, hogy az Úr szárította ki előttük a Jordánt, ahogy annak idején a Vörös-tengert.

Józsué 5,1: Kánaán királyai („emóriak és kánaániak”) is hallották, hogyan vitte át az Úr biztonságosan népét a folyó túloldalára. Megdermedtek a félelemtől: Ilyen nép, ilyen erős Isten ellen semmit sem kezdhetnek!

Jegyzetek:

A Jordán – Árpaaratás ideje van, Ábíb (Niszán) hónapja (március–április). Északon, a Libanon hegyén olvad a hó. Megárasztja a Jordánt. Ilyenkor a legmagasabb a víz. A Jordán a nagy szintkülönbség miatt egész éven át erős sodrású, még gyakorlott úszóknak is gondot jelent. Egyébként gázlókon lehet rajta átkelni (Józs 2,7).
A folyó forrása kb. 520 m-re van a tengerszint fölött, torkolata viszont a Holt-tengernél 394 m-re a tengerszint alatt helyezkedik el. A teljes szintkülönbség tehát több mint 900 méter, egy légvonalban csupán 220 km-es távolságon. A folyó lefolyását a felső szakaszon két tó szabályozza: A Hule-tó és a Genezáret-tó. Majd egy vetődéssel kialakult, mélyen lesüllyedt árokban folyik tovább erősen kanyarogva. A folyó árterülete kb. 1 km széles, amin belül kb. 30 m széles a 3–6 m mély folyómeder. A vízállás szeszélyesen változó: szárazság idején csak a meder közepén folyik, máskor megtölti a medret, esős évszakban viszont elönti az árteret is. Az ország földje az árterület két oldalán teraszként emelkedik, amit a nagy szintkülönbség miatt a Jordán nem tud termékennyé tenni.

A harmadik nap – Az első hónap (Ábíb) tizedik napja (Józs 4,19). Még négy nap, és itt a páskaünnep. Tulajdonképpen ezen a napon kell az első előkészületeket megtenni a nagy ünnepre. Ezen az emléknapon kelt át a nép a Jordánon. Ez később újra meg újra eszükbe kellett jusson, amikor a páskabárányt előkészítették (vö. 2Móz 12; 48. lecke). A páskát négy nappal később ünnepelték (vö. Józs 5,10; 69. lecke).

Tizenkét kő a Jordánban – Egyes vélemények szerint (bizonyíték nincs erre) Keresztelő János, amikor Behabara mellett keresztelt, ezekre a kövekre utalva mondta: „Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.” (Lk 3,8) Érdekes szójáték szerepel itt: arámul „abanim” = kő, és „banim” = gyerekek.

Gilgál – Jelentése: „áthárítás” vagy „kör”. Ahhoz, hogy az „áthárítás” jelentését megértsük, el kell olvasni a Józsué 5,1–9-et. Közvetlenül a Jordánon való átkelés után minden férfit körül kellett metélni. Ezt a pusztában nem végezték el, ami nem Isten parancsa szerint volt. Amikor megtörtént, azt mondta az Úr Józsuénak, hogy most hárult el a népről az egyiptomi gyalázat. Innen a Gilgál név (vö. 69. lecke).

068

Énekek:

Református énekeskönyv:105:1.23–24; 114:1–4; 165:1.6; 167:1; 488:1.4
Jertek, énekeljünk: 67; 68:1–2.7; 94; 197
Harangszó: 40:1.6; 51:1; 52
Dicsérjétek az Urat!: 17; 35:1–2.7; 41; 53; 156
Erőm és énekem az Úr: 33; 46; 47; 131:2–3

Megjegyzések:

A szövetség ládája a Jordán közepén – Isten jelenlétének, hatalmának és fennségének jele ott volt a Jordán közepén, miközben a nép sietősen igyekezett el mellette. Utalás Jézus Krisztusra. Gondoljunk ígéretére: „Én vagyok a juhok ajtaja” (Jn 10,7). Csak Isten Fia által, aki eljött a földre, legyőzte a bűn hatalmát és a Sátánt, kelhet át népe biztonságosan a túlsó partra, az Ígéret földjére. Nélküle, aki az „ajtó”, mindez nem lehetséges!
A Józs 3 és 4 átolvasása közben fel kell rá figyelnünk, milyen következetesen neveztetik meg a szövetség ládája. Valóban középponti helyen van az átkelési történetben! Így van ez Jézus Krisztussal is, ugye? Aki ezt nem ismeri föl, az evangélium szívét veszi ki.
A papoknak is van szimbolikus szerepe. Ahogyan megálltak hittel az óriási víztömeg mellett, arccal a túlpart felé nézve, úgy állt az Úr Jézus is bátran, és nem választotta félelmében a menekülést.
Továbbá Józsuét is Krisztus előképének tekinthetjük itt.
Próbáljunk meg ezekből valamit átadni a gyerekeknek! Keressünk bibliai példákat! Tizenkét kő emlékoszlopként – Mindenkinek vannak emlékei arról, hogyan kapott fentről segítséget. A „felállított követ” tiszteletben kell tartani. A gyerekekkel is kell beszélni róla. Ha a népünkre gondolunk, pl. március 15-én emlékeznünk kell 1848-49-re. Fontos az ilyen napokat tiszteletben tartani.

A tizenkét kő, mint hitoktatási példa – Hasznos, ha a gyerekek hallják bizonyságtételünket az Úr Isten és Jézus Krisztus jelenlétének fontosságáról az életünkben, az egyház történetében – fontos az egyház- és missziótörténet megismerése!
A zsidó apák elmondták gyermekeiknek a különleges eseményt, a Jordánon való átkelést, amikor a 12 követ látva megkérdezték annak jelentőségét. Bátorítsuk mi is tanítványainkat, hogy tegyenek fel kérdéseket Istenről, hatalmas tetteiről, és az Úr Jézus munkájáról!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Emlékezés egy-egy fontos eseményre az óvodában, iskolában, a családban, a gyermek életében. Fénykép- és videofelvételek, emléktárgyak, mint emlékeztetők. (* **)
 • Emléktáblák, szobrok, emlékhelyek lakhelyünkön. Egy történelmi emlékhely felkeresése. Miért fontos megemlékezni nemzeti ünnepeinkről? (**)
 • Történelmi emlékek, emlékhelyek lakóhelyünkön és lakóhelyünkön kívül. A történelmi emlékezet, nemzeti önismeret fontossága. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • A bibliai történethez kapcsolódó tizenkét emlékkő történetének elbeszélése szóban vagy írásban. (** ***)
 • Egy mai történelmi emlékhelyhez kapcsolódó történet megfogalmazása szóban vagy írásban. (***)

Természetismeret (Környezetismeret) / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Átkelési lehetőségek egy folyón, patakon. (* **)
 • A Jordán folyó jellemzői, fő szakaszai. Tájékozódás a térképen. Összehasonlítás egyik nagy hazai folyónkkal. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Emlékkövek: agyag vagy gyurmakorongba kis kavicsok, kövek elhelyezése kör alakban. (*)
 • Emléktábla készítése a bibliai történethez kapcsolódva: agyagtáblára rövid ige karcolása, köré kavicsok, kövek elhelyezése. (**)
 • Emlékplakett készítése agyagból
  – kavicsok, kövek felhasználásával, ige belekarcolásával, a bibliai történethez kapcsolódva;
  – domborítással, mélyítéssel, idézet belekarcolásával egy magyar történelmi eseményhez vagy személyhez kapcsolódva. (***)

Vázlat:

Józsué
papok + láda

Jordán
kettéválik

átkelés
12 emlékkő

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .