19. Izsák születése; Hágár és Izmael a pusztában

,

Üzenet – Téma:

* Isten megtartja szavát és betölti szeretetét. Nem engedi megcsúfolni ígéreteit.
* Formál magának egy kiválasztott népet, egy szent népet, amelyből a Messiás megszülethet.

Előzmények:

Ábrahám és Sára Gerárba költöztek. Hasonlóan elhallgatták, hogy házastársak, mint korábban Egyiptomban. Ahogy Abímelektől hazatértek, visszatért Ábrahám sátrába a béke. Ábrahám nem költözött tovább.

Történet:

Isten megtartotta ígéretét, Sára szülhetett egy fiút. Ez 25 évvel később történt, mint ahogy azt Isten Ábrahámnak először megígérte.

Isten „meglátogatta” Sárát. Azt jelenti ez, hogy nem hagyta a keserűségben, és a meddőség átka alatt. Isten mindenható. Ő ezt is megteheti. Ezáltal lehetséges, hogy Ábrahám mégis nagy néppé legyen, ha csak egy gyermeke által is. Az előre megmondott időben megszületett Izsák (lásd 1Móz 18,14). Ábrahám 100, Sára 90 éves volt akkor.

Így beszélt Sára: „Nevetségessé* tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja… Ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni?” Most a nevetése is egészen más volt, mint hitetlenségében.

A nyolcadik napon körülmetélték a fiút (lásd a 15. leckében), ami Isten parancsára történt. Izsáknak nevezték el, ami azt jelenti: „ő nevetett” vagy „nevetés”. Amikor Ábrahám nevetett, akkor adta Isten ezt a nevet neki (1Móz 17,19).

Izsák gyorsan növekedett. Amikor elválasztotta* anyja, Ábrahám nagy ünnepséget rendezett. Ez az akkori keleti népeknél mindig nagy ünnep volt, és néhány primitív népnél az még ma is. Ekkor ugyanis elkezdődik egyfajta önállósodás. Az izráeli asszonyok később is nagyon hosszú ideig szoptattak, valószínűleg 2–3 éves korig, de hat éves korról is beszélnek. Izmael* addigra már nagyobbacska fiú volt. Ha Izsákot 3 éves korában választották el, akkor valószínűleg 17 éves, mert 14 év volt köztük a korkülönbség (vö. 1Móz 17,25). Hágártól született fia ő Ábrahámnak. Így egészen természetes, hogy bár ő az idősebb, mégis ő lesz Ábrahám második fia. Törvényes fiának fogadja el, hiszen Isten a körülmetélés szövetségébe is bevonta Izmaelt.

Izmael nevetségesnek találta, hogy Izsák körül akkora felhajtást csinálnak. Készakarva kicsúfolta Izsákot. Izmael nyilván már régóta mellőzöttnek érzezte magát Izsákkal szemben. Ezért fakadt ki ez a (kamasz)fiú féltestvére ellen. Pál Izmaelt test szerint születettnek nevezi, míg Izsákot ígéret általinak (Gal 4,23, ahol Ábrahám kétféle gyermekéről van szó).

Sára megtudta, hogy Izmael kinevette az ő fiacskáját. Nagyon felháborodott, és azonnal akcióba lépett. Szólt Ábrahámnak. „Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal!” Sára egyszeriben nem tekintette többé Izmaelt fogadott fiának. Számára idegenné, szószerint fattyúvá lett, de egyúttal alárendeltté is, akinek élete és jövője felett újra rendelkezik.

Ábrahám egyáltalán nem értett egyet Sára elhatározásával. Hevesen kikelt ellene. Izmael ugyanis a saját fia volt, akit szívből szeretett! És az Úr ennek a fiúnak is gazdag ígéretet adott.

Az Úr most maga lépett közbe. Éjszaka szólt Ábrahámhoz. Meg kell tennie, amit Sára mond, mert nem Izmaelben, hanem Izsákban folytatódik a nemzetsége. Isten emlékeztette Ábrahámot az Izsákkal kapcsolatos ígéretére. Célja, hogy egy elkülönített nép keletkezzék, amelyikkel fenntartja szövetségét, és amelyből majd megszületik a Szabadító. Ezért kell eltávolítani Izmaelt, a rabnő fiát, a szabad nő, Sára fiától (Gal 4,21–31).

Látjuk, hogy Isten Ábrahámot tulajdonképpen rendre utasítja. Tisztán emberi Ábrahámnak Izmaelhez való vonzódása. Gondoljunk itt az öreg Izsákra, aki Ézsaut részesítette előnyben Jákób fölött, holott Istennek Jákób volt a választottja (1Móz 27; vö. Róm 9,6–13).

Ugyanakkor az Úr Ábrahámot emlékeztette arra a gazdag jövőre, melyet Izmael számára ígért: „De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik.”

Ábrahámnak most engedelmeskednie kellett. Másnap korán fölkelt, Hágárnak* kenyeret és vizet adott (azaz mindent, amire az úton szüksége lesz), és azt föltette a vállára. Majd elküldte őt Izmaellel együtt.

Nem messze Gerártól, Beérseba pusztájában bolyongott Hágár Izmaellel. Többször adott a fiának egy keveset inni. Végül kifogyott a víz a tömlőből. Amikor a szomjúság miatt Izmael már nem tudott tovább menni, lefektette egy bokor alá, ő meg elment, és egy nyíllövésnyi távolságban leült. Így nem látta és hallotta a fiút. Sírt, mert meg volt győződve, hogy Izmael meghal. Ebben a pillanatban Hágár nyilván nem gondolt arra az ígéretre, melyet az angyal a Lahajrói-kútnál mondott régebben neki (lásd 1Móz 16,10–14; 14. lecke).

De Isten meghallotta a fiú panaszkodó hangját, angyala kiáltott Hágárnak a mennyből: „Mi van veled Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle.”

Legnagyobb csodálkozására a közelben meglátott egy forrást. Isten műve volt ez!

Gyorsan odaszaladt, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiát.

Most már tovább tudtak menni.

Mi történt a továbbiakban Izmaellel? Isten megsegítette őt, felnőtt és megerősödött. Párán pusztájában lakott, ahol íjász lett. Anyja később Egyiptomból hozott neki feleséget, ahonnan ő is származott. Ebből látjuk, hogy Hágár is, noha egyedül volt, követte azt a szokást, hogy a szülők szereztek feleséget gyermekeiknek. Az 1Móz 25,12–18 szerint Izmaelnek 12 fia született, akiket a Biblia név szerint fel is sorol. Ezek közül néhánynak a nevével később is találkozunk a Bibliában: Nebájót* (Ézs 60,7), Kédár* (Ézs 60,7; Zsolt 120,5), Dúmá* (Ézs 21,11), Témá* (Jób 6,19; Jer 25,23), valódi nevükön pusztai népek. A Biblia ezeket a fiúkat fejedelmeknek nevezi, akik Kánaán földje körül laktak falvakban és palotákban. Ma az arabok őseiként ismerjük őket.

Azok az ígéretek, melyeket Isten Izmael anyjának tett (1Móz 16,10), részben már a fiú életében beteljesedtek. Izmael 137 évet élt.

Jegyzetek:

Nevetségessé tett – Vagyis Isten nevetést, örömet adott nekem. Itt tehát Sára boldog nevetéséről van szó, s a „kinevetés” sem nevetséget jelent, hanem azt, hogy a többiek örülni fognak vele együtt.

Elválasztani – Az önálló étkezés kezdete, előtte csak szoptak a gyermekek.

Izmael – „Isten meghallgat”. Az iszlám területein ma is sok gyermeket neveznek így. A Korán szerint Izmael az eredeti örökös, Izsák csak másodrangú fia Ábrahámnak.

Hágár – „Menekült”, ami sokféle értelemben igaz az életére.

Nebájót – „Magaslatok”.

Kédár – „Erős”.

Dúmá – „Csendes”.

Témá – „Puszta”.

019

Énekek:

Református énekeskönyv: 42:1.3.7; 77:1–2; 167:1–2; 270; 345:1–2
Jertek, énekeljünk: 81; 161; 189
Harangszó: 39; 51:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 55; 95:1; 134:1
Erőm és énekem az Úr: 19; 30; 62:1–2; 112:1–2

Megjegyzések:

Az ígéret betöltése – Minden ószövetségi ígéret Jézusra irányul. Az Ábrahámnak tett ígéret valódi betöltője Krisztus, akiben valóban megáldottak a föld minden nemzetségei.

Elhagyatottság a pusztában – Hágár egészen elhagyatottnak érezhette magát a pusztában, hiszen még gyermeke is a halálán volt. Sokan kerülnek életük során ilyen „pusztába”, s igen lényeges, hogy lássanak maguk előtt reménységet. A puszta ugyan a reménytelenség képe, de mindig Isten megtartó kegyelmének lehetősége is. Erről lehet már a gyermekekkel is beszélni.

„Ábrahám kétféle gyermeke” (Gal 4,22–31) – A legnagyobbaknak olvassuk fel egészen ezt a bibliai részt! Cél, hogy megértsék a 31. verset: „Ezért tehát testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.”

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Kisbaba születése a családba. A baba várása, fogadása, gondozása. Változások a családon belül. (* **)
 • A nagyobb testvérek kapcsolata a kistestvérrel. (* **)
 • Érzelmeink kifejeződése a nevetésen és síráson keresztül. A nevetés különböző indítékai. A gúny és romboló hatása. (** ***)
 • Reális önismeret kialakítása. Ellentétes tulajdonságok és személyiségvonások felismerése. Küzdelem a negatív vonások ellen. (***)

Társadalmi ismeretek / Történelem

 • Rabszolgaság az ókorban: az úr és a szolga viszonya. A szolga alárendelt helyzete. Az elsőszülöttség kérdése. (***)
 • A nomád beduin népek életmódja. (***)

Természetismeret / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • A víz szerepe az élőlények, az ember életében. A víz mint életfeltétel. A szomjúság és a kiszáradás. (* **)
 • Források, kutak, oázisok szerepe és jelentősége a pusztában, sivatagos, félsivatagos területen. (** ***)
 • Palesztina és környékének éghajlati jellemzői. Élet és életlehetőség a pusztában ezen a vidéken. (***)

Biológia és egészségtan / Háztartástan

 • A csecsemő szoptatása. Szoptatási szokások különböző kultúrákban. A gyermek elválasztása. Az anyatej biológiai jelentősége. Érzelmi kapcsolat az anya és a gyermek között. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • A nevet és sír igék rokon értelmű alakjainak összegyűjtése és mondatba foglalása. (**)
 • Közmondás a nevetésről. Elemzés és alkalmazás. (**)
 • Elbeszélő fogalmazás írása a közmondáshoz, mint címhez kapcsolódva. (**)
 • Útibeszámoló fogalmazása egy elképzelt pusztai utazásról. Elbeszélő és leíró részek egybeépítése. (***)

Dráma / Ének-zene

 • Életjátékok a kisbaba körül. A baba gondozása. (*)
 • Bölcsődalok, altatók éneklése. (*)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Bölcső, babaágy készítése papírdobozokból, kartonpapírból. (*)
 • Sötét/világos színkontraszt alkalmazása ellentétek jelölésére. (***)
 • Illusztráció készítése saját útibeszámolóhoz. (***)

019.2

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .