178-179. Jósiás halála; Egyiptom és Babilon megtámadja Júdát, az első fogságba vitel

,

Üzenet – Téma:

* Egy figyelmeztetést félvállról venni nem bölcs dolog.
* Isten büntetése, a megaláztatás elkövetkezik.
* Isten sokszor használ hitetleneket, hogy az Ő büntetését végrehajtsák.

Előzmények:

Ezékiás fia, Manassé visszaállította a bál­ványimádást Júdában, erőteljesebben, mint elődei. Isten fogsággal büntette, és Manassé a fogságban őszintén megtért az Úrhoz. Fia, Ámón apja korábbi bálványimádását folytatta, de csak két évig uralkodott. Az ő fia, Jósiás tisztította meg az országot a bálványoktól, miután megerősítette a szövetséget az Úrral. Uralkodásának 18. évében hosszú ideje először ünnepeltek páskát. Az Úr elárulta Hulda prófétanő által, hogy Jósiás halála után keményen meg fogja büntetni Júdát Jósiás elődeinek bűnéért, akik közül Manassé vétke volt a legborzasztóbb.

1. történet:

Jósiás 13 éven át békében uralkodhatott. Hogy ez alatt mi történt, azt nem említi a Biblia. Azt azonban tudjuk, hogy ezekben az években Júda körül nagy volt a feszültség, ami Jósiás számára nem volt kedvező. Uralkodásának 31. évében felvonult Nékó*, Egyiptom királya, hogy harcoljon Karkemisnél az Eufrátesz mellett az asszír királlyal. Nékó a régi karavánutat követte.

Jósiás félt attól, hogy a fáraó Júdát is meg fogja támadni. Van, aki arra gondol, hogy Jósiás szövetséget kötött az egyre gyengülő Asszíriával az egyiptomiak és a szkíták* ellen, akik akkor már Palesztinába is betörtek.

Jósiás bátran kivonult Nékó ellen, aki még figyelmeztette is. Elmondta, hogy most nem Jósiásra támad, hanem egy másik királyi ház ellen, akivel hadban áll. „Isten parancsolta, hogy siessek. Állj félre az Isten elől, aki velem van, hogy el ne pusztítson!” (2Krón 35,21b) Úgy tűnik tehát, hogy a pogány Nékó isteni üzenetet kapott!

Jósiás viszont nem hallgatott Isten szavára. Ha tanácsért az Úrhoz fordult volna, akkor Ő bizonyára igazolja Nékó szavait.

Jósiás nem fordult imában Istenhez, hanem ment a saját feje szerint. Nékó seregével Megiddó* völgyében ütközött meg. Álruhába bújt, hogy ne ismerjék fel (mint ahogy Áháb is tette; lásd 1Kir 22,30; 143. lecke). Nékó íjászai kilőtték nyilaikat. Jósiást is eltalálták! „Vegyetek le innen, mert súlyosan megsebesültem!” – mondta a király szolgáinak. A katonák le is emelték őt a harci szekérről, és egy másik szekéren Jeruzsálembe vitték.

Jeruzsálembe érve meghalt Jósiás, 39 éves korában. Ősei sírjában temették el.

A nép gyászolt a király halála miatt. Jeremiás siratódalt szerzett róla. Az énekesek és énekesnők pedig később is megénekelték Jósiást siratóénekeikben.

2. történet:

Jósiás halála után a 23 éves Jóáház* lett a király. Jóáház nem szolgálta az Urat.

Miután Jósiás megtámadta az egyiptomi sereget, Nékó fáraó vazallusként tekintett Júdára. Száz tálentum ezüstöt és egy tálentum aranyat rótt ki rájuk hadisarcként.

Nékó nem tartotta Jóáházt jó királynak, ezért 3 hónap után elfogatta, és fogságba vetette őt Riblában, Hamát földjén. Később Egyiptomba vitették, és ott maradt haláláig.

Jóáház 25 éves féltestvérét*, Eljákimot választotta ki Nékó királynak, nevét pedig Jójákimra* változtatta. Így mutatta meg Nékó, hogy Júda királya az ő alattvalója.

Jójákim nem tudta az államkincstárból kifizetni a hadisarcot, tehát külön adót vetett ki a népre, hogy az összeget megszerezze.

A 11 év alatt, míg Jójákim uralkodott, folyamatosan azt tette, ami nem tetszik az Úrnak, akárcsak gonosz elődei. „Utálatos tetteiről” beszél a Biblia, amiből az látszik, hogy nem érdemelte meg a nevét („az Úr felemel”).

Jeremiás azt mondja Jójákimról, hogy nagyon beképzelt ember volt. Építtetett egy hatalmas palotát, tágas felső szobákkal, cédrusfa burkolattal. Tisztességtelen pénzen építtetett, sőt munkásainak és szolgáinak sokszor nem is adott fizetést. (Jer 22,13–15)

Nékó uralmának is gyorsan vége szakadt, mert a megiddói csata után négy évvel (Kr. u. 605-ben) legyőzte őt a babiloni Nebukadneccar. Fennhatósága alá került Nékó minden vazallus állama, így az Eufrátesz folyótól egész Egyiptom folyójáig terjedt birodalma. Nékó többet nem hagyta el országát.

Ez Júda életére is kihatással volt. Jójákim uralmának utolsó 3 évében Nebukadneccar alattvalója lett. Ekkor Jójákim fellázadt a babiloni király ellen, amiért drágán megfizetett. Nebukadneccar ugyanis egy káldeusokból, móábiakból és ammóniakból álló sereget küldött Júdába. Mindez az Úr büntetése volt, Manassé vétkei miatt.

Jójákimot bilincsbe verve vitték Babilonba (2Krón 36,5–6), valószínűleg ott is halt meg. A Jer 22,19 szerint „úgy temetik el, mint egy szamarat”, tisztelet és gyászolók nélkül.

Jójákimmal együtt néhány júdait is Babilóniába hurcoltak. Ezt hívják az első fogságba vitelnek. Közöttük volt Dániel és három társa is (Dán 1,1–6; 184. lecke).

Jójákim 18 éves fia, Jójákin* apja fogságba vitele után lett Júda királya. Ő is istentelen ember volt.

Nebukadneccar folytatta büntetőhadjáratát, újra sereget küldött Jeruzsálem megszállására. Nebukadneccar személyesen is eljött, hogy az ostromot vezesse. Jójákint körbezárták.

Elhatározza, hogy megadja magát Nebukadneccarnak. Anyjával, Nehustával, szolgáival, főembereivel és udvaroncaival együtt kiment a városból, Babilónia királyának serege elé. De Nebukadneccar tudta, hogy kell bánni a lázadókkal, a királyt és kíséretét foglyul ejtette. Majd seregével bevonult Jeruzsálembe. Meggyalázta a templomot, s minden aranyat és értéket, amit Salamon helyeztetett oda, elvitetett. Kifosztotta a királyi palotát is.

Sok embert fogságba vittek Jeruzsálemből Babilonba Jójákinnal, anyjával, feleségeivel, és a főemberekkel együtt. Összesen tízezer foglyot szállítottak el, köztük hétezer tehetős embert, továbbá ezer mesterembert és várépítőt. Ezékiel próféta is ehhez a fogolytömeghez tartozott (Ez 1,2; 183. lecke).

Jójákin tehát csupán 3 hónapig uralkodott. Babilonban börtönbe vetették. A 2Kir 25,27–30 megemlíti, hogy harminchét év fogság után Evil-Meródak uralkodásának első évében szabadon bocsátotta Jójákint, s barátként bánt vele. Új ruhákat kapott, és székét följebb tétette a többi király székénél, akik nála voltak Babilonban. Így Jójákin minden nap Evil-Meródakkal étkezhetett, és ő gondoskodott arról, hogy Jójákin semmiben ne szenvedjen hiányt. Ezt az Úr különleges gondviselésének tudhatjuk be, Dávid utódai felé. Krisztusig a vérvonal Jójákinon át vezetett* (Mt 1,11–12).

Jósiás király harmadik fia, Cidkijjá lett Júda új királya, Nebukadneccar őt nevezte ki.

Jegyzetek:

Nékó – (Kr. e. 610–594) Világi és egyházi történetírók is megemlítik Nékó csatáit és győzelmeit. Nékó igen vállalkozó szellemű volt. Belekezdett egy csatorna építésébe a Vörös tenger és a Nílus között. Végül Babilónia királya, Nebukadneccar győzte őt le Kr. e. 605-ben (2Kir 24,7).

Szkíták – Ez az indo-germán népcsoport eredetileg a Fekete-tengertől északra lakott, onnan indult el a Kr. e. 7. évszázadban Perzsia felé, Jósiás uralkodásának 18–31. évében. Szövetséget kötöttek a médekkel és a babiloniakkal, hogy megdöntsék az Asszír birodalom hatalmát. Sokan közülük a perzsa hadseregben vállaltak szolgálatot.

Megiddó – Az Ószövetségben fontos volt ez a város. A Jezréel-síkság peremén feküdt, Manassé törzséhez tartozott. Manassé nem irtotta ki a város eredeti lakóit, hanem beolvasztotta magába (Bír 1,27–28).
Megiddónál történt néhány igen fontos ütközet: Józsué megverte Megiddó királyát (Józs 12,21); a Sisera által vezetett kánaániak elleni csata is itt zajlott (Bír 5,19).

Jóáház – Az 1Krón 3,15-ben nincs szó Jóáházról, hanem ott Sallúm szerepel, mint negyedik, legfiatalabb fiú. Úgy gondolják, hogy a legidősebb fiú, Jóhanán sosem uralkodott. Jóáházt pedig Sallúmmal azonosítják. Róla prófétálta Jeremiás, hogy apját, Jósiást követi a trónon, fogságba esik egy távoli országban (Egyiptom), és nem látja viszont szülőföldjét (Jer 22,11).

Féltestvér – Jósiásnak több felesége volt, mert Jóáház anyja Hamútal; Jójákimé pedig Zebuddá.

Eljákim / Jójákim – Az Eljákim azt jelenti: „Isten felemel”, a Jójákim pedig: „az Úr felemel”. Különös, hogy Nékó erre változtatta a nevét, hiszen tartalmában semmi változás nincsen. Vajon Nékó tudatos célja volt ezzel, hogy Jójákim továbbra is az Urat szolgálja? A névadás az uralkodó kiváltsága volt, ezzel a fáraó kinyilvánította a Júda fölötti ellenőrzés jogát.

Jójákin – „Az Úr felemel”; „Isten véghezviszi”. A Mt 1,11–12-ben Jekonjás. Jeremiás pedig gúnyolódva Konjáhúnak nevezi (Jer 22,24).

Jójákin (Jekonjás) utódai – Fia Sealtiél, unokája Zerubbábel, aki a Babilonból visszatért száműzöttek egyik vezetője volt (Ezsd 2,2; Neh 7,7; Hag 1,1).

178-179

Énekek:

Református énekeskönyv: 53:1–2; 74:1–2; 81:9–11.13–17; 139:1.14; 158; 208:1–4; 385:2–7.17–18; 391:1–4
Jertek, énekeljünk: 122
Harangszó: 18; 49:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 63; 74; 87; 161
Erőm és énekem az Úr: 56; 121; 130

Megjegyzések:

Nem bölcs dolog egy figyelmeztetést félvállról venni – Jósiás nem hallgatott Nékó figyelmeztetésére, bár az magától az Úrtól volt. Milyen kár! Végül is érthető, hiszen Nékó pogány volt, és ha egy pogány szájára veszi az Úr nevét, abban hogy lehetne megbízni. Minden figyelmeztetést értékelnünk kell: őszinte, vagy rá akarnak minket szedni? Jósiás valószínűleg a másodikban hitt. Ha valaki szeretetből figyelmeztet, azt nem veheted félvállról. És ha az Úr küld figyelmeztetést, akkor tényleg nagy butaság lenne azt figyelmen kívül hagyni.
Sokszor konokság, ha nem hallgatunk egy-egy figyelmeztetésre. S ha a figyelmeztetés őszinte volt, nagy gondban vagy, és bajba is kerülhetsz. Aki figyelmeztetést kapott, annak óvatosnak kell lennie!

Megaláztatni Isten akarata szerint – Sokszor nehezen értik meg az emberek, hogy egy szerető Isten hogy büntet ilyen keményen. Azt azonban elfelejtik, hogy Júda folyamatosan figyelmeztetést kapott Isten eljövendő büntetéséről. Ugyanígy Nóé idejében is kaptak 120 évet az emberek a megtérésre! Ninivét Jónás figyelmeztette, s miután megtértek, elkerülték a büntetést. Gondoljunk arra is, hogy azt a büntetést, amit megígért az Úr már Manassé alatt, még a kegyes Jósiás idejében sem hajtotta végre. (Tehát türelmes!)

Isten sokszor használ hitetleneket, hogy büntetését végrehajtsák – Itt is láthatjuk, hogy az Úr hatalmat gyakorol olyan fejedelmek fölött, mint Nékó vagy Nebukadneccar, hogy akaratát végrehajtsák. Így történt az is, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, s Józsefnek és Máriának Betlehembe kellett menniük. Már többször utaltunk rá, hogy Isten ujjai írják a történelmet. A modern történészek ezzel nem számolnak, vagy teljesen elvetik. Miért lenne ez csupán az izráeli és júdai királyokra igaz, s a többi fejedelemre és vezetőre a történelem más időszakában nem igaz? A gyerekeknek is számolniuk kell azzal, hogy az Úrnak hatalma van minden és mindenki fölött ebben a világban.
Amikor Leident (egy holland város Hága közelében) megszállták a spanyolok, és az élelmiszer hiánya éhhalállal fenyegetett, Orániai Vilmos ezt írta biztatásul a leidenieknek: „Szövetséget kötöttem a királyok Királyával”. Ez azt jelenti, hogy az Úr uralkodik, és mindent a kezében tart. Benne van reménységünk.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • A figyelmeztetés: törődés a másikkal. Figyelmeztethet családtag, barát, de ismeretlen ember, sőt ellenség is. Figyelmeztető jelek, jelenségek. (***)
  • Figyelmeztetések után: büntetés. Isten ítélete a népén: az első fogságba hurcolás (Babilon). (***)
  • Ítéletes idők, „ítéletvégrehajtók” a történelemben. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Nemzeti bűnök, és ezek ítéletes következményei Kölcsey Ferenc: Himnusz c. költeményében. (***)
  • Egy 16. századi jeremiád történelemszemlélete: a haza romlása, mint a bűn következménye. Összehasonlítás a Himnusszal. (***)

Vázlat:

1. történet:

Jósiás
Egyiptom – Nékó fáraó
Megiddó völgye
– figyelmeztetés
– csata
Jósiás meghal (39 év)

2. történet:

Jóáház – Egyiptomba (Nékó)
Eljákim (Jójákim) – Babilonba (Nebukadneccar)
Nebukadneccar – Babilon
Jeremiás próféta
Jójákin – Babilonba
részleges fogság
Cidkijjá

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .