172. Ezékiás helyreállítja az istentiszteletet

,

Üzenet – Téma:

* Az Istennek szentelt élet példája és gyü­mölcse.
* Az uralkodóknak/vezetőknek nagy felelős­ségük van.

Előzmények:

Uzzijjá és Jótám királyok idejében megerő­södött Júda, mert e két király Isten útjait kereste. Bár Uzzijjá felfuvalkodott, és az Úr leprával bün­tette meg, fia, Jótám uralkodásán továbbra is Isten áldása maradt. Az ő fia, Áház viszont újra elfordult az Úrtól, s uralkodása alatt sokat szenvedett az ország különböző ellenségektől. A legrosszabb az, hogy az Úr templomát is meggyalázta a király, a templomajtókat pedig bezáratta.

Történet:

Áház fia, Ezékiás lett a következő király, 25 éves* korában került a trónra. Furcsa, hogy az istentelen király a fiának ilyen sokatmondó nevet adott. Ezékiás azt jelenti, hogy „az Úr az én erősségem”. S különös, hogy Ezékiás milyen jó és kegyes király lett annak ellenére, hogy apja elfordult az Úrtól.

Ezékiás Dávid nyomdokaiban járt, és az Urat szolgálta. Ez trónra kerülésétől fogva azonnal kitűnt. Ezékiás uralkodásának első hónapjában kinyittatta és kijavíttatta a templomajtókat. Egybehívta a papokat és a lévitákat, hogy szenteljék meg magukat és a templomot. Vagyis szánják oda magukat újra teljesen a templomi szolgálatra, s tegyék helyre mindazt, amit Áház elrontott és lerombolt.

Ezékiás emlékeztette őket, hogy a templom zárva volt, nem mutattak be sem égő-, sem illatáldozatot az Úrnak. Emiatt az Úr megbüntette a népet. A templom nemcsak egy épület, hanem az élő Isten tulajdona. Júda tehát Isten tulajdonával kapcsolatban hibázott. Ezért kell megújítani a templomot, de az Úrral való szövetséget is, amiben szükség van a papokra és lévitákra. Végül is ők azok, akiket az Úr a templom és a saját szolgálatába állított.

A lévita családfők egybehívták a családtagokat, hogy megtisztítsák a templomudvarokat. Megsemmisítették azt az oltárt, amit Áház Úrijjával készíttetett (lásd 170. lecke). Az égőáldozati oltár visszakerült a régi helyére. Megtisztították a szentélyt, és minden helységet a templomban. Minden oda nem tartozó tisztátalan dolgot az udvarra gyűjtöttek, majd kihordtak a Kidrón völgyébe. Nyolc nap alatt megtisztították az egész templomot.

A papok elmentek Ezékiáshoz, s bejelentették: mindenestül megtisztították az Úr házát. A következő reggel Ezékiás korán kelt, egybehívta a város vezetőit, és együtt mentek a templomba. Az egész nép vétkeiért mutattak be áldozatot, mindazért, amit Áház uralkodása alatt elkövettek az istentisztelet ellen. Feláldoztak hét bikát, hét kost, hét bárányt és hét kecskebakot. Mielőtt a bakokat levágták volna, az állatok fejére tették kezüket, amivel elismerték, hogy ők is bűnösök, mert évekig nem szolgálták az Urat úgy, ahogy kellett volna. Így kértek engesztelést a vétkekért.

Ezékiás parancsára a léviták hangszerekkel kezdték dicsérni az Urat. Mialatt játszottak, a papok bemutatták az égőáldozatot. Ahogy a füst beterített mindent, tiszteletteljesen borult le a király és az egybegyűltek. Ezékiás megparancsolta, hogy Dávid és Ászáf zsoltáraival dicsérjék az Urat.

Ezután Ezékiás önkéntes áldozatokra hívta a népet, s összesen hetven marhát, száz kost és kétszáz bárányt áldoztak, majd szent adományként hatszáz marhát és háromezer juhot vittek. A papok nem győzték az áldozatokat bemutatni, így a léviták is segítettek nekik. Később újabb papok jöttek a templomba, akik megszentelték magukat.

Mindenki hálás volt az Úrnak, hogy ilyen hamar helyreállhatott az istentisztelet.

Csak most kezdődött meg az igazi reform. Ezékiás levelet írt a népnek, még Efraimnak és Manassénak is, egész Júdának és Izráelnek. Jeruzsálembe hívta őket a páska megünneplésére. Felszólította őket arra is, hogy ezután csak az Urat imádják, és az Ő törvényei szerint hozzanak áldozatot a templomba. Ha így tesznek, akkor az Úr irgalmas lesz, és elmúlik ellenük való haragja.

Ezékiás követeit Efraim, Manassé és Zebulon vidékén kinevették és kigúnyolták. Izráel vidékén kevesen hallgattak Ezékiás felhívására.

A páska ünnepe előtt lerombolták Áház oltárait és bálványait, és a Kidrón-völgybe dobták.

A második hónap 14. napján* kezdődött a páska ünneplése a páskabárányok levágásával. Sokan mentek Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kegyér ünnepét együtt üljék meg. A papok először megtisztulási áldozatot mutattak be. Ez úgy történt, hogy felfogták az áldozati állat vérét, és az égőáldozati oltárra hintették. A Jeruzsálembe sereglett nép – főleg az Izráelből jöttek – közül ugyanis sokan voltak, akik nem szentelték meg magukat. Ezékiás imádkozott, hogy az Úr bocsássa meg ezt a bűnt a népnek. Az Úr meghallgatta őt.

Hét napon keresztül ülték az ünnepet, a léviták és a papok dicséreteket énekeltek, és hangszerekkel dicsőítették az Urat. Akkora volt az öröm és a hála, hogy egy héttel meghosszab­bították az ünnepet. Ezékiás felajánlott ezer bikát és hétszáz juhot a gyülekezetnek. A vezető emberek sem maradtak szégyenben, felajánlottak még ezer bikát és tízezer juhot.

Salamon óta nem volt ilyen hatalmas páskaünnep Jeruzsálemben. A legtöbb pap megszentelte magát, és visszatért eredeti tisztségébe.

Az ünnep és ennek áldása hatására eldöntötték, hogy az izráeliták (Júdában és Izráelben lakók) megtisztítják országukat mindenféle bálványtól, azok oltáraitól és az áldozóhalmoktól, ezeket mind összetörik és megsemmisítik. Mindez meg is történt.

(Csodálatos, hogy Izráelben is ellenállás nélkül tehették meg!) Úgy tűnik, most sokan valóban az Urat akarták szolgálni teljes szívükkel.

Ezékiás megsemmisíttette a rézkígyót, amit még a pusztából hoztak magukkal (lásd 63. lecke). A nép ugyanis azt is istenként tisztelte.

Ezékiás új szolgálati rendet készített a papoknak és lévitáknak. Most, hogy újra tisztséget kaptak, a király emlékeztette a népet a velük szembeni kötelességre: szolgáltassák be minden terményből és jószágból a tizedet, hogy legyen mit enni és inni a szolgálattevőknek. Ezeket négy hónapon keresztül hordták a templom udvarára, míg az teljesen megtelt.

Látva a hűség és bizalom e jelét, Ezékiás és a vezetők örömmel áldották Urukat és az Ő népét, Izráelt. Azarjáhú főpap vezetésével gondosan elosztották a javakat, amit a nép hozott. Az értékes holmit, aranyat, ezüstöt, amit az Úrnak szántak, a templomhoz tartozó épületekben halmozták fel.

Ezékiás mindent megtett, hogy az istentiszteleti rend Isten törvénye szerint menjen. Az Úr pedig megsegítette őt ebben.

Jegyzetek:

25 év – Áházt 36 éves korában temették el, és Ezékiást 25 éves korban ültették a trónra. Ez kérdéseket vet fel. Mert az, hogy Áház már 11 éves korában apa, nehéz elképzelni. Valószínűleg elírásról lehet szó.

A második hónap 14. napja – A 2Móz 12,6 és a 4Móz 9,5 szerint a páska ünnepét az első hónap 14. napján kellett ünnepelni. Különleges esetekben azonban eltérhettek ettől, és egy hónappal később is tarthatták (lásd 4Móz 9,10–11). Ez ilyen eset volt.

172

Énekek:

Református énekeskönyv: 25:5–6; 33:1–2.11; 81:1–3; 92:1–2; 101:1–6; 134; 135:1–3.12; 147:1.6; 150; 162:1–4.7–8; 163; 165:1.5–6; 196; 255:1–3; 378:1–2; 450:1.4–5
Jertek, énekeljünk: 64; 65:1.3; 67; 68; 81; 87; 89; 101; 160; 180; 245
Harangszó: 14; 15; 40:1.5–6; 41; 52; 53; 54; 55
Dicsérjétek az Urat!: 24:1.5; 28; 31:1–3.9; 35:1–4; 37; 40; 44; 50; 53; 55; 62:1; 69; 74:1.4; 149:1–3
Erőm és énekem az Úr: 28; 36; 46; 56:1.4; 84; 91; 96:1–2; 102; 123; 139

Megjegyzések:

Nagytakarítást végezni – Ezékiás reformja az Úr iránt való szeretetének bizonyítéka. Szükség is volt rá ahhoz, hogy őszintén tudják szolgálni az Urat. Nehéz feladat volt ez. Meg kellett szabadulni minden bálványszobortól, és a bálványimádással kapcsolatos dologtól. Személyes életünkben is döntéseket kell hoznunk, hogy mi szolgálja Isten dicsőségét, és mi nem! A Biblia nem ad mindenre választ, nekünk kell tudni mérlegelni. (Ha imádságban kérjük az Urat, hogy adjon ebben bölcsességet és ismeretet, akkor megérezhetjük, mi a jó, és mi nem.)

Ki adja a megújításra a jelet? – Az olyan reformátorok, mint Luther, Kálvin vagy Zwingli, sokat jelentenek a gyülekezetekben. Ha egy országban megjelenik egy ilyen hitújító, arra a kormánynak is reagálnia kell. Nagyon fontos, hogy egy demokráciában a hívő keresztyének minél nagyobb pozitív hatást gyakoroljanak az ország vezetésére. Ezért azok a keresztyén pártok, amelyek hűséggel szolgálják az Urat, és ragaszkodnak az Ő igéjéhez, minden támogatást megérdemelnek. Az egyesült Európában azonban még nehezebbé válik ez a hatás. Szükséges hát, hogy a különböző országokban élő keresztyének keressék egymással a kapcsolatot, és közösen, egy szívvel, hűséggel szolgálják az Urat.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Takarítás, nagytakarítás otthon. Rend vagy rendetlenség a környezetünkben és az életünkben. (**)
  • Egyházi és állami reformok az évszázadok során. Történelmi példák keresése. Az Istennek szentelt élet gyümölcse. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Vizuális kultúra (Rajz)

  • Elbeszélő fogalmazás írása a nagytakarításról. Rajzok készítése a takarítás előtti és utáni állapotról. (**)
  • Beszélgetés Miklya Zsolt: helyére kerül minden című verse alapján egy nagytakarítás mikéntjéről és eredményéről. (**)
  • Dicséretek, dicsőítő énekek keresése a Bibliában. A dicséret, dicsőítés nyelvi formái. (***)

Ének-zene

  • Hangszerek és hangszercsaládok a Bibliában. A hangszerek és az éneklés szerepe a korabeli kultuszi és a mai egyházi gyakorlatban. (***)
  • Dicséretek, dicsőítő énekek éneklése. Felelgető és kánonéneklés, ritmus- és egyéb hangszeres kíséret. (***)

Vázlat:

Áház
Ezékiás (az Úr az én erősségem)
templomtisztítás: áldozatok
páska
dicsőítő énekek
Azarjáhú főpap
lerombolják a bálványokat
rézkígyó
új szolgálati rend
tized

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .