25. Jákób menekülése

,

Üzenet – Téma:

* Az Úr megmutatta szeretetét Jákób iránt. Ő megtartja ígéretét akkor is, ha gyermekei vétkeztek.
* Jákób válaszolt Isten szeretetére.

Előzmények:

Jákób és Rebeka csalása, valamint Izsák áldása után Jákób elmenekült bátyja, Ézsau elől.

Történet:

Amikor megtudta, hogy kisebbik fia elmegy, Izsák magához hívatta. Megáldotta őt, és mint igazi pátriárka parancsokat adott neki.

„Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül! Készülj, menj Paddan-Arámba*, anyád apjának, Betúélnak a házához, és ott végy feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a leányai közül!”

A pogányoktól való elkülönülés mutatta, hogy mind Ábrahám, mind Izsák és Rebeka komolyan vették Istennek erre vonatkozó parancsát.

Izsák isteni áldással bocsátotta el Jákóbot. Az áldás a szövetség örökösének szólt.* Szó szerint: „A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten.” Így küldte el kisebbik fiát.

Ézsaunak feltűnt, hogy Izsák még egyszer megáldotta Jákóbot, s Paddan-Arámba küldte, hogy ott keressen feleséget, és meg is eskette, hogy nem vesz feleségül kánaáni leányt. Rájött, hogy ostobán cselekedett, amikor két hettita leányt vett feleségül. Belátta, hogy azzal szomorúságot okozott édesapjának, és lehet, hogy ezért veszítette el az elsőszülöttségi áldást. Ézsau túl későn jött rá, hogy nem cselekedhet mindenben a saját akarata szerint. De szó sem volt őszinte bűnbánatról.

Ézsau elhatározta, hogy Izsák kedvében fog járni. Elment oda, ahol nagybátyja, Izmael leszármazottjai laktak. (Izmael már több mint tizenöt éve meghalt.) Abból a családból keresett még egy feleséget. Mahalatot*, Izmael leányát vette feleségül. Ő lett a főfelesége Judit és Boszmat mellett.

Aki látta Jákóbot, amint a mezopotámiai Hárán felé igyekezett, bizonyára eszébe sem jutott, hogy egy áldott embert lát. Az Úr neki ígérte ugyan az isteni áldást, melyet édesapjától kapott, de anyja segítségével becstelen módon szerezte meg azt. Így aztán menekülnie kellett bátyja elől, aki kijelentette, hogy édesapja halála után meg fogja őt ölni.

Rebeka Izsák előtt azzal indokolta Jákób elmenetelét, hogy attól félt, Jákób esetleg követi Ézsau meggondolatlan párválasztását. Az ő Jákóbja, az ígéret örököse ne essék kísértésbe, hogy kánaáni leányt vegyen feleségül.

Ha arra gondolunk, hogy ez után az áldás után Izsák még 43 évig élt, Jákób menekülése szükségtelennek látszik. Ézsau ugyanis azt tervezte, hogy Jákóbot majd csak Izsák halála után öli meg. De senki sem tudhatta halála óráját. Másrészt Jákób háráni útja nagyon fontos. Szüleinek ugyanis igazuk volt, hogy nem szabad kánaáni leányt feleségül vennie. Kánaánban jövevényként kellett lakniuk!

Jákób naplementekor Lúz városa* közelébe érkezett. A szabadban töltötte az éjszakát. Egy követ* tett a feje alá vánkosul.

Különös álma, látomása volt*. Az Úr álomban üzent neki.

Egy létra állt a földön, teteje az égig ért. Isten angyalai jártak rajta föl és le. (Az angyalok tehát már körülötte voltak!) Odafönn az Úr állt, és azt mondta (szó szerint): „Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

Hogyan fogja Jákób az Úrnak ezt a nagyszerű ígéretét megtapasztalni? Hozzá, a nincstelen menekülőhöz, ahhoz, aki bátyját és öreg édesapját megcsalta, szól most a Mindenható! És angyalai őrzik. Isten beveszi őt abba a szövetségbe, melyet nagyapjával és apjával kötött.

Ezt a földet, melyből még annyit sem mondhat magáénak, mint amekkorán fekszik, Isten neki és utódainak ígéri, holott még utódai sincsenek! Azok mégis a világ mind a négy tája felé fognak terjeszkedni, megszámlálhatatlanul sokan, mint a föld pora.

Elhangzik a különös ígéret: benne fog megáldatni a föld minden nemzetsége! Ez a Szabadítóról szóló ősrégi ígéretre utal.

De Isten azt is ígéri, hogy vele lesz, és oltalmazza a közeljövőben is. Akárhova megy, az Úr vele lesz. Sőt azt is megígéri neki, hogy vissza fog jönni erre a földre. Az Úr nem hagyja el, amíg nem teljesíti, amit most ígért.

Jákób fölébredt. Az álomnak vége lett. Azt mondta magában: „Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam!” Félt és így szólt: „Milyen félelmes (tiszteletet parancsoló – azaz Isten fenségével és dicsőségével teljes) ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.”

Reggel korán fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, olajat* öntött a tetejére, és elnevezte Bételnek*.

Majd fogadalmat tett*: „Ha velem lesz Isten, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.”

Ennél az ígéretnél egy kicsit meg kell állnunk: Jákób nem szabott feltételeket, hanem hit által szólt. Ha az Úr őt egész idő alatt megőrizte és megsegítette, Őt Istenének és Üdvözítőjének fogja vallani, és ezen a helyen fogja tisztelni. A tized* felajánlása a kezdete annak a vallási kötelezettségnek, hogy mindennek a tizedét Isten szolgálatára szentelik.

Azután tovább indult Jákób. Tudta, hogy nem egyedül megy…

Jegyzetek:

Paddan-Arám – „Arám síksága”, azaz sík vidék az Eufrátesz és Tigris folyók között. Háránt Betúél és Lábán lakóhelyeként emlegeti a Biblia. Már előbb az 1Móz 25,20 is említi Paddan-Arámot. Lehet, hogy ez annak a vidéknek a neve, ahol Hárán feküdt.

Izsák megáldja Jákóbot – Izsák azt az ígéretet adja tovább Jákóbnak, melyet az Úr Ábrahámnak és neki magának adott. Ezzel megerősíti azt az áldást, melyet Jákób csalással szerzett meg (lásd 1Móz 27; 24. lecke).

Mahalat – Lásd a 23. lecke jegyzet rovatában: a „Judit és Boszmat” neveket! Ennek a nőnek a neve az 1Móz 36,3-ban Boszmat („illatos”).

Város – A „város” abban a korban és azon a vidéken néhány házból álló, és sánccal, cölöpkerítéssel vagy fallal körülvett település volt.

– Egyiptomban kicsi pad alakú köveket használtak fejpárnáknak, egy ilyen kőpárna tehát nem számított különlegességnek.

Álom – Látomás; talán legjobban a délibábhoz hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy a délibáb földi eredetű, míg a látomás Istentől származik.

Olaj – A keleti utazóknál mindig volt egy korsócska olaj, ezzel kezelték a sebeket, védték a bőrüket az erős napsütés ellen, és az étel elkészítéséhez is szükség volt rá. Ezenkívül Istennek való áldozatra is használták, amint ebben az esetben is látjuk. Később olvasunk többek között Áron, Saul, Dávid és Jóás olajjal való felkenetéséről.

Bétel – „Isten háza”; Lúz új, héber neve.

Fogadalom – Amikor egy izráelita fogadalmat tett, azt ígérte meg, hogy valamit meg fog tenni, vagy valamitől megtartóztatja magát. Tettek fogadást Istennek (lásd többek közt: 5Móz 12,11), ilyenkor gyakran az Ő nevét hívták segítségül. Gondoljunk a názírfogadalomra (pl. 4Móz 6,2), Jefte fogadalmára (Bír 11,30). A fogadalom az embert éppen úgy kötelezte, mint az eskü.

Tized – 3Móz 27,30: „A föld minden tizede az ÚRé, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből; az ÚR szent tulajdona az.” A 32. versben szó van a marháknak és a juhoknak a tizedéről is. Ábrahám kezdte el a tizedadást, amikor Melkisédek pap-királynak a zsákmányból tizedet adott (1Móz 14,20). A farizeusok is tizedet adtak mindenből, amijük csak volt (Mt 23,23; Lk 18,12). A tizedadás a templomi szolgálat biztos jövedelemforrása volt.

025.2

Énekek:

Református énekeskönyv: 121; 135:1–2; 162:1–2; 422
Jertek, énekeljünk: 141; 144; 173; 189; 197
Harangszó: 15; 17; 39; 42:1
Dicsérjétek az Urat!: 14; 27:1.3; 30; 157; 172
Erőm és énekem az Úr: 17; 30; 36; 69; 97

Megjegyzések:

Izsák tette – Amikor Izsák Jákóbnak ajándékozta Isten szövetségígéretének örökségét – megáldotta, ahogy Isten Ábrahámot és őt megáldotta – ezzel hitéről tett bizonyságot. Izsák helyesen cselekedett: Ha Istennek engedelmeskedünk, ez olykor saját akaratunk és értelmünk ellenére van.

Ézsau „megoldása” – Amikor Ézsau megpróbálta rendbe tenni dolgait azzal, hogy még egy, a családból való leányt vett feleségül, hitetlen módon akarta megszerezni Isten és övéi kegyét. A gyógyszer sokszor károsabb, mint a betegség. Ézsaunak három felesége lett, holott a kettő is sok volt; ezt a „rendes” feleséget a már meglevő kettő fölé rendelte, így azok háttérbe kerültek.

Isten kegyelme – Jákób nem érdemelte meg az Úr hűségét. Sokszor látjuk: az Úr beteljesíti ígéreteit gyermekei bűnei ellenére is. Ezzel mutatja meg feltétel nélküli szeretetét, mely nem függ az emberek viselkedésétől. Az Úr megtartja szavát. Ez azonban nem azt jelenti, hogy büntetlenül vétkezhetünk.

A keresztyénség nem mindig látható – Ahogy a menekülő Jákób nem különbözött más ifjaktól, ugyanúgy nem ismerhető fel sok keresztyén sem. A mennyei polgárság nem mindig látható rajtuk.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Egyedüllét, magányosság, félelmek. (* ** ***)
 • Álmaink. Az álom szerepe és élettani funkciója. (** ***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Az adózás. Különböző adórendszerek a történelemben. Az adó szerepe az államháztartásban. Az adózó felelőssége. (***)
 • Menekültek a mai világban. A menekültté válás okai. A segítségnyújtás módja. Menekültkérdés hazánkban. (***)

Társadalmi ismeretek / (Osztályfőnöki) / Természetismeret (Környezetismeret) / Történelem / Matematika

 • Vakáció, kirándulás: utazás a családdal. Úticél, közlekedési eszköz, útitársak, úticsomag. (*)
 • Útvonal hossza és a megtett napi út alapján az utazás idejének kiszámítása. (** ***)
 • Térképhasználat: Tájékozódás az ókori kelet és a Közel-Kelet térképén. Útvonal hosszának kiszámítása vonalas mérték segítségével. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Vershallgatás, verstanulás. (*)
 • Beszélgetés József Attila: Altató c. verse alapján. (*)
 • Hír fogalmazása Jákób útjához vagy egy gyalogtúrához kapcsolódva. (**)
 • Útibeszámoló írásban Jákób vagy egy mai menekült útjához kapcsolódóan. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Útiélmény, álomélmény rajzi megjelenítése. (* **)
 • Bibliai történethez kapcsolódó papírmodell készítése lépcsőszerkezettel. Hajtogatás, nyírás, ragasztás, színezés, továbbrajzolás. (**)

025

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .