174. Ezékiás betegsége és gyógyulása; önteltsége

,

Üzenet – Téma:

* Az Úr ura a betegségeknek, életnek és ha­lálnak is.
* Az önteltség (gőg) elválaszt Istentől.

Előzmények:

Az asszír Szanhérib megtámadta Júdát, sorra foglalta el városait, és elküldte főembereit Jeruzsálem alá azzal a hírrel, hogy a főváros következik. Kincstárnoka gyalázta az Urat és Ezékiást. Ézsaiás azonban elmondta, hogy az Úr megvédi a várost, és meg fogja büntetni Szanhéribet. 185 ezer asszír halt meg egyetlen éjszaka alatt. Szanhérib visszavonult, s később istenének templomában gyilkolták meg saját fiai.

1. történet:

Ezékiás súlyosan megbetegedett, nem volt remény a gyógyulásra.

Ézsaiás próféta ezt az üzenetet hozta az Úrtól: „Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben!” Halála előtt tehát végrendelkeznie kell vagyonáról és örököséről.

E szörnyű üzenet után Ezékiás a fal felé fordult ágyában, és így imádkozott az Úrhoz: „Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz!” És hangosan sírt.

Ezékiás nemcsak azért volt szomorú, mert „élete delén” (39 évesen) meg kell halnia, hanem azért is, mert még nem volt fiú örököse. Mi lesz a királysággal? És… hogy teljesítheti így az Úr a Dávidnak tett ígéretét? Hiszen a trónon Dávid leszármazottainak kell ülni.* Nem csoda, hogy Ezékiás elkeseredett. Kételkednie kell az Úr ígéretében?

Ézsaiás alig hagyta el a palotát, amikor az Úr ismét megszólította: „Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének…” Ézsaiás visszament a királyhoz, és elmondta, amit hallott: „Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért.”

Ezékiás megkérdezte Ézsaiást: „Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az ÚR, és három nap múlva fölmehetek az ÚR házába?”

A próféta ezt mondta: „Kapsz jelet az ÚRtól arra, hogy az ÚR teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal?”

„Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal!” – válaszolt a király.

Ézsaiás akkor az Úrhoz kiáltott, aki visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.*

A próféta egy csomó préselt fügét hozatott, amit rátettek a kelevényre. A király meggyógyult. Ezékiás egy hosszú imádságban köszönte meg ezt az Úrnak. (Olvassuk el az Ézs 38,10–20-at!)

Három évvel később született Manassé (lásd 2Kir 21,1: 12 évesen kerül trónra apja után).

2. történet:

Ezékiás gyógyulása után követek érkeztek Babilonból, Meródak-Baladán* király parancsára, hogy meglátogassák a királyt.

Mivel Babilon királya hallott Ezékiás betegségéről, ajándékot és levelet küldött neki a követekkel. Tudni akarta, hogy milyen csoda folytán gyógyult meg.

Ezékiásnak nagyon jól esett ez a látogatás, ugyanis az egyre erősödő Babilon komoly ellensége volt Asszíriának, Júda első számú ellenségének. Ezékiás nagyon gazdag lett Isten jóvoltából. Annyira gazdag, hogy kincstárat és raktárakat kellett építenie a sok arany, ezüst, drágakő, pajzs, gabona, fűszer, bor, olaj stb. számára. Marha és juhnyájai is igen megnövekedtek.

Az Úr tudta, hogy Ezékiás a nagy gazdagságtól gőgössé vált. Most, hogy követség jött Babilonból, próbára tette a királyt, hogy lássa, mi van a szívében.

Ezékiás jó benyomást akart tenni a babiloniakra, és büszkén vezette őket körbe az összes raktáron, kincstáron, megmutatott nekik minden értéket. Még a pajzsokat is megmutatta. Nem is gondolt rá, hogy ezzel birtoklási vágyukat kelti fel.

Az Úr nagyon dühös lett a királyra és az egész népre, ami legalább olyan öntelt volt, mint Ezékiás. Meglopták dicsőségét. Pedig Tőle kapta az ország minden kincsét és boldogulását! Elküldte ezért Ézsaiást Ezékiáshoz, aki azt kérdezte: „Mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád?”

„Messzi földről, Babilóniából jöttek hozzám” – válaszolt a király.

„Mit láttak a palotádban?”

„Mindent láttak, ami csak a palotámban van; semmi sincs a kincstáramban, amit meg ne mutattam volna nekik.”

Akkor így szólt Ézsaiás a királyhoz: „Halld meg az ÚR igéjét: Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az ÚR! Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában.” (Ez később meg is történik, lásd 2Kir 24,15; Dán 1,3.)

Ezékiás megbánta önteltségét, és meghajolt az Úr ítélete előtt. Ezt mondta Ézsaiásnak: „Jó az ÚR igéje”. Ez is Ezékiás kegyességét bizonyítja, minden bűne ellenére. (Dávidnál is ezt látjuk, vétkezett, de megbánást tanúsított.) A nép is megalázta magát az Úr előtt.

Az Úr akkor úgy döntött, hogy nem Ezékiás ideje alatt hozza el az ítéletet. Nagyon hálás volt ezért a király, s elmondta, hogy legalább az ő uralkodásának napjaiban béke és nyugalom lesz. 29 év uralkodás után halt meg. Fia, Manassé követte őt a trónon.

Ezékiás egyik komoly műve volt a vízvezeték, ami elzárta a Gihón felső forrásának a vizét, és Dávid városának a nyugati részére vezette.

Jegyzetek:

Folyamatosan Dávid utódai a trónon – Amint tudjuk, ezt Jézus Krisztus, a Messiás megszületéséig értették, aki majd örökké uralkodik.

Tíz fok – A napórán az árnyék mutatja az időt. A napóra fokokra van felosztva, amik mutatják az órákat vagy félórákat. Aznap tehát 5 vagy 10 órával tovább volt fenn a Nap. Ezt a hatalmas csodát tette az Úr azért, hogy szolgájának, Ezékiásnak békessége legyen.

Meródak-Baladán – „Marduk fiat ajándékozott”. Baladánnak, Babilónia királyának volt a fia, aki Kr. e. 721–710 között és 703-ban uralkodott.

174

Énekek:

Református énekeskönyv: 6:4.6.9; 30; 52; 88:1–2; 157; 158; 226:1.3; 263:2–3; 267:1.4.6; 275:1–4; 299:3.5; 312:3
Jertek, énekeljünk: 68; 173; 176; 185; 239
Harangszó: 18; 29:1.3; 42:1; 50; 54
Dicsérjétek az Urat!: 8; 18; 50:1.5; 51:1; 62:1–3; 68; 76; 82; 87; 163
Erőm és énekem az Úr: 18; 19; 82; 119; 129; 130

Megjegyzések:

Isten ura az életnek és halálnak – A Bibliában sok példát találhatunk arra, hogy Isten ura az életnek és a halálnak is. Ezékiás életének meghosszabbítása különleges példa erre, mert még azt is megmondja az Úr, hogy mennyit élhet még.
Betegség ideje alatt mi is imádkozhatunk gyógyulásért, és életünk meghosszabbításáért. Nem mindig hallgattatik meg az ilyen imádság. De ha az Úr még egy bizonyos feladatot szán az illetőnek, akkor meghallgatja az imádságot. Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy nem mi döntjük el, van-e még valakinek feladata itt a földön.

A gőg/önteltség Isten dicsőségét lopja meg – Ezékiás önteltsége saját kincseinek a mutogatásához vezetett. Nem esik szó arról, hogy Isten ajándékozta meg őt mindezzel. A gazdagok és magas rangú emberek gyakran esnek a gőg csapdájába, s elfelejtik, hogy mindent az Úrtól kaptak. Ez azért olyan rossz, mert így Isten dicsőségét lopják meg.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Biológia és egészségtan

  • Beszélgetés a betegség, gyógyulás témájáról. Bibliai példa szemléltető modellel. (*)
  • A szomorúság, és okai. Példahelyzetek a gyerekek életéből. Vigasztalás, vigasztalódás. (*)
  • Anyagi javak, siker, jó eredmény stb. esetén: hálaadás, köszönet, vagy dicsekvés, gőg? (** ***)
  • Beszélgetés betegségről és halálról; gyógykezelésről és gyógyulásról. A hit (ima) szerepe a gyógyulásban. Példatörténetek. (***)

Matematika / Természetismeret (Környezetismeret) / Biológia és egészségtan

  • Az idő fogalma. Az időmérés eszközei (régen és ma), mértékegységei. (**)
  • Gyógyászat, gyógykezelések a Biblia korában. Összehasonlítás a mai gyógykezelésekkel. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • A büszke, beképzelt, öntelt jelentése és szinonimái. Jelentésárnyalatok. A legjellemzőbb kifejezés kiválasztása. (**)
  • Párbeszéd az órákról és az időről Miklya Zsolt: Válasz Julinak c. versében. A gyermeki időszemlélet, és az órák „csillag-logikája”. (**)
  • Elbeszélő fogalmazás írása: egy emlékezetes gyógyulás története. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Szemléltető modell készítése papírból, textilanyagból. (*)

Vázlat:

1. történet:

Ezékiás – súlyos betegség
Ézsaiás: meg fog halni
imádság
gyógyulás + 15 év
jel: a napórán 10 fok vissza
Manassé születése

2. történet:

Ezékiás – gazdagság
kincstárak: arany, ezüst, drágakövek,
fegyverek
Babilon: követek
a király önteltsége
Ézsaiás büntetést hirdet
megbánás

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .