56. Mózes mint közbenjáró; Mózes újra a hegyen

,

Üzenet:

* Az Ószövetség közbenjárója az Újszövetség közbenjárójának előképe.

Előzmények:

Míg Mózes a Sínai-hegyen volt, a nép súlyosan vétkezett. Áron egy aranyborjút készített nekik, s annak áldoztak. Mózes a törvény két kőtábláját összetörte, a borjút megégette, és porát az ivóvízbe szórta. A léviták büntetésképp mintegy háromezer férfit öltek meg. Mózes újra a hegyre ment, hogy megpróbáljon kiengesztelődést szerezni a népnek.

Történet:

Mózes újra felment a hegyre, hogy a népért könyörögjön. Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy induljon el a néppel (nem az „én népem” már) arra a földre, melyet az Úr Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak ígért: „az ő utódaiknak adom azt.”

Angyalt küld előttük a tejjel és mézzel folyó földre, s Kánaán lakóit kiűzi: a kánaániakat, emóriakat, hettitákat, perizzieket, hivvieket és jebúsziakat (az 5Móz 7,1 a girgásiakat is megnevezi).

Az Úr nem akar velük menni tovább, mert kemény nyakú népnek tartja őket. Nem akarja a népet tovább vezetni, mert még elpusztítaná útközben.

A nép megrendült erre a hírre. A gyász jeleként levették ékszereiket, mert az Úr ezt üzente Mózes által: „Mondd meg Izráel fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük mennék. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük.” Az utolsó szavakban felcsillan a remény. Isten úgy bánik velük, mint az apa, aki megbünteti ugyan a gyerekeit, de szíve szerint kész a bocsánatra.

Az Úr tudta, hogy Mózes mindent megpróbál, hogy Őt újra megnyerje népének.

Közben a 2Móz 33,7–11-ben olvassuk, hogy Mózes a tábortól messze felállított egy sátrat, és az összejövetel* (kijelentés) sátrának nevezte el. Aki az Urat kereste, a táboron kívülre ment, e sátorhoz. (Istennel összejönni = imádkozni.) Amikor Mózes kiment a sátorhoz, mindenki sátra bejáratánál állva nézett utána.

A felhőoszlop ilyenkor alászállt a Sínai-hegyről, és megállt a sátor bejárata fölött. A zsidók pedig tisztelettel leborultak.

Az Úr „színről színre beszélt Mózessel, mint ahogy egyik ember beszél a másikkal.”

Majd amikor Mózes visszament a táborba, Józsué, Mózes szolgája ottmaradt a sátorban.

Mózes másnap reggel korán újra fölment a hegyre. Senki sem mehetett vele. Ki kellett faragnia két kőtáblát*, amire az Úr fogja ismét ráírni a Tízparancsolatot.

A 2Móz 33,12–17 szerint Mózes megkérdezte az Urat, vajon nem akarna-e újra a néppel menni: „Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket!” Nem egészen világos, hogy ez a gyülekezet sátorában történt-e, vagy a hegyen. Mózes imádsága a 2Móz 34,9-ben megismétlődik. Mózes tehát közvetítő szerepet vállalt népe és az Úr között. Nem mentegette a népet, de Isten szeretetére apellált, akinek: „Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket.” Az Úr Jézusra gondolhatunk itt, aki ugyanígy közbenjárt az Atyánál. Ő magát ajánlotta fel engesztelésül (vö. Jn 17 – a főpapi imádság).

Isten pedig megígérte, hogy szövetségét megújítva népével megy (2Móz 34,10kk).

Mózes újra negyven nap és negyven éjjel maradt a hegyen evés és ivás nélkül (2Móz 34,28).

A 2Móz 33,18–23 írja le, hogy Mózes meglátta az Úr dicsőségét, aki egy sziklahasadékba állította, és elvonult előtte. Istent csak hátulról látta*, arcát nem. Ám Isten dicsősége olyan nagy, hogy Mózes arca sugárzóvá vált, mintegy visszatükrözve az Úr dicsőségét.

Amikor Mózes visszatért a néphez, sugárzott az arca, hogy féltek a közelébe menni. Ha a néphez beszélt, eltakarta egy kendővel. Csak mikor az Úrral beszélt, akkor volt födetlen az arca (2Móz 34,29–35).

Jegyzetek:

Az összejövetel sátra – Később szentélynek, vagy a gyülekezet/gyülekezés sátrának is nevezték. Ez a sátor, amit Mózes vert fel, ideiglenes megoldás volt. (Bővebben lásd az 57. leckében!)

Egyedül két kőtáblát kivágni – A törvény első kőtábláit az Úr faragta ki. Nem így a másodikat. Ez a szövetségszegésre utal, amikor a nép közvetlenül a törvény meghallgatása után a második parancsolat ellen vétkezett. Bár a szövetség Isten oldaláról helyreállt, a törés megmaradt.

Mózes látta Istent hátulról – Mózes nem láthatta az Urat, mert mint a 2Móz 33,20-ban áll: „nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon.” A zsidók később is meg voltak győződve arról, hogy meghalnának, ha Istent látnák. Lásd többek között a Bír 13,22-t: Mánóah, Sámson apja azt hitte, hogy feleségével együtt meghalnak, miután látták az Úr angyalát. A felesége emlékeztette, hogy ez nem történhet meg, mert akkor a megígért fiú nem születne meg.
A „hátulról látni” kifejezést nem értjük pontosan. Isten dicsőségének hatalmas voltát mutatja, hogy az még hosszú idő után is visszaverődött Mózes arcáról.

Énekek:

Református énekeskönyv: 34:3.8; 38:1; 121:1–2; 157; 217; 477:1–2.5; 480:1
Jertek, énekeljünk: 55; 57; 150; 180; 185; 189
Harangszó: 18; 42; 44
Dicsérjétek az Urat!: 41; 63; 69; 71; 74; 76; 162
Erőm és énekem az Úr: 56; 59; 61; 84:1; 90; 119

Megjegyzések:

Rövid elbeszélés – Mózes és az Úr Sínai-hegyi utolsó találkozását tömören dolgozzuk fel, különösen a legfiatalabbak számára. Emeljük ki, hogy csupán azért ment az Úr tovább Izráel népével, mert Mózes kitartóan könyörgött érte, mint közbenjáró.
Fontos az is, hogy most Mózesnek magának kell kifaragnia a két kőtáblát, amire majd az Úr fölírja a Tízparancsolatot.
Az idősebb gyerekek bepillanthatnak egy közbenjáró munkájába („közvetítő”, „közbenjáró”, „ügyvéd” = védőügyvéd). A védőügyvéd ugyanis védi a kliensét, ám maga is védelmet élvez.
Világos az Úr Jézusra való utalás: Mózes az Ószövetség közbenjárója; Jézus Krisztus az Újszövetség közbenjárója.

A legkisebbeknek – Számukra az 55. és 56. leckék anyaga összekapcsolható: Mózes könyörög a népéért Istenhez, és kap két kőtáblát.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Dráma

  • A beszélgetés szerepe a szülőkkel, testvérekkel, barátokkal való kapcsolatban. Kivel tudod megosztani örömödet, bánatodat? (*)
  • A segítségnyújtás egyik lehetősége: közbenjárás mások ügyében. Egy mai példatörténet és folytatása. Dramatizálás. (**)
  • Az ügyvéd feladata, szerepe egy bírósági tárgyaláson. Dramatizálás: bírósági jelenet az ügyvéd aktív részvételével. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Vers a beszélgetésről és az imádságról. (*)
  • Példatörténet folytatása a közbenjárásról szóban vagy írásban. (**)
  • Szómagyarázat a Magyar értelmező kéziszótár segítségével: közbenjár, közbenjáró. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Néhány lapból álló „beszélő” könyvecske készítése félbehajtott rajzlapokból tűzéssel vagy varrással. A gyerekek életéhez kapcsolódó rajzok készítése a könyvbe, rövid bibliai üzenetekkel. (*)

Vázlat:

Mózes a hegyen:
újabb 40 nap és 40 éjszaka
neki kell kőtáblát csinálni
a Tízparancsolatot újra leírja az Úr

Mózes arca sugárzik

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .