29. Jákób kibékül Ézsauval

,

Üzenet – Téma:

* Jákób megerősödött hite alázatot és bátorsá­got munkált benne az Ézsauval való találkozáshoz.
* A megbocsátás – kibékülés szükségessége.
* Izráel Istene az Úr

Előzmények:

Jákób a Jabbók-folyónál Istennel küzdött. Másik nevet kapott: Izráel. Sántítva jött el győz­tesként Penúélből. Átkelt a Jabbókon feleségeihez és gyermekeihez. Jószága ezalatt a túlsó parton maradt.

Történet:

Már jött is Ézsau! Négyszáz ember volt vele. Félelmetes látvány lehetett. Amikor Jákób meglátta, hogy bátyja seregével közeledik, intézkedni kezdett. Fiait és Dinát, a leányát szétosztotta négy felesége közt. Zilpát és Bilhát előre állította a gyermekeikkel. Aztán Lea és gyermekei következtek. Jákób legkedvesebb feleségét, Ráhelt egészen hátra állította fiával, az ifjú Józseffel. Megértjük szándékát: azt kellett a lehető legjobban megvédenie, aki neki a legkedvesebb volt.

Jákób előttük ment, és szembetalálkozott Ézsauval. Hajlongva közeledett bátyjához. Hétszer borult le a földre. Ez valószínűleg valójában nem hétszeri*, hanem folyamatos hajlongást jelent.

Ekkor valami váratlan dolog történt: Ézsau Jákóbhoz futott, megölelte, nyakába borult,* megcsókolta, és együtt sírtak.

Ézsau meglátta az asszonyokat és gyermekeket. Megkérdezte: „Kik ezek?”

Jákób így felelt: „A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak.”* Jákób Istennek adta a dicsőséget. Tudta, hogy Tőle kapta a gyermekeket, Ő bízta rá őket. Ekkor odaléptek Zilpa és Bilha a gyermekeikkel, hogy tiszteletüket tegyék. Majd Lea következett gyermekeivel, végül Ráhel Józseffel. Mindannyian leborultak Ézsau előtt.

A szertartásos köszöntés után Ézsau arról a jószágról érdeklődött, melyet Jákób elébe küldött. Most egy keleti találkozás tanúi vagyunk, ahogyan az még ma is lejátszódik. „Mire való ez az egész tábor, mellyel találkoztam?” – kérdezte Ézsau. Jákób szolgái természetesen elmondták neki, hogy az Jákób ajándéka. Jákób így felelt: „Arra, hogy elnyerjem uram jóindulatát.” Vagyis Jákób ajándékának a célja, hogy kedveskedjék Ézsaunak.

Erre Ézsau azt mondta: „Van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied.”

De Jákób unszolta: „Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot!” Hozzátette még, mennyire felülmúlta várakozását az Ézsauval való találkozás. Mintha csak magával Istennel találkozott volna. Könyörgött, hogy Ézsau fogadja el az ajándékát. Ez érthető, mert Keleten az el nem fogadott ajándék a barátság visszautasítását jelentheti. Ezt akarta Jákób elkerülni. Az ajándék elfogadása Keleten egyenlő a szövetségkötéssel!

Jákób aztán valami egészen különöset mondott: „Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem.”

Jákóbnak nemcsak nagy vagyona volt, hanem tudta, hogy Isten mellette áll. Sajnos ez Ézsauról nem mondható.

Jákób unszolására Ézsau elfogadta az ajándékot. Aztán azt indítványozta: „Induljunk el, menjünk, majd én előtted megyek!” Nyugodtan feltehetjük a kérdést, hogy ezzel Ézsau a maga érdekét tartotta-e szem előtt vagy Jákóbét? Vajon rá akarta tenni kezét Jákób nagy vagyonára, elsőszülöttségére hivatkozva?

Jákób éppen ezt akarta elkerülni. Ha Ézsauval megy, Ézsau kezében tarthatta volna. Nem, inkább a maga uraként ment tovább. „Tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék (még fiatalok), meg szoptatós juhok és tehenek vannak velem. Ha csak egy napig hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj.” A tapasztalt marhatenyésztő tudta, hogy szoptatós jószágot nem szabad hajszolni. Hisz akkor megcsappan a tejük, s a bárányok és borjak éhen maradnak. Aztán arra is szükség volt, hogy az állatoknak legyen idejük legelni. Javasolta, hogy Ézsau menjen előre, ő meg majd nyugodtan tereli a nyájat, és a gyermekek járásához igazodva ballag, amíg eljut „urához” Széírbe. Jákóbnak vajon az volt a terve, hogy Ézsaunál lakjék? Inkább az lehetett a célja, hogy ezt elkerülje. Később majd meglátjuk, hogy egészen mást tervezett.

Ézsau még megpróbálta, hogy néhány emberét kíséretül ráerőszakolja, de Jákób mereven elzárkózott ez elől: „Minek az, ha elnyertem uram jóindulatát?” Meg akart szabadulni Ézsautól. Ézsau ekkor végre búcsút vett, és még aznap útra kelt déli irányba, Széír felé.

Jákób pedig a Jordán felé indult, tehát nyugatra. Rövid út után megállította a nyáját. Házat épített, a jószágnak meg karámokat. A helyet Szukkótnak* nevezte el.

Nem sokkal azután átkelt a Jordánon, és Sikem* város szomszédságában ütött tábort. Végre ismét Kánaánban volt, azon a földön, melyet az Úr neki ígért örökségül. Száz pénzért megvett egy darab földet, Sikem város alapítójának, Hamórnak a fiaitól. Oltárt épített, és ezt a sokat mondó nevet adta: „Isten, Izráel Istene.” Ezt tette Ábrahám, meg Izsák is, amikor új lakóhelyre érkeztek. Így adta Jákób tudtul a körülötte lakó pogányoknak, hogy nem az ő bálványaikat választja, hanem a „saját” Istenét. Ez tehát „hitvallás” volt egyben.

1Móz 34*: Egy idő múlva Jákóbnak hanyatt-homlok kellett Sikem közeléből menekülnie, Dina és a sikemiek esete miatt (lásd a Jegyzetekben: „1Móz 34”, és a Megjegyzésekben: Dina és a sikemiek).

Jegyzetek:

Hétszer – A Bibliában gyakran olvasunk arról, hogy valamit „hétszer” kell megcselekedni. Gondoljunk az atyánkfiának való hétszeri megbocsátásra, a Lk 17,4-ben: „És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam – bocsáss meg neki.” A hét a tökéletesség száma.

Megölelni, nyakába borulni – Keleti szokás szerint a férfiak is megölelik egymást. Ez a szokás más országokban is előfordul még ma is: Romániában, az oroszoknál, sőt nálunk, Magyarországon is.

Isten kegyelme adta (a gyermekeket) – Gondoljunk csak a Zsolt 127,3-ra: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Lásd ehhez a 26. leckét!) Még elődeink is Isten ajándékának tartották a gyermeket. Mennyire megszegényítettük ezt a mondást: „Isten gyermekkel ajándékozott meg bennünket”, amikor csak ennyit mondunk: „Gyermekünk született”. Boldogok azok a szülők, akik ma, ebben a materialista világban is Isten ajándékának tekintik gyermeküket, és úgy is bánnak vele.

Szukkót – „Kunyhók”.

Sikem – „Hát”; kánaáni város az Ebál és Garizim hegyek között. Ábrahám idejében szent hely volt ott, Móré tölgyese (1Móz 12,6). Később Józsefet is ide temették el, abba a darab földbe, melyet Jákób vásárolt meg (Józs 24,32). Ma Nabluz városa fekszik e település közelében.

1Móz 34 – Itt Dina és a sikemiek történetéről olvasunk. Hamór fia, Sikem erőszakot követ el rajta, aztán feleségül akarja venni. A sikemieknek ezért körül kell metélkedniük. Jákób fiai, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, kihasználják azt, hogy a körülmetélkedés miatt a város férfiai seblázban szenvednek, és megölik őket. Jákób akkor Bételbe költözik. Jákób halálos ágyán megátkozza ezért a tettükért Simeont és Lévit (1Móz 49,5–7). Az Úr azzal bünteti meg őket a vérfürdőért, hogy nem kapják meg a nagy áldást és az ahhoz fűződő ígéretet. Nem az ő utódaik közül születik meg a Messiás. Ezt az áldást és ígéretet öccsük, Júda kapja (1Móz 49,8–12).

029

Énekek:

Református énekeskönyv: 81:1; 128:1–3; 220:1; 240; 254:1.3–4
Jertek, énekeljünk: 65:1; 101:1–2; 173; 198:1–2.5; 234:1
Harangszó: 44:1–2; 49:5–7; 52:1–4; 53:1–2; 54:1–4
Dicsérjétek az Urat!: 40; 53:1–4; 54; 55:1.3; 69
Erőm és énekem az Úr: 20; 36; 84; 127; 131

Megjegyzések:

Jákób alázata és bátorsága – Isten kimunkálta Jákóbban, hogy alázatos és bőkezű legyen bátyjával szemben. Ugyanakkor bátran ellenáll Ézsau unszolásának, hogy fogadja el védelmét annak minden következményével együtt. Egy kicsit a régi Jákób mutatkozik meg, amikor azt ígéri, hogy Széírbe megy, hiszen más tervei vannak.

Lenyűgöző történet – Az a feszültség, amely ebből a történetből árad, bizonyára áthatja a gyermekeket is. Nem csekélység a jól fölfegyverkezett négyszáz fős kis sereg! Ha a dolog balul üt ki, vérfürdő lehet a vége, vagy Jákób egész vagyonával együtt Ézsau zsákmánya lesz! Az ellenfelek már akkor sem bántak kesztyűs kézzel egymással. A hatalom és a vagyon utáni vágy határozta meg gondolkodásukat. Jákób ajándéka bizonyára csodálkozással töltötte el Ézsaut: ha öccse ennyi jószágot tud ajándékozni, akkor biztosan gazdag pásztorfejedelem lett! De Ézsaunak magának is van bőven jószága (1Móz 36,6).
Domborítsuk ki azt a tiszteletet, amely Jákób üdvözléséből kicsendül, és azt a módot, ahogy a feleségeit és gyermekeit bemutatja!
Egyúttal arra is rámutathatunk, hogy Isten Jákób mellett állt, meghiúsítva Ézsau esetleges hátsó szándékait.
Ám bizonyos, hogy Ézsauban is munkálkodott az Úr az eltelt két évtized alatt. Megbocsátása annyira nagylelkű, hogy Jákób nem élhette át megszégyenítés nélkül.

Dina és a sikemiek – A legnagyobbak között jó lehetőség nyílik figyelmeztetésül elmondani az 1Móz 34-ben levő szörnyű eseményeket. Jákób elmenetele Sikemből, ahol földet vásárolt, amiatt történt, hogy Dina „kiment, hogy szétnézzen, annak a vidéknek a leányai között.” Ti hova mentek, hogy más fiatalokkal találkozzatok? Kikkel barátkoztok? Jobb, ha ifjúsági bibliaórákra, vallásos ifjúsági egyesületekbe jártok. A történetből megtanulhatjátok, hova vezethet a világi ifjúsággal való barátkozás.
Zsolt 119,37: „Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra!” Ef 4,17: „Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint.” Stb.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A társainkkal való helyes viszony: harag és veszekedés; megbocsátás és kibékülés. A bocsánatkérés fontossága. (* ** ***)
 • Az ajándékozás, ajándék szerepe emberi kapcsolatainkban. Milyen az értékes ajándék? Ajándékkészítés és ajándékozás. (* **)
 • A köszöntés, ajándékozás jelentősége és szokásai a keleti népek körében (régen és ma), valamint hazánkban. (***)
 • Beszélgetés a párkeresés, párválasztás és a barátkozás, kapcsolatteremtés témájában. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • A vázlatírás előkészítése: Történetsor mozzanatainak helyes sorrendbe állítása. Történet kitalálása és elmondása a kulcsmozzanatok segítségével. (*)
 • A bibliai történet eljátszása asztali bábokkal, spontán szövegalkotással. (*)
 • A bibliai történet párbeszédének helyes sorrendbe állítása, hangos olvasása. (**) A történet eljátszása ennek segítségével. (** ***)
 • Elbeszélő fogalmazás írása a megbocsátás, kibékülés témakörében. Valamelyik történet bemutatása spontán szerepjátékkal. (**)
 • Lázár Ervin: „A kék meg a sárga” vagy „A lyukas zokni” c. meséinek feldolgozása. Téma: a veszekedés, kérkedés hiábavalósága. (**)
 • Életjáték előadása és megbeszélése a megbocsátás, kibékülés témakörében. (***)
 • A bibliai és a mai beszélt nyelv összehasonlítása. Bibliai párbeszéd átírása mai nyelvezetre.(***)

Matematika

 • Számfeladat a bibliai történethez kapcsolódva: az ajándékállatok száma. Összeadás ezres számkörben. (Szöveges feladatnak is alkalmas.) (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • A gyermekek életéhez kapcsolódó elképzelt történet képi megjelenítése három fázisban, kiemelt mozzanatok segítségével. (*)
 • Asztali bábok: ember- és állatalakok készítése kartonból gyurmatalpakkal. Játék az elkészített figurákkal. (*)
 • Ajándékkészítés választott technikával. Az ajándék csomagolása. (* **)

Vázlat:

Jákób – Ézsau (400 ember)
Szukkót – Sikem

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .