153-154. Elizeus és az arámok Dótánnál; Az ostromolt Samária és a négy leprás

,

Üzenet – Téma:

* Isten ismeri a terveinket.
* Isten gyermekeire angyalok vigyáznak.
* Tégy jót az ellenségeddel!
* Könnyebb Istent (vagy a szolgáit) hibáztatni a bajban, mint magunkba nézni.

Előzmények:

Izráel, Júda és Edóm királya együtt lépett fel az adófizetést megtagadó Móábbal szemben. Elizeus jövendölése mutatta meg nekik a győzelem útját.

Naamán, az arámok leprás parancsnoka meggyógyult, miután Elizeus tanácsára hétszer megmerítkezett a Jordánban. Géhazi viszont leprás lett, mivel nem adta meg Istennek a tiszteletet a gyógyításért.

1. történet:

Az arámok újra megtámadták Izráelt. Amikor Benhadad király a tisztjeivel tanácskozott, hogy hol állítsa fel a táborát, megtudta azt Jórám, Izráel királya. Elizeus – akinek az Úr jelentette meg Benhadad terveit – figyelmeztette, hol várható az arám támadás. Jórám őrjáratot küldött oda, ahol a próféta veszélyt jelzett. Az eset megismétlődött többször is.

Benhadad azt hitte, áruló van a tisztjei között, s összehívta őket, hogy kiderüljön az igazság. Az egyik tisztje tudta, ki az „áruló”: „Senki, uram király! De az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz.”

Benhadad akkor elküldte embereit, hogy derítsék fel, hol található Elizeus. Jelentették, hogy Dótánban tartózkodik, ami egy kicsi város Manasséban, a Karmel-hegy nyúlványán, néhány órányira Samáriától. Valamikor régen ott adták el Józsefet a testvérei (1Móz 37,17).

Elizeust el kell fogni! Ezt Benhadad olyan fontosnak tartotta, hogy nagy sereget küldött Dótánba. Éjszaka vették körül a várost. Senki se juthatott ki.

Isten szolgája (nem Géhazi, mert ő leprás lett) korán reggel fölkelt, és a városfalról látta, hogy nagy ellenséges sereg, harci kocsik és lovak vették körül a várost. Odament Elizeushoz, és félve mondta: „Jaj, uram! Mit tegyünk?”

A próféta nyugodt maradt: „Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!”

E rejtélyes válasz után a szolga semmivel sem tudott többet. Elizeus ezért így imádkozott: „URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson!”

Az Úr megnyitotta a szolga szemét, aki már látta is: az arám sereg és a város közötti tér tüzes lovakkal és kocsikkal van tele*! Isten mennyei serege védelmezi a prófétát.

Utána azért imádkozott Elizeus, hogy az ellenséget „vaksággal” verje meg az Úr. Nem igazi vakságot kért, hanem hogy ne vegyék észre, amit nem kell látniuk, bár szeretnék azt látni. (Gondoljunk arra a „vakságra”, amivel a Lót házánál álló sodomabeliek lettek megverve. Nem találták az ajtót; vö. 1Móz 19,11; 17. lecke.)

Az Úr meghallgatta Elizeus imádságát. A próféta odament az arámokhoz, és úgy viselkedett, mint aki elárulja a várost. „Nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek.”

Az arámok beleegyeztek: Elizeus előttük ment, és Samáriáig vezette őket. Nem hazudott*; tényleg abba a városba vezette az arámokat, ahol lakott. Ott így imádkozott: „Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak!” Így is történt, és az arámok megdöbbenésükre és ijedelmükre azt látták, hogy a fővárosban vannak.

Amikor Jórám meglátta az ellenséget, alázatosan kérdezte Elizeustól: „Megölessem-e őket, atyám?”

Elizeus ezt nem tartotta jónak. Nem így szoktak bánni a hadifoglyokkal.

„Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, azután menjenek el urukhoz.” Ez történt, Benhadad megszégyenítésére: az izráeliták megosztották kenyerüket és vizüket az ellenséggel. A lakoma után elmentek az arámok, anélkül, hogy Elizeust elvitték volna magukkal.

Benhadad egyelőre megunta. Seregével elhagyta az országot.

2. történet:

Arám királya, Benhadad újra Izráel fővárosa, Samária ellen indult. Körülvette a várost, ki akarta éheztetni a lakosait, hogy Jórám megadja magát, és előnyös szerződést kössön Benhadaddal. Talán vazallusává is teheti. Samária bevehetetlen erőd volt, Omri király építette Semer dombjára. Az élelem gyorsan fogyott, végül egy szamárfej* már nyolcvan ezüstbe került. A galambtrágyában pedig akadt megemésztetlen gabona, öt ezüstért.

Jórám egyszer a városfalon járkált, és egy asszony kért tőle segítséget*. „Ha az ÚR nem segít rajtad, én hogyan segítsek?” – válaszolta keserűen a király*. Elismerte Isten hatalmát, mégse ment Hozzá segítséget kérni. Pedig óriási volt az éhínség, az asszony így panaszkodott: „Egy asszony ezt mondta nekem: Add ide a fiadat, együk meg ma őt, holnap pedig megesszük az én fiamat. Meg is főztük a fiamat, és megettük. Másnap ezt mondtam neki: Add ide a te fiadat, együk meg azt is! Ő azonban elrejtette a fiát.”

A király erre megszaggatta a ruháit, mindenki látta a gyászát. A 3Móz 26,26–29 figyel­meztetése szerint éhség, éhhalál fenyegeti a népet, ha nem hallgatnak az Úrra, megeszik még a saját gyerekeiket is. „Úgy segítsen az Isten most és ezután is, hogy ma nem marad a helyén Elizeusnak, Sáfát fiának a feje!” A király tehát nem magában kereste a hibát, Elizeust hibáztatta mindenért. Hiába kért és kapott korábban tanácsot Elizeustól, most meg akarta ölni. Egy tisztjét küldte érte.

Elizeus a nép véneinek tanácsában ült, Jórám szándékáról beszélt, és segítséget kért tőlük, miközben megérkezett a követ. Nyomában a királlyal. „Látod, ilyen baj származott az ÚRtól! Miért várjak még tovább az ÚRra?”

Elizeus így válaszolt: „Halljátok meg az ÚR igéjét! Ezt mondja az ÚR: Holnap ilyenkor egy szeá (kb. 7 liter) finomliszt egy sekelbe (kb. 11,5 gramm), meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában.”

A tisztnek pedig, aki hitetlen megjegyzést tett, azt mondta: „Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle.”

A város bejáratánál négy poklos ember ült, hiába, a kapun kívül és belül is halál várt rájuk. Elmentek hát az arámok táborába, hátha az ellenség életben hagyja őket. Ők fedezték fel, hogy az ellenség már nincs sehol, minden felszerelését hátrahagyva elmenekült. Az Úr ugyanis nagy harci zajt keltett, harci kocsik, lovak, nagy haderő robogását hallották az arámok. Azt hitték, Izráel királya a hettiták* és Egyiptom királyait bérelte fel ellenük.

Jórám mégis csapdától félt. Két harci kocsit küldött az arámok után, hogy győződjenek meg róla, mi történt. A küldöttek pedig jelentették, hogy mindenütt a menekülés nyomaival találkoztak.

A nép akkor kifosztotta az arámok táborát. Így teljesedett be Elizeus jóslata, egy szeá finomliszt és két szeá árpa is egy sekelbe került. A hitetlen tisztet pedig a nép eltaposta a kapuban, mikor a zsákmányért tódult.

Jegyzetek:

Tüzes szekerek és lovak – Ezek Isten angyalai, kérubok, akik Illést elragadták a mennybe (lásd a 145. leckét).

Elizeus nem hazudik – Háborús időben hazudni sok lelkiismeretes embernek jelent problémát. Mint Elizeus tette, sokféleképpen elkerülhetjük a hazugságot, miközben az ellenséget félrevezetjük.
Amikor ártatlan felebarátunkat az igazság kimondásával fogságra adnánk, vagy halálra, mondhatunk olyat is, ami nem igaz.

Szamárfej – Izráelben a szamár tisztátalan állat, ezért a fogyasztása tilos.

Segíts! – Itt tulajdonképpen a hozsánna áll (Zsolt 118,25). Később inkább győzelmi, mint nyomorúságos kiáltás volt (Mt 21,9.16; Zsolt 118,25–26).

Jórám keserű válasza – Jórám jelleme vagy „hite” cinikus, pesszimista.

Hettiták – Kánaánban ismert nép, rokon törzsük volt Kis-Ázsiában. Jó katonák, Dávid seregében is voltak, pl. Úriás, Betsabé férje (2Sám 11,3).

153-154

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:1; 34:1.3–4; 91:1.5–6; 139:1–2; 151; 233:1–2; 236; 254:1.3–4; 264:1–3; 387
Jertek, énekeljünk: 141; 142:2–3; 145; 163:3; 173; 176; 177
Harangszó: 18; 39; 42:1; 43; 44:1.3; 49; 52:2.4
Dicsérjétek az Urat!: 8; 14:1; 17; 48:8.10; 53:2.4; 55:2; 68; 69; 75; 76; 93; 156
Erőm és énekem az Úr: 19; 26:1; 30; 84; 119

Megjegyzések:

Isten minden ember tervét ismeri – Az, hogy az Úr mindent tud, egészen addig, ami a „hálószobában” történik, kiderül az első történetből.

Az embernek még a gondolatait is ismeri az Úr – „Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.” (Zsolt 139,2) Figyelmeztetés ez mindazoknak, akik titokban vétkeznek.

Angyalok vigyáznak Isten gyermekeire – Nehezen fogható föl ez a dolog. Gondolkozzunk el a gyerekekkel a „lelki világról”, az okkult befolyással kapcsolatban is (vö. Ef 6,12). Olvassuk el a 91. zsoltár 11–12. versét, s beszéljük meg a sátán támadását az Úr Jézus ellen a templom tetején (Mt 4,5–7). Isten védelmének látszólagos szembeállítása történik itt a mi saját felelősségünkkel.

Istent hibáztatni – Gyakran előfordul, hogy az emberek ínségükben, betegségükben stb. Istent okolják. Miért engedi megtörténni ezt vagy azt? Pedig sokszor az ember bűne vezet a tragédiához.

Isten szolgáit gyakran félreismerik – Jórám magatartása Elizeussal szemben a hitetlen emberé, aki bűnbakot keres, gyakran Isten emberét, vagy az egész egyházat.

Figyelmeztetés a gúnyolóknak – A tiszt nem hitt Isten hatalmában, gúnyolta Elizeus próféciáját. Ma is így történik gyakran, nem könnyű bánni a gúnyolókkal, a hitetlenség egyik jele lehet a gúny.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz) / Könyvtárhasználat

  • Ismétlődő tragédiák az emberiség történetében: háború, éhínség, járvány, természeti katasztrófák. (***)
  • A hadifoglyokkal való bánásmód, és törvényi szabályozása. Adatok, képek, történetek gyűjtése hadifogolytáborokról. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • „Haditudósítások” fogalmazása a bibliai történetek alapján. (**)
  • Terjed az örömhír: samáriai beszélgetések – jelenetek a bibliai történetek alapján. (**)
  • A (2.) bibliai történet dramatikus feldolgozása a négy leprás szemszögéből. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Tüzes lovak és harci szekerek rajza saját elképzelés alapján. (**)

Vázlat:

1. történet:
arámok – Benhadad
Jórám
árulás
Elizeus és szolgája
Dótán körülzárva
Isten serege „vakság”
Samáriában
kenyér és víz

2. történet:
újabb arám támadás
Samária ostroma
éhínség
asszony – gyermeke
a király gyászol
Elizeus a hibás!

Elizeus jövendölése
a hitetlen tiszt
négy leprás
– a kapuban
– a táborban
– újra a városkapu előtt
a tábor kifosztása
a tömeg eltapossa a tisztet

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .